Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Trestní právo Evropské unie, 2. vydání

Trestní právo Evropské unie, 2. vydání

Monografie poskytuje podrobný přehled o nejdůležitějších právních normách a institucích Evropské unie v oblasti trestního práva.

Ve druhém vydání autoři reagují na rozvoj práva Evropské unie a na nové instituty, které právní úprava přináší nebo konkretizuje (např. projekt evropského veřejného žalobce nabyl od prvního vydání konkrétních podob).

V úvodu se kniha zabývá obecnými otázkami: zasazením trestněprávních norem do systému práva Evropské unie, historickým vývojem procesu europeizace trestního práva, vlivu Lisabonské smlouvy na tento proces či vztahem evropských trestněprávních norem a ochrany lidských práv.

Druhá část je věnována otázkám unijního trestního práva hmotného, konkrétně pak jednotlivým druhům kriminality, jež jsou předmětem trestněprávní regulace i v rámci evropského práva. Autoři v jednotlivých kapitolách analyzují právní stav postihující takováto jednání v České republice a konfrontují jej s normami práva unijního. Tato část obsahuje také novou kapitolu o trestní odpovědnosti právnických osob.

Další část se zaměřuje na unijní trestní právo procesní. Zabývá se aktuálními tématy mezinárodní justiční spolupráce, evropského zatýkacího rozkazu, zajištění majetku a důkazů v rámci Evropské unie, procesních práv obviněného a ochrany obětí trestných činů či problematikou Schengenského prostoru.

Poslední část se věnuje unijním orgánům, jež koordinují justiční a policejní spolupráci ve věcech trestních. Jednotlivé kapitoly přibližují fungování těchto institucí, důvody a historii jejich vzniku, působnost a jejich možný budoucí vývoj.

Publikace je příspěvkem do rozsáhlé a relativně roztříštěné problematiky unijního trestního práva a jeho vztahu k trestnímu právu České republiky. Může se stát východiskem pro další zkoumání a zároveň inspirací pro legislativní a aplikační praxi, případně také pro studenty právnických fakult.

autoři: Jiří Jelínek, Tomáš Gřivna, Sergej Romža, Jana Tlapák Navrátilová, Anna Syková et al.; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 5. 12. 2019, 448 stran
ISBN: 978-80-7502-375-9

Cena: 590 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Autoři - str. 13
O autorech - str. 15
List of Autors - str. 17
Úvodem - str. 19
Část první Obecné pojetí trestního práva Evropské unie
1. Pojem a systém trestního práva Evropské unie - str. 22
1.1 Právo Evropské unie a jeho charakteristické rysy - str. 22
1.2 Trestní právo Evropské unie - str. 24
1.3 Systém trestního práva Evropské unie - str. 27
2. Europeizace trestního práva (historický vývoj) - str. 28
2.1 Úvod - str. 28
2.2 Europeizace trestního práva - (Rada Evropy (exkurz) - str. 30
2.3 Europeizace trestního práva - Evropská společenství a Evropská unie - str. 32
2.3.1 Období předmaastrichtské - str. 32
2.3.2 Maastrichtská smlouva - třetí pilíř - str. 39
2.3.3 Amsterodamská smlouva - str. 41
2.3.4 Lisabonská smlouva - str. 45
5.4 Závěr - str. 49
3. Lisabonská smlouva a její vliv na europeizaci trestního práva - str. 51
3.1 Zrušení třetího pilíře EU - str. 51
3.2 Změna pravomoci jednotlivých orgánů Unie a členských států vlivem Lisabonské smlouvy - str. 54
3.3 Trestní právo hmotné podle Lisabonské smlouvy - str. 62
3.4 Trestní právo procesní podle Lisabonské smlouvy - str. 65
3.5 Policejní spolupráce - str. 68
3.6 Mechanismus záchranné brzdy a tzv. pseudoveto - str. 69
4. Ochrana základních práv a trestní právo Evropské unie - str. 73
4.1 Právní zakotvení lidských práv a svobod - str. 73
4.2 Obecné zásady práva Unie a ochrana Soudním dvorem EU - str. 75
4.3 Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod - str. 78
4.4 Listina základních práv Evropské unie - str. 81
Část druhá Trestní právo Evropské unie - hmotné (Evropské trestné činy a trstní odpovědnost právnických osob)
1. Terorismus
- str. 88
1.1 Úvod - str. 88
1.2 Evropský právní rámec - str. 88
1.3 Právní stav v České republice - str. 92
2. Obchodování s lidmi a sexuální zneužívání žen a dětí - str. 107
2.1 Obchodování s lidmi - str. 107
2.1.1 Úvod - str. 107
2.1.2 Evropský právní rámec - str. 107
2.1.3 Právní stav v České republice - str. 110
2.2 Sexuální zneužívání žen a dětí - str. 114
2.2.1 Úvod - str. 114
2.2.2 Evropský právní rámec - str. 114
2.2.3 Právní stav v České republice - str. 120
3. Praní (špinavých) peněz - str. 127
3.1 Úvod  - str. 127
3.2 Evropský právní rámec - str. 128
3.3 Právní stav v České republice - str. 134
4. Korupce - str. 141
4.1 Úvod  - str. 141
4.2 Evropský právní rámec - str. 146
4.3 Právní stav v České republice - str. 150
5. Falšování platebních prostředků - str. 155
5.1 Úvod  - str. 155
5.2 Evropský právní rámec - str. 155
5.3 Právní stav v České republice - str. 160
6. Počítačová kriminalita - str. 165
6.1 Úvod  - str. 165
6.2 Evropský právní rámec - str. 168
6.3 Právní stav v České republice - str. 176
7. Poškozování finančních zájmů Evropské unie - str. 179
7.1 Úvod  - str. 180
7.2 Evropský právní rámec - str. 188
7.3 Právní stav v České republice de lege lata - str. 188
7.4 Právní stav v České republice de lege ferenda - str. 195
8. Rasismus a xenofobie - str. 197
8.1 Úvod  - str. 197
8.2 Evropský právní rámec - str. 209
9. Trestněprávní ochrana životního prostředí - str. 220
9.1 Úvod  - str. 220
9.2 Evropský právní rámec - str. 221
9.3 Právní stav v České republice - str. 226
10. Trestní odpovědnost právnických osob - str. 240
10.1 Úvod  - str. 240
10.2 Demonstrativní přehled právních aktů EU upravující deliktní odpovědnost právnických osob- str. 247
10.3 Modely trestní odpovědnosti v zemích EU - str. 250
Část třetí Trestní právo Evropské unie - procesní - str. 258
1. Zásada spolupráce uznávání jako základ justiční spolupráce ve věcech trestních - str. 258
1.1 Úvod - str. 258
1.2 Vídeňský akční plán - str. 261
1.3 Program z Tampere - str. 262
1.4 Haagský program - str. 264
1.5 Stockholmský program - str. 264
1.6 Poststockholmský program - str. 267
2. Evropský zatýkací rozkaz - str. 270
2.1 Úvod - str. 270
2.2 Výchozí principy - str. 271
2.3 Definice evropského zatýkacího rozkazu - str. 273
2.4 Hmotněprávní podmínky předání - str. 274
2.5 Řízení o předání - str. 279
2.6 Česká republika - str. 281
2.7 Místo evropského zatýkacího rozkazu v systému MJS - str. 282
2.8 Předání osoby - str. 283
2.8.1 Předání z jiného členského státu - str. 284
2.8.2 Předání do jiného členského státu - str. 286
3. Zajištění majetku a důkazů v Evropské unii - str. 290
3.1 Úvodem - str. 290
3.2 Od tradiční právní pomoci ke vzájemnému uznáváni rozhodnutí - str. 293
3.3 Evropský zajišťovací příkaz - str. 294
3.4 Evropský konfiskační příkaz - str. 297
3.5 Evropský důkazní příkaz - str. 299
3.6 Vydávání a výkon příkazů v České republice - str. 302
3.7 Problémy při aplikaci evropského zajišťovacího, konfiskačního a důkazního příkazu - str. 303
3.8 Evropský vyšetřovací příkaz - str. 305
3.9 Budoucnost vzájemného uznávání a výkonu rozhodnutí o zajištění majetku pro jiné než důkazní účely a rozhodnutí o konfiskaci majetku - str. 311
3.10 Závěrem - str. 313
4. Základní procesní práva obviněného v Evropské unii - str. 314
4.1 Úvod - str. 314
4.2 Právo na tlumočení a překlad - str. 319
4.3 Právo na informace - str. 321
4.4 Právo na právní pomoc - str. 323
4.5 Právo na komunikaci s třetími osobami a konzulárními úřady - str. 325
4.6 Procesní záruky pro děti - str. 326
4.7 Presumpce neviny - str. 327
4.8 Zásada ne bis in idem - str. 329
5. Práva a ochrana obětí trestných činů v Evropské unii - str. 336
5.1 Úvod - str. 336
5.2 Úprava práv a ochrany obětí trestných činů - str. 339
5.3 Směrnice o odškodňování - str. 342
5.4 Směrnice o evropském ochranném příkazu - str. 343
5.5 Směrnice o minimálních pravidlech - str. 344
5.6 Česká právní úprava de lege ferenda - str. 353
6. Schengenský prostor jako součást prostoru svobody, bezpečnosti a práva - str. 355
6.1 Vznik schengenského prostoru - str. 355
6.2 Schengenské acquis a vybrané komponenty schengenského systému - str. 365
Část čtvrtá Unijní orgány koordinující justiční a policejní spolupráci ve věcech trestních - str. 382
1. Eurojust - str. 382
1.1 Obecně k důvodů a historii vzniku Eurojustu - str. 382
1.2 Úkoly Eurojustu - str. 383
1.3 Působnost Eurojustu - str. 384
1.4 Pravomoci Eurojustu - str. 385
1.5 Struktura a organizační zajištění činnosti Eurojustu - str. 387
2. Projekt evropského veřejného žalobce - str. 389
2.1 Obecně k důvodům a k historii myšlenky evropského veřejného žalobce - str. 389
2.2 Úkoly a základní zásady činnosti Úřadu - str. 391
2.3 Postavení, struktura a organizace Úřadu - str. 392
2.4 Pravomoc a výkon pravomoci Úřadu - str. 395
2.5 Pravidla pro postupy při vyšetřování, vyšetřovací úkony, trestní stíhání a alternativní opatření k trestnímu stíhání - str. 398
2.6 Procesní záruky - str. 402
2.7 Vztah Úřadu a jeho partnerů - str. 403
3. Sítě justiční spolupráce ve věcech trestních - str. 405
3.1 Obecně k sítím spolupráce v rámci EU - str. 405
3.2 Historie a důvody vzniku Evropské justiční sítě - str. 406
3.3 Struktura Evropské justiční sítě, úkoly sítě a kontaktních míst - str. 406
3.4 Obsah informací v Evropské justiční síti - str. 408
3.5 Implementace do českého právního řádu - str. 409
3.6 Vztahy mezi Evropskou justiční sítí a Eurojustem - str. 409
4. Europol - str. 411
4.1 Obecně k důvodům a historii vzniku - str. 411
4.2 Cíl, působnost a úkoly Europolu - str. 412
4.3 Struktura Europolu - str. 415
4.4 Vztahy s partnerskými orgány a se třetími státy nebo organizacemi - str. 416
4.5 Zpracování informací - str. 417
5. OLAF - str. 419
5.1 Obecně k důvodům a historii vzniku - str. 419
5.2 Pravomoc a úkolu OLAFu - str. 419
5.3 Složeni OLAFu - str. 421
5.4 Povinnosti členského státu - str. 421
5.5 Průběh vyšetřování prováděného OLAFem - str. 422
5.6 Vztah OLAFu k Eurojustu a Europolu - str. 423
Seznam literatury - str. 425
Shrnutí - str. 435
Summary - str. 436
Klíčová slova - str. 437
Keywords - str. 438
Věcný rejstřík - str. 439
 


 

Další nabídka k tématu

Trestní právo daňové, 2. vydání

Trestní právo daňové, 2. vydání

Ondřej Lichnovský, Jan Vučka, Lukáš Křístek - C. H. Beck

Problematika daňových trestných činů je pro svou mezioborovost velice komplikovaná. Pro pochopení vyžaduje jak znalost daňových zákonů, tak zákonů trestních. Stranou nelze ponechat ani schopnost chápat ekonomické souvislosti. Všechny tyto znalosti autoři v této publikaci zúročují. ...

Cena: 720 KčKOUPIT

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabyla účinnosti rozsáhlá novela autorského zákona, která se dotkla více než 80 ustanovení zákona. Publikace dále obsahuje aktuální znění právních předpisů z oblasti autorského práva a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1516 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1516 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabývá účinnosti novela trestního řádu a trestního zákoníku; dále se také mění zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí, zákon o výkonu zajištění majetku a zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Celkově publikace obsahuje aktuální znění 26 ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou, 9. vydání

Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou, 9. vydání

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Deváté, aktualizované vydání legendární publikace, zpracované podle právního stavu k 1. září 2022, reaguje na četné novelizace a nově publikovanou judikaturu. Poznámky k trestnímu zákoníku a trestnímu řádu ...

Cena: 1 880 KčKOUPIT

Smlouva o fungování EU, Smlouva o EU, Listina základních práv EU - Komentář

Smlouva o fungování EU, Smlouva o EU, Listina základních práv EU - Komentář

Michal Tomášek, Václav Šmejkal a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

V rámci 467 ustanovení SEU, SFEU, LZPEU kolektiv 35 autorů a autorek sledovalo vývoj souvisejícího sekundárního práva a judikatury s cílem podat co nejpřesnější a neúplnější výklad právního stavu ke každému z ...

Cena: 3 600 KčKOUPIT

Trestní právo hmotné, 8. vydání

Trestní právo hmotné, 8. vydání

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Souborná vysokoškolská učebnice systematicky vykládá pojmy a instituty trestního zákoníku, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Spojením výkladu obecné a zvláštní části trestního práva se čtenáři dostává do rukou ucelené pojednání o ...

Cena: 1 280 KčKOUPIT

Praktikum z trestního práva, 7. vydání

Praktikum z trestního práva, 7. vydání

Jiří Jelínek, Bronislava Coufalová, Simona Heranová, Zdeněk Kopečný, Jiří Krupička, Jiří Mulák, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Příručka přináší aktualizovaný výběr klauzurních prací z trestního práva hmotného a trestního práva procesního zpracovaných na Právnické fakultě UK v Praze a Právnické fakultě UP v Olomouci, které byly v minulých letech posluchačům zadány. Sedmé vydání bylo doplněno na 72 klauzurních ...

Cena: 480 KčKOUPIT

Trestní právo hmotné, 9. vydání

Trestní právo hmotné, 9. vydání

Pavel Šámal, Tomáš Gřivna, Lukáš Bohuslav, Oto Novotný, Jiří Herczeg, Marie Vanduchová - Wolters Kluwer, a. s.

Osvědčená vysokoškolská učebnice trestního práva hmotného je určena především studentům právnických fakult, má však své místo i v knihovnách soudců, advokátů, státních zástupců, policistů, probačních úředníků a jiných odborníků. Jde o dílo autorského týmu složeného z interních a ...

Cena: 1 450 KčKOUPIT

Základy trestní odpovědnosti v rozhodovacích procesech veřejné správy

Základy trestní odpovědnosti v rozhodovacích procesech veřejné správy

Martin Richter - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha představuje první vědeckou monografii, která nabízí komplexní řešení otázek trestní odpovědnosti za jednání související s rozhodovacími procesy veřejné správy. Čtenáři tak mají možnost získat zcela nové ...

Cena: 755 KčKOUPIT

Tabulky a schémata z obecné části trestního práva hmotného. 3. vydání

Tabulky a schémata z obecné části trestního práva hmotného. 3. vydání

Jiří Říha - C. H. Beck

Učební pomůcka ke studiu trestního práva hmotného svým obsahem, strukturou a zpracováním navazuje na texty učebnic obecné části trestního práva hmotného a zachycuje vztahy vykládaných pojmů do tabulek, schémat ...

Cena: 495 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.