Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Svěřenský fond - návod k použití

Svěřenský fond - návod k použití

Správa majetku prostřednictvím svěřenských fondů nabývá na popularitě. Co je vlastně svěřenský fond? Jak jej uchopit? Jak funguje a k čemu je vůbec dobrý? To jsou jen některé z otázek, které vás mohou napadnout v souvislosti s touto problematikou. Ať už se na svěřenský fond díváte z hlediska soukromých potřeb nebo jeho možného veřejně prospěšného účelu, v této publikaci naleznete nesčetné množství situací, v nichž se může svěřenský fond velmi dobře uplatnit. Publikace je určena pro široký okruh čtenářů, od potenciálních zájemců až po odborníky z řad účetních, transakčních, daňových poradců a advokátů. 
V její první části naleznete základní úvod do problematiky, tedy zejména zákonné vymezení svěřenského fondu a přehled kroků nezbytných k jeho založení a řádnému fungování. Tato část bude spolu s částí věnovanou případovým studiím z každodenní praxe určitě srozumitelná i naprostému laikovi. Publikace dále obsahuje praktická doporučení z oblasti účetní a daňové agendy, kde odborníci s bohatými zkušenostmi radí kolegům, kteří se ještě se svěřenskými fondy profesně nesetkali.
autor: kolektiv autorů; vydal: PKF Family Office, s.r.o., podle stavu k 28. 2. 2022, 160 stran
ISBN: 978-80-1101-039-3

Cena: 235 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Pro VŠECHNY aneb stručný úvod
1 ZÁKLADNÍ ÚVOD DO PROBLEMATIKY - str.  12
1.1 Základní zákonné vymezení svěřenského fondu - str.  13
1.1.1 Definice podle NOZ - str.  14
1.1.2 Statut jako základní dokument - str.  16
1.1.3 Další dokumenty - str.  19
1.2 Zúčastněné osoby a jejich práva - str.  23
1.2.1 Zakladatel - str.  24
1.2.2 Svěřenský správce - str.  26
1.2.3 Obmyšlený, způsobilý - str.  31
1.3 Další významné prvky svěřenského fondu - str.  34
1.3.1 Účel - str.  34
1.3.2 Dohled nad správou - str.  35
1.3.3 Délka trvání - str.  37
1.3.4 Náklady správy včetně odměny svěřenského správce - str.  38
1.3.5 Administrativa, výkazy, daně a podobně (praktický přehled) - str.  39
1.4 Vyčleněný majetek - str.  41
1.5 Dispozice, převody a zatížení majetku fondu - str.  43
1.6 Svěřenský fond jako účastník smlouvy, role statutu - str.  45
1.7 Závazky ve svěřenských fondech - str.  47
1.8 Aspekty financování svěřenského fondu z cizích zdrojů, postavení svěřenského správce - str.  49
1.9 Vyčlenění zastaveného majetku, výkon realizace zajištění - str.  51
1.10 Zánik svěřenského fondu a vypořádání majetku - str.  54
2 ZŘÍZENÍ FONDU - str.  56
2.1 Zřízení a vznik svěřenského fondu - str.  56
2.1.1 Statut, jeho vydání a změny - str.  56
2.1.2 Zřízení fondu za života zakladatele - str.  57
2.1.3 Zřízení fondu pořízením pro případ smrti - str.  57
2.1.4 Povinné náležitosti statutu - str.  58
2.2 Zápis do evidence svěřenských fondů - str.  61
2.3 Zápis do evidence skutečných majitelů - str.  62
Pro ZAKLADATELE aneb jak na to?
3 JAK NA TO? KRÁTKÝ PRŮVODCE ZALOŽENÍM SVĚŘENSKÉHO FONDU - str.  66
3.1 Účel, cíl a smysl svěřenského fondu z pohledu zakladatele - str.  66
3.2 Sktruktura svěřenského fondu – co a koho potřebuji ? - str.  68
3.3 Dosud nezodpovězené otázky - str.  70
4 PŘÍPADOVÉ STUDIE - str.  73
4.1 Zajištění hmotného zázemí rodiny - str.  73
4.2 Mezigenerační předání – podnikatelský majetek - str.  75
4.3 Křížové svěřenské fondy - str.  78
4.4 Zachování celistvosti – podnikatelský majetek - str.  81
4.5 Zachování celistvosti – soukromý majetek - str.  84
4.6 Oddělení podnikatelského rizika - str.  87
4.7 Přeskočení generace - str.  90
4.8 Motivace dětí - str.  93
4.9 Politička – blind trust - str.  96
4.10 Možnosti a výhody pro vrcholový management - str.  99
4.11 Kombinace svěřenských fondů - str.  102
Pro SPRÁVCE aneb zákonné povinnosti a jak na ně?
5 VEDENÍ ÚČETNICTVÍ - str.  106
5.1 Legislativa - str.  106
5.2 Odpovědnost za účetnictví - str.  106
5.3 Účetní období - str.  107
5.4 Účetní závěrka - str.  107
5.5 Příklady účtování ve fondu - str.  108
5.5.1 Vznik fondu - str.  108
5.5.2 Vklad majetku do fondu - str.  108
5.5.3 Odměna správci - str.  109
5.5.4 Plnění beneficientům ze zisku fondu - str.  109
5.5.5 Plnění beneficientům z vloženého majetku - str.  110
5.5.6 Plnění beneficientům z majetku vyčleněného do fondu pořízením pro případ smrti - str.  110
6 SVĚŘENSKÝ FOND JAKO ZAMĚSTNAVATEL - str.  111
6.1 Vznik pracovního poměru - str.  111
6.2 Povinné registrace - str.  112
6.2.1 Registrace zaměstnavatele - str.  112
6.2.2 Registrace zaměstnance - str.  113
6.3 Periodické výstupy v rámci zpracování mezd - str.  114
6.3.1 Měsíční zpracování mezd - str.  114
6.3.2 Roční výstupy z mezd - str.  114
7 SVĚŘENSKÝ FOND A DAŇOVÉ POVINNOSTI - str.  116
7.1 Daň z příjmů - str.  116
7.1.1 Zřízení svěřenského fondu - str.  116
7.1.2 Zdaňování svěřenského fondu daní z příjmů - str.  116
7.1.3 Daňové konsekvence vyčleňovaného majetku - str.  119
7.1.4 Podíly v obchodních korporacích - str.  121
7.2 Režim zdaňování plnění svěřenského fondu - str.  122
7.2.1 Plnění z majetku fondu - str.  123
7.3 Plnění ze zisku fondu - str.  125
7.3.1 Plnění ze zisku fondu vyplácené do zahraničí - str.  126
7.3.2 Praktické problémy spojené s příjmy plynoucími ze svěřenského fondu - str.  126
7.4 Odměna svěřenského správce - str.  129
7.5 Daň z přidané hodnoty - str.  130
7.6 Daň z nemovitých věcí - str.  131
7.7 Svěřenský fond ve vztahu k daňové správě - str.  132
7.7.1 Povinnost registrace - str.  132
7.7.2 Podávání přiznání - str.  132
7.7.3 Porušení povinností při správě daní - str.  133
8 AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY - str.  135
8.1 Povinnost auditu účetní závěrky - str.  135
8.2 Konsolidace účetní závěrky - str.  136
8.3 Možnost využití IFRS pro sestavení účetní závěrky - str.  137
8.4 Účetní specifika a odlišnosti od obchodních korporací - str.  138
8.5 - str.  Certifikovaný auditor v roli dohledu nad správou svěřenského fondu - str.  138
9 ZNALECKÉ POSUDKY - str.  140
9.1 Případy potřeby ocenění - str.  140
9.2 Stanovisko nebo znalecký posudek? - str.  140
9.3 Metody oceňování - str.  141
9.3.1 Výnosový přístup - str.  142
9.3.2 Metody tržní komparace - str.  143
9.3.3 Majetkový přístup - str.  144
9.3.4 Metoda amortizační hodnoty - str.  144
9.4 Náležitosti znaleckého posudku dle zákona o znalcích - str.  145
AUTOŘI PUBLIKACE - str.  148
 

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1434 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1434 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Od července 2021 došlo k další větší novele občanského zákoníku, která řeší vznik, trvání a zánik dětských dluhů tak, aby děti nevstupovaly do života s dluhy – vedle posílení ochrany dětí se rovněž posiluje role jejich zákonných zástupců. Všechny změny jsou vyznačeny tučně. Pro ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Likvidace obchodních společností. 2. vydání

Likvidace obchodních společností. 2. vydání

Lucie Josková, Markéta Pravdová, Lenka Zachardová - C. H. Beck

Likvidace je proces, který zpravidla nastupuje poté, co je společnost zrušena. Jejím účelem je vypořádat majetek a dluhy společnosti předtím, než zanikne jako subjekt práva. V průběhu likvidace přitom dochází k zásadním změnám v poměrech společnosti, jejích společníků i věřitelů. ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Fiducie a svěřenský fond

Fiducie a svěřenský fond

Vít Lederer - Wolters Kluwer, a. s.

Svěřenský fond je pro širší a někdy i odbornou veřejnost stále relativně neznámým fenoménem, který byl do českého právního prostředí zaveden v rámci rekodifikace soukromého práva jakožto svébytná forma správy cizího majetku. Přímým inspiračním zdrojem zákonodárce při vytváření právní ...

Cena: 875 KčKOUPIT

Pohledávky z trestných činů

Pohledávky z trestných činů

Jan Zůbek - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace obsahuje 3 stěžejní kapitoly zabývající se uplatněním pohledávek v adhezním, civilním a insolvenčním řízení. Jsou zde k dispozici nejen informace, jak v tom kterém řízení s právem nakládat, ale je zde vysvětleno, proč je výhodné či nezbytné se s nárokem obrátit právě do ...

Cena: 750 KčKOUPIT

ÚZ č. 1481 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

ÚZ č. 1481 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

Sagit, a. s.

Ve srovnání s minulým vydáním obsahuje tato publikace novelizovanou prováděcí vyhlášku k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí, která nabyla účinnosti v lednu 2022. Tato vyhláška navazuje na zásadní novelu ...

Cena: 125 KčKOUPIT

Občanské právo hmotné 2

Občanské právo hmotné 2

Michaela Zuklínová, Jan Dvořák, Jiří Švestka a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Druhý svazek učebnice občanského práva hmotného je věnován nové úpravě rodinného práva obsažené v občanském zákoníku z roku 2012. Kniha je dílem našich předních odborníků na české rodinné právo. Vymezuje pojem rodinného práva a dále zahrnuje výklad otázek týkajících se manželství a ...

Cena: 325 KčKOUPIT

Změna okolností ve smluvním právu

Změna okolností ve smluvním právu

Václav Pilík, Jiří Kašný, Dalibor Nový, Miroslav Sedláček, Petr Dodiáš a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Změna okolností ve smluvním právu nabízí čtenářům (relativně) ucelené zpracování tohoto sice výjimečného, leč nepostradatelného institutu smluvního práva. Ten je nejprve představen z perspektivy filozofie, ekonomie a práva, dále je zkoumán na pozadí platného tuzemského ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Povinnost a odpovědnost v civilním právu hmotném a procesním

Povinnost a odpovědnost v civilním právu hmotném a procesním

Miroslav Sedláček, Tomíš Střeleček a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Povinnost a odpovědnost jsou ústředními pojmy práva vůbec a jeho trvale aktuálními výzvami. Publikace má sloužit jako otevření diskuse nad některými zvláštními problémy povinnosti a odpovědnosti, a to jak v soukromém právu, tak v civilním právu procesním. Zpracována jsou v nové ...

Cena: 825 KčKOUPIT

Občanské právo hmotné 3

Občanské právo hmotné 3

Jan Dvořák, Jiří Švestka a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Třetí svazek vysokoškolské učebnice navazuje na první díl věnovaný obecné části nového českého občanského práva a oceněný jednak jako nejlepší právnická publikace, jednak jako nejlepší vysokoškolská učebnice roku 2013. Kniha je dílem našich předních civilistů, působících jak v ...

Cena: 365 KčKOUPIT

Občanské právo hmotné 1, 2. vydání

Občanské právo hmotné 1, 2. vydání

Jan Dvořák, Jiří Švestka, Michaela Zuklínová a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Aktualizované a doplněné vydání prvního svazku učebnice občanského práva hmotného, který získal ocenění za nejlepší právnickou publikaci a za nejlepší vysokoškolskou učebnici roku 2013. Kniha je dílem našich předních civilistů, kteří působí v akademické sféře i právní praxi. Zahrnuje ...

Cena: 625 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.