Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Svěřenský fond - návod k použití, 2. aktualizované a rozšířené vydání

Svěřenský fond - návod k použití, 2. aktualizované a rozšířené vydání

Toto druhé aktualizované a rozšířené vydání se stejně jako publikace z roku 2022 věnuje stále populárnější a rozšířenější správě majetku prostřednictvím svěřenských fondů. Je rozdělena do tří základních částí, které obsahují základní informace pro VŠECHNY (aneb stručný úvod), dále informace pro ZAKLADATELE (aneb jak na to?) a nakonec část pro SPRÁVCE (aneb zákonné povinnosti a jak na ně?). Proti předchozímu vydání přináší kniha nové poznatky v reakci na dosavadní praktické zkušenosti se všemi aspekty svěřenských fondů, nově jsou zařazeny další případové studie, je otevřena také problematika nadací a fundací. 
V reakci na velký ohlas u prvního vydání autoři zařadili i daňové tipy a triky, které získali letitými zkušenostmi nejen z pozice odborných poradců, ale i aktivně působících profesionálních svěřenských správců.
Ať už se na svěřenský fond díváte z hlediska soukromých potřeb nebo jeho možného veřejně prospěšného účelu, v této publikaci naleznete nesčetné množství situací, v nichž se může svěřenský fond velmi dobře uplatnit.

Publikace je určena pro široký okruh čtenářů, od potenciálních zájemců až po odborníky z řad advokátů, účetních, transakčních a daňových poradců. 

autor: kolektiv autorů; podle stavu k 12. 6. 2024, 208 stran
ISBN: 978-80-1105-039-9

Cena: 285 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek právních předpisů - str. 9
Předmluva - str. 10
Pro VŠECHNY aneb stručný úvod
Úvodní slovo - str. 12
1 ZÁKLADNÍ ÚVOD DO PROBLEMATIKY - str.  14
1.1 Základní zákonné vymezení svěřenského fondu a srovnání s nadačním fondem - str.  15
1.1.1 Definice podle NOZ - str.  16
1.1.2 Statut jako základní dokument - str.  19
1.1.3 Další dokumenty - str.  23
1.2 Zúčastněné osoby a jejich práva - str.  29
1.2.1 Zakladatel - str.  29
1.2.2 Svěřenský správce - str.  32
1.2.3 Obmyšlený, způsobilý - str.  38
1.3 Další významné prvky svěřenského fondu - str.  41
1.3.1 Účel - str.  41
1.3.2 Změna účelu - str. 42
1.3.3 Dohled nad správou - str.  45
1.3.4 Délka trvání - str.  47
1.3.5 Náklady správy včetně odměny svěřenského správce - str.  49
1.3.6 Administrativa, výkazy, daně a podobně (praktický přehled) - str.  50
1.4 Vyčleněný majetek - str.  53
1.5 Dispozice, převody a zatížení majetku fondu - str.  55
1.6 Svěřenský fond jako účastník smlouvy, role statutu - str.  58
1.7 Závazky ve svěřenských fondech - str.  59
1.8 Aspekty financování svěřenského fondu z cizích zdrojů, postavení svěřenského správce - str.  62
1.9 Vyčlenění zastaveného majetku, výkon realizace zajištění - str.  64
1.10 "Likvidace" a zánik svěřenského fondu a vypořádání majetku - str.  67
1.11 Nadační fond jako alternativa svěřenského fondu - str.  72
2 ZŘÍZENÍ FONDU - str.  77
2.1 Zřízení a vznik svěřenského fondu - str.  77
2.1.1 Statut, jeho vydání a změny - str.  77
2.1.2 Zřízení fondu za života zakladatele - str.  78
2.1.3 Zřízení fondu pořízením pro případ smrti - str.  78
2.1.4 Povinné náležitosti statutu - str.  79
2.2 Zápis do evidence svěřenských fondů - str.  82
2.3 Zápis do evidence skutečných majitelů - str.  83
Pro ZAKLADATELE aneb jak na to?
3 JAK NA TO? KRÁTKÝ PRŮVODCE ZALOŽENÍM SVĚŘENSKÉHO FONDU - str.  88
3.1 Účel, cíl a smysl svěřenského fondu z pohledu zakladatele - str.  88
3.2 Sktruktura svěřenského fondu – co a koho potřebuji ? - str.  9
3.3 Dosud nezodpovězené otázky - str.  92
4 PŘÍPADOVÉ STUDIE - str.  95
4.1 Zajištění hmotného zázemí rodiny - str.  95
4.2 Mezigenerační předání – podnikatelský majetek - str.  97
4.3 Křížové svěřenské fondy - str.  100
4.4 Zachování celistvosti – podnikatelský majetek - str.  103
4.5 Zachování celistvosti – soukromý majetek - str.  106
4.6 Oddělení podnikatelského rizika - str.  109
4.7 Přeskočení generace - str.  112
4.8 Motivace dětí - str.  115
4.9 Politička – blind trust - str.  118
4.10 Možnosti a výhody pro vrcholový management - str.  121
4.11 Kombinace svěřenských fondů - str.  1124
4.12 Využití rodinných fundací pro uchování majetku víc rodin - str. 127
4.13 Ukončení správy fondu z důvodu dosažení účelu, pro který byl zřízen (účetní a daňové kroky) - str. 131
Pro SPRÁVCE aneb zákonné povinnosti a jak na ně?
5 VEDENÍ ÚČETNICTVÍ  SVĚŘENSKÝCH A NADAČNÍCH FONDŮ - str.  136
5.1 Legislativa - str.  136
5.2 Odpovědnost za účetnictví - str.  136
5.3 Účetní období - str.  137
5.4 Účetní závěrka - str.  137
5.5 Příklady účtování ve fondu - str.  138
5.5.1 Vznik fondu - str.  138
5.5.2 Vklad majetku do fondu - str.  138
5.5.3 Odměna správci - str.  139
5.5.4 Plnění beneficientům ze zisku fondu - str.  138
5.5.5 Plnění beneficientům z vloženého majetku - str.  140
5.5.6 Plnění beneficientům z majetku vyčleněného do fondu pořízením pro případ smrti - str.  140
5.5.7 Zánik fondu - str. 140
6 SVĚŘENSKÝ FOND JAKO ZAMĚSTNAVATEL - str.  144
6.1 Vznik pracovního poměru - str.  144
6.2 Povinné registrace - str.  145
6.2.1 Registrace zaměstnavatele - str.  145
6.2.2 Registrace zaměstnance - str.  146
6.3 Periodické výstupy v rámci zpracování mezd - str.  147
6.3.1 Měsíční zpracování mezd - str.  147
6.3.2 Roční výstupy z mezd - str.  147
7 SVĚŘENSKÝ FOND A DAŇOVÉ POVINNOSTI - str.  149
7.1 Daň z příjmů - str.  149
7.1.1 Zřízení svěřenského fondu - str.  149
7.1.2 Zdaňování svěřenského fondu daní z příjmů - str.  149
7.1.3 Daňové konsekvence vyčleňovaného majetku - str.  152
7.1.4 Podíly v obchodních korporacích - str.  155
7.2 Režim zdaňování plnění z fondu - str.  156
7.2.1 Plnění z majetku fondu - str.  156
7.3 Plnění ze zisku fondu - str.  159
7.3.1 Plnění ze zisku fondu vyplácené do zahraničí - str.  159
7.3.2 Praktické problémy spojené s příjmy plynoucími ze svěřenského či nadačního fondu - str.  160
7.4 Odměna svěřenského správce - str.  162
7.5 Daň z přidané hodnoty - str.  163
7.6 Daň z nemovitých věcí - str.  164
7.7 Svěřenský fond ve vztahu k daňové správě - str.  165
7.7.1 Povinnost registrace - str.  165
7.7.2 Podávání přiznání - str.  165
7.7.3 Porušení povinností při správě daní - str.  166
7.8 Praktické příklady - str. 168
7.8.1 Příklad 1 - Daňové dopady vkladu nemovité věci do svěřenského fondu a její následné vydání obmyšleným osobám - str. 168
7.8.2 Příklad 2 - Zdanění příjmů z pronájmu nemovité věci a příjmů z podílů na zisku vyčleněného obchodního podílu - str. 170
7.8.3 Příklad 3 - Výplata plnění z majetku a zisku obmyšleným osobám - str. 171
7.8.4 Příklad 4 - Vydání majetku ze svěřenského fondu vykázání účetní ztráty - str. 172
7.9 Tipy a triky - str. 173
7.9.1 Fikce plnění ze zisku před majetkem - str. 173
7.9.2 Daňová uznatelnost nákladů fondu a pozastavení daňových odpisů - str. 174
7.9.3 List přání a nadační fond - str. 174
7.9.4 Nadační a svěřenský fond jako rodinný holding - str. 175
7.9.5 Forma plnění obmyšleným s ohledem na daňové implikace - str. 176
8 AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY - str.  178
8.1 Povinnost auditu účetní závěrky - str.  178
8.2 Konsolidace účetní závěrky - str.  179
8.3 Možnost využití IFRS pro sestavení účetní závěrky - str.  180
8.4 Účetní specifika a odlišnosti od obchodních korporací - str.  181
8.5 Certifikovaný auditor v roli dohledu nad správou svěřenského fondu - str.  181
9 ZNALECKÉ POSUDKY - str.  183
9.1 Případy potřeby ocenění - str.  183
9.2 Stanovisko nebo znalecký posudek? - str.  183
9.3 Metody oceňování - str.  184
9.3.1 Výnosový přístup - str.  185
9.3.2 Metody tržní komparace - str.  186
9.3.3 Majetkový přístup - str.  187
9.3.4 Metoda amortizační hodnoty - str.  187
9.4 Náležitosti znaleckého posudku dle zákona o znalcích - str.  188
9.4.1 Pracovní skupina expertů - str. 189
9.4.2 Dohledová činnost - str. 190
9.4.3 Potřeba ocenění formou znaleckého posudku - str. 191
10 VÝBĚR Z ČESKÉ JUDIKATURY - str. 193
AUTOŘI PUBLIKACE 

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1599 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ...

ÚZ č. 1599 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ...

Sagit, a. s.

K zásadním změnám došlo v zákoně o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, a to v souvislosti s velkou novelou zákona o přeměnách obchodních společností a družstev ( zde ). V publikaci také najdete ... pokračování

Cena: 135 KčKOUPIT

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od července 2024 dochází k zásadním zákona o státním zastupitelství (několik změn nabývá účinnosti již 1. 5. 2024). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech ... pokračování

Cena: 149 KčKOUPIT

Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob  - Komentář, 2 vydání

Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob - Komentář, 2 vydání

Petr Hampel, Ivo Walder - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Druhé, podstatně doplněné vydání komentáře zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřených fondů reflektuje všechny přijaté změny zákona od roku 2014, vývoj judikatury k ... pokračování

Cena: 1 100 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.