Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7. vydání

Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7. vydání

Souborná vysokoškolská učebnice systematicky vykládá pojmy a instituty trestního zákoníku, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Spojením výkladu obecné a zvláštní části trestního práva dostává čtenář do rukou ucelené pojednání o základním právním oboru českého právního systému.

Autorský kolektiv se ve 35 kapitolách věnuje všem podstatným institutům trestního práva hmotného. Kromě rozboru platné právní úpravy se také kriticky vyjadřuje ke sporným a nejasným otázkám teorie či aplikační praxe.  Při výkladu přihlíží k použitelné aktuální judikatuře obecných soudů i Ústavního soudu.

Pro sedmé vydání učebnice byl text aktualizován v souvislosti s několika novelizacemi trestního zákoníku, dále byly zapracovány novinky z evropského práva, zohledněna nová tuzemská i evropská judikatura a autoři reagovali také na změny v mimotrestních předpisech (správní trestání).

Učebnice je určena především vysokoškolským studentům, ocení ji však i praktikující právníci, kterým poskytne rychlou orientaci ve stále se měnící právní úpravě.

autor: Jiří Jelínek a kolektiv vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 29. 10. 2019, 1000 stran
ISBN: 978-80-7502-380-3

Cena: 1 200 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek  - str. 13
Předmluva  - str. 17
Obecná část
Kapitola I. Pojem trestního práva, jeho funkce, zásady trestního práva - str. 21
§ 1  Pojem českého trestního práva, pojem českého trestního   práva hmotného - str. 21
§ 2  Účel a funkce trestního práva hmotného - str. 28
§ 3  Základní zásady trestního práva - str. 30
§ 4  Trestní právo hmotné a jiná odvětví práva - str. 47
Kapitola II. Prameny trestního práva hmotného a výklad trestních zákonů - str. 50
§ 1  Prameny trestního práva - str. 50
§ 2 Význam judikatury v trestním právu - str. 57
§ 3  Struktura norem trestního práva hmotného - str. 62
§ 4  Výklad trestních zákonů a analogie - str. 64
Kapitola III. Působnost trestních zákonů - str. 71
§ 1  Působnost časová - str. 72
§ 2  Působnost místní - str. 79
§ 3  Působnost věcná - str. 86
§ 4  Působnost osobní - str. 87
§ 5  Vydávání pachatelů - str. 90
Kapitola IV. Trestní právo evropské – trestní právo v evropských souvislostech - str. 100
§ 1  Úvod - str. 100
§ 2  Trestní právo a Rada Evropy - str. 101
§ 3  Trestní právo v rámci Evropské unie - str. 108
Kapitola V. Trestná čin - str. 135
§ 1  Pojem trestného činu a jeho znaky - str. 135
§ 2 Druhy trestných činů - str. 149
§ 3  Třídění trestných činů - str. 156
§ 4  Doba a místo trestného činu, pokračování v trestném činu,   trestné činy hromadné, trestné činy trvající - str. 159
Kapitola VI. Skutková podstata trestného činu - str. 168
§ 1  Pojem skutkové podstaty trestného činu - str. 168
§ 2  Znaky skutkové podstaty trestného činu - str. 170
§ 3  Třídění skutkových podstat trestných činů - str. 171
Kapitola VII. Objekt trestného činu - str. 176
§ 1  Pojem objektu trestného činu - str. 176
§ 2  Třídění objektů trestných činů - str. 178
§ 3  Předmět útoku - str. 183
Kapitola VIII. Objektivní stránka trestného činu - str. 185
§ 1  Pojem objektivní stránky trestného činu - str. 185
§ 2  Obligatorní znaky objektivní stránky trestného činu  - str. 186
§ 3  Fakultativní znaky objektivní stránky trestného činu - str. 204
Kapitola IX. Pachatel trestného činu - str. 206
§ 1  Pojem pachatele trestného činu - str. 206
§ 2  Příčetnost  - str. 212
§ 3  Věk - str. 221
§ 4  Deliktní způsobilost mladistvého - str. 224
§ 5  Znaky skutkové podstaty trestného činu charakterizující    pachatele - str. 227
Kapitola X. Subjektivní stránka trestného činu - str. 229
§ 1  Subjektivní stránka trestného činu - str. 229
§ 2  Zavinění, společné otázky úmyslu a nedbalosti - str. 230
§ 3  Úmysl - str. 240
§ 4  Nedbalost - str. 244
§ 5  Konstrukce skutkových podstat trestných činů    z hlediska zavinění - str. 251
§ 6  Fakultativní znaky subjektivní stránky trestného činu - str. 254
§ 7  Omyl  - str. 255
Kapitola XI. Okolnosti vylučující protiprávnost - str. 263
§ 1  Obecný výklad - str. 263
§ 2  Krajní nouze - str. 265
§ 3  Nutná obrana - str. 272
§ 4  Svolení poškozeného - str. 280
§ 5 Přípustné riziko - str. 282
§ 6 Oprávněné použití zbraně - str. 284
§ 7 Další okolnosti vylučující protiprávnost - str. 285
Kapitola XII. Vývojová stádia trestné činnosti - str. 289
§ 1  Úvodem - str. 289
§ 2  Příprava k trestnému činu - str. 292
§ 3  Pokus trestného činu - str. 295
§ 4  Nezpůsobilý pokus a nezpůsobilá příprava  - str. 299
§ 5  Zánik trestnosti přípravy a pokusu - str. 301
§ 6  Trestání přípravy a pokusu - str. 307
Kapitola XIII. Účastenství  - str. 310
§ 1  Součinnost a účastenství - str. 310
§ 2  Pachatel, nepřímý pachatel, spolupachatel - str. 312
§ 3  Organizátorství, návod, pomoc - str. 326
§ 4  Zásada akcesority účastenství a ostatní zásady platné  pro organizátorství, návod a pomoc - str. 337
§ 5  Trestání účastenství - str. 345
Kapitola XIV. Souběh trestných činů - str. 348
§ 1  Pojem a druhy souběhu - str. 348
§ 2  Jednota skutku  - str. 351
§ 3  Jednočinný souběh a případy vyloučení jednočinného   souběhu - str. 354
§ 4  Účinky souběhu - str. 357
Kapitola XV. Zánik trestní odpovědnosti  - str. 360
§ 1  Úvod  - str. 360
§ 2 Účinná lítost - str. 364
§ 3  Promlčení trestní odpovědnosti - str. 367
Kapitola XVI. Trestní odpovědnost právnických osob  - str. 375
Kapitola XVII. Pojem a účel trestu, systém trestů - str. 395
§ 1 Pojem a účel trestu - str. 395
§ 2 Systém trestů - str. 403
Kapitola XVIII. Druhy trestů - str. 409
§ 1  Trest odnětí svobody - str. 409
§ 2  Podmíněné odsouzení - str. 416
§ 3 Domácí vězení - str. 423
§ 4  Obecně prospěšné práce - str. 427
§ 5  Trest propadnutí majetku - str. 430
§ 6 Peněžitý trest - str. 433
§ 7  Propadnutí věci - str. 435
§ 8  Trest zákazu činnosti  - str. 137
§ 9  Zákaz pobytu - str.  438
§ 10 Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce - str. 439
§ 11 Ztráta čestných titulů a vyznamenání a ztráta   vojenské hodnosti - str. 440
§ 12  Vyhoštění   - str. 441
Kapitola XIX.  Ukládání trestů, zánik trestů a dalších právních následků odsouzení  - str. 449
§ 1  Obecné zásady pro ukládání trestů - str. 449
§ 2  Ukládání trestů při mnohosti trestných činů - str. 453
§ 3  Zvláštní okolnosti důležité při ukládání trestů  - str. 462
§ 4  Upuštění od potrestání  - str. 465
§ 5  Zánik trestu - str. 467
§ 6  Fikce neodsouzení (zahlazení odsouzení) - str. 470
Kapitola XX. Ochranná opatření - str. 475
§ 1  Úvod - str. 475
§ 2  Druhy ochranných opatření - str. 476
Kapitola XXI.  Ukládání opatření za provinění mladistvých a za činy jinak trestné dětí mladších 15 let (sankcionování mladistvých) - str. 490
§ 1  Pojem, podstata a účel sankcí - str. 490
§ 2 Opatření ukládaná mladistvým – pojem, účel a systém  - str. 492
§ 3  Výchovná opatření - str. 495
§ 4  Ochranná opatření - str. 501
§ 5  Trestní opatření - str. 503
§ 6  Opatření ukládaná dětem mladším patnácti let - str. 513
§ 7  Zánik právních následků odsouzení - str. 515
Kapitola XXII.  Sankcionování právnických osob - str. 517
Zvláštní část
Kapitola XXIII.  Trestné činy proti životu a zdraví - str. 533
§ 1 Úvod  - str. 533
§ 2 Trestné činy proti životu - str. 535
§ 3 Trestné činy proti zdraví - str. 550
§ 4 Trestné činy ohrožující život nebo zdraví - str. 559
§ 5 Trestné činy proti těhotenství ženy - str. 572
§ 6  Trestné činy související s neoprávněným nakládáním   s lidskými tkáněmi a orgány, lidským embryem   a lidským genomem - str. 575
Kapitola XXIV. Trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství - str. 581
§ 1 Úvod - str. 581
§ 2 Trestné činy proti svobodě - str. 585
§ 3 Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí   a listovního tajemství - str. 600
Kapitola XXV. Trestné činy proti důstojnosti v sexuální oblasti - str. 608
§ 1 Úvod - str. 608
§ 2 Jednotlivé trestné činy - str. 609
Kapitola XXVI.  Trestné činy proti rodině a dětem - str. 625
§ 1 Úvod - str. 625
§ 2 Jednotlivé trestné činy  - str. 627
Kapitola XXVII.  Trestné činy proti majetku - str. 645
§ 1 Úvod - str. 645
§ 2 Jednotlivé trestné činy - str. 650
Kapitola XXVIII.  Trestné činy hospodářské - str. 696
§ 1 Úvod - str. 696
§ 2 Trestné činy proti měně a platebním prostředkům - str. 698
§ 3 Trestné činy daňové, poplatkové a devizové - str. 706
§ 4 Trestné činy proti závazným pravidlům tržní ekonomiky  a oběhu zboží ve styku s cizinou - str. 713
§ 5 Trestné činy proti průmyslovým právům a proti autorskému   právu - str. 737
Kapitola XXIX. Trestné činy obecně nebezpečné - str. 743
§ 1 Úvod - str. 743
§ 2 Obecné ohrožení a ostatní obecně ohrožující trestné činy - str. 747
§ 3 Tzv. drogové trestné činy - str. 765
§ 4 Trestné činy ohrožující vzdušný dopravní prostředek, civilní  plavidlo a pevnou plošinu - str. 777
Kapitola XXX. Trestné činy proti životnímu prostředí - str. 780
§ 1 Úvod - str. 780
§ 2 Jednotlivé trestné činy  - str. 786
Kapitola XXXI.  Trestné činy proti České republice,  cizímu státu a mezinárodní organizaci - str. 809
§ 1 Úvod - str. 809
§ 2 Trestné činy proti základům České republiky, cizího státu    a mezinárodní organizace - str. 813
§ 3 Trestné činy proti bezpečnosti České republiky, cizího státu    a mezinárodní organizace - str. 829
§ 4 Trestné činy proti obraně státu - str. 833
Kapitola XXXII. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných - str. 837
§ 1 Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 837
§ 2 Trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci    a úřední osoby - str. 844
§ 3 Trestné činy úředních osob - str. 849
§ 4 Úplatkářství - str. 852
§ 5 Jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci - str. 857
§ 6 Trestné činy narušující soužití lidí  - str. 879
§ 7 Jiná rušení veřejného pořádku - str. 887
§ 8 Organizovaná zločinecká skupina - str. 896
§ 9 Některé další formy trestné součinnosti - str. 900
Kapitola XXXIII. Trestné činy proti branné povinnosti  905
§ 1 Úvod - str. 905
§ 2 Trestné činy proti branné povinnosti - str. 907
Kapitola XXXIV. Trestné činy vojenské - str. 913
§ 1 Úvod - str. 913
§ 2 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti - str. 915
§ 3 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu  - str. 923
§ 4 Trestné činy proti povinnostem strážní, dozorčí nebo  jiné služby - str. 927
§ 5 Trestné činy ohrožující bojeschopnost ozbrojených sil - str. 929
§ 6 Trestné činy proti služebním povinnostem příslušníků    bezpečnostních sborů - str. 934
Kapitola XXXV. Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy - str. 936
§ 1 Úvod - str. 936
§ 2 Trestné činy proti lidskosti - str. 939
§ 3 Trestné činy proti míru a válečné trestné činy - str. 947
Příloha: Tabulka k přípravě na klauzurní práce - str. 961
Seznam literatury - str. 968
Inhaltsverzeichnis - str. 976
Contents - str. 981
Věcný rejstřík - str. 986

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1389 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1389 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Od 1. října 2020 došlo k velkým změnám trestního zákoníku a trestního řádu; v publikaci jsou již také přehledně zapracovány změny trestního řádu, které nabydou účinnosti od ledna 2021. Dále se mění zákon o trestní odpovědnosti právnických osob, zákon o výkonu vazby, zákon o výkonu ...

Cena: 219 KčKOUPIT

Trestní právo Evropské unie, 2. vydání

Trestní právo Evropské unie, 2. vydání

Jiří Jelínek, Tomáš Gřivna, Sergej Romža, Jana Tlapák Navrátilová, Anna Syková et al. - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie poskytuje podrobný přehled o nejdůležitějších právních normách a institucích Evropské unie v oblasti trestního práva. Ve druhém vydání autoři reagují na rozvoj práva Evropské unie a na nové instituty, které právní úprava přináší nebo konkretizuje (např. projekt ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Restorativní přístupy při řešení trestné činnosti

Restorativní přístupy při řešení trestné činnosti

Petra Masopust Šachová - C. H. Beck

Restorativní justice je konceptem, hnutím a moderní vizí trestněprávní politiky, která říká, že trestný čin primárně nenarušuje jen právní normy, ale též způsobuje újmu a narušuje mezilidské vztahy. Nalézání spravedlnosti z restorativního úhlu pohledu žádá, abychom změnili naši ...

Cena: 429 KčKOUPIT

ÚZ č. 1305 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1305 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje novelizovaný autorský zákon a zákon o ochranných známkách po rozsáhlé novele účinné od 1. 1. 2019 včetně příslušné vyhlášky. Dále zde najdete aktuální znění zákonů o ochraně průmyslových vzorů, o užitných vzorech, o vynálezech a zlepšovacích návrzích, o ochraně ...

Cena: 119 KčKOUPIT

Postavení úřední osoby v trestním právu

Postavení úřední osoby v trestním právu

doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D., doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc., Mgr. Jan Provazník, Mgr. David Čep - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná monografie se věnuje problematice trestní odpovědnosti a trestněprávní ochrany tzv. úředních osob, která v současné době patří k velmi diskutovaným tématům. Páchání trestných činů v této oblasti jak úředními osobami, tak proti úředním osobám má velmi negativní dopady na ...

Cena: 455 KčKOUPIT

Prokazování původu majetku a daňové trestné činy

Prokazování původu majetku a daňové trestné činy

PhDr. Vladimír Pelc, JUDr. Vladimír Pelc, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Během roku 2016 vstoupil v platnost zákon o prokazování původu majetku, který novelizuje zákon o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.) a trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.). Zákon o prokazování původu majetku Právní úprava tohoto nového zákona je zaměřena na prokazování příjmů ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Praktikum z trestního práva. Klauzurní práce s řešením, 6. vydání

Praktikum z trestního práva. Klauzurní práce s řešením, 6. vydání

prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Příručka přináší aktualizovaný výběr klauzurních prací z trestního práva hmotného a trestního práva procesního zpracovaných na Právnické fakultě UK v Praze a Právnické fakultě UP v Olomouci, které byly v ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Kompendium judikatury - Trestní odpovědnost ve zdravotnictví

Kompendium judikatury - Trestní odpovědnost ve zdravotnictví

JUDr. Blanka Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

Druhý díl rozsáhlého otevřeného souboru zdravotnické judikatury zachycuje především soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české soudy dospěly při výkladu vybraných otázek zdravotnického práva, zaměřené tentokrát ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Trest odnětí svobody a jeho výkon

Trest odnětí svobody a jeho výkon

Věra Kalvodová - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Trest odnětí svobody a jeho výkon analyzuje postavení trestu odnětí svobody v sankčním systému trestního práva, identifikuje problémy s tímto trestem a jeho výkonem spojené a nabízí i možnosti jejich řešení, a to v historickém kontextu, v mezinárodních i evropských ...

Cena: 340 KčKOUPIT

Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád ČR a SR

Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád ČR a SR

Jiří Jelínek, Jaroslav Ivor a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kolektivní monografie Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České republiky a Slovenské republiky navazuje na monografii Trestní právo Evropské unie vydanou v roce 2014. Shrnuje poznatky a ...

Cena: 690 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.