Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2019

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2019

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2019.

Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím pracovníkům podnikatelských subjektů.

Na vydání publikace se podílí Komora daňových poradců ČR, DATEV.cz s.r.o. a Wolters Kluwer ČR, a. s.

V publikaci naleznete například:
•sazby a postupy výpočtů potřebné ke správnému stanovení výše daňové povinnosti ze všech daňových oblastí,
•důležité termíny,
•daňové odpisy,
•sazby cestovních náhrad,
•vyměřovací základy pro pojistné na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení,
•přehled dávek nemocenského pojištění a státní sociální podpory,
•přehled důchodů,
•přehled smluvních vztahů podle nového občanského zákoníku,
•adresy úřadů v evropských zemích příslušných k vracení vstupní DPH,
•přehled judikatury Evropského soudního dvora z daňové oblasti,
•sazby daní v Evropské unii a dalších vybraných států.

vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 8. 4. 2019, 448 stran
ISBN: 978-80-7598-216-2

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Seznam souvisejících právních předpisů - str. 18
1 Daně - str. 23
1.1 Daň z příjmů fyzických osob – obecně - str. 23
1.1.1 Dílčí základy - str. 23
1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů - str. 27
1.1.3 Procentní výdaje u FO - str. 28
1.1.4 Nezdanitelné částky podle § 15 ZDP - str. 30
1.1.5 Zdanění příjmů ze společného jmění manželů - str. 32
1.1.6 Zdanění příjmů fyzických osob - str. 33
1.1.7 Slevy na dani podle § 35ba ZDP - str. 33
1.1.8 Daňové zvýhodnění na dítě - str. 36
1.2 Daň z příjmů fyzických osob – podnikatel - str. 39
1.2.1 Stanovení daně paušální částkou - str. 39
1.2.2 Spolupracující osoba – rozdělení základu daně - str. 40
1.2.3 Společné příjmy a výdaje – způsob rozdělení - str. 40
1.3 Daň z příjmů fyzických osob – závislá činnost - str. 41
1.3.1 Tabulka zdanění záloh - str. 41
1.3.2 Měsíční daňové zvýhodnění na dítě - str. 42
1.3.3 Prohlášení poplatníka (zaměstnance - str. 43
1.3.4 Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění - str. 44
1.3.5 Vybrané zaměstnanecké výhody a související daňový režim - str. 44
1.3.6 Plátce daně ze závislé činnosti - str. 48
1.3.7 Povinný podíl zaměstnanců se zdravotním postižením - str. 49
1.4 Daň z příjmů právnických osob - str. 52
1.4.1 Sazba DPPO a její vývoj od roku 2004 - str. 52
1.4.2 Vybrané právnické osoby a související předpisy - str. 54
1.4.3 Vazby ZDP na řádky daňového přiznání - str. 57
1.4.4 Mateřská a dceřiná společnost - str. 60
1.5 Daň z příjmů – společná ustanovení - str. 62
1.5.1 Zvláštní sazba daně - str. 62
1.5.2 Dary - str. 70
1.5.3 Slevy na dani – přehled - str. 72
1.5.4 Slevy na dani u zaměstnanců se zdravotním postižením - str. 73
1.5.5 Slevy na dani z titulu investičních pobídek - str. 74
1.5.6 Odpočet na podporu výzkumu a vývoje - str. 77
1.5.7 Odpočty na podporu odborného vzdělávání - str. 78
1.5.8 Uplatnění daňové ztráty - str. 79
1.5.9 Zálohové období, zálohy - str. 81
1.5.10 Splatnost pololetních záloh na daň - str. 83
1.5.11 Splatnost čtvrtletních záloh na daň - str. 83
1.5.12 Přehled platných pokynů k ZDP - str. 84
1.6 Daňové odpisy - str. 86
1.6.1 Odpisové skupiny a minimální doba odpisování - str. 86
1.6.2 Speciální způsoby odpisování hmotného majetku - str. 86
1.6.3 Zatřídění majetku do odpisových skupin - str. 88
1.6.4 Rovnoměrný odpis – maximální sazby odpisů - str. 99
1.6.5 Zrychlený odpis – koeficienty a výpočet - str. 100
1.6.6 Odpisy nehmotného majetku – způsob a délka odpisování - str. 102
1.6.7 „Odpis“ oceňovacího rozdílu a goodwillu - str. 103
1.7 Daňové rezervy a opravné položky - str. 104
1.7.1 Přehled daňových rezerv - str. 104
1.7.2 Přehled daňových opravných položek - str. 107
1.8 Daň dědická a darovací do 31. 12. 2013 - str. 111
1.8.1 Porovnání osvobození přijatých darů v ZDP/ZDDP - str. 112
1.8.2 Předmět daně - str. 114
1.8.3 Rozdělení poplatníků do skupin - str. 115
1.8.4 Sazby daně dědické - str. 115
1.8.5 Sazby daně darovací - str. 116
1.8.6 Základní osvobození od daně dědické a darovací - str. 118
1.8.7 Termíny podání přiznání a placení daní - str. 118
1.9 Daň z nabytí nemovitých věcí - str. 119
1.9.1 Předmět daně a právní vymezení - str. 119
1.9.2 Poplatník daně - str. 120
1.9.3 Sazba daně (historický vývoj - str. 120
1.9.4 Termíny podání přiznání a placení daně z nabytí nemovitých věcí - str. 122
1.10 Daň z nemovitých věcí - str. 123
1.10.1 Předmět daně z nemovitých věcí - str. 123
1.10.2 Základní sazby daně z pozemků - str. 124
1.10.3 Základní sazby daně u staveb a jednotek - str. 126
1.10.4 Termíny podání přiznání a placení daně - str. 129
1.10.5 Umístění spisu k dani z nemovitých věcí na územních pracovištích FÚ - str. 130
1.10.6 Pokyny a informace k dani z nemovitých věcí - str. 132
1.11 Daň silniční - str. 133
1.11.1 Sazby daně - str. 133
1.11.2 Snížení daně - str. 134
1.11.3 Zvýšení daně - str. 137
1.11.4 Sleva na dani - str. 138
1.11.5 Termíny podání přiznání a placení daně a záloh na daň - str. 138
1.12 Ekologické daně - str. 139
1.12.1 Přehled ekologických daní - str. 139
1.12.2 Termíny podání přiznání a placení daně - str. 139
1.12.3 Sazby daně ze zemního plynu a některých dalších paliv - str. 140
1.12.4 Sazby daně z pevných paliv - str. 140
1.12.5 Sazby daně z elektřiny - str. 141
1.13 Spotřební daně - str. 141
1.13.1 Přehled spotřebních daní a limity k jejímu zajištění - str. 141
1.13.2 Termíny podání přiznání a placení daně - str. 142
1.13.3 Sazby daně z minerálních olejů - str. 144
1.13.4 Zdanění směsí minerálních olejů a zdanění v některých speciálních případech - str. 146
1.13.5 Sazby daně z lihu - str. 150
1.13.6 Sazby daně z piva - str. 150
1.13.7 Sazby daně z vína a meziproduktů - str. 151
1.13.8 Sazby daně z tabákových výrobků - str. 152
1.13.9 Sazby daně ze surového tabáku - str. 154
1.13.10 Sazby daně ze zahřívaných tabákových výrobků  - str. 154
1.13.11 Přestupky na úseku správy spotřebních daní - str. 154
1.14 Daň z přidané hodnoty - str. 158
1.14.1 Vymezení ekonomické činnosti - str. 158
1.14.2 Vymezení obratu pro účely zákona o DPH - str. 159
1.14.3 Předmět daně a související ustanovení ZDPH – rychlá orientace - str. 160
1.14.4 Způsob výpočtu a zaokrouhlení DPH - str. 162
1.14.5 Tuzemské sazby DPH – vývoj - str. 164
1.14.6 Tuzemské sazby DPH – aplikace - str. 165
1.14.7 Seznam zboží podléhajícího první snížené sazbě - str. 169
1.14.8 Seznam zboží podléhajícího druhé snížené sazbě - str. 171
1.14.9 Seznam služeb podléhajících první snížené sazbě - str. 172
1.14.10 Seznam služeb podléhajících druhé snížené sazbě  - str. 174
1.14.11 Seznam plnění, při jejichž provádění se subjekty, které vykonávají veřejnou správu, považují za osobu povinnou k dani - str. 175
1.14.12 Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti - str. 176
1.14.13 Přenos daňové povinnosti mezi tuzemskými plátci - str. 177
1.14.14 Seznam zboží, u kterého se při dodání v tuzemsku použije režim přenesení daňové povinnosti - str. 179
1.14.15 Zdaňovací období - str. 181
1.14.16 Termíny podání přiznání a placení DPH - str. 183
1.14.17 Termíny podání dalších daňových tvrzení nebo žádostí o vrácení daně - str. 185
1.14.18 Způsob podání daňových tvrzení plátci DPH - str. 187
1.15 Ostatní daňové a související předpisy - str. 188
1.15.1 Daň z hazardních her - str. 188
1.15.2 Evidence tržeb - str. 189
1.16 Placení daní / daňový řád / poplatky / sankce - str. 190
1.16.1 Lhůty v daňovém řízení - str. 190
1.16.2 Zaokrouhlování daní - str. 194
1.16.3 Přehled opravných a dozorčích prostředků - str. 194
1.16.4 Přehled a výše sankcí v daňovém řízení a podobných řízeních (výběr - str. 195
1.16.5 Přehled a výše sankcí podle zákona o účetnictví - str. 200
1.16.6 Pořadí splatnosti závazků vůči správci daně a z titulu pojistného - str. 203
1.16.7 Struktura daňové správy - str. 203
1.16.8 Přehled finančních úřadů, adres a spojení - str. 205
1.16.9 Finanční úřady a bankovní spojení pro placení daně - str. 219
1.16.10 Celní úřady a bankovní spojení pro placení daně - str. 223
1.16.11 Daňový kalendář 2019 – vybrané povinnosti - str. 228
1.16.12 Správní poplatky v celním a daňovém řízení - str. 232
1.16.13 Soudní poplatky - str. 235
1.16.14 Místní poplatky - str. 236
1.17 Mezinárodní zdanění - str. 236
1.17.1 Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmů, resp. z příjmů a z majetku - str. 236
1.17.2 Vznik stálé provozovny (dle smluv o zamezení dvojího zdanění - str. 240
1.17.3 Další sazby dle smluv o zamezení dvojího zdanění - str. 243
2 Cestovní náhrady - str. 251
2.1 Přehled cestovních náhrad - str. 251
2.2 Sazby stravného v tuzemsku - str. 252
2.3 Základní sazby stravného v cizí měně - str. 254
2.3.1 Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2019 - str. 254
2.4 Sazby základních náhrad za používání silničních motorových vozidel - str. 261
2.5 Průměrné ceny pohonných hmot pro zaměstnance - str. 262
2.5.1 Lhůty, výpočet a zaokrouhlování cestovních náhrad - str. 263
2.6 Přehled vzdáleností mezi vybranými městy v ČR - str. 265
2.7 Přehled vzdáleností mezi vybranými evrop. městy - str. 271
3 Účetnictví - str. 275
3.1 Účetní jednotky - str. 275
3.1.1 Kategorie účetních jednotek - str. 276
3.1.2 Kategorie skupin účetních jednotek - str. 277
3.2 Formy vedení účetnictví - str. 278
3.3 Účetní závěrka a její rozsah - str. 280
3.3.1 Rozsah účetní závěrky podnikatelských subjektů - str. 282
3.4 Prováděcí předpisy a standardy - str. 282
3.5 Účetní období - str. 283
3.6 Účtová osnova - str. 285
3.7 Podmínky pro audit - str. 287
3.8 Podmínky pro konsolidaci - str. 289
3.9 Zveřejňování údajů z účetní závěrky - str. 291
4 Mzdy a platy - str. 293
4.1 Minimální mzda - str. 294
4.2 Zaručená mzda - str. 295
4.3 Ztížené pracovní prostředí - str. 296
4.4 Počet pracovních dnů (hodin) - str. 297
5 Pojištění – pracovní úrazy a nemoci z povolání - str. 298
5.1 Splatnost pojistného - str. 301
5.2 Sazby pojistného - str. 301
6 Zdravotní pojištění - str. 306
6.1 Účast zaměstnanců na pojištění - str. 306
6.2 Vyměřovací základ zaměstnance - str. 307
6.3 Vyměřovací základ OSVČ - str. 309
6.4 Vyměřovací základ pojistného u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát - str. 310
6.5 Vyměřovací základ u osoby bez zdanitelných příjmů - str. 311
6.6 Výše, výpočet a splatnost pojistného a záloh - str. 311
6.7 Vybrané povinnosti ve vztahu k zdravotnímu pojištění - str. 313
6.8 Číselník zdravotních pojišťoven - str. 314
7 Pojistné na sociální zabezpečení - str. 315
7.1 Zaměstnanci a jejich vyměřovací základ - str. 315
7.1.1 Smluvní zaměstnanec - str. 318
7.1.2 Zahraniční zaměstnanec - str. 319
7.1.3 Minimální a maximální vyměřovací základ zaměstnance - str. 319
7.1.4 Vyměřovací základ zaměstnavatele - str. 319
7.2 Vyměřovací základ OSVČ pro pojistné na sociální zabezpečení - str. 320
7.2.1 Vyměřovací základ OSVČ pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - str. 321
7.2.2 Vyměřovací základ OSVČ pro nemocenské pojištění - str. 322
7.2.3 Vyměřovací základ při dobrovolné účasti - str. 326
7.3 Výše, výpočet a splatnost pojistného a záloh - str. 326
7.4 Vybrané povinnosti ve vztahu k sociálnímu zabezpečení - str. 330
8 Nemocenské pojištění - str. 332
8.1 Přehled dávek - str. 332
8.2 Výše dávek nemocenského pojištění - str. 334
8.2.1 Ošetřovné - str. 337
8.2.2 Peněžitá pomoc v mateřství - str. 338
8.2.3 Otcovská poporodní péče (péče otce o dítě po jeho narození - str. 339
8.2.4 Dlouhodobé ošetřovné - str. 340
8.3 Náhrada mzdy / platu v pracovní neschopnosti / karanténě - str. 341
9 Důchody - str. 343
9.1 Přehled druhů důchodů - str. 343
9.2 Starobní důchod - str. 345
9.2.1 Starobní důchody – rozdělení - str. 345
9.2.2 Důchodový věk - str. 345
9.2.3 Výše starobního důchodu (předčasného starobního důchodu - str. 348
9.3 Invalidní důchod - str. 352
10 Důchodové spoření - str. 354
10.1 Způsob ukončení důchodového spoření - str. 354
11 Životní a existenční minimum - str. 356
12 Státní sociální podpora - str. 358
12.1 Přehled dávek státní sociální podpory - str. 358
12.1.1 Přídavek na dítě - str. 360
12.1.2 Příspěvek na bydlení - str. 362
12.1.3 Porodné - str. 364
12.1.4 Rodičovský příspěvek - str. 365
13 Dávky pěstounské péče  - str. 366
13.1 Příspěvek na úhradu potřeb dítěte  - str. 366
13.2 Příspěvek při ukončení pěstounské péče - str. 367
13.3 Odměna pěstouna - str. 367
13.3.1 Odměna osoby v evidenci - str. 367
13.3.2 Odměna osoby pečující - str. 368
13.4 Příspěvek při převzetí dítěte – jen osobě pečující - str. 368
13.5 Příspěvek na zakoupení motorového vozidla – jen osobě pečující - str. 369
14 Finance - str. 370
14.1 Základní sazby ČNB – vývoj od roku 2001 - str. 370
14.2 Číselník kódů platebního styku v ČR (ČKPS) - str. 372
14.3 Jednotné kurzy pro zdaňovací období 2007 až 2018  - str. 376
14.4 Stanovení kurzů pro daňové účely - str. 379
15 Živnostenský zákon - str. 386
15.1 Definice živnosti - str. 386
15.2 Co není živností - str. 386
15.3 Všeobecné podmínky provozování živnosti - str. 389
15.4 Zvláštní podmínky provozování živnosti - str. 389
15.5 Překážky provozování živnosti - str. 390
15.6 Lhůty podle ŽZ - str. 391
15.7 Řemeslné živnosti - str. 392
15.8 Vázané živnosti - str. 395
15.9 Koncesované živnosti - str. 396
15.10 Volná živnost: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 ŽZ - str. 398
16 Smluvní vztahy podle občanského zákoníku - str. 402
16.1 Převedení věci do vlastnictví jiného - str. 402
16.2 Přenechání věci k užití jinému - str. 403
16.3 Závazky ze schovacích smluv  - str. 404
16.4 Závazky ze smluv příkazního typu - str. 404
16.5 Zájezd  - str. 405
16.6 Závazky ze smluv o přepravě  - str. 406
16.7 Dílo  - str. 406
16.8 Péče o zdraví  - str. 406
16.9 Kontrolní činnost  - str. 407
16.10 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovém vkladu, akreditivu a inkasu - str. 407
16.11 Závazky ze zaopatřovacích smluv - str. 408
16.12 Společnost  - str. 408
16.13 Tichá společnost  - str. 409
16.14 Závazky z odvážných smluv  - str. 409
16.15 Nepojmenovaná smlouva  - str. 410
17 Evropa - str. 411
17.1 Evropská unie - str. 411
17.1.1 Smlouvy - str. 411
17.1.2 Cíle a základní svobody - str. 411
17.1.3 Orgány EU - str. 412
17.1.4 Legislativní proces EU - str. 413
17.2 Daňová politika v Evropské unii - str. 414
17.2.1 Nepřímé daně - str. 414
17.2.2 Přímé daně - str. 421
17.3 Publikace a databáze - str. 428
17.3.1 Komise EU - str. 429
17.3.2 OECD - str. 429
17.3.3 CFE - str. 429
17.3.4 ETAF - str. 430
Rejstřík - str. 435

Další nabídka k tématu

Daňové zákony 2023

Daňové zákony 2023

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2023 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1518 - Daně z příjmů, 2023

ÚZ č. 1518 - Daně z příjmů, 2023

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabývají účinnosti další změny zákona o daních z příjmů; od ledna rovněž platí zcela nový pokyn GFŘ D-59, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů, který nahrazuje dosud platný pokyn D-22; pokyn obsahuje podrobnosti k většině ...

Cena: 179 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2023

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2023

kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace meritum Účetnictví podnikatelů 2023 je praktická každodenní pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví orientovat. Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje ...

Cena: 799 KčKOUPIT

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2023

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2023

Ing. Rostislav Chalupa, Ing. Jiří Kadlec, Ing. Jana Pilátová, Ing. Dagmar Procházková, - Anag, spol. s r. o.

Již 19. vydání populární publikace, která vychází opět po roční odmlce v novém, aktualizovaném vydání, zachycuje základní účetní předpisy a rozpracovává je do konkrétních účetních postupů. Přestože v posledních letech nebyla v oblasti účetnictví přijata žádná významná legislativní ...

Cena: 799 KčKOUPIT

Mzdové účetnictví 2023 - praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2023 - praktický průvodce

Václav Vybíhal a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných ...

Cena: 539 KčKOUPIT

Abeceda mzdové účetní 2023

Abeceda mzdové účetní 2023

JUDr. Bořivoj Šubrt, Mgr. Eva Svěrčinová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, Ing. Antonín Daněk, -

Publikace, která je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování, je jedinečnou a nepostradatelnou pomůckou všech mzdových účetních. Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech Srozumitelný výklad mzdové problematiky, zpracovaný špičkovým týmem autorů, je ...

Cena: 839 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2023

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2023

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková -

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2023. Stejně podrobně se ...

Cena: 519 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví 2023

Podvojné účetnictví 2023

Jana Skálová, Anna Suková a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Vhodné i pro současnou obtížnou praxi – rozebíráme změny v oblasti hmotného a nehmotného majetku, zejména zrušení ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2023

Daňová evidence podnikatelů 2023

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2022 i 2023. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí možnost uplatnění ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Účetní případy pro praxi 2023

Účetní případy pro praxi 2023

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete si zopakovat nebo připomenout nejvíce používané účetní případy, se kterými se můžete setkat? Kniha umožňuje vyhledat konkrétní příklady z praxe podnikatelského subjektu podle jednotlivých účtových skupin. Čtenáři se nabízí informace o všech účtových skupinách: základní ...

Cena: 389 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.