Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Transferové ceny

Transferové ceny

Unikátní publikace, kterou držíte v ruce, přináší komplexní a přehledný obraz o transferových cenách z pohledu OECD, EU a JTPF a České, resp. Slovenské republiky. Zohledňuje vývoj v této oblasti dle poslední aktualizace Směrnice OECD o převodních cenách z června roku 2018.

Renomovaní autoři sepsali knihu na vysoce aktuální téma, která na knižním trhu nemá obdoby. Bude přínosem pro všechny, kdo se zabývají daňovými a právními aspekty transferových cen, jejich stanovením, dokumentací či procesními otázkami s nimi souvisejícími. Velmi užitečná bude pro odborníky z praxe, neboť zahrnuje praktické případové studie stanovení transferových cen.

Směrnice OECD o převodních cenách prošla vzhledem k překotnému vývoji, jehož jsme svědkem v oblasti daňové politiky na základě boje s erozí daňových základů a přesouváním zisků, velkou a zásadní změnou. Z původně spíše teoreticky zaměřeného textu se postupně stal komplexně a prakticky zaměřený dokument, klíčový pro stanovení převodní ceny a její dokumentace pro obhajobu dodržení principu tržního odstupu. Významný a nepostradatelný vliv na oblast převodních cen, který je v publikaci zohledněn hned v několika oblastech, má také EU prostřednictvím Společného fóra pro vnitropodnikové oceňování (JTPF).

autor: Veronika Solilová, Danuše Nerudová vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 7. 2. 2019, 316 stran
ISBN: 978-80-7598-169-1

Cena: 1 490 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Obsah- str. V
Autoři- str. VIII
1 PŘEDMĚT, DEFINICE A PLÁN KNIHY- str. 1
1.1 Úvod do problematiky- str. 1
1.2 Definice a terminologie- str. 3
1.3 Plán knihy- str. 5
2 TEORIE PŘEVODNÍCH CEN - str. 9
2.1 Historie principu tržního odstupu a vznik Směrnice OECD- str.  9
2.2 Účel a role principu v 21. století- str. 15
2.2.1 Účel principu tržního odstupu a následné úpravy zisku - str. 15
2.2.2 Role principu tržního odstupu v 21. století- str. 17
2.3 Přístup samostatné nezávislé entity versus jedné entity- str. 19
2.4 Shrnutí- str. 23
3 ÚPRAVA PŘEVODNÍCH CEN VE SMĚRNICI OECD- str. 25
3.1 Srovnávací analýza- str. 26
3.1.1 Typický, devítikrokový proces- str. 30
3.2 Typologie obchodních modelů a funkčních profilů- str. 37
3.2.1 Obchodní model – výrobci - str. 41
3.2.2 Obchodní model – distributoři- str. 47
3.2.3 Obchodní model – poskytovatel služeb- str. 50
3.2.4 Odpovědnosti centra/střediska z pohledu obchodních modelů - str. 51
3.2.5 Analýza tvorby hodnoty pro účely převodních cen - str. 53
3.3 Metody stanovení převodních cen - str. 57
3.3.1 Metoda srovnatelné nezávislé ceny (CUP) - str. 58
3.3.2 Metoda ceny při opětovném prodeji (RPM) - str. 59
3.3.3 Metoda nákladů a přirážky (COST+) - str. 61
3.3.4 Transakční metoda čistého rozpětí (TNMM) - str. 63
3.4 Dokumentace stanovení převodních cen - str. 68
3.5 Řešení sporů v oblasti převodních cen - str. 73
3.5.1 Žádost o MAP a zahájení arbitráže - str. 75
3.6 Shrnutí - str. 80
4 PŘEVODNÍ CENY Z POHLEDU EU A EU JTPF - str. 81
4.1 Dokumentace k převodním cenám dle Kodexu - str. 82
4.1.1 Vývoj dokumentace k převodním cenám na poli EU – CbCR - str. 84
4.1.2 Zjednodušená dokumentace k převodním cenám na poli EU- str. 88
4.1.3 Výhody a nevýhody zpracování dokumentace k převodním cenám - str. 89
4.2 Problematika srovnatelnosti – současná praxe v EU - str. 91
4.3 Služby s nízkou přidanou hodnotou - str. 99
4.4 Předběžné cenové dohody – APA - str. 104
4.5 Arbitrážní úmluva - str. 109
4.6 Shrnutí - str. 118
5 DAŇOVÉ A PRÁVNÍ ASPEKTY PŘEVODNÍCH CEN V ČESKÉ REPUBLICE - str. 121
5.1 Legislativní rámec - str. 122
5.1.1 Princip tržního odstupu - str. 122
5.1.2 Spojené osoby neboli sdružené osoby - str. 124
5.1.3 Závazná posouzení - str. 127
5.1.4 Pokyny pojednávající o problematice převodních cen - str. 133
5.1.5 Povinná příloha k DPPO pro spojené osoby a CbCR - str. 144
5.2 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a související aspekty- str. 149
5.2.1 Princip tržního odstupu - str. 149
5.2.2 Řešení mezinárodních sporů v oblasti převodních cen - str. 152
5.3 Shrnutí - str. 157
6 DAŇOVÉ A PRÁVNÍ ASPEKTY PŘEVODNÍCH CEN NA SLOVENSKU - str. 159
6.1 Základní pojmy - str. 160
6.2 Právní základ převodních cen na Slovensku - str. 161
6.2.1 Právní předpisy Slovenské republiky - str. 162
6.2.2 Metody převodních cen - str. 165
6.2.3 Odsouhlasení metody převodních cen - str. 167
6.2.4 Srovnávací analýza - str. 168
6.3 Dokumentace k transferovým cenám - str. 169
6.3.1 Požadavky na dokumentaci - str. 169
6.3.2 Předložení dokumentace - str. 174
6.3.3 Sankce - str. 174
6.4 Řešení sporů v oblasti převodních cen - str. 175
6.5 Judikatura - str. 177
6.6 Shrnutí - str. 177
7 PROCESNÍ A VYBRANÉ SOUVISEJÍCÍ OTÁZKY PŘEVODNÍCH CEN - str. 179
7.1 Úvod - str. 179
7.2 Aktuálnost problematiky - str. 180
7.3 Kontrola převodních cen - str. 183
7.4 Nesení důkazního břemene - str. 184
7.4.1 Propojenost osob - str. 185
7.4.2 Prokazování rozdílu mezi cenou sjednanou a tzv. cenou obvyklou - str. 187
7.4.3 Výjimka ve vztahu k obecným pravidlům nesení důkazního břemene v případě převodních cen - str. 190
7.5 Referenční cena a její stanovení - str. 190
7.5.1 Stanovení kritérií a srovnatelnost kontrolovaného subjektu - str. 192
7.6 Sepětí § 23 odst. 7 a § 24 odst. 1 ZDP - str. 195
7.7 Postupy při správě daní (vybrané otázky) - str. 199
7.7.1 Daňová kontrola - str. 199
7.7.2 Místní šetření - str. 200
7.7.3 Postup k odstranění pochybností - str. 204
7.8 Shrnutí - str. 207
8 PŘEVODNÍ CENY Z POHLEDU ZNALCE - str. 209
8.1 Znalec a odhadce - str. 209
8.2 Kategorie hodnoty při oceňování - str. 213
8.2.1 Kategorie hodnoty – Mezinárodní oceňovací standardy - str. 214
8.2.2 Kategorie hodnoty – Evropské oceňovací standardy - str. 215
8.2.3 Kategorie hodnoty – česká právní úprava - str. 216
8.3 Důvody pro ocenění znalcem - str. 217
8.4 Znalec a převodní ceny - str. 219
8.5 Závazná posouzení - str. 223
8.6 Ukázka praktických příkladů z pohledu znalce - str. 224
8.7 Závěr - str. 231
9 PRAKTICKÉ ASPEKTY STANOVENÍ PŘEVODNÍ CENY S VYUŽITÍM KOMERČNÍ DATABÁZE - str. 233
9.1 Otázky, které je nutné zodpovědět při zpracování funkční analýzy - str. 233
9.2 Proces stanovení základního „benchmarku–vyhledávací strategie“ v rámci komerční databáze Amadeus či TP Catalyst - str. 239
9.3 Případová studie – výrobci - str. 243
9.4 Případová studie – distributoři - str. 252
9.5 Případová studie – fi nancování – půjčka - str. 259
9.6 Případová studie – manažerské služby - str. 266
9.7 Případová studie – metoda TRZ – rozdělení zbytkového zisku - str. 271
9.8 Případová studie – metoda TRZ – rozdělení dle analýzy hodnot - str. 275
9.9 Shrnutí - str. 281
10 ZÁVĚR - str. 283
Literatura - str. 287

Další nabídka k tématu

Daňové zákony 2021

Daňové zákony 2021

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou kompletně promítnuty změny k 1. 1. 2021. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. Největší změny přinesl tzv. daňový balíček do zákona o daních z příjmů. V této publikaci jsou obsaženy pouze ...

Cena: 139 KčKOUPIT

ÚZ č. 1405 - Daně z příjmů, Evidence tržeb, 2021

ÚZ č. 1405 - Daně z příjmů, Evidence tržeb, 2021

Sagit, a. s.

Od ledna 2021 dochází k jedné z největších změn zákona o daních z příjmů – zavádí se tzv. daňový balíček; umožňuje se zdaňování paušální daní; provádějí se úpravy v souvislosti se zrušením daně z nabytí nemovitostí. Změnil se také zákon o rezervách, dále byl vydán souhrnný zákon o ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2020

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2020

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Kniha svým podrobným výkladem přispívá k lepší orientaci při provádění ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2020. Zapracovány všechny aktuální změny Reaguje na všechny změny, k nimž ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Daň z příjmů právnických osob v kontextu aktuální judikatury, 2. vydání

Daň z příjmů právnických osob v kontextu aktuální judikatury, 2. vydání

Tomáš Jaroš - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace na základě aktuální judikatury NSS představuje srozumitelným způsobem základní koncepční pilíře zákona o daních z příjmů, a přináší tak ucelený a logický výklad základních a nejčastěji uplatňovaných ...

Cena: 319 KčKOUPIT

Daně z příjmů s komentářem 2020

Daně z příjmů s komentářem 2020

PhDr. Vladimír Pelc, Mgr. Petr Pelech - Anag, spol. s r. o.

Populárně-odborná praktická publikace vychází v 18. aktualizovaném vydání pro zdaňovací období roku 2020; po novelizaci zákonem č. 299/2020 Sb. z hlediska daňové ztráty i pro období let 2018 a 2019. Zohledňuje nejaktuálnější stav legislativy v oblasti daně z příjmů Text zahrnuje ...

Cena: 979 KčKOUPIT

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Sagit, a. s.

Účetní průvodce MáDáti vědomosti pro každodenní praxi www.madati.cz

Cena: 3 993 KčKOUPIT

Daně 2020 a předpisy související s přehledy změn

Daně 2020 a předpisy související s přehledy změn

Kolektiv autorů - Anag, spol. s r. o.

Kniha přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které nově platí pro rok 2020. Legislativní změny pro rok 2020 Součástí publikace jsou také parametrické změny pro rok 2020 odvozené od průměrné mzdy, cestovní náhrady atd. Dále v ...

Cena: 699 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2020

Daňová evidence podnikatelů 2020

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2019 i 2020. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí nový zvláštní papírový ...

Cena: 169 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2020

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2020

Mgr. Petr Pelech, Ing. Iva Rindová - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2020 při navýšení minimální ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2020

Zcela legální daňové triky 2020

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým ...

Cena: 349 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.