Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Trestní právo Evropské unie, 2. vydání

Trestní právo Evropské unie, 2. vydání

Monografie poskytuje podrobný přehled o nejdůležitějších právních normách a institucích Evropské unie v oblasti trestního práva.

Ve druhém vydání autoři reagují na rozvoj práva Evropské unie a na nové instituty, které právní úprava přináší nebo konkretizuje (např. projekt evropského veřejného žalobce nabyl od prvního vydání konkrétních podob).

V úvodu se kniha zabývá obecnými otázkami: zasazením trestněprávních norem do systému práva Evropské unie, historickým vývojem procesu europeizace trestního práva, vlivu Lisabonské smlouvy na tento proces či vztahem evropských trestněprávních norem a ochrany lidských práv.

Druhá část je věnována otázkám unijního trestního práva hmotného, konkrétně pak jednotlivým druhům kriminality, jež jsou předmětem trestněprávní regulace i v rámci evropského práva. Autoři v jednotlivých kapitolách analyzují právní stav postihující takováto jednání v České republice a konfrontují jej s normami práva unijního. Tato část obsahuje také novou kapitolu o trestní odpovědnosti právnických osob.

Další část se zaměřuje na unijní trestní právo procesní. Zabývá se aktuálními tématy mezinárodní justiční spolupráce, evropského zatýkacího rozkazu, zajištění majetku a důkazů v rámci Evropské unie, procesních práv obviněného a ochrany obětí trestných činů či problematikou Schengenského prostoru.

Poslední část se věnuje unijním orgánům, jež koordinují justiční a policejní spolupráci ve věcech trestních. Jednotlivé kapitoly přibližují fungování těchto institucí, důvody a historii jejich vzniku, působnost a jejich možný budoucí vývoj.

Publikace je příspěvkem do rozsáhlé a relativně roztříštěné problematiky unijního trestního práva a jeho vztahu k trestnímu právu České republiky. Může se stát východiskem pro další zkoumání a zároveň inspirací pro legislativní a aplikační praxi, případně také pro studenty právnických fakult.

autor: Jiří Jelínek, Tomáš Gřivna, Sergej Romža, Jana Tlapák Navrátilová, Anna Syková et al. vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 5. 12. 2019, 448 stran
ISBN: 978-80-7502-375-9

Cena: 590 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Autoři - str. 13
O autorech - str. 15
List of Autors - str. 17
Úvodem - str. 19
Část první Obecné pojetí trestního práva Evropské unie
1. Pojem a systém trestního práva Evropské unie - str. 22
1.1 Právo Evropské unie a jeho charakteristické rysy - str. 22
1.2 Trestní právo Evropské unie - str. 24
1.3 Systém trestního práva Evropské unie - str. 27
2. Europeizace trestního práva (historický vývoj) - str. 28
2.1 Úvod - str. 28
2.2 Europeizace trestního práva - (Rada Evropy (exkurz) - str. 30
2.3 Europeizace trestního práva - Evropská společenství a Evropská unie - str. 32
2.3.1 Období předmaastrichtské - str. 32
2.3.2 Maastrichtská smlouva - třetí pilíř - str. 39
2.3.3 Amsterodamská smlouva - str. 41
2.3.4 Lisabonská smlouva - str. 45
5.4 Závěr - str. 49
3. Lisabonská smlouva a její vliv na europeizaci trestního práva - str. 51
3.1 Zrušení třetího pilíře EU - str. 51
3.2 Změna pravomoci jednotlivých orgánů Unie a členských států vlivem Lisabonské smlouvy - str. 54
3.3 Trestní právo hmotné podle Lisabonské smlouvy - str. 62
3.4 Trestní právo procesní podle Lisabonské smlouvy - str. 65
3.5 Policejní spolupráce - str. 68
3.6 Mechanismus záchranné brzdy a tzv. pseudoveto - str. 69
4. Ochrana základních práv a trestní právo Evropské unie - str. 73
4.1 Právní zakotvení lidských práv a svobod - str. 73
4.2 Obecné zásady práva Unie a ochrana Soudním dvorem EU - str. 75
4.3 Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod - str. 78
4.4 Listina základních práv Evropské unie - str. 81
Část druhá Trestní právo Evropské unie - hmotné (Evropské trestné činy a trstní odpovědnost právnických osob)
1. Terorismus
- str. 88
1.1 Úvod - str. 88
1.2 Evropský právní rámec - str. 88
1.3 Právní stav v České republice - str. 92
2. Obchodování s lidmi a sexuální zneužívání žen a dětí - str. 107
2.1 Obchodování s lidmi - str. 107
2.1.1 Úvod - str. 107
2.1.2 Evropský právní rámec - str. 107
2.1.3 Právní stav v České republice - str. 110
2.2 Sexuální zneužívání žen a dětí - str. 114
2.2.1 Úvod - str. 114
2.2.2 Evropský právní rámec - str. 114
2.2.3 Právní stav v České republice - str. 120
3. Praní (špinavých) peněz - str. 127
3.1 Úvod  - str. 127
3.2 Evropský právní rámec - str. 128
3.3 Právní stav v České republice - str. 134
4. Korupce - str. 141
4.1 Úvod  - str. 141
4.2 Evropský právní rámec - str. 146
4.3 Právní stav v České republice - str. 150
5. Falšování platebních prostředků - str. 155
5.1 Úvod  - str. 155
5.2 Evropský právní rámec - str. 155
5.3 Právní stav v České republice - str. 160
6. Počítačová kriminalita - str. 165
6.1 Úvod  - str. 165
6.2 Evropský právní rámec - str. 168
6.3 Právní stav v České republice - str. 176
7. Poškozování finančních zájmů Evropské unie - str. 179
7.1 Úvod  - str. 180
7.2 Evropský právní rámec - str. 188
7.3 Právní stav v České republice de lege lata - str. 188
7.4 Právní stav v České republice de lege ferenda - str. 195
8. Rasismus a xenofobie - str. 197
8.1 Úvod  - str. 197
8.2 Evropský právní rámec - str. 209
9. Trestněprávní ochrana životního prostředí - str. 220
9.1 Úvod  - str. 220
9.2 Evropský právní rámec - str. 221
9.3 Právní stav v České republice - str. 226
10. Trestní odpovědnost právnických osob - str. 240
10.1 Úvod  - str. 240
10.2 Demonstrativní přehled právních aktů EU upravující deliktní odpovědnost právnických osob- str. 247
10.3 Modely trestní odpovědnosti v zemích EU - str. 250
Část třetí Trestní právo Evropské unie - procesní - str. 258
1. Zásada spolupráce uznávání jako základ justiční spolupráce ve věcech trestních - str. 258
1.1 Úvod - str. 258
1.2 Vídeňský akční plán - str. 261
1.3 Program z Tampere - str. 262
1.4 Haagský program - str. 264
1.5 Stockholmský program - str. 264
1.6 Poststockholmský program - str. 267
2. Evropský zatýkací rozkaz - str. 270
2.1 Úvod - str. 270
2.2 Výchozí principy - str. 271
2.3 Definice evropského zatýkacího rozkazu - str. 273
2.4 Hmotněprávní podmínky předání - str. 274
2.5 Řízení o předání - str. 279
2.6 Česká republika - str. 281
2.7 Místo evropského zatýkacího rozkazu v systému MJS - str. 282
2.8 Předání osoby - str. 283
2.8.1 Předání z jiného členského státu - str. 284
2.8.2 Předání do jiného členského státu - str. 286
3. Zajištění majetku a důkazů v Evropské unii - str. 290
3.1 Úvodem - str. 290
3.2 Od tradiční právní pomoci ke vzájemnému uznáváni rozhodnutí - str. 293
3.3 Evropský zajišťovací příkaz - str. 294
3.4 Evropský konfiskační příkaz - str. 297
3.5 Evropský důkazní příkaz - str. 299
3.6 Vydávání a výkon příkazů v České republice - str. 302
3.7 Problémy při aplikaci evropského zajišťovacího, konfiskačního a důkazního příkazu - str. 303
3.8 Evropský vyšetřovací příkaz - str. 305
3.9 Budoucnost vzájemného uznávání a výkonu rozhodnutí o zajištění majetku pro jiné než důkazní účely a rozhodnutí o konfiskaci majetku - str. 311
3.10 Závěrem - str. 313
4. Základní procesní práva obviněného v Evropské unii - str. 314
4.1 Úvod - str. 314
4.2 Právo na tlumočení a překlad - str. 319
4.3 Právo na informace - str. 321
4.4 Právo na právní pomoc - str. 323
4.5 Právo na komunikaci s třetími osobami a konzulárními úřady - str. 325
4.6 Procesní záruky pro děti - str. 326
4.7 Presumpce neviny - str. 327
4.8 Zásada ne bis in idem - str. 329
5. Práva a ochrana obětí trestných činů v Evropské unii - str. 336
5.1 Úvod - str. 336
5.2 Úprava práv a ochrany obětí trestných činů - str. 339
5.3 Směrnice o odškodňování - str. 342
5.4 Směrnice o evropském ochranném příkazu - str. 343
5.5 Směrnice o minimálních pravidlech - str. 344
5.6 Česká právní úprava de lege ferenda - str. 353
6. Schengenský prostor jako součást prostoru svobody, bezpečnosti a práva - str. 355
6.1 Vznik schengenského prostoru - str. 355
6.2 Schengenské acquis a vybrané komponenty schengenského systému - str. 365
Část čtvrtá Unijní orgány koordinující justiční a policejní spolupráci ve věcech trestních - str. 382
1. Eurojust - str. 382
1.1 Obecně k důvodů a historii vzniku Eurojustu - str. 382
1.2 Úkoly Eurojustu - str. 383
1.3 Působnost Eurojustu - str. 384
1.4 Pravomoci Eurojustu - str. 385
1.5 Struktura a organizační zajištění činnosti Eurojustu - str. 387
2. Projekt evropského veřejného žalobce - str. 389
2.1 Obecně k důvodům a k historii myšlenky evropského veřejného žalobce - str. 389
2.2 Úkoly a základní zásady činnosti Úřadu - str. 391
2.3 Postavení, struktura a organizace Úřadu - str. 392
2.4 Pravomoc a výkon pravomoci Úřadu - str. 395
2.5 Pravidla pro postupy při vyšetřování, vyšetřovací úkony, trestní stíhání a alternativní opatření k trestnímu stíhání - str. 398
2.6 Procesní záruky - str. 402
2.7 Vztah Úřadu a jeho partnerů - str. 403
3. Sítě justiční spolupráce ve věcech trestních - str. 405
3.1 Obecně k sítím spolupráce v rámci EU - str. 405
3.2 Historie a důvody vzniku Evropské justiční sítě - str. 406
3.3 Struktura Evropské justiční sítě, úkoly sítě a kontaktních míst - str. 406
3.4 Obsah informací v Evropské justiční síti - str. 408
3.5 Implementace do českého právního řádu - str. 409
3.6 Vztahy mezi Evropskou justiční sítí a Eurojustem - str. 409
4. Europol - str. 411
4.1 Obecně k důvodům a historii vzniku - str. 411
4.2 Cíl, působnost a úkoly Europolu - str. 412
4.3 Struktura Europolu - str. 415
4.4 Vztahy s partnerskými orgány a se třetími státy nebo organizacemi - str. 416
4.5 Zpracování informací - str. 417
5. OLAF - str. 419
5.1 Obecně k důvodům a historii vzniku - str. 419
5.2 Pravomoc a úkolu OLAFu - str. 419
5.3 Složeni OLAFu - str. 421
5.4 Povinnosti členského státu - str. 421
5.5 Průběh vyšetřování prováděného OLAFem - str. 422
5.6 Vztah OLAFu k Eurojustu a Europolu - str. 423
Seznam literatury - str. 425
Shrnutí - str. 435
Summary - str. 436
Klíčová slova - str. 437
Keywords - str. 438
Věcný rejstřík - str. 439
 


 

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1389 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1389 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Od 1. října 2020 došlo k velkým změnám trestního zákoníku a trestního řádu; v publikaci jsou již také přehledně zapracovány změny trestního řádu, které nabydou účinnosti od ledna 2021. Dále se mění zákon o trestní odpovědnosti právnických osob, zákon o výkonu vazby, zákon o výkonu ...

Cena: 219 KčKOUPIT

Střety legitimit v Evropské unii

Střety legitimit v Evropské unii

Jan Venclík - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se věnuje legitimitě Evropské unie a evropské integrace, která je v posledních desetiletích ve středu zájmu evropských integračních studií. V první části autor rozebírá pojem legitimity a některé teoretické příspěvky týkající se legitimačního deficitu EU. V druhé části, ...

Cena: 270 KčKOUPIT

Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7. vydání

Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7. vydání

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Souborná vysokoškolská učebnice systematicky vykládá pojmy a instituty trestního zákoníku, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Spojením výkladu obecné a zvláštní části trestního práva dostává čtenář do rukou ucelené pojednání o ...

Cena: 1 200 KčKOUPIT

Restorativní přístupy při řešení trestné činnosti

Restorativní přístupy při řešení trestné činnosti

Petra Masopust Šachová - C. H. Beck

Restorativní justice je konceptem, hnutím a moderní vizí trestněprávní politiky, která říká, že trestný čin primárně nenarušuje jen právní normy, ale též způsobuje újmu a narušuje mezilidské vztahy. Nalézání spravedlnosti z restorativního úhlu pohledu žádá, abychom změnili naši ...

Cena: 429 KčKOUPIT

Specifika výkladu práva Evropské unie a jeho vnitrostátní důsledky

Specifika výkladu práva Evropské unie a jeho vnitrostátní důsledky

David Sehnálek - C. H. Beck

Publikace je zaměřena na výklad práva Evropské unie a jeho zvláštnosti ve srovnání s výkladem práva mezinárodního a práva vnitrostátního. Často je totiž zdůrazňován vliv práva Evropské unie na české právo a na ...

Cena: 390 KčKOUPIT

ÚZ č. 1319 - Zpracování osobních údajů, GDPR

ÚZ č. 1319 - Zpracování osobních údajů, GDPR

Sagit, a. s.

V dubnu 2019 byl dosavadní zákon o ochraně osobních údajů nahrazen novým zákonem o zpracování osobních údajů, který zejména obsahuje národní odchylky a upřesnění pro aplikaci obecného nařízené o ochraně osobních údajů ...

Cena: 65 KčKOUPIT

ÚZ č. 1311 - Evropské právo

ÚZ č. 1311 - Evropské právo

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje zakládací smlouvy – o fungování Evropské unie (dříve smlouva o založení Evropského společenství), o Evropské unii, o založení Evropského společenství pro atomovou energii, o přistoupení ČR k Evropské unii – a dále Jednotný evropský akt a Protokoly připojené k ...

Cena: 149 KčKOUPIT

ÚZ č. 1305 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1305 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje novelizovaný autorský zákon a zákon o ochranných známkách po rozsáhlé novele účinné od 1. 1. 2019 včetně příslušné vyhlášky. Dále zde najdete aktuální znění zákonů o ochraně průmyslových vzorů, o užitných vzorech, o vynálezech a zlepšovacích návrzích, o ochraně ...

Cena: 119 KčKOUPIT

Evropská unie po brexitu

Evropská unie po brexitu

Václav Šmejkal (ed), Olga Francová, Michael Kohajda, Richard Král, Tereza Kunertová - Wolters Kluwer, a. s.

Cena: 395 KčKOUPIT

Daňová politika v Evropské unii

Daňová politika v Evropské unii

Danuše Nerudová - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha zpracovává aktuální téma, zajímavé pro všechny, kteří se zabývají evropskou integrací — ať již odborníky z akademické sféry, či z daňové praxe. Navazuje na již zavedenou publikaci Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie, kterou autorka významně přepracovala. Důvodem je ...

Cena: 365 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.