Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Transferové ceny

Transferové ceny

Unikátní publikace, kterou držíte v ruce, přináší komplexní a přehledný obraz o transferových cenách z pohledu OECD, EU a JTPF a České, resp. Slovenské republiky. Zohledňuje vývoj v této oblasti dle poslední aktualizace Směrnice OECD o převodních cenách z června roku 2018.

Renomovaní autoři sepsali knihu na vysoce aktuální téma, která na knižním trhu nemá obdoby. Bude přínosem pro všechny, kdo se zabývají daňovými a právními aspekty transferových cen, jejich stanovením, dokumentací či procesními otázkami s nimi souvisejícími. Velmi užitečná bude pro odborníky z praxe, neboť zahrnuje praktické případové studie stanovení transferových cen.

Směrnice OECD o převodních cenách prošla vzhledem k překotnému vývoji, jehož jsme svědkem v oblasti daňové politiky na základě boje s erozí daňových základů a přesouváním zisků, velkou a zásadní změnou. Z původně spíše teoreticky zaměřeného textu se postupně stal komplexně a prakticky zaměřený dokument, klíčový pro stanovení převodní ceny a její dokumentace pro obhajobu dodržení principu tržního odstupu. Významný a nepostradatelný vliv na oblast převodních cen, který je v publikaci zohledněn hned v několika oblastech, má také EU prostřednictvím Společného fóra pro vnitropodnikové oceňování (JTPF).


autoři: Veronika Solilová, Danuše Nerudová; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 7. 2. 2019, 316 stran
ISBN: 978-80-7598-169-1

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Obsah- str. V
Autoři- str. VIII
1 PŘEDMĚT, DEFINICE A PLÁN KNIHY- str. 1
1.1 Úvod do problematiky- str. 1
1.2 Definice a terminologie- str. 3
1.3 Plán knihy- str. 5
2 TEORIE PŘEVODNÍCH CEN - str. 9
2.1 Historie principu tržního odstupu a vznik Směrnice OECD- str.  9
2.2 Účel a role principu v 21. století- str. 15
2.2.1 Účel principu tržního odstupu a následné úpravy zisku - str. 15
2.2.2 Role principu tržního odstupu v 21. století- str. 17
2.3 Přístup samostatné nezávislé entity versus jedné entity- str. 19
2.4 Shrnutí- str. 23
3 ÚPRAVA PŘEVODNÍCH CEN VE SMĚRNICI OECD- str. 25
3.1 Srovnávací analýza- str. 26
3.1.1 Typický, devítikrokový proces- str. 30
3.2 Typologie obchodních modelů a funkčních profilů- str. 37
3.2.1 Obchodní model – výrobci - str. 41
3.2.2 Obchodní model – distributoři- str. 47
3.2.3 Obchodní model – poskytovatel služeb- str. 50
3.2.4 Odpovědnosti centra/střediska z pohledu obchodních modelů - str. 51
3.2.5 Analýza tvorby hodnoty pro účely převodních cen - str. 53
3.3 Metody stanovení převodních cen - str. 57
3.3.1 Metoda srovnatelné nezávislé ceny (CUP) - str. 58
3.3.2 Metoda ceny při opětovném prodeji (RPM) - str. 59
3.3.3 Metoda nákladů a přirážky (COST+) - str. 61
3.3.4 Transakční metoda čistého rozpětí (TNMM) - str. 63
3.4 Dokumentace stanovení převodních cen - str. 68
3.5 Řešení sporů v oblasti převodních cen - str. 73
3.5.1 Žádost o MAP a zahájení arbitráže - str. 75
3.6 Shrnutí - str. 80
4 PŘEVODNÍ CENY Z POHLEDU EU A EU JTPF - str. 81
4.1 Dokumentace k převodním cenám dle Kodexu - str. 82
4.1.1 Vývoj dokumentace k převodním cenám na poli EU – CbCR - str. 84
4.1.2 Zjednodušená dokumentace k převodním cenám na poli EU- str. 88
4.1.3 Výhody a nevýhody zpracování dokumentace k převodním cenám - str. 89
4.2 Problematika srovnatelnosti – současná praxe v EU - str. 91
4.3 Služby s nízkou přidanou hodnotou - str. 99
4.4 Předběžné cenové dohody – APA - str. 104
4.5 Arbitrážní úmluva - str. 109
4.6 Shrnutí - str. 118
5 DAŇOVÉ A PRÁVNÍ ASPEKTY PŘEVODNÍCH CEN V ČESKÉ REPUBLICE - str. 121
5.1 Legislativní rámec - str. 122
5.1.1 Princip tržního odstupu - str. 122
5.1.2 Spojené osoby neboli sdružené osoby - str. 124
5.1.3 Závazná posouzení - str. 127
5.1.4 Pokyny pojednávající o problematice převodních cen - str. 133
5.1.5 Povinná příloha k DPPO pro spojené osoby a CbCR - str. 144
5.2 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a související aspekty- str. 149
5.2.1 Princip tržního odstupu - str. 149
5.2.2 Řešení mezinárodních sporů v oblasti převodních cen - str. 152
5.3 Shrnutí - str. 157
6 DAŇOVÉ A PRÁVNÍ ASPEKTY PŘEVODNÍCH CEN NA SLOVENSKU - str. 159
6.1 Základní pojmy - str. 160
6.2 Právní základ převodních cen na Slovensku - str. 161
6.2.1 Právní předpisy Slovenské republiky - str. 162
6.2.2 Metody převodních cen - str. 165
6.2.3 Odsouhlasení metody převodních cen - str. 167
6.2.4 Srovnávací analýza - str. 168
6.3 Dokumentace k transferovým cenám - str. 169
6.3.1 Požadavky na dokumentaci - str. 169
6.3.2 Předložení dokumentace - str. 174
6.3.3 Sankce - str. 174
6.4 Řešení sporů v oblasti převodních cen - str. 175
6.5 Judikatura - str. 177
6.6 Shrnutí - str. 177
7 PROCESNÍ A VYBRANÉ SOUVISEJÍCÍ OTÁZKY PŘEVODNÍCH CEN - str. 179
7.1 Úvod - str. 179
7.2 Aktuálnost problematiky - str. 180
7.3 Kontrola převodních cen - str. 183
7.4 Nesení důkazního břemene - str. 184
7.4.1 Propojenost osob - str. 185
7.4.2 Prokazování rozdílu mezi cenou sjednanou a tzv. cenou obvyklou - str. 187
7.4.3 Výjimka ve vztahu k obecným pravidlům nesení důkazního břemene v případě převodních cen - str. 190
7.5 Referenční cena a její stanovení - str. 190
7.5.1 Stanovení kritérií a srovnatelnost kontrolovaného subjektu - str. 192
7.6 Sepětí § 23 odst. 7 a § 24 odst. 1 ZDP - str. 195
7.7 Postupy při správě daní (vybrané otázky) - str. 199
7.7.1 Daňová kontrola - str. 199
7.7.2 Místní šetření - str. 200
7.7.3 Postup k odstranění pochybností - str. 204
7.8 Shrnutí - str. 207
8 PŘEVODNÍ CENY Z POHLEDU ZNALCE - str. 209
8.1 Znalec a odhadce - str. 209
8.2 Kategorie hodnoty při oceňování - str. 213
8.2.1 Kategorie hodnoty – Mezinárodní oceňovací standardy - str. 214
8.2.2 Kategorie hodnoty – Evropské oceňovací standardy - str. 215
8.2.3 Kategorie hodnoty – česká právní úprava - str. 216
8.3 Důvody pro ocenění znalcem - str. 217
8.4 Znalec a převodní ceny - str. 219
8.5 Závazná posouzení - str. 223
8.6 Ukázka praktických příkladů z pohledu znalce - str. 224
8.7 Závěr - str. 231
9 PRAKTICKÉ ASPEKTY STANOVENÍ PŘEVODNÍ CENY S VYUŽITÍM KOMERČNÍ DATABÁZE - str. 233
9.1 Otázky, které je nutné zodpovědět při zpracování funkční analýzy - str. 233
9.2 Proces stanovení základního „benchmarku–vyhledávací strategie“ v rámci komerční databáze Amadeus či TP Catalyst - str. 239
9.3 Případová studie – výrobci - str. 243
9.4 Případová studie – distributoři - str. 252
9.5 Případová studie – fi nancování – půjčka - str. 259
9.6 Případová studie – manažerské služby - str. 266
9.7 Případová studie – metoda TRZ – rozdělení zbytkového zisku - str. 271
9.8 Případová studie – metoda TRZ – rozdělení dle analýzy hodnot - str. 275
9.9 Shrnutí - str. 281
10 ZÁVĚR - str. 283
Literatura - str. 287

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 nabývají účinnosti velké změny zákona o daních z příjmů zejména v souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem; publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o rezervách, novelizovaný zákon o některých daňových opatřeních ve vztahu k Ukrajině, vyhlášky a platné pokyny a ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu, 2. vydání

Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu, 2. vydání

Lenka Nováková, Daniela Králová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

V dnešním globalizovaném světě si již zaměstnavatelé nevybírají své zaměstnance podle národnosti či trvalého bydliště, ale zejména podle kvalifikace, odborných znalostí a zkušeností. Státní hranice přestaly ... pokračování

Cena: 549 KčKOUPIT

Meritum - Daň z příjmů 2024

Meritum - Daň z příjmů 2024

kolektiv autorů - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Meritum Daň z příjmů 2024 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Výklad je doplněn o přílohy týkající se daně z příjmů s konkrétními příklady vyplnění formulářů a je zpracován podle znění právních předpisů k 1. 3. 2024. Z hlavních ... pokračování

Cena: 989 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2024. Stejně podrobně se ... pokračování

Cena: 539 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2024

Daňová evidence podnikatelů 2024

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle legislativy 2024. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí daňová omezení u vybraných osobních aut, limity u ... pokračování

Cena: 259 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2024

Zcela legální daňové triky 2024

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

RNDr. Petr Beránek - Anag, spol. s r. o.

Zrušil úsporný balíček všechny benefity nebo to byla jen novinářská nadsázka? Co zbylo z daňově výhodných benefitů (a co se tam naopak nově objevilo) po zapracování všech změn a zohlednění všech pozměňovacích ... pokračování

Cena: 429 KčKOUPIT

Daňové zákony 2024

Daňové zákony 2024

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2024 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Podrobný výklad reaguje na všechny změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané období došlo, a zobecňuje i poznatky z praxe. Základní osnova vychází z jednotlivých ustanovení zákona o daních z příjmů a ... pokračování

Cena: 459 KčKOUPIT

Nemovité věci v daních

Nemovité věci v daních

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Nemovité věci jsou jedním z obvyklých forem dobrého uložení peněžních prostředků s cílem zamezit znehodnocení a zamířit na jejich dlouhodobé zhodnocení. Nemovité věci vždy odrážejí vyšší řády finančních prostředků a tak je jim věnována určitá pozornost, vyskytují se v podnikatelském ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.