Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Trestní právo hmotné, 9. vydání

Trestní právo hmotné, 9. vydání

Osvědčená vysokoškolská učebnice trestního práva hmotného je určena především studentům právnických fakult, má však své místo i v knihovnách soudců, advokátů, státních zástupců, policistů, probačních úředníků a jiných odborníků. Jde o dílo autorského týmu složeného z interních a externích členů katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy pod vedením prof. JUDr. Pavla Šámala, Ph.D., které vychází již v 9. vydání.

Výklad je zaměřen de lege lata i de lege ferenda, přičemž vychází z trestního zákoníku č. 40/2009 Sb., a dalších souvisejících zákonů, zejména zákona č. 418/2011 Sb., a zákona č. 218/2003 Sb. Učebnice tak zahrnuje i rozsáhlou kapitolu o trestní odpovědnosti právnických osob a stejně podrobně se věnuje také trestnímu právu mladistvých osob. Obsahuje rovněž výklad o internacionalizaci a europeizaci trestního práva.

V jediném svazku je zachycena jak obecná, tak zvláštní část trestního práva hmotného. Kapitoly obou částí jsou číslovány odděleně, což odpovídá systematice trestního zákoníku, a umožňuje tak snazší orientaci zejména studentům. Jednotlivé kapitoly jsou dále náležitě strukturovány a důležité otázky jsou v nich vhodným způsobem zdůrazněny.

Teoretické výklady jsou navíc vhodně demonstrovány na velkém množství příkladů, grafů, tabulek a praktických postupů, zejména pokud jde o využívání publikované české i evropské judikatury. Rozsah výkladu odpovídá požadavkům na znalosti potřebné pro úspěšné absolvování studia v oboru trestního práva.

autoři: Pavel Šámal, Tomáš Gřivna, Lukáš Bohuslav, Oto Novotný, Jiří Herczeg, Marie Vanduchová; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 3. 2. 2022, 1204 stran
ISBN: 978-80-7598-764-8

Cena: 1 450 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam autorů - str. 5
Seznam použitých zkratek - str. 25
Předmluva k 9. vydání - str. 29
Díl první Obecná část - str. 33
Kapitola I  Trestní právo hmotné, jeho funkce a jeho místo v právním řádu - str. 35
§ 1 Trestní právo, jeho pojem a funkce - str. 35
§ 2 Právní stát a trestní právo - str. 46
§ 3 Místo trestního práva hmotného v právním řádu - str. 54
§ 4 Trestněprávní nauka a související vědní obory - str. 56
Kapitola II  Prameny trestního práva, jeho internacionalizace a europeizace a jeho výklad - str. 58
§ 1 Prameny trestního práva - str. 58
§ 2 Internacionalizace trestního práva - str. 64
§ 3 Europeizace trestního práva - str. 66
§ 4 Výklad trestních zákonů a analogie - str. 73
Kapitola III Působnost trestních zákonů - str. 81
§ 1 Působnost časová - str. 81
§ 2 Působnost místní - str. 88
§ 3 Působnost osobní - str. 96
Kapitola IV Trestný čin - str. 98
§ 1 Úvod - str. 98
§ 2 Pojem trestného činu a jeho znaky - str. 100
§ 3 Skutková podstata trestného činu - str. 105
§ 4 Třídění trestných činů - str. 112
§ 5 Pokračování v trestném činu, trestné činy hromadné a trestné činy trvající v 116
§ 6 Trestný čin a správní delikt - str.122
Kapitola V Objekt trestného činu - str. 132
§ 1 Pojem objektu trestného činu (předmětu ochrany) - str. 132
§ 2 Obecný, druhový a individuální objekt - str. 134
§ 3 Předmět útoku - str. 137
Kapitola VI Objektivní stránka trestného činu - str. 139
§ 1 Pojem objektivní stránky trestného činu - str. 139
§ 2 Jednání - str. 141
§ 3 Následek - str. 151
§ 4 Příčinný vztah - str. 153
§ 5 Fakultativní znaky objektivní stránky - str. 163
Kapitola VII Pachatel (subjekt) trestného činu - str.166
§ 1 Pojem a význam pachatele trestného činu - str. 166
§ 2 Příčetnost - str. 182
§ 3 Význam věku - str. 195
§ 4 Konkrétní a speciální subjekt (pachatel)trestného činu - str. 198
Kapitola VIII Subjektivní stránka trestného činu - str. 203
§ 1 Pojem subjektivní stránky trestného činu - str. 203
§ 2 Společné výklady o zavinění - str. 204
§ 3 Úmysl - str. 218
§ 4 Nedbalost - str. 224
§ 5 Konstrukce skutkových podstat z hlediska zavinění - str. 231
§ 6 Omyl - str. 235
§ 7 Fakultativní znaky subjektivní stránky trestného činu - str. 242
Kapitola IX Okolnosti vylučující protiprávnost - str. 244
§ 1 Úvod - str. 244
§ 2 Krajní nouze - str. 246
§ 3 Nutná obrana - str. 254
§ 4 Svolení poškozeného - str. 265
§ 5 Lékařský zákrok - str. 266
§ 6 Přípustné riziko - str. 268
§ 7 Oprávněné použití zbraně - str. 270
§ 8 Výkon práva a plnění povinnosti - str. 271
Kapitola X Vývojová stadia trestné činnosti - str. 275
§ 1 Úvod - str. 275
§ 2 Příprava k trestnému činu - str. 278
§ 3 Pokus trestného činu - str. 281
§ 4 Společné zásady platné pro přípravu a pokus - str. 284
Kapitola XI Trestná součinnost a účastenství - str. 291
§ 1 Pojmy trestná součinnost a účastenství - str. 291
§ 2 Spolupachatelství - str. 293
§ 3 Účastenství v užším smyslu (organizátorství, návod a pomoc) - str. 297
Kapitola XII Souběh trestných činů - str. 306
§ 1 Souběh a recidiva - str. 306
§ 2 Jednota skutku - str. 309
§ 3 Jednočinný souběh a případy vyloučení jednočinného souběhu - str. 312
§ 4 Účinky souběhu - str. 315
Kapitola XIII Zánik trestní odpovědnosti - str. 318
§ 1 Úvod - str. 318
§ 2 Účinná lítost - str. 321
§ 3 Promlčení trestní odpovědnosti - str. 323
Kapitola XIV Trestněprávní sankce - str. 328
Kapitola XV Druhy trestů - str. 341
§ 1 Systém trestů - str. 341
§ 2 Peněžitý trest - str. 351
§ 3 Obecně prospěšné práce - str. 355
§ 4 Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody - str. 360
§ 5 Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem - str. 368
§ 6 Domácí vězení - str. 371
§ 7 Zákaz činnosti - str. 374
§ 8 Zákaz držení a chovu zvířat - str. 377
§ 9 Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce - str. 379
§ 10 Zákaz pobytu v 380
§ 11 Propadnutí věci - str. 382
§ 12 Propadnutí majetku - str. 386
§ 13 Vyhoštění - str. 387
§ 14 Nepodmíněný trest odnětí svobody - str. 391
§ 15 Ztráta čestných titulů nebo vyznamenání a ztráta vojenské hodnosti - str. 409
§ 16 Výjimečný trest odnětí svobody - str. 410
§ 17 Exkurz: Trest smrti - str. 413
Kapitola XVI Ukládání trestů - str. 416
§ 1 Zásady ukládání trestů - str. 416
§ 2 Ukládání trestu při souběhu trestných činů - str. 429
§ 3 Zpětnost (recidiva) - str. 436
§ 4 Ukládání trestu odnětí svobody pachateli trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny - str. 443
§ 5 Započítání vazby a trestu - str. 445
Kapitola XVII  Zánik výkonu trestu a zahlazení odsouzení - str. 448
§ 1 Obecný výklad - str. 448
§ 2 Promlčení výkonu trestu - str. 448
§ 3 Udělení milosti (agraciace) - str. 450
§ 4 Zahlazení odsouzení - str. 450
Kapitola XVIII Ochranná opatření - str. 457
§ 1 Pojem ochranných opatření a obecné zásady pro jejich ukládání - str. 457
§ 2 Ochranné léčení - str. 463
§ 3 Zabezpečovací detence - str. 468
§ 4 Zabrání věci - str.471
§ 5 Zabrání části majetku - str. 476
Kapitola XIX Trestní právo mladistvých - str. 480
§ 1 Pojem trestního práva mládeže - str. 480
§ 2 Provinění a trestní odpovědnost mladistvého - str. 484
§ 3 Zánik trestní odpovědnosti mladistvého - str. 491
§ 4 Opatření ukládaná mladistvým - str. 494
§ 5 Výchovná opatření - str. 496
§ 6 Ochranná opatření - str. 502
§ 7 Trestní opatření - str. 507
§ 8 Upuštění od uložení trestního opatření - str. 515
§ 9 Zahlazení odsouzení - str. 517
Kapitola XX Trestní odpovědnost právnických osob - str. 519
§ 1 Obecně k trestní odpovědnosti právnických osob - str. 519
§ 2 Zvláštní ustanovení o působnosti trestních zákonů - str. 523
§ 3 Rozsah trestní odpovědnosti právnických osob - str. 527
§ 4 Trestní odpovědnost právnické osoby založená na přičitatelnosti trestného činu- str. 531
§ 5 Trestní odpovědnost právního nástupce právnické osoby - str. 556
§ 7 Trestní sankce ukládané právnickým osobám - str. 565
§ 8 Tresty - str. 574
§ 9 Ochranná opatření - str. 591
§ 10 Zánik výkonu trestu a zánik účinků odsouzení - str. 593
Díl druhý Zvláštní část - str. 597
Úvodní kapitola  - str. 599
Kapitola I Trestné činy proti životu a zdraví - str. 609
§ 1 Úvod - str. 609
§ 2 Jednotlivé trestné činy - str. 612
Vražda (§ 140) - str. 612
Zabití (§ 141) - str. 612
Vražda novorozeného dítěte matkou (§ 142) - str. 612
Usmrcení z nedbalosti (§ 143) - str. 619
Účast na sebevraždě (§ 144) - str. 620
Trestné činy proti zdraví (§ 145 až 148) - str. 622
Exkurz: Trestné činy v silniční dopravě - str. 630
Mučení a jiné nelidské a kruté zacházení (§ 149) - str. 632
Neposkytnutí pomoci (§ 150) - str. 633
Neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku (§ 151) - str. 633
Šíření nakažlivé lidské nemoci (§ 152, § 153) - str. 639
Ohrožení pohlavní nemocí (§ 155) - str. 641
Ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty (§ 156, § 157) - str. 642
Rvačka (§ 158) - str. 643
Trestné činy proti těhotenství ženy (§ 159 až 163) - str. 645
Neoprávněné odebrání tkání a orgánů (§ 164) - str. 648
Nedovolené nakládání s tkáněmi a orgány (§ 165) - str. 648
Odběr tkáně, orgánu a provedení transplantace za úplatu (§ 166) - str. 648
Nedovolené nakládání s lidským embryem a lidským genomem (§ 167) - str. 650
Kapitola II  Trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství - str. 652
§ 1 Úvod - str. 652
§ 2 Trestné činy proti svobodě - str. 656
Obchodování s lidmi (§ 168) - str. 656
Svěření dítěte do moci jiného (§ 169) - str. 659
Omezování osobní svobody (§ 171) - str. 661
Zbavení osobní svobody (§ 170) - str. 661
Zavlečení (§ 172) - str. 661
Loupež (§ 173) - str. 667
Braní rukojmí (§ 174) - str. 675
Vydírání (§ 175) - str. 676
Omezování svobody vyznání (§ 176) - str. 682
Útisk (§ 177) - str. 683
Porušování domovní svobody (§ 178) - str. 685
Porušování svobody sdružování a shromažďování (§ 179) - str. 691
§ 3 Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství - str. 694
Neoprávněné nakládání s osobními údaji (§ 180) - str. 694
Poškození cizích práv (§ 181) - str. 698
Porušení tajemství dopravovaných zpráv (§ 182) - str. 700
Porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí (§ 183) - str. 703
Pomluva (§ 184) - str. 704
Kapitola III  Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti - str. 707
§ 1 Úvod - str. 707
§ 2 Jednotlivé trestné činy - str. 709
Znásilnění (§ 185) - str. 709
Sexuální nátlak (§ 186) - str. 709
Pohlavní zneužití (§ 187) - str. 713
Soulož mezi příbuznými (§ 188) - str. 715
Kuplířství (§ 189) - str. 715
Prostituce ohrožující mravní vývoj dětí (§ 190) - str. 717
Šíření pornografie (§ 191) - str. 718
Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií (§ 192) - str. 718
Zneužití dítěte k výrobě pornografie (§ 193) - str. 718
Účast na pornografickém představení (§ 193a) - str. 718
Navazování nedovolených kontaktů s dítětem (§ 193b) - str. 722
Kapitola IV Trestné činy proti rodině a dětem - str.724
§ 1 Úvod - str. 724
§ 2 Jednotlivé trestné činy - str. 726
Dvojí manželství (§ 194) - str. 726
Opuštění dítěte nebo svěřené osoby (§ 195) - str. 727
Zanedbání povinné výživy (§ 196, § 197) - str. 728
Týrání svěřené osoby (§ 198) - str. 734
Týrání osoby žijící ve společném obydlí (§ 199) - str. 734
Únos dítěte a osoby stižené duševní poruchou (§ 200) - str. 736
Ohrožování výchovy dítěte (§ 201) - str. 737
Svádění k pohlavnímu styku (§ 202, § 203) - str. 740
Podání alkoholu dítěti (§ 204) - str. 741
Kapitola V Trestné činy proti majetku - str. 743
§ 1 Úvod - str. 743
§ 2 Obohacovací trestné činy - str. 751
Krádež (§ 205) - str. 751
Zpronevěra (§ 206) - str. 762
Podvod (§ 209) a zvláštní případy podvodu (§ 210 až § 212) - str. 765
A. Podvod (§ 209) - str. 766
B. Pojistný podvod (§ 210) - str. 772
C. Úvěrový podvod (§ 211) - str. 775
D. Dotační podvod (§ 212) - str. 778
Provozování nepoctivých her a sázek (§ 213) - str. 780
Zatajení věci (§ 219) - str. 781
Lichva (§ 218) - str. 783
§ 3 Poškozovací trestné činy - str. 785
Poškození cizí věci (§ 228) - str. 785
Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací (§ 230) - str. 787
Opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla 
k počítačovému systému a jiných takových dat (§ 231) - str.787
Poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací a zásah do vybavení počítače z nedbalosti (§ 232) - str. 787
Porušení povinnosti při správě cizího majetku (§ 220, § 221) - str. 793
Poškození věřitele (§ 222) - str. 796
Zvýhodnění věřitele (§ 223) - str. 796
Způsobení úpadku (§ 224) - str. 796
Porušení povinnosti v insolvenčním řízení (§ 225) - str. 796
Pletichy v insolvenčním řízení (§ 226) - str. 796
Porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku (§ 227) - str.796
Zneužívání vlastnictví (§ 229) - str. 805
§ 4 Neoprávněné užívání („furtum usus“) - str. 806
Neoprávněné užívání cizí věci (§ 207) - str. 806
Neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru (§ 208) - str. 809
§ 5 Trestné činy postihující legalizaci výnosů z trestné činnosti - str. 811
Legalizace výnosů z trestné činnosti (§ 216, § 217) - str. 811
Kapitola VI Trestné činy hospodářské - str. 817
§ 1 Úvod - str. 817
§ 2 Trestné činy proti měně a platebním prostředkům - str. 825
Padělání a pozměnění peněz (§ 233) - str. 825
Udávání padělaných a pozměněných peněz (§ 235) - str. 825
Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku (§ 234) - str. 829
Výroba a držení padělatelského náčiní (§ 236) - str. 832
Neoprávněná výroba peněz (§ 237) - str. 833
Ohrožování oběhu tuzemských peněz (§ 239) - str. 834
§ 3 Trestné činy daňové, poplatkové a devizové - str. 834
Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby (§ 240) - str. 834
Neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby (§ 241, § 242) - str. 839
Nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení (§ 243) - str. 843
Porušení předpisů o nálepkách a jiných předmětech k označení zboží (§ 244) - str. 844
Padělání a pozměnění předmětů k označení zboží pro daňové účely a předmětů dokazujících splnění poplatkové povinnosti (§ 245) - str. 845
Padělání a pozměnění známek (§ 246) - str. 847
Ohrožení devizového hospodářství (§ 247) - str. 848
§ 4 Trestné činy proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou - str. 850
Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže (§ 248, § 248a) - str. 850
Neoprávněné vydání cenného papíru (§ 249) - str. 856
Manipulace s kurzem investičních nástrojů (§ 250) - str. 857
Neoprávněné podnikání (§ 251) - str. 860
Neoprávněné provozování hazardní hry (§ 252) - str. 862
Poškozování spotřebitele (§ 253) - str. 864
Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění (§ 254) - str. 867
Zneužití informace v obchodním styku (§ 255) - str. 870
Zneužití postavení v obchodním styku (§ 255a) - str. 873
Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě (§ 256) - str. 875
Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži (§ 257) - str. 875
Pletichy při veřejné dražbě (§ 258) - str. 875
Vystavení nepravdivého potvrzení a zprávy (§ 259) - str. 879
Poškození finančních zájmů Evropské unie (§ 260) - str. 881
Porušení předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou (§ 261) - str. 885
Porušení předpisů o kontrole vývozu zboží a technologií dvojího užití (§ 262) - str. 888
Porušení povinností při vývozu zboží a technologií dvojího užití (§ 263) - str. 888
Zkreslení údajů a nevedení podkladů ohledně vývozu zboží a technologií dvojího užití (§ 264) - str. 888
Provedení zahraničního obchodu s vojenským materiálem bez povolení nebo licence (§ 265) - str. 890
Porušení povinnosti v souvislosti s vydáním povolení a licence pro zahraniční obchod s vojenským materiálem (§ 266) - str. 890
Zkreslení údajů a nevedení podkladů ohledně zahraničního obchodu s vojenským materiálem (§ 267) - str. 890
§ 5 Trestné činy proti průmyslovým právům a proti autorskému právu - str. 891
Porušení práv k ochranné známce a jiným označením (§ 268) - str. 892
Porušení chráněných průmyslových práv (§ 269) - str. 895
Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi (§ 270) - str. 897
Padělání a napodobení díla výtvarného umění (§ 271) - str. 899
Kapitola VII Trestné činy obecně nebezpečné - str. 902
§ 1 Úvod - str. 902
§ 2 Trestné činy obecně ohrožující - str. 907
Obecné ohrožení (§ 272) - str. 907
Obecné ohrožení z nedbalosti (§ 273) - str. 907
Ohrožení pod vlivem návykové látky (§ 274) - str. 909
Porušení povinnosti při hrozivé tísni (§ 275) - str. 912
Poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení (§ 276) - str. 912
Poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti (§ 277) - str. 912
Poškození geodetického bodu (§ 278) - str. 914
Nedovolené ozbrojování (§ 279) - str. 915
Vývoj, výroba a držení zakázaných bojových prostředků (§ 280) - str. 917
Nedovolená výroba a držení radioaktivní látky a vysoce nebezpečné látky (§ 281) - str. 917
Nedovolená výroba a držení jaderného materiálu a zvláštního štěpného materiálu (§ 282) - str. 917
Výroba a jiné nakládání s látkami s hormonálním účinkem (§ 288) - str. 918
§ 3 Tzv. drogové trestné činy - str. 919
Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy (§ 283) - str. 921
Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu (§ 284) - str. 921
Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku (§ 285) - str. 924
Výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu (§ 286) - str. 925
Šíření toxikomanie (§ 287) - str. 925
§ 4 Trestné činy ohrožující vzdušný dopravní prostředek, civilní plavidlo a pevnou plošinu - str. 928
Získání kontroly nad vzdušným dopravním prostředkem, civilním plavidlem a pevnou plošinou (§ 290) - str. 928
Ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku a civilního plavidla (§ 291) - str. 928
Zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny (§ 292) - str. 928
Kapitola VIII Trestné činy proti životnímu prostředí - str. 930
§ 1 Úvod - str. 930
§ 2 Jednotlivé trestné činy - str. 933
Poškození a ohrožení životního prostředí (§ 293) - str. 933
Poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti (§ 294) - str. 933
Poškození vodního zdroje (§ 294a) - str. 935
Poškození lesa (§ 295) - str. 935
Neoprávněné vypuštění znečišťujících látek (§ 297) - str. 937
Neoprávněné nakládání s odpady (§ 298) - str. 937
Neoprávněná výroba a jiné nakládání s látkami poškozujícími ozonovou vrstvu (§ 298a) - str. 938
Neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami (§ 299) - str. 939
Neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami z nedbalosti (§ 300) - str. 939
Poškození chráněných částí přírody (§ 301) - str. 941
Týrání zvířat (§ 302) - str. 942
Chov zvířat v nevhodných podmínkách (§ 302a) - str. 942
Zanedbání péče o zvíře z nedbalosti (§ 303) - str. 942
Pytláctví (§ 304) - str. 945
Neoprávněná výroba, držení a jiné nakládání s léčivy a s jinými látkami ovlivňujícími užitkovost hospodářských zvířat (§ 305) - str. 946
Šíření nakažlivé nemoci zvířat (§ 306) - str. 947
Šíření nakažlivé nemoci a škůdce užitkových rostlin (§ 307) - str. 947
Kapitola IX  Trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci - str. 950
§ 1 Úvod - str. 950
§ 2 Trestné činy proti základům České republiky, cizího státu a mezinárodní organizace - str. 952
Vlastizrada (§ 309) - str. 954
Rozvracení republiky (§ 310) - str. 955
Teroristický útok (§ 311) - str. 956
Teror (§ 312) - str. 959
Účast na teroristické skupině (§ 312a) - str. 960
Zvláštní ustanovení o účinné lítosti (§ 312b) - str. 961
Beztrestnost agenta (§ 312c) - str. 962
Financování terorismu (§ 312d) - str. 962
Vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312f) - str. 964
Sabotáž (§ 314) - str. 965
Zneužití zastupování státu a mezinárodní organizace (§ 315) - str. 966
§ 3 Trestné činy proti bezpečnosti České republiky, cizího státu a mezinárodní organizace - str. 967
Vyzvědačství (§ 316) - str. 968
Ohrožení utajované informace (§ 317) - str. 971
Ohrožení utajované informace z nedbalosti (§ 318) - str. 971
§ 4 Trestné činy proti obraně státu - str. 973
Spolupráce s nepřítelem (§ 319) - str. 973
Válečná zrada (§ 320) a služba v cizích ozbrojených silách (§ 321) - str. 974
Porušení osobní a věcné povinnosti pro obranu státu (§ 322) � � � � 975
Kapitola X  Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných - str. 977
§ 1 Úvod - str. 977
§ 2 Trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby - str. 984
Násilí proti orgánu veřejné moci (§ 323) - str. 986
Vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci (§ 324) - str. 986
Násilí proti úřední osobě (§ 325) - str. 987
Vyhrožování s cílem působit na úřední osobu (§ 326) - str. 987
Přisvojení pravomoci úřadu (§ 328) - str. 987
§ 3 Trestné činy úředních osob - str. 988
Zneužití pravomoci úřední osoby (§ 329) - str. 989
Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti (§ 330) - str. 991
§ 4 Úplatkářství - str. 991
Přijetí úplatku (§ 331) - str. 993
Podplacení (§ 332) - str. 995
Nepřímé úplatkářství (§ 333) - str. 997
§ 5 Jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci - str. 998
Zasahování do nezávislosti soudu (§ 335) - str. 998
Pohrdání soudem (§ 336) - str. 1000
Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání (§ 337) - str. 1001
Osvobození vězně (§ 338) - str. 1003
Násilné překročení státní hranice (§ 339) - str. 1004
Organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice (§ 340) - str. 1004
Napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky (§ 341) - str. 1006
Neoprávněné zaměstnávání cizinců (§ 342) - str. 1006
Porušení předpisů o mezinárodních letech (§ 343) - str. 1007
Vzpoura vězňů (§ 344) - str. 1008
Křivé obvinění (§ 345)- str. 1008
Křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek (§ 346) - str. 1009
Křivé tlumočení (§ 347) - str. 1009
Maření spravedlnosti (§ 347a) - str. 1013
Padělání a pozměnění veřejné listiny (§ 348) - str. 1015
Nedovolená výroba a držení pečetidla státní pečeti a úředního razítka (§ 349)- str. 1017
Padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu (§ 350) - str. 1018
Maření přípravy a průběhu voleb a referenda (§ 351) - str. 1019
§ 6 Trestné činy narušující soužití lidí - str. 1020
Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci (§ 352) - str. 1021
Nebezpečné vyhrožování (§ 353) - str. 1021
Nebezpečné pronásledování (§ 354) - str. 1024
Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob (§ 355) 
a podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod (§ 356) - str. 1025
§ 7 Jiná rušení veřejného pořádku - str. 1027
Šíření poplašné zprávy (§ 357) - str. 1027
Výtržnictví (§ 358) - str. 1028
Hanobení lidských ostatků (§ 359) - str. 1029
Opilství (§ 360) - str. 1030
§ 8 Organizovaná zločinecká skupina - str. 1032
Účast na organizované zločinecké skupině (§ 361, § 362, § 363) - str. 1034
§ 9 Některé další formy trestné součinnosti - str. 1036
Podněcování k trestnému činu (§ 364) - str. 1039
Schvalování trestného činu (§ 365) - str. 1039
Nadržování (§ 366) - str. 1040
Nepřekažení trestného činu (§ 367) - str. 1042
Neoznámení trestného činu (§ 368) - str. 1042
Kapitola XI Trestné činy proti branné povinnosti - str. 1044
§ 1 Úvod - str.1044
§ 2 Jednotlivé trestné činy - str. 1050
Maření způsobilosti k službě (§ 369) - str. 1050
Neplnění odvodní povinnosti (§ 370)- str. 1051
Obcházení branné povinnosti (§ 371) - str. 1051
Nenastoupení služby v ozbrojených silách (§ 372) - str. 1053
Nenastoupení mimořádné služby v ozbrojených silách (§ 373, § 374) - str. 1054
Kapitola XII Trestné činy vojenské - str. 1056
§ 1 Úvod - str. 1056
§ 2 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti - str. 1060
Neuposlechnutí rozkazu (§ 375) - str. 1060
Neuposlechnutí rozkazu z nedbalosti (§ 376) - str. 1064
Zprotivení a donucení k porušení vojenské povinnosti (§ 377) - str. 1064
Urážka mezi vojáky (§ 378 až 380) - str. 1066
Násilí vůči nadřízenému (§ 381) - str. 1068
Porušování práv a chráněných zájmů vojáků stejné hodnosti (§ 382) - str. 1070
Porušování práv a chráněných zájmů vojáků podřízených nebo s nižší hodností (§ 383) - str. 1070
§ 3 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu - str. 1071
Vyhýbání se výkonu služby (§ 384, § 385) - str. 1071
Zběhnutí (§ 386) - str. 1073
Svémocné odloučení (§ 387) - str. 1073
§ 4 Trestné činy proti povinnostem strážní, dozorčí nebo jiné služby - str. 1076
Vyhýbání se výkonu strážní, dozorčí nebo jiné služby (§ 388) - str. 1076
Porušení povinnosti strážní služby (§ 389) - str. 1076
Porušení povinnosti dozorčí nebo jiné služby (§ 390) - str. 1076
Porušení povinnosti služby při obraně vzdušného prostoru (§ 391) - str.1076
§ 5 Trestné činy ohrožující bojeschopnost ozbrojených sil - str. 1079
Ohrožování morálního stavu vojáků (§ 392) - str. 1079
Porušení služební povinnosti vojáka (§ 393) - str. 1080
Zbabělost před nepřítelem (§ 394) - str. 1082
Nesplnění bojového úkolu (§ 395) - str. 1082
Opuštění vojenského materiálu (§ 396) - str. 1084
Vydání vojáků a vojenského materiálu nepříteli (§ 397) - str. 1084
§ 6 Trestné činy proti služebním povinnostem příslušníků bezpečnostních sborů - str. 1085
Porušení služební povinnosti příslušníka bezpečnostního sboru (§ 398) - str. 1085
Kapitola XIII  Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy - str.1087
§ 1 Trestné činy proti lidskosti - str. 1087
Genocidium (§ 400) - str. 1089
Útok proti lidskosti (§ 401) - str. 1091
Apartheid a diskriminace skupiny lidí (§ 402) - str. 1093
Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka (§ 403) - str. 1095
Šíření díla k propagaci hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka (§ 403a) - str. 1097
Projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka (§ 404) - str. 1098
Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia (§ 405) - str. 1100
§ 2 Trestné činy proti míru a válečné trestné činy - str. 1101
Agrese, příprava a podněcování útočné války (§ 405a až 408) - str. 1104
Styky ohrožující mír (§ 409) - str. 1107
Porušení mezinárodních sankcí (§ 410) - str. 1108
Použití zakázaného bojového prostředku a nedovolené vedení boje (§ 411) - str. 1109
Válečná krutost (§ 412) - str. 1111
Perzekuce obyvatelstva (§ 413) - str. 1112
Plenění v prostoru válečných operací (§ 414) - str. 1113
Zneužití mezinárodně uznávaných a státních znaků (§ 415) - str. 1115
Zneužití vlajky a příměří (§ 416) - str. 1116
Ublížení parlamentáři (§ 417) - str. 1116
Odpovědnost nadřízeného (§ 418) - str. 1117
Přehled literatury - str. 1119
Věcný rejstřík - str. 1180
O autorech - str. 1197

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1592 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1592 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Od posledního vydání publikace došlo k dalším změnám trestních předpisů, zejména trestního řádu k 1. 1. a k 1. 4. 2024. Publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní předpisy, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, ... pokračování

Cena: 287 KčKOUPIT

Trestní zákoník. Komentář. 3. vydání

Trestní zákoník. Komentář. 3. vydání

Pavel Šámal a kolektiv - C. H. Beck

Třetí vydání Velkého komentáře k trestnímu zákoníku autorského kolektivu pod vedením profesora Šámala zachycuje právní stav k 1. lednu 2023, a to včetně poslední novelizace provedené zákonem č. 429/2022 Sb. Komentář zachována osvědčenou úpravu a strukturu, včetně všech rubrik, a ... pokračování

Cena: 8 900 KčKOUPIT

Trestní právo daňové, 2. vydání

Trestní právo daňové, 2. vydání

Ondřej Lichnovský, Jan Vučka, Lukáš Křístek - C. H. Beck

Problematika daňových trestných činů je pro svou mezioborovost velice komplikovaná. Pro pochopení vyžaduje jak znalost daňových zákonů, tak zákonů trestních. Stranou nelze ponechat ani schopnost chápat ekonomické souvislosti. Všechny tyto znalosti autoři v této publikaci zúročují. ... pokračování

Cena: 720 KčKOUPIT

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabyla účinnosti rozsáhlá novela autorského zákona, která se dotkla více než 80 ustanovení zákona. Publikace dále obsahuje aktuální znění právních předpisů z oblasti autorského práva a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou, 9. vydání

Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou, 9. vydání

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Deváté, aktualizované vydání legendární publikace, zpracované podle právního stavu k 1. září 2022, reaguje na četné novelizace a nově publikovanou judikaturu. Poznámky k trestnímu zákoníku a trestnímu řádu ... pokračování

Cena: 1 880 KčKOUPIT

Trestní právo hmotné, 8. vydání

Trestní právo hmotné, 8. vydání

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Souborná vysokoškolská učebnice systematicky vykládá pojmy a instituty trestního zákoníku, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Spojením výkladu obecné a zvláštní části trestního práva se čtenáři dostává do rukou ucelené pojednání o ... pokračování

Cena: 1 280 KčKOUPIT

Praktikum z trestního práva, 7. vydání

Praktikum z trestního práva, 7. vydání

Jiří Jelínek, Bronislava Coufalová, Simona Heranová, Zdeněk Kopečný, Jiří Krupička, Jiří Mulák, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Příručka přináší aktualizovaný výběr klauzurních prací z trestního práva hmotného a trestního práva procesního zpracovaných na Právnické fakultě UK v Praze a Právnické fakultě UP v Olomouci, které byly v minulých letech posluchačům zadány. Sedmé vydání bylo doplněno na 72 klauzurních ... pokračování

Cena: 480 KčKOUPIT

Základy trestní odpovědnosti v rozhodovacích procesech veřejné správy

Základy trestní odpovědnosti v rozhodovacích procesech veřejné správy

Martin Richter - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Kniha představuje první vědeckou monografii, která nabízí komplexní řešení otázek trestní odpovědnosti za jednání související s rozhodovacími procesy veřejné správy. Čtenáři tak mají možnost získat zcela nové ... pokračování

Cena: 755 KčKOUPIT

Tabulky a schémata z obecné části trestního práva hmotného. 3. vydání

Tabulky a schémata z obecné části trestního práva hmotného. 3. vydání

Jiří Říha - C. H. Beck

Učební pomůcka ke studiu trestního práva hmotného svým obsahem, strukturou a zpracováním navazuje na texty učebnic obecné části trestního práva hmotného a zachycuje vztahy vykládaných pojmů do tabulek, schémat ... pokračování

Cena: 495 KčKOUPIT

Trestní právo daňové

Trestní právo daňové

Ondřej Lichnovský , Jan Vučka, Křístek Lukáš - C. H. Beck

Problematika daňových trestných činů je pro svou mezioborovost velice komplikovaná. Pro pochopení vyžaduje jak znalost daňových zákonů, tak zákonů trestních. Stranou nelze ponechat ani schopnost chápat ekonomické souvislosti. Všechny tyto znalosti autoři v této publikaci zúročují. ... pokračování

Cena: 590 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.