Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Svěřenské fondy krok za krokem, 2. vydání

Svěřenské fondy krok za krokem, 2. vydání

Svěřenské fondy představují velice zajímavý a přínosný právní nástroj pro běžného občana, kterým si lze uspořádat rodinné majetkové poměry a vyhnout se tak problémům do budoucna. Oproti jiným zemím se o možnostech a způsobech jeho využití v České republice zatím prakticky nic neví. Kniha slouží jako ucelený zdroj informací o právním institutu svěřenských fondů.

Tento institut a jeho možnosti plně nechápou nejen advokáti a lidé „z oboru“, ale mnoho o něm netuší především široká veřejnost. Autoři vycházejí ze své praxe se zakládáním a správou svěřenských fondů v ČR, jíž se zabývají od roku 2014. Na českém knižním trhu zatím žádná taková kniha pro laiky-neprávníky neexistuje.

Svěřenské fondy byly do českého právního systému uvedeny v roce 2014, zatím všechny vydané publikace na toto téma jsou – ať už ve větším či menším rozsahu – zaměřené na právníky a akademiky, nikoli na běžného čtenáře. Od roku 2017 došlo k výraznému nárůstu zájmu a pozornosti zaměřené na svěřenské fondy. Tento vývoj byl částečně způsoben pozitivními změnami v daňovém zatížení.

Druhým důvodem bylo rozhodnutí Andreje Babiše založit si vlastní svěřenský fond, a i další dobře situovaní Čechové tak činí. Od té doby u nás počet svěřenských fondů exponenciálně vzrůstá, stejně jako zájem veřejnosti, jak bylo v roce 2019 zdůrazněno v deníku E15 pod titulkem „Svěřenský boom“. Výsledkem je, že mnoho běžných lidí se stále více zajímá o další informace, jak může svěřenský fond posloužit jim a jejich rodinám.

Kniha cílí právě na tyto běžné občany a je napsána jazykem, kterému snadno porozumí. Poskytuje praktické informace i praktické ukázky, nikoli pouhou teorii.

autoři: Eva Hrušková, Janes Turbull; vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 9. 6. 2022, 256 stran
ISBN: 978-80-2713-717-6

Cena: 379 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

1 Úvod - str. 7
2 Trocha zábavné historie - str. 13
3 Co je to svěřenský fond? - str. 17
4 Co je to nadace? - str. 22
5 Různé druhy svěřenských fondů - str. 23
6 Proč zakládat svěřenský fond? - str. 26
7 Kdy založit svěřenský fond - str. 31
8 Jak založit svěřenský fond - str. 35
9 Pozor na špatně sepsané zakládací listiny - str. 42
10 Kdo dostane peníze? - str. 44
11 Vklady majetku do svěřenského fondu - str. 52
12 Nákup a prodej věcí - str. 56
13 Vyjmutí majetku ze svěřenského fondu - str. 61
14 Rodiny někdy bývají komplikované - str. 67
15 Ochrana vašeho domova - str. 76
16 Zrcadlové svěřenské fondy - str. 86
17 Rozvod, manželství a společné jmění manželů - str. 91
18 Předání firmy další generaci – nebo ne? - str. 99
19 Budování rodinné dynastie - str. 110
20 Ochrana zranitelných osob - str. 115
21 Svěřenské fondy za určitým účelem - str. 123
22 Žít navždy a dělat hezké věci - str. 128
23 Vyprávění o hradech a zámcích, ale hlavně o chalupách - str. 137
24 Začínáme s podnikáním  - str. 143
25 Poznámka o blind trustech - str. 144
26 Vyberte si svého svěřenského správce - str. 148
27 Proč je administrace svěřenského fondu nezbytná a jak ji dělat správně - str. 155
28 Veřejné rejstříky – Co potřebujete vědět - str. 167
29 Povinnosti svěřenského správce - str. 177
A. Kdo je šéf? - str. 178
B. Seznam povinností svěřenského správce - str. 179
C. Povinnost: Péče řádného hospodáře - str. 180
D. Povinnost: Dodržovat zákony - str. 181
E. Povinnost: Dodržovat a plnit podmínky stanovené zakládacími listinami svěřenského fondu - str. 181
F. Povinnost: Jednat osobně - str. 182
G. Povinnost: Chránit majetek ve svěřenském fondu a bránit fond před útoky z vnějšku - str. 184
H. Povinnost: Být obezřetný – „Pravidlo ChSSZ“ - str. 185
CH. Povinnost: Jednat v nejlepším zájmu obmyšlených osob - str. 189
I. Povinnost: Být nestranný vůči obmyšleným - str. 193
J. Povinnost: Odpovídat za své činy a informovat obmyšlené (v nezbytném rozsahu) - str. 195
K. Povinnost: V případě potřeby jednat - str. 198
L. Povinnost: Každé rozhodnutí předem zvážit - str. 201
M. Povinnost: Neprofitovat; avšak mít možnost pobírat odměnu za své služby - str. 202
N. Povinnost: Být loajální a neocitnout se ve střetu zájmů - str. 204
30 Změna nebo zrušení svěřenského fondu - str. 210
31 Uchování tajemství – Soukromí - str. 217
32 Mezinárodní alternativy - str. 223
33 Některé obavy a předpovědi - str. 226
34 Dodatek č. 1 – Seznam důležitých ustanovení - str. 230
Ustanovení, která váš statut musí obsahovat - str. 230
Další ustanovení, která by měla většina statutů obsahovat - str. 231
Další ustanovení, která by mohly statuty obsahovat - str. 233
Ustanovení, která musí být ve smlouvě o svěřenském fondu - str. 234
Ustanovení, která by měla být ve smlouvě o svěřenském fondu - str. 234
Ustanovení v Memorandu přání - str. 239
35 Dodatek č. 2 – Výběr zajímavých případů - str. 240

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 dochází k dalším změnám občanského zákoníku. V novelizovaném textu publikace jsou všechny změny zvýrazněny tučně. Pro orientaci v rozsáhlém textu zákoníku byl aktualizován také podrobný věcný rejstřík, který zpracoval prof. Karel Eliáš a Mgr. Marek Svatoš.

Cena: 187 KčKOUPIT

Svěřenský fond - návod k použití, 2. aktualizované a rozšířené vydání

Svěřenský fond - návod k použití, 2. aktualizované a rozšířené vydání

kolektiv autorů -

Toto druhé aktualizované a rozšířené vydání se stejně jako publikace z roku 2022 věnuje stále populárnější a rozšířenější správě majetku prostřednictvím svěřenských fondů. Je rozdělena do tří základních částí, ... pokračování

Cena: 285 KčKOUPIT

Průvodce uzavíráním smluv, 4. vydání

Průvodce uzavíráním smluv, 4. vydání

Dana Ondrejová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Vychází již čtvrté, aktualizované a doplněné vydání Průvodce uzavíráním smluv. Publikace přináší komplexní pohled na kontraktační proces, kdy přehledně čtenáře provádí od fáze před uzavřením smlouvy až do okamžiku jejího podpisu. Publikace je pojata formou praktického rozboru ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od července 2024 dochází k zásadním zákona o státním zastupitelství (několik změn nabývá účinnosti již 1. 5. 2024). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech ... pokračování

Cena: 149 KčKOUPIT

Inominátní a smíšené smlouvy

Inominátní a smíšené smlouvy

Jan Šidlo - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace se zabývá otázkou v praxi velmi často uzavíraných nepojmenovaných smluv, které jsou sice občanským zákoníkem připuštěny, ale nejsou zvláště jako typ smlouvy upraveny. Zaměřuje se na určitá specifika uzavírání těchto smluv. Pozornost je dále věnována i smlouvám smíšeným, ... pokračování

Cena: 374 KčKOUPIT

Ochrana držby v občanském a civilním procesu

Ochrana držby v občanském a civilním procesu

Eva Dobrovolná - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace Ochrana držby v občanském právu a civilním procesu se zabývá zevrubně staronovým institutem ochrany držby, který se v českém právu znovu objevil v roce 2014 v souvislosti s rekodifikací občanského práva. Autorka publikace se tematu ochrany držby věnuje dlouhodobě. Její ... pokračování

Cena: 600 KčKOUPIT

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Lucie Josková, Markéta Pravdová, Eva Dvořáková - GRADA Publishing, a. s.

Publikace komplexně představuje společnost s ručením omezeným v její aktuální podobě – zohledněny jsou změny právní úpravy, vývoj judikatury i posun právní teorie, a to z pohledu právního, daňového i účetního. V právu regulujícím společnost s ručením omezeným a souvisejících ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Korporační spory

Korporační spory

Kristián Csach, Bohu,il Havel, Lucie Žitňanská - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Předložená publikace zrcadlí odbornou diskusi autorů, která proběhla na mezinárodní konferenci a tentokráte se zaměřila na „korporační spory“. Stěžejní úvaha knihy stojí na odlišení vnitřní organizační odpovědnosti nejen od té, která ovlivní společníky, ale také od té, která vstupuje ... pokračování

Cena: 780 KčKOUPIT

Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 2. vydání

Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 2. vydání

Josef Bejček, Josef Kotásek, Dana Ondrejová a kolektiv - C. H. Beck

Druhé vydání učebnice „Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo“ pokračuje v pragmatickém a nedogmatickém pojetí obchodního práva. Do výkladu jsou zahrnuty i některé významné veřejnoprávní regulace obchodu a podnikání, jako zejména ochrana hospodářské soutěže, veřejnoprávní ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

Petr Pivko - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech tohoto právního odvětví. Problematiku vysvětluje od základů, zaměřuje se na předmět a systém obchodního práva, jeho principy a prameny, nevyjímaje prameny evropské, dále se věnuje vymezení ... pokračování

Cena: 380 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.