Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Trestní právo procesní, 5. vydání

Trestní právo procesní, 5. vydání

Vysokoškolská učebnice systematicky vykládá základní pojmy a instituty trestního řádu, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.

Nové, již páté aktualizované a doplněné vydání plní v prvé řadě funkci aktualizační. Reagujeme na neustálý rozvoj trestněprocesní legislativy, ke kterému došlo od předchozího vydání. V učebnici uvádíme také novou judikaturu a poznatky, ke kterým dospěla nauka i aplikační praxe.

Text vychází ze stavu právní úpravy platné ke dni 1. března 2018 a z judikatury k této úpravě.

Ve snaze přiblížit čtenářům teoretické výklady na praktických příkladech a prohloubit tak pedagogický význam učebnice odkazují autoři nově na aplikace jednotlivých pojmů, institutů a procesních situací, jak byly zpracovány v souboru klauzurních prací (Praktikum z trestního práva. Klauzurní práce s řešením. 6. vydání, Leges, 2016). V příloze jsou pak k jednotlivým kapitolám přehledně přiřazeny věcně souvisící klauzurní práce.

Vedoucím autorského kolektivu skládajícího se z akademiků i významných představitelů justiční praxe byl prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.

Učebnice je určena především vysokoškolským studentům, ocení ji však také praktikující právníci, kterým poskytne rychlou orientaci v neustále se měnící právní úpravě.

autor: Jiří Jelínek a kolektiv vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 1. 3. 2018, 864 stran
ISBN: 978-80-7502-278-3

Cena: 1 050 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek - str. 11
Předmluva - str. 13
Díl I. Obecná část - str. 17
Kapitola I. Úvodní výklady - str. 19
§ 1 Pojem trestního řízení a pojem trestního práva procesního - str. 19
§ 2 Účel trestního řízení a trestního práva procesního - str. 25
§ 3 Předmět trestního práva procesního, předmět trestního řízení a předběžné otázky - str. 27
§ 4 Trestní právo procesní a jiná odvětví práva - str. 32
§ 5 Trestní právo procesní a související obory - str. 34
Kapitola II. Ochrana ústavně zaručených práv a svobod v trestním řízení- str. 36
§ 1 Pojem základních práv a svobod a prameny právní úpravy - str. 36
§ 2 Ústavní limity trestního řízení - str. 44
§ 3 Ochrana základních práv a svobod Ústavním soudem - str. 52
§ 4 Ochrana základních práv a svobod Evropským soudem pro lidská práva - str. 56
Kapitola III. Trestněprocesní normy, jejich výklad a působnost- str. 61
§ 1 Prameny trestního práva procesního - str. 61
§ 2 Výklad trestněprávních norem a analogie - str. 67
§ 3 Působnost trestního řádu - str. 73
Kapitola IV. Trestní právo evropské, justiční a policejní spolupráce v Evropské unii - str. 81
§ 1 Europeizace trestního práva - str. 81
§ 2 Trestní právo procesní v aktech Rady Evropy - str. 83
§ 3 Justiční a policejní spolupráce v EU - str. 86
§ 4 Předávání osob k trestnímu řízení v rámci EU - str. 106
§ 5 Významné instituty justiční a policejní spolupráce v EU - str. 109
Kapitola V. Základní zásady trestního řízení - str. 121
§ 1 Pojem, význam a systém základních zásad trestního řízení - str. 121
§ 2 Jednotlivé základní zásady trestního řízení - str. 127
Kapitola VI. Subjekty trestního řízení - str. 189
§ 1 Subjekty trestního řízení a strany - str. 189
§ 2 Vyloučení osob z vykonávání úkonů trestního řízení - str. 193
Kapitola VII. Soudy - str. 196
§ 1 Úkoly a soustava trestních soudů - str. 196
§ 2 Příslušnost trestních soudů - str. 197
§ 3 Obsazení trestních soudů - str. 213
Kapitola VIII. Státní zastupitelství, policie a pomocné osoby orgánů činných v trestním řízení - str. 219
§ 1 Úkoly státního zastupitelství v trestním řízení - str. 219
§ 2 Policie, policejní orgán a jejich úkoly v trestním řízení  - str. 225
§ 3 Pomocné osoby orgánů činných v trestním řízení - str. 228
Kapitola IX. Obviněný- str. 232
§ 1 Obviněný jako strana trestního řízení  - str. 232
§ 2 Práva obviněného - str. 234
Kapitola X. Obhájce- str. 243
§ 1 Obhájce  - str. 243
§ 2 Práva a povinnosti obhájce - str. 245
§ 3 Nutná obhajoba a obhájce zvolený - str. 251
§ 4 Jiné osoby s obhajovacími právy  - str. 259
Kapitola XI. Poškozený a zúčastněná osoba - str. 261
§ 1 Poškozený - str. 261
§ 2 Zúčastněná osoba - str. 280
§ 3 Zastupování poškozeného a zúčastněné osoby - str. 281
Kapitola XII. Probační a mediační služba - str. 284
§ 1 Postavení a funkce Probační a mediační služby - str. 284
§ 2 Probační činnost - str. 286
§ 3 Mediační činnost - str. 289
§ 4 Úkoly v řízení ve věcech dětí a mládeže - str. 290
§ 5 Práce s oběťmi trestných činů - str. 291
Kapitola XIII. Obecný výklad o procesních úkonech- str. 292
§ 1 Pojem, obsah, forma, místo a čas procesních úkonů - str. 292
§ 2 Dožádání - str. 294
§ 3 Protokolování - str. 295
§ 4 Podání - str. 298
§ 5 Lhůty - str. 299
§ 6 Doručování  - str. 302
§ 7 Nahlížení do spisů - str. 304
§ 8 Pořádková pokuta - str. 305
Kapitola XIV. Zajištění osob a věcí důležitých pro trestní řízení - str. 308
§ 1 Obecný výklad  - str. 309
§ 2 Zajištění osoby obviněného a podezřelého - str. 309
§ 3 Opatření jiných osob - str. 345
§ 4 Zajištění a opatření věcí  - str. 347
Kapitola XV. Obecné  výklady o důkazech- str. 363
§ 1 Úvodní výklad - str. 363
§ 2 Základní pojmy a základní zásady dokazování - str. 366
§ 3 Předmět a rozsah dokazování - str. 383
§ 4 Důkazní prostředek - str. 386
§ 5 Rozdělení důkazů - str. 387
§ 6 Průběh dokazování - str. 392
Kapitola XVI. Jednotlivé důkazní prostředky - str. 397
§ 1 Výpověď obviněného a obžalovaného - str. 398
§ 2 Výpověď svědka  - str. 405
§ 3 Konfrontace, rekognice, vyšetřovací pokus, rekonstrukce, prověrka na místě - str. 424
§ 4 Odborné vyjádření a znalecký posudek - str. 432
§ 5 Ohledání osoby a věci - str. 445
§ 6 Důkaz listinný - str. 449
§ 7 Operativně pátrací prostředky - str. 451
Kapitola XVII. Rozhodnutí - str. 454
§ 1 Rozhodnutí podle trestního řádu – pojem, formy, struktura rozhodnutí - str. 454
§ 2 Usnášení, vyhlašování, vyhotovení a oznamování rozhodnutí - str. 462
§ 3 Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí - str. 466
Kapitola XVIII. Náklady trestního řízení - str. 472
§ 1 Pojem nákladů trestního řízení - str. 472
§ 2 Náklady trestního řízení, které nese stát - str. 473
§ 3 Povinnost k náhradě nákladů trestního řízení - str. 474
§ 4 Náhrada nákladů poškozenému - str. 475
§ 5 Rozhodnutí o nákladech řízení - str. 477
Díl II. Průběh trestního řízení - str. 481
Kapitola XIX. Stádia trestního řízení - str. 483
Kapitola XX. Přípravné řízení - str. 488
§ 1 Přípravné řízení obecně  - str. 488
§ 2 Formy přípravného řízení - str. 495
§ 3 Orgány přípravného řízení - str. 496
§ 4 Postavení státního zástupce - str. 499
§ 5 Rozhodování soudu v přípravném řízení - str. 505
§ 6 Průběh přípravného řízení  - str. 507
Kapitola XXI. Přezkoumání a předběžné projednání obžaloby- str. 555
§ 1 Přezkoumání obžaloby - str. 555
§ 2 Podstata předběžného projednání obžaloby a důvody pro jeho nařízení - str. 558
§ 3 Způsob předběžného projednání obžaloby - str. 560
§ 4 Rozhodnutí v předběžném projednání obžaloby - str. 562
Kapitola XXII. Hlavní líčení - str. 568
§ 1 Účel a význam hlavního líčení - str. 568
§ 2 Příprava hlavního líčení - str. 571
§ 3 Průběh hlavního líčení - str. 578
Kapitola XXIII. Veřejné a neveřejné zasedání - str. 603
§ 1 Účel a význam jednotlivých typů zasedání soudu - str. 603
§ 2 Veřejné zasedání - str. 604
§ 3 Neveřejné zasedání - str. 606
Kapitola XXIV. Obecné výklady o přezkoumávání rozhodnutí - str. 609
§ 1 Podstata a účel opravného řízení v trestním řízení - str. 609
§ 2 Opravné prostředky v českém trestním řízení, jejich rozdělení a základní rysy  - str. 611
Kapitola XXV. Odvolání - str. 17
§ 1 Základní rysy právní úpravy odvolání v českém trestním řízení - str. 617
§ 2 Osoby oprávněné podat odvolání - str. 621
§ 3 Předmět odvolání - str. 624
§ 4 Důvody odvolání - str. 627
§ 5 Podání, obsah, vzdání se a zpětvzetí odvolání. Řízení u soudu prvního stupně  - str. 629
§ 6 Řízení u odvolacího soudu a jeho rozhodnutí - str. 636
§ 7 Řízení u soudu prvního stupně po vrácení věci - str. 660
Kapitola XXVI. Stížnost  - str. 3
§ 1 Základní charakteristika, přípustnost a důvody stížnosti - str. 663
§ 2 Oprávněné osoby, lhůta a účinky podání stížnosti - str. 665
§ 3 Řízení o stížnosti - str. 670
§ 4 Rozhodnutí o stížnosti - str. 674
Kapitola XXVII. Opravné prostředky mimořádné  - str. 677
Kapitola XXVIII. Dovolání - str. 677
§ 1 Obecné výklady - str. 679
§ 2 Podání, obsah, zpětvzetí dovolání a řízení u soudu prvního stupně  - str. 687
§ 3 Řízení před dovolacím soudem a jeho rozhodnutí - str. 692
§ 4 Nové projednání a rozhodnutí věci - str. 701
Kapitola XXIX. Stížnost pro porušení zákona - str. 703
§ 1 Obecné výklady - str. 703
§ 2 Řízení o stížnosti pro porušení zákona - str. 708
§ 3 Rozhodnutí o stížnosti pro porušení zákona - str. 711
§ 4 Nové projednání a rozhodnutí věci - str. 715
Kapitola XXX. Obnova řízení  - str. 717
§ 1 Obecné výklady - str. 717
§ 2 Řízení o návrhu na povolení obnovy - str. 726
§ 3 Řízení po povolení obnovy - str. 730
Kapitola XXXI. Zvláštní způsoby řízení - str. 734
§ 1 Úvod - str. 734
§ 2 Podmíněné zastavení trestního stíhání  - str. 737
§ 3 Narovnání - str. 739
§ 4 Řízení o schválení dohody o vině a trestu - str. 741
§ 5 Řízení před samosoudcem - str. 746
§ 6 Řízení ve věcech mladistvých - str. 748
§ 7 Řízení proti uprchlému - str. 757
§ 8 Řízení po zrušení nálezem Ústavního soudu - str. 759
§ 9 Řízení o přezkumu příkazu k odposlechu  záznamu telekomunikačního provozu  příkazu k zjištění údajů o telekomunikačním provozu - str. 761
Kapitola XXXII. Vykonávací řízení - str. 763
§ 1 Obecné výklady - str. 763
§ 2 Výkon trestů a ochranných opatření  - str. 766
§ 3 Výkon některých jiných rozhodnutí - str. 778
§ 4 Zahlazení odsouzení - str. 780
§ 5 Udělení milosti a použití amnestie - str. 782
§ 6 Náhrada škody způsobené trestním stíháním  v jeho průběhu vydanými  - str. 784
Kapitola XXXIII. Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních - str. 791
§ 1 Úvodem - str. 791
§ 2 Jednotlivé formy mezinárodní justiční spolupráce - str. 797
§ 3 Spolupráce s mezinárodními trestními soudy a tribunály - str. 814
Seznam literatury - str. 821
Věcný rejstřík - str. 835
Příloha: Odkazy kapitol učebnice na kauzy řešené v Praktiku z trestního ráva – Klauzurní práce s řešením, Praha: Leges, 2016 - str. 845
Inhaltsverzeichnis - str. 852
Contents - str. 858

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1437 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1437 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Od července 2021 došlo k dalším změnám trestního zákoníku a trestního řádu; změny nastaly také u zákona o obětech trestných činů, zákonů o výkonu vazby a výkonu trestu, a tří vyhlášek. Celkově publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní ...

Cena: 219 KčKOUPIT

Trestní příkaz

Trestní příkaz

Petr Novák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie podrobně pojednává o nejčastějším druhu rozhodnutí v trestních věcech, kterým je trestní příkaz. Autor rozebírá právní úpravu tohoto právního institutu, zejména podmínky pro jeho vydání, druhy trestů, které jím mohou být uloženy, či vztah k základním zásadám trestního ...

Cena: 280 KčKOUPIT

ÚZ č. 1404 - Znalci a tlumočníci

ÚZ č. 1404 - Znalci a tlumočníci

Sagit, a. s.

Od ledna 2021 nabývá účinnosti zcela nová právní úprava činnosti soudních znalců, znaleckých kanceláří, znaleckých ústavů, soudních tlumočníků a soudních překladatelů. To, co bylo dosud upraveno jedním společným zákonem, je nyní upraveno 2 samostatnými zákony a 6 vyhláškami. Pro ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Vazba v trestním řízení

Vazba v trestním řízení

Ingrid Galovcová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vazba je tradičním institutem trestního práva procesního. Představuje procesní institut, který výrazně zasahuje do osobní svobody obviněného, přičemž k tomuto zásahu dochází v době, kdy o jeho vině ještě nebylo rozhodnuto. Vazba je tak realizována vůči osobě, jíž svědčí presumpce ...

Cena: 360 KčKOUPIT

Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení

Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Mezinárodní vědecká víceoborová kolektivní monografie usiluje nejen o rozbor platné právní úpravy v České republice a ve Slovenské republice, ale obsahuje také četné náměty ke zdokonalení současné české právní úpravy. To je důležité z pohledu budoucí rekodifikace českého trestního ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces

Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces

Jiří Mulák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se věnuje základním zásadám trestního řízení z pohledu práva na spravedlivý proces. Význam základních zásad spočívá především v tom, že vymezují rámec, ve kterém bude probíhat trestní řízení. Jde ...

Cena: 480 KčKOUPIT

Trestní řízení z pohledu obhajoby, 2. vydání

Trestní řízení z pohledu obhajoby, 2. vydání

Pavel Vantuch - C. H. Beck

Publikace si i ve svém druhém vydání klade za cíl přispět ke zkvalitnění obhajoby obviněného po zahájení trestního stíhání, stejně jako zadrženého podezřelého před zahájením trestního stíhání. Autor, který se přes 40 let věnuje trestněprocesní teorii a praxi, reaguje na situace, ...

Cena: 1 890 KčKOUPIT

Odklony v trestním řízení

Odklony v trestním řízení

Jan Zůbek - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Odklony v trestním řízení se zabývá problematikou institutů, jež jsou (mimo trestní příkaz) výsledkem polistopadového importu z jiných, zahraničních právních úprav. Autor sám se dlouhodobě snaží o prosazení tzv. konsenzuálních prvků trestní justice i do praxe soudů a ...

Cena: 440 KčKOUPIT

Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze

Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze

Petra Zaoralová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se zabývá důkazy a jejich použitelností v trestním řízení. V první části knihy je provedena analýza právní úpravy a judikatury k použitelnosti důkazů v trestním řízení. Autorka se věnuje zejména praktickým aspektům nepoužitelnosti důkazů v trestním řízení, zejména ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů,  4. vydání

Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů, 4. vydání

Jiří Jelínek, Jiří Říha, Zdeněk Sovák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace podrobně vykládá otázky, které souvisejí s rozhodnutími vydávanými orgány činnými v trestním řízení. Čtvrté, aktualizované vydání reaguje především na změny v trestní legislativě (např. trestního ...

Cena: 700 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.