Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7. vydání

Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7. vydání

Souborná vysokoškolská učebnice systematicky vykládá pojmy a instituty trestního zákoníku, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Spojením výkladu obecné a zvláštní části trestního práva dostává čtenář do rukou ucelené pojednání o základním právním oboru českého právního systému.

Autorský kolektiv se ve 35 kapitolách věnuje všem podstatným institutům trestního práva hmotného. Kromě rozboru platné právní úpravy se také kriticky vyjadřuje ke sporným a nejasným otázkám teorie či aplikační praxe.  Při výkladu přihlíží k použitelné aktuální judikatuře obecných soudů i Ústavního soudu.

Pro sedmé vydání učebnice byl text aktualizován v souvislosti s několika novelizacemi trestního zákoníku, dále byly zapracovány novinky z evropského práva, zohledněna nová tuzemská i evropská judikatura a autoři reagovali také na změny v mimotrestních předpisech (správní trestání).

Učebnice je určena především vysokoškolským studentům, ocení ji však i praktikující právníci, kterým poskytne rychlou orientaci ve stále se měnící právní úpravě.

autor: Jiří Jelínek a kolektiv vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 29. 10. 2019, 1000 stran
ISBN: 978-80-7502-380-3

Cena: 1 200 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek  - str. 13
Předmluva  - str. 17
Obecná část
Kapitola I. Pojem trestního práva, jeho funkce, zásady trestního práva - str. 21
§ 1  Pojem českého trestního práva, pojem českého trestního   práva hmotného - str. 21
§ 2  Účel a funkce trestního práva hmotného - str. 28
§ 3  Základní zásady trestního práva - str. 30
§ 4  Trestní právo hmotné a jiná odvětví práva - str. 47
Kapitola II. Prameny trestního práva hmotného a výklad trestních zákonů - str. 50
§ 1  Prameny trestního práva - str. 50
§ 2 Význam judikatury v trestním právu - str. 57
§ 3  Struktura norem trestního práva hmotného - str. 62
§ 4  Výklad trestních zákonů a analogie - str. 64
Kapitola III. Působnost trestních zákonů - str. 71
§ 1  Působnost časová - str. 72
§ 2  Působnost místní - str. 79
§ 3  Působnost věcná - str. 86
§ 4  Působnost osobní - str. 87
§ 5  Vydávání pachatelů - str. 90
Kapitola IV. Trestní právo evropské – trestní právo v evropských souvislostech - str. 100
§ 1  Úvod - str. 100
§ 2  Trestní právo a Rada Evropy - str. 101
§ 3  Trestní právo v rámci Evropské unie - str. 108
Kapitola V. Trestná čin - str. 135
§ 1  Pojem trestného činu a jeho znaky - str. 135
§ 2 Druhy trestných činů - str. 149
§ 3  Třídění trestných činů - str. 156
§ 4  Doba a místo trestného činu, pokračování v trestném činu,   trestné činy hromadné, trestné činy trvající - str. 159
Kapitola VI. Skutková podstata trestného činu - str. 168
§ 1  Pojem skutkové podstaty trestného činu - str. 168
§ 2  Znaky skutkové podstaty trestného činu - str. 170
§ 3  Třídění skutkových podstat trestných činů - str. 171
Kapitola VII. Objekt trestného činu - str. 176
§ 1  Pojem objektu trestného činu - str. 176
§ 2  Třídění objektů trestných činů - str. 178
§ 3  Předmět útoku - str. 183
Kapitola VIII. Objektivní stránka trestného činu - str. 185
§ 1  Pojem objektivní stránky trestného činu - str. 185
§ 2  Obligatorní znaky objektivní stránky trestného činu  - str. 186
§ 3  Fakultativní znaky objektivní stránky trestného činu - str. 204
Kapitola IX. Pachatel trestného činu - str. 206
§ 1  Pojem pachatele trestného činu - str. 206
§ 2  Příčetnost  - str. 212
§ 3  Věk - str. 221
§ 4  Deliktní způsobilost mladistvého - str. 224
§ 5  Znaky skutkové podstaty trestného činu charakterizující    pachatele - str. 227
Kapitola X. Subjektivní stránka trestného činu - str. 229
§ 1  Subjektivní stránka trestného činu - str. 229
§ 2  Zavinění, společné otázky úmyslu a nedbalosti - str. 230
§ 3  Úmysl - str. 240
§ 4  Nedbalost - str. 244
§ 5  Konstrukce skutkových podstat trestných činů    z hlediska zavinění - str. 251
§ 6  Fakultativní znaky subjektivní stránky trestného činu - str. 254
§ 7  Omyl  - str. 255
Kapitola XI. Okolnosti vylučující protiprávnost - str. 263
§ 1  Obecný výklad - str. 263
§ 2  Krajní nouze - str. 265
§ 3  Nutná obrana - str. 272
§ 4  Svolení poškozeného - str. 280
§ 5 Přípustné riziko - str. 282
§ 6 Oprávněné použití zbraně - str. 284
§ 7 Další okolnosti vylučující protiprávnost - str. 285
Kapitola XII. Vývojová stádia trestné činnosti - str. 289
§ 1  Úvodem - str. 289
§ 2  Příprava k trestnému činu - str. 292
§ 3  Pokus trestného činu - str. 295
§ 4  Nezpůsobilý pokus a nezpůsobilá příprava  - str. 299
§ 5  Zánik trestnosti přípravy a pokusu - str. 301
§ 6  Trestání přípravy a pokusu - str. 307
Kapitola XIII. Účastenství  - str. 310
§ 1  Součinnost a účastenství - str. 310
§ 2  Pachatel, nepřímý pachatel, spolupachatel - str. 312
§ 3  Organizátorství, návod, pomoc - str. 326
§ 4  Zásada akcesority účastenství a ostatní zásady platné  pro organizátorství, návod a pomoc - str. 337
§ 5  Trestání účastenství - str. 345
Kapitola XIV. Souběh trestných činů - str. 348
§ 1  Pojem a druhy souběhu - str. 348
§ 2  Jednota skutku  - str. 351
§ 3  Jednočinný souběh a případy vyloučení jednočinného   souběhu - str. 354
§ 4  Účinky souběhu - str. 357
Kapitola XV. Zánik trestní odpovědnosti  - str. 360
§ 1  Úvod  - str. 360
§ 2 Účinná lítost - str. 364
§ 3  Promlčení trestní odpovědnosti - str. 367
Kapitola XVI. Trestní odpovědnost právnických osob  - str. 375
Kapitola XVII. Pojem a účel trestu, systém trestů - str. 395
§ 1 Pojem a účel trestu - str. 395
§ 2 Systém trestů - str. 403
Kapitola XVIII. Druhy trestů - str. 409
§ 1  Trest odnětí svobody - str. 409
§ 2  Podmíněné odsouzení - str. 416
§ 3 Domácí vězení - str. 423
§ 4  Obecně prospěšné práce - str. 427
§ 5  Trest propadnutí majetku - str. 430
§ 6 Peněžitý trest - str. 433
§ 7  Propadnutí věci - str. 435
§ 8  Trest zákazu činnosti  - str. 137
§ 9  Zákaz pobytu - str.  438
§ 10 Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce - str. 439
§ 11 Ztráta čestných titulů a vyznamenání a ztráta   vojenské hodnosti - str. 440
§ 12  Vyhoštění   - str. 441
Kapitola XIX.  Ukládání trestů, zánik trestů a dalších právních následků odsouzení  - str. 449
§ 1  Obecné zásady pro ukládání trestů - str. 449
§ 2  Ukládání trestů při mnohosti trestných činů - str. 453
§ 3  Zvláštní okolnosti důležité při ukládání trestů  - str. 462
§ 4  Upuštění od potrestání  - str. 465
§ 5  Zánik trestu - str. 467
§ 6  Fikce neodsouzení (zahlazení odsouzení) - str. 470
Kapitola XX. Ochranná opatření - str. 475
§ 1  Úvod - str. 475
§ 2  Druhy ochranných opatření - str. 476
Kapitola XXI.  Ukládání opatření za provinění mladistvých a za činy jinak trestné dětí mladších 15 let (sankcionování mladistvých) - str. 490
§ 1  Pojem, podstata a účel sankcí - str. 490
§ 2 Opatření ukládaná mladistvým – pojem, účel a systém  - str. 492
§ 3  Výchovná opatření - str. 495
§ 4  Ochranná opatření - str. 501
§ 5  Trestní opatření - str. 503
§ 6  Opatření ukládaná dětem mladším patnácti let - str. 513
§ 7  Zánik právních následků odsouzení - str. 515
Kapitola XXII.  Sankcionování právnických osob - str. 517
Zvláštní část
Kapitola XXIII.  Trestné činy proti životu a zdraví - str. 533
§ 1 Úvod  - str. 533
§ 2 Trestné činy proti životu - str. 535
§ 3 Trestné činy proti zdraví - str. 550
§ 4 Trestné činy ohrožující život nebo zdraví - str. 559
§ 5 Trestné činy proti těhotenství ženy - str. 572
§ 6  Trestné činy související s neoprávněným nakládáním   s lidskými tkáněmi a orgány, lidským embryem   a lidským genomem - str. 575
Kapitola XXIV. Trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství - str. 581
§ 1 Úvod - str. 581
§ 2 Trestné činy proti svobodě - str. 585
§ 3 Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí   a listovního tajemství - str. 600
Kapitola XXV. Trestné činy proti důstojnosti v sexuální oblasti - str. 608
§ 1 Úvod - str. 608
§ 2 Jednotlivé trestné činy - str. 609
Kapitola XXVI.  Trestné činy proti rodině a dětem - str. 625
§ 1 Úvod - str. 625
§ 2 Jednotlivé trestné činy  - str. 627
Kapitola XXVII.  Trestné činy proti majetku - str. 645
§ 1 Úvod - str. 645
§ 2 Jednotlivé trestné činy - str. 650
Kapitola XXVIII.  Trestné činy hospodářské - str. 696
§ 1 Úvod - str. 696
§ 2 Trestné činy proti měně a platebním prostředkům - str. 698
§ 3 Trestné činy daňové, poplatkové a devizové - str. 706
§ 4 Trestné činy proti závazným pravidlům tržní ekonomiky  a oběhu zboží ve styku s cizinou - str. 713
§ 5 Trestné činy proti průmyslovým právům a proti autorskému   právu - str. 737
Kapitola XXIX. Trestné činy obecně nebezpečné - str. 743
§ 1 Úvod - str. 743
§ 2 Obecné ohrožení a ostatní obecně ohrožující trestné činy - str. 747
§ 3 Tzv. drogové trestné činy - str. 765
§ 4 Trestné činy ohrožující vzdušný dopravní prostředek, civilní  plavidlo a pevnou plošinu - str. 777
Kapitola XXX. Trestné činy proti životnímu prostředí - str. 780
§ 1 Úvod - str. 780
§ 2 Jednotlivé trestné činy  - str. 786
Kapitola XXXI.  Trestné činy proti České republice,  cizímu státu a mezinárodní organizaci - str. 809
§ 1 Úvod - str. 809
§ 2 Trestné činy proti základům České republiky, cizího státu    a mezinárodní organizace - str. 813
§ 3 Trestné činy proti bezpečnosti České republiky, cizího státu    a mezinárodní organizace - str. 829
§ 4 Trestné činy proti obraně státu - str. 833
Kapitola XXXII. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných - str. 837
§ 1 Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 837
§ 2 Trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci    a úřední osoby - str. 844
§ 3 Trestné činy úředních osob - str. 849
§ 4 Úplatkářství - str. 852
§ 5 Jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci - str. 857
§ 6 Trestné činy narušující soužití lidí  - str. 879
§ 7 Jiná rušení veřejného pořádku - str. 887
§ 8 Organizovaná zločinecká skupina - str. 896
§ 9 Některé další formy trestné součinnosti - str. 900
Kapitola XXXIII. Trestné činy proti branné povinnosti  905
§ 1 Úvod - str. 905
§ 2 Trestné činy proti branné povinnosti - str. 907
Kapitola XXXIV. Trestné činy vojenské - str. 913
§ 1 Úvod - str. 913
§ 2 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti - str. 915
§ 3 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu  - str. 923
§ 4 Trestné činy proti povinnostem strážní, dozorčí nebo  jiné služby - str. 927
§ 5 Trestné činy ohrožující bojeschopnost ozbrojených sil - str. 929
§ 6 Trestné činy proti služebním povinnostem příslušníků    bezpečnostních sborů - str. 934
Kapitola XXXV. Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy - str. 936
§ 1 Úvod - str. 936
§ 2 Trestné činy proti lidskosti - str. 939
§ 3 Trestné činy proti míru a válečné trestné činy - str. 947
Příloha: Tabulka k přípravě na klauzurní práce - str. 961
Seznam literatury - str. 968
Inhaltsverzeichnis - str. 976
Contents - str. 981
Věcný rejstřík - str. 986

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1437 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1437 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Od července 2021 dochází k dalším změnám trestního zákoníku a trestního řádu; změny nastávají také u zákona o obětech trestných činů, zákonů o výkonu vazby a výkonu trestu, a tří vyhlášek. Celkově publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní ...

Cena: 219 KčKOUPIT

Trestní právo daňové

Trestní právo daňové

Ondřej Lichnovský , Jan Vučka, Křístek Lukáš - C. H. Beck

Problematika daňových trestných činů je pro svou mezioborovost velice komplikovaná. Pro pochopení vyžaduje jak znalost daňových zákonů, tak zákonů trestních. Stranou nelze ponechat ani schopnost chápat ekonomické souvislosti. Všechny tyto znalosti autoři v této publikaci zúročují. ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Trestní právo Evropské unie, 2. vydání

Trestní právo Evropské unie, 2. vydání

Jiří Jelínek, Tomáš Gřivna, Sergej Romža, Jana Tlapák Navrátilová, Anna Syková et al. - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie poskytuje podrobný přehled o nejdůležitějších právních normách a institucích Evropské unie v oblasti trestního práva. Ve druhém vydání autoři reagují na rozvoj práva Evropské unie a na nové instituty, které právní úprava přináší nebo konkretizuje (např. projekt ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Restorativní přístupy při řešení trestné činnosti

Restorativní přístupy při řešení trestné činnosti

Petra Masopust Šachová - C. H. Beck

Restorativní justice je konceptem, hnutím a moderní vizí trestněprávní politiky, která říká, že trestný čin primárně nenarušuje jen právní normy, ale též způsobuje újmu a narušuje mezilidské vztahy. Nalézání spravedlnosti z restorativního úhlu pohledu žádá, abychom změnili naši ...

Cena: 429 KčKOUPIT

ÚZ č. 1305 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1305 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje novelizovaný autorský zákon a zákon o ochranných známkách po rozsáhlé novele účinné od 1. 1. 2019 včetně příslušné vyhlášky. Dále zde najdete aktuální znění zákonů o ochraně průmyslových vzorů, o užitných vzorech, o vynálezech a zlepšovacích návrzích, o ochraně ...

Cena: 119 KčKOUPIT

Postavení úřední osoby v trestním právu

Postavení úřední osoby v trestním právu

doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D., doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc., Mgr. Jan Provazník, Mgr. David Čep - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná monografie se věnuje problematice trestní odpovědnosti a trestněprávní ochrany tzv. úředních osob, která v současné době patří k velmi diskutovaným tématům. Páchání trestných činů v této oblasti jak úředními osobami, tak proti úředním osobám má velmi negativní dopady na ...

Cena: 455 KčKOUPIT

Prokazování původu majetku a daňové trestné činy

Prokazování původu majetku a daňové trestné činy

PhDr. Vladimír Pelc, JUDr. Vladimír Pelc, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Během roku 2016 vstoupil v platnost zákon o prokazování původu majetku, který novelizuje zákon o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.) a trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.). Zákon o prokazování původu majetku Právní úprava tohoto nového zákona je zaměřena na prokazování příjmů ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Kompendium judikatury - Trestní odpovědnost ve zdravotnictví

Kompendium judikatury - Trestní odpovědnost ve zdravotnictví

JUDr. Blanka Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

Druhý díl rozsáhlého otevřeného souboru zdravotnické judikatury zachycuje především soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české soudy dospěly při výkladu vybraných otázek zdravotnického práva, zaměřené tentokrát ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Právní aspekty sebeobrany

Právní aspekty sebeobrany

JUDr. Eva Janečková - Wolters Kluwer, a. s.

V případech stanovených zákonem má občan právo bránit zákonným způsobem svá práva, a to i za použití přiměřeného donucení a násilí. Řešení konfliktních situací spojených s fyzickým útokem často vyžaduje narušení práv jiných osob a může nést riziko zranění nebo smrti účastníků na obou ...

Cena: 330 KčKOUPIT

Trestněprávní odpovědnost ve sportu

Trestněprávní odpovědnost ve sportu

Bronislava Coufalová, Jan Pinkava, Veronika Pochylá - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se zabývá různými aspekty trestní odpovědnosti ve sportu. V úvodu se autoři zabývají otázkami použitelnosti trestního práva v oblasti sportu a některými aspekty sportovní legislativy v návaznosti na trestní právo. Hlavní část publikace se věnuje problematice trestní ...

Cena: 290 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.