Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část, 6. vydání

Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část, 6. vydání

Souborná vysokoškolská učebnice systematicky vykládá pojmy a instituty trestního zákoníku, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Spojením výkladu obecné a zvláštní části trestního práva dostává čtenář do rukou ucelené pojednání o základním právním oboru českého právního systému.

Autorský kolektiv se ve 35 kapitolách věnuje všem podstatným institutům trestního práva hmotného. Kromě rozboru platné právní úpravy se také kriticky vyjadřuje ke sporným a nejasným otázkám teorie či aplikační praxe. Při výkladu přihlíží k použitelné aktuální judikatuře obecných soudů i Ústavního soudu.

Aktualizace textu v šestém vydání reaguje zejména na změny vyvolané několika novelizacemi trestního zákoníku, ke kterým došlo od předchozího vydání, zapracovává novinky z evropského práva, bere ohled na novou tuzemskou i evropskou judikaturu a také na změny v mimotrestních předpisech.

Učebnice je určena především vysokoškolským studentům. Nepochybně ji ocení i praktikující právníci, kterým poskytne rychlou orientaci ve stále se měnící právní úpravě.

autor: Jiří Jelínek a kolektiv vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 1. 10. 2017, 976 stran
ISBN: 978-80-7502-236-3

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Seznam zkratek  - str. 13
Předmluva - str. 15
OBECNÁ ČÁST
Kapitola I. POJEM TRESTNÍHO PRÁVA, JEHO FUNKCE, ZÁSADY TRESTNÍHO PRÁVA
- str. 19
§ 1  Pojem českého trestního práva, pojem českého trestního   práva hmotného - str. 19
§ 2  Účel a funkce trestního práva hmotného - str. 24
§ 3  Základní zásady trestního práva - str. 26
§ 4  Trestní právo hmotné a jiná odvětví práva - str. 42
Kapitola II. PRAMENY TRESTNÍHO PRÁVA HMOTNÉHO A VÝKLAD TRESTNÍCH ZÁKONŮ - str. 45
§ 1  Prameny trestního práva - str. 45
§ 2 Význam judikatury v trestním právu - str. 52
§ 3  Struktura norem trestního práva hmotného  - str. 57
§ 4  Výklad trestních zákonů a analogie - str. 59
Kapitola III. PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ - str. 66
§ 1  Působnost časová  - str. 67
§ 2  Působnost místní - str. 74
§ 3  Působnost věcná - str. 81
§ 4  Působnost osobní - str. 82
§ 5  Vydávání pachatelů - str. 85
Kapitola IV. TRESTNÍ PRÁVO EVROPSKÉ – TRESTNÍ PRÁVO V EVROPSKÝCH SOUVISLOSTECH - str. 95
§ 1  Úvod - str. 95
§ 2  Trestní právo a Rada Evropy - str. 96
§ 3  Trestní právo v rámci Evropské unie - str. 103
Kapitola V. TRESTNÝ ČIN - str. 126
§ 1  Pojem trestného činu a jeho znaky - str. 126
§ 2 Druhy trestných činů - str. 139
§ 3  Třídění trestných činů - str. 146
§ 4  Doba a místo trestného činu, pokračování v trestném činu,   trestné činy hromadné, trestné činy trvající - str. 149
Kapitola VI. SKUTKOVÁ PODSTATA TRESTNÉHO ČINU  - str. 158
§ 1  Pojem skutkové podstaty trestného činu - str. 158
§ 2  Znaky skutkové podstaty trestného činu - str. 161
§ 3  Třídění skutkových podstat trestných činů - str. 162
Kapitola VII. OBJEKT TRESTNÉHO ČINU - str. 166
§ 1  Pojem objektu trestného činu  - str. 166
§ 2  Třídění objektů trestných činů - str. 168
§ 3  Předmět útoku - str. 173
Kapitola VIII. OBJEKTIVNÍ STRÁNKA TRESTNÉHO ČINU - str. 175
§ 1  Pojem objektivní stránky trestného činu - str. 175
§ 2  Obligatorní znaky objektivní stránky trestného činu - str. 176
§ 3  Fakultativní znaky objektivní stránky trestného činu - str. 195
Kapitola IX. PACHATEL TRESTNÉHO ČINU - str. 196
§ 1  Pojem pachatele trestného činu - str. 196
§ 2  Příčetnost - str. 202
§ 3  Věk- str. 211
§ 4  Deliktní způsobilost mladistvého - str. 215
§ 5  Znaky skutkové podstaty trestného činu charakterizující pachatele- str. 216
Kapitola X. SUBJEKTIVNÍ STRÁNKA TRESTNÉHO ČINU - str. 218
§ 1  Subjektivní stránka trestného činu- str. 218
§ 2  Zavinění, společné otázky úmyslu a nedbalosti - str. 219
§ 3  Úmysl - str. 229
§ 4  Nedbalost - str. 232
§ 5  Konstrukce skutkových podstat trestných činů    z hlediska zavinění - str. 240
§ 6  Fakultativní znaky subjektivní stránky trestného činu - str. 243
§ 7  Omyl - str. 244
Kapitola XI. OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ PROTIPRÁVNOST - str. 252
§ 1  Obecný výklad - str. 252
§ 2  Krajní nouze  - str. 254
§ 3  Nutná obrana - str. 261
§ 4  Svolení poškozeného - str. 268
§ 5 Přípustné riziko - str. 270
§ 6 Oprávněné použití zbraně - str.  273
§ 7 Další okolnosti vylučující protiprávnost - str. 274
Kapitola XII. VÝVOJOVÁ STADIA TRESTNÉ ČINNOSTI - str. 278
§ 1  Úvodem - str. 278
§ 2  Příprava k trestnému činu - str. 281
§ 3  Pokus trestného činu - str. 284
§ 4  Nezpůsobilý pokus a nezpůsobilá příprava - str. 288
§ 5  Zánik trestnosti přípravy a pokusu - str. 290
§ 6  Trestání přípravy a pokusu - str. 296
Kapitola XIII. ÚČASTENSTVÍ - str. 299
§ 1  Součinnost a účastenství - str. 299
§ 2  Pachatel, nepřímý pachatel, spolupachatel - str. 301
§ 3  Organizátorství, návod, pomoc- str. 315
§ 4  Zásada akcesority účastenství a ostatní zásady platné  pro organizátorství, návod a pomoc - str. 326
§ 5  Trestání účastenství - str. 334
Kapitola XIV. SOUBĚH TRESTNÝCH ČINŮ - str. 336
§ 1  Pojem a druhy souběhu - str. 336
§ 2  Jednota skutku - str. 339
§ 3  Jednočinný souběh a případy vyloučení jednočinného souběhu - str. 342
§ 4  Účinky souběhu - str. 345
Kapitola XV. ZÁNIK TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI - str. 348
§ 1  Úvod - str. 348
§ 2 Účinná lítost - str. 351
§ 3  Promlčení trestní odpovědnosti - str. 355
Kapitola XVI. TRESTNÍ ODPOVĚDNOST PRÁVNICKÝCH   OSOB - str. 363
Kapitola XVII. POJEM A ÚČEL TRESTU, SYSTÉM TRESTŮ - str. 383
§ 1 Pojem a účel trestu - str. 383
§ 2 Systém trestů - str. 391
Kapitola XVIII. DRUHY TRESTŮ - str. 397
§ 1  Trest odnětí svobody - str. 397
§ 2  Podmíněné odsouzení  - str. 404
§ 3 Domácí vězení - str. 411
§ 4  Obecně prospěšné práce - str. 414
§ 5  Trest propadnutí majetku - str. 418
§ 6 Peněžitý trest - str. 420
§ 7  Propadnutí věci - str. 422
§ 8  Trest zákazu činnosti - str. 424
§ 9  Zákaz pobytu - str. 426
§ 10 Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce - str. 427
§ 11 Ztráta čestných titulů a vyznamenání a ztráta   vojenské hodnosti - str. 428
§ 12  Vyhoštění - str. 429
Kapitola XIX.  UKLÁDÁNÍ TRESTŮ, ZÁNIK TRESTŮ A DALŠÍCH PRÁVNÍCH NÁSLEDKŮ ODSOUZENÍ - str. 431
§ 1  Obecné zásady pro ukládání trestů - str. 431
§ 2  Ukládání trestů při mnohosti trestných činů - str. 440
§ 3  Zvláštní okolnosti důležité při ukládání trestů  - str. 449
§ 4  Upuštění od potrestání - str. 452
§ 5  Zánik trestu - str. 454
§ 6  Fikce neodsouzení (zahlazení odsouzení) - str. 457
Kapitola XX. OCHRANNÁ  OPATŘENÍ - str. 462
§ 1  Úvod - str. 462
§ 2  Druhy ochranných opatření  - str. 463
Kapitola XXI.  UKLÁDÁNÍ OPATŘENÍ ZA PROVINĚNÍ MLADISTVÝCH A ZA ČINY JINAK TRESTNÉ DĚTÍ MLADŠÍCH 15 LET (SANKCIONOVÁNÍ MLADISTVÝCH)  - str. 477
§ 1  Pojem, podstata a účel sankcí - str.  477
§ 2 Opatření ukládaná mladistvým – pojem, účel a systém - str. 479
§ 3  Výchovná opatření - str. 482
§ 4  Ochranná opatření - str. 488
§ 5  Trestní opatření - str. 490
§ 6  Opatření ukládaná dětem mladším patnácti let - str. 500
§ 7  Zánik právních následků odsouzení - str. 502
Kapitola XXII.  SANKCIONOVÁNÍ PRÁVNICKÝCH OSOB - str. 504
ZVLÁŠTNÍ ČÁST
Kapitola XXIII.  TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTU A ZDRAVÍ
- str. 521
§ 1 Úvod  - str. 521
§ 2 Trestné činy proti životu  - str. 523
§ 3 Trestné činy proti zdraví  - str. 538
§ 4 Trestné činy ohrožující život nebo zdraví - str. 547
§ 5 Trestné činy proti těhotenství ženy - str. 560
§ 6  Trestné činy související s neoprávněným nakládáním   s lidskými tkáněmi a orgány, lidským embryem   a lidským genomem - str. 563
Kapitola XXIV. TRESTNÉ ČINY PROTI SVOBODĚ A PRÁVŮM     NA OCHRANU OSOBNOSTI, SOUKROMÍ  A LISTOVNÍHO TAJEMSTVÍ - str. 569
§ 1 Úvod  - str. 569
§ 2 Trestné činy proti svobodě - str. 573
§ 3 Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí   a listovního tajemství - str. 588
Kapitola XXV. TRESTNÉ ČINY PROTI DŮSTOJNOSTI  V SEXUÁLNÍ OBLASTI  - str. 595
§ 1 Úvod - str. 595
§ 2 Jednotlivé trestné činy - str. 596
Kapitola XXVI.  TRESTNÉ ČINY PROTI RODINĚ A DĚTEM - str. 612
§ 1 Úvod  - str. 612
§ 2 Jednotlivé trestné činy - str. 613
Kapitola XXVII.  TRESTNÉ ČINY PROTI MAJETKU - str. 630
§ 1 Úvod  - str. 630
§ 2 Jednotlivé trestné činy  - str. 636
Kapitola XXVIII.  TRESTNÉ ČINY HOSPODÁŘSKÉ - str. 681
§ 1 Úvod - str. 681
§ 2 Trestné činy proti měně a platebním prostředkům - str. 684
§ 3 Trestné činy daňové, poplatkové a devizové - str. 691
§ 4 Trestné činy proti závazným pravidlům tržní ekonomiky  a oběhu zboží ve styku s cizinou - str. 698
§ 5 Trestné činy proti průmyslovým právům a proti autorskému   právu - str. 725
Kapitola XXIX. TRESTNÉ ČINY OBECNĚ NEBEZPEČNÉ - str. 729
§ 1 Úvod - str. 729
§ 2 Obecné ohrožení a ostatní obecně ohrožující trestné činy - str. 733
§ 3 Tzv. drogové trestné činy - str. 751
§ 4 Trestné činy ohrožující vzdušný dopravní prostředek, civilní  plavidlo a pevnou plošinu - str. 763
Kapitola XXX. TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ - str. 766
§ 1 Úvod - str. 766
§ 2 Jednotlivé trestné činy - str. 772
Kapitola XXXI.  TRESTNÉ ČINY PROTI ČESKÉ REPUBLICE,  CIZÍMU STÁTU A MEZINÁRODNÍ    ORGANIZACI - str. 795
§ 1 Úvod  - str. 795
§ 2 Trestné činy proti základům České republiky, cizího státu    a mezinárodní organizace - str. 799
§ 3 Trestné činy proti bezpečnosti České republiky, cizího státu    a mezinárodní organizace - str. 813
§ 4 Trestné činy proti obraně vlasti - str. 817
Kapitola XXXII. TRESTNÉ ČINY PROTI POŘÁDKU VE VĚCECH VEŘEJNÝCH - str. 821
§ 1 Úvod - str. 821
§ 2 Trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci    a úřední osoby - str. 828
§ 3 Trestné činy úředních osob - str. 833
§ 4 Úplatkářství - str. 835
§ 5 Jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci  - str. 841
§ 6 Trestné činy narušující soužití lidí  - str. 860
§ 7 Jiná rušení veřejného pořádku - str. 867
§ 8 Organizovaná zločinecká skupina - str. 876
§ 9 Některé další formy trestné součinnosti - str. 881
Kapitola XXXIII. TRESTNÉ ČINY PROTI BRANNÉ POVINNOSTI  - str.  885
§ 1 Úvod - str. 885
§ 2 Trestné činy proti branné povinnosti - str. 887
Kapitola XXXIV. TRESTNÉ ČINY VOJENSKÉ - str. 893
§ 1 Úvod - str. 893
§ 2 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti - str. 895
§ 3 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu - str. 903
§ 4 Trestné činy proti povinnostem strážní, dozorčí nebo  jiné služby - str. 907
§ 5 Trestné činy ohrožující bojeschopnost ozbrojených sil - str. 909
§ 6 Trestné činy proti služebním povinnostem příslušníků    bezpečnostních sborů - str. 914
Kapitola XXXV. TRESTNÉ ČINY PROTI LIDSKOSTI, PROTI  MÍRU A VÁLEČNÉ TRESTNÉ ČINY - str. 916
§ 1 Úvod  - str. 916
§ 2 Trestné činy proti lidskosti - str. 919
§ 3 Trestné činy proti míru a válečné trestné činy - str. 927
Seznam literatury - str. 941
Inhaltsverzeichnis - str. 949
Contents - str.  954
Věcný rejstřík - str. 959

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1342 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1342 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní předpisy, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, Probační a mediační služba, oběti trestných činů, rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii. Hlavní změny nastaly u ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Trestní právo Evropské unie, 2. vydání

Trestní právo Evropské unie, 2. vydání

Jiří Jelínek, Tomáš Gřivna, Sergej Romža, Jana Tlapák Navrátilová, Anna Syková et al. - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie poskytuje podrobný přehled o nejdůležitějších právních normách a institucích Evropské unie v oblasti trestního práva. Ve druhém vydání autoři reagují na rozvoj práva Evropské unie a na nové instituty, které právní úprava přináší nebo konkretizuje (např. projekt ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7. vydání

Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7. vydání

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Souborná vysokoškolská učebnice systematicky vykládá pojmy a instituty trestního zákoníku, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Spojením výkladu obecné a zvláštní části trestního práva dostává čtenář do rukou ucelené pojednání o ...

Cena: 1 200 KčKOUPIT

Restorativní přístupy při řešení trestné činnosti

Restorativní přístupy při řešení trestné činnosti

Petra Masopust Šachová - C. H. Beck

Restorativní justice je konceptem, hnutím a moderní vizí trestněprávní politiky, která říká, že trestný čin primárně nenarušuje jen právní normy, ale též způsobuje újmu a narušuje mezilidské vztahy. Nalézání spravedlnosti z restorativního úhlu pohledu žádá, abychom změnili naši ...

Cena: 429 KčKOUPIT

ÚZ č. 1305 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1305 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje novelizovaný autorský zákon a zákon o ochranných známkách po rozsáhlé novele účinné od 1. 1. 2019 včetně příslušné vyhlášky. Dále zde najdete aktuální znění zákonů o ochraně průmyslových vzorů, o užitných vzorech, o vynálezech a zlepšovacích návrzích, o ochraně ...

Cena: 119 KčKOUPIT

Postavení úřední osoby v trestním právu

Postavení úřední osoby v trestním právu

doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D., doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc., Mgr. Jan Provazník, Mgr. David Čep - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná monografie se věnuje problematice trestní odpovědnosti a trestněprávní ochrany tzv. úředních osob, která v současné době patří k velmi diskutovaným tématům. Páchání trestných činů v této oblasti jak úředními osobami, tak proti úředním osobám má velmi negativní dopady na ...

Cena: 455 KčKOUPIT

Prokazování původu majetku a daňové trestné činy

Prokazování původu majetku a daňové trestné činy

PhDr. Vladimír Pelc, JUDr. Vladimír Pelc, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Během roku 2016 vstoupil v platnost zákon o prokazování původu majetku, který novelizuje zákon o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.) a trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.). Zákon o prokazování původu majetku Právní úprava tohoto nového zákona je zaměřena na prokazování příjmů ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Praktikum z trestního práva. Klauzurní práce s řešením, 6. vydání

Praktikum z trestního práva. Klauzurní práce s řešením, 6. vydání

prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Příručka přináší aktualizovaný výběr klauzurních prací z trestního práva hmotného a trestního práva procesního zpracovaných na Právnické fakultě UK v Praze a Právnické fakultě UP v Olomouci, které byly v ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Kompendium judikatury - Trestní odpovědnost ve zdravotnictví

Kompendium judikatury - Trestní odpovědnost ve zdravotnictví

JUDr. Blanka Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

Druhý díl rozsáhlého otevřeného souboru zdravotnické judikatury zachycuje především soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české soudy dospěly při výkladu vybraných otázek zdravotnického práva, zaměřené tentokrát ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Trest odnětí svobody a jeho výkon

Trest odnětí svobody a jeho výkon

Věra Kalvodová - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Trest odnětí svobody a jeho výkon analyzuje postavení trestu odnětí svobody v sankčním systému trestního práva, identifikuje problémy s tímto trestem a jeho výkonem spojené a nabízí i možnosti jejich řešení, a to v historickém kontextu, v mezinárodních i evropských ...

Cena: 340 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.