Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Stavební zákon s komentářem a souvisejícími předpisy, 5. vydání

Stavební zákon s komentářem a souvisejícími předpisy, 5. vydání

Publikace je koncipována z hlediska potřeb žadatelů o umístění a povolení staveb, zařízení, terénních úprav a udržovacích prací.

Vychází z aktuálního stavu legislativy s uvedením změn

Výklad jednotlivých ustanovení v této čtenářsky oblíbené příručce uvádí jak zrušená, tak nově nahrazovaná znění a především rozhodné související předpisy – vybraná znění správního řádu, katastru nemovitostí, seznam předpisů vymezujících dotčené orgány, nemovitosti a správu budov (SVJ, bytová družstva). Nedílnou součástí jsou i výňatky z dopravní a inženýrské infrastruktury. Publikace obsahuje také pasáže z občanského zákoníku a zaměřuje se i na posouzení záměru stavebníka, správní úřady, vodní stavby i na železnici.

Cíl publikace

Cílem publikace je ulehčit běžným uživatelům orientaci ve složitém právním předpisu, kterým stavební zákon je.

autor: Ing. Jiří Blažek; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 2. 8. 2019, 360 stran
ISBN: 978-80-7554-225-0

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Úvod - str. 13
Preambule - str. 16
Souhrn předpisů - str. 17
Seznam použitých zkratek- str. 18
Rekodifikace stavebního práva k 31. 12. 2018- str. 22
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - str. 26
ČÁST PRVNÍ – Úvodní ustanovení - str. 26
§ 1 Předmět úpravy - str. 26
K § 1 - str. 26
§ 2 Základní pojmy - str. 27
K § 2 - str. 29
§ 3 - str. 32
K § 3 - str. 32
ČÁST DRUHÁ – Výkon veřejné správy - str. 33
HLAVA I – Úvodní ustanovení - str. 33
§ 4 - str. 33
K § 4 - str. 34
HLAVA II – Působnost ve věcech územního plánování a stavebního řádu - str. 35
§ 5 Působnost ve věcech územního plánování - str. 35
§ 6 Orgány obce - str. 36
§ 7 Orgány kraje - str. 37
§ 8 Zvláštní působnost na území hlavního města Prahy - str. 38
K § 6 – § 8 - str. 38
§ 9 Zrušen - str. 38
§ 10 Ministerstvo obrany - str. 39
Ministerstvo - str. 39
§ 11 - str. 39
§ 12 - str. 39
§ 13 Obecné stavební úřady - str. 40
§ 13a Kvalifikační požadavky pro výkon činnosti na obecném stavebním úřadu - str. 40
§ 14 - str. 41
§ 15 Speciální stavební úřady - str. 41
§ 16 Vojenské a jiné stavební úřady - str. 42
§ 17 Vyhrazení pravomoci stavebního úřadu - str. 43
K § 13 – § 17 - str. 43
ČÁST TŘETÍ – Územní plánování - str. 43
HLAVA I – Cíle a úkoly územního plánování - str. 43
§ 18 Cíle územního plánování- str. 43
§ 19 Úkoly územního plánování - str. 44
K § 19 - str. 45
HLAVA II – Obecná ustanovení a společné postupy v územním plánování - str. 46
§ 20 Zveřejňování písemností - str. 46
§ 20a - str. 46
§ 21 Územně plánovací informace - str. 46
§ 22 Veřejné projednání - str. 47
K § 18 – § 22 - str. 47
§ 23 Zástupce veřejnosti - str. 47
§ 23a Oprávněný investor - str. 48
§ 24 Kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost - str. 48
HLAVA III – Nástroje územního plánování - str. 49
Díl 1 – Územně plánovací podklady- str. 49
§ 25 - str. 49
§ 26 Územně analytické podklady - str. 49
§ 27 Pořizování územně analytických podkladů - str. 50
§ 28 Aktualizace územně analytických podkladů - str. 50
§ 29 Projednání územně analytických podkladů - str. 51
§ 30 Územní studie - str. 51
K § 28 – § 30 - str. 52
Díl 2 – Politika územního rozvoje - str. 52
§ 31 - str. 52
§ 32 Obsah politiky územního rozvoje - str. 53
§ 33 Návrh politiky územního rozvoje - str. 53
§ 34 Schválení politiky územního rozvoje - str. 54
§ 35 Aktualizace politiky územního rozvoje - str. 55
K § 31 – § 35 - str. 56
Díl 3 – Územně plánovací dokumentace - str. 56
Oddíl 1 – Zásady územního rozvoje - str. 56
§ 36 - str. 56
Návrh zásad územního rozvoje - str. 57
§ 37 - str. 57
§ 38 - str. 59
Řízení o zásadách územního rozvoje - str. 59
§ 39 - str. 59
§ 40 - str. 60
§ 41 Vydání zásad územního rozvoje - str. 61
§ 42 Aktualizace zásad územního rozvoje - str. 61
K § 37 – § 42 - str. 63
Zkrácený postup pořizování aktualizace zásad územního rozvoje - str. 65
§ 42a - str. 65
§ 42b - str. 66
§ 42c Nabytí účinnosti aktualizace zásad územního rozvoje - str. 67
K § 37 – § 42c - str. 67
Oddíl 2 – Územní plán - str. 68
§ 43 - str. 68
§ 44 Pořízení územního plánu - str. 69
§ 45 Úhrada nákladů na pořízení územního plánu - str. 70
§ 46 Návrh na pořízení územního plánu - str. 70
§ 47 Zadání územního plánu - str. 71
§ 48 Zrušen - str. 71
§ 49 Zrušen - str. 72
Návrh územního plánu- str. 72
§ 50 - str. 72
§ 51 - str. 73
Řízení o územním plánu - str. 74
§ 52 - str. 74
§ 53 - str. 74
§ 54 Vydání územního plánu - str. 75
§ 55 Vyhodnocování územního plánu a jeho změny - str. 76
K § 43 – § 55 - str. 77
Zkrácený postup pořizování změny územního plánu - str. 79
§ 55a - str. 79
§ 55b - str. 80
§ 55c Nabytí účinnosti změny územního plánu - str. 81
K § 55a – § 55c - str. 82
§ 56 Opatření proti průtahům při pořizování územního plánu - str. 82
§ 57 Spojené pořízení územního plánu a regulačního plánu - str. 82
§ 58 Zastavěné území - str. 82
Vymezení zastavěného území - str. 83
§ 59 - str. 83
§ 60 - str. 83
K § 57 – § 60 - str. 84
Oddíl 3 – Regulační plán - str. 84
§ 61 - str. 84
§ 62 Pořízení regulačního plánu - str. 84
§ 63 Úhrada nákladů na pořízení regulačního plánu - str. 85
Pořízení regulačního plánu z podnětu - str. 85
§ 64 - str. 85
§ 65 - str. 86
§ 66 Pořízení regulačního plánu na žádost- str. 86
§ 67 Řízení o regulačním plánu - str. 87
§ 68 Posouzení regulačního plánu pořizovatelem - str. 88
§ 69 Vydání regulačního plánu - str. 88
§ 70 Souběžné pořízení regulačního plánu a změny územního plánu - str. 89
§ 71 Doba platnosti, změna a zrušení regulačního plánu - str. 89
K § 61 – § 71 - str. 91
Zkrácený postup pořizování změny regulačního plánu - str. 92
§ 72 - str. 92
§ 73 - str. 93
§ 74 - str. 93
§ 75 Nabytí účinnosti změny regulačního plánu - str. 94
K § 72 – § 75 - str. 94
Díl 4 – Územní rozhodnutí - str. 94
§ 76 - str. 94
K § 76 - str. 94
§ 77 - str. 95
§ 78 - str. 95
§ 78a Veřejnoprávní smlouva- str. 96
K § 78a - str. 97
§ 79 Rozhodnutí o umístění stavby - str. 97
K § 79 - str. 100
§ 80 Rozhodnutí o změně využití území - str. 101
K § 80 - str. 100
§ 81 Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území - str. 101
§ 82 Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků - str. 101
§ 83 Rozhodnutí o ochranném pásmu - str. 101
Díl 5 – Územní řízení - str. 102
§ 84 Příslušnost k územnímu rozhodnutí - str. 102
K § 78 – § 84 - str. 102
§ 85 Účastníci územního řízení - str. 107
§ 86 Žádost o vydání územního rozhodnutí - str. 107
§ 87 Zahájení územního řízení - str. 108
K § 87 - str. 109
§ 88 Přerušení územního řízení - str. 110
§ 89 Závazná stanoviska, námitky a připomínky - str. 110
K § 88 – § 89 - str. 111
§ 90 Posuzování záměru žadatele - str. 113
K § 90 - str. 113
§ 91 zrušen - str. 113
§ 92 Územní rozhodnutí - str. 113
§ 93 Doba platnosti územního rozhodnutí - str. 114
§ 94 Změna a zrušení územního rozhodnutí - str. 115
Územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí - str. 116
§ 94a - str. 116
§ 94b - str. 116
§ 94c - str. 116
§ 94d - str. 116
§ 94e - str. 117
§ 94f - str. 118
§ 94g - str. 118
§ 94h - str. 118
§ 94i - str. 118
K § 94a – § 94i - str. 119
Společné územní a stavební řízení - str. 119
§ 94j - str. 119
§ 94k - str. 119
§ 94l - str. 120
§ 94m - str. 121
§ 94n - str. 122
§ 94o - str. 122
§ 94p - str. 123
K § 94j – § 94p - str. 124
Společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí - str. 124
§ 94q - str. 124
§ 94r - str. 125
§ 94s - str. 125
§ 94t - str. 126
§ 94u - str. 126
§ 94v - str. 127
§ 94w - str. 128
§ 94x - str. 128
§ 94y - str. 129
§ 94z - str. 130
K § 94a – § 94z - str. 130
K § 94g – § 94z - str. 131
K § 94a – § 94z - str. 131
K 94a – § 94i - str. 132
§ 95 Zjednodušené územní řízení - str. 133
K § 95 - str. 134
§ 96 Územní souhlas - str. 135
K § 78 – § 96 - str. 137
K § 96 - str. 140
§ 96a Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru - str. 141
§ 96b Závazné stanovisko orgánu územního plánování - str. 142
K § 96a – § 96b - str. 143
K § 96 – § 96b - str. 143
K § 78 – § 96 - str. 145
Díl 6 – Územní opatření o stavební uzávěře a územní opatření o asanaci území - str. 146
§ 97 - str. 146
§ 98 - str. 147
§ 99 - str. 147
§ 100 - str. 148
K § 97 – § 100 - str. 148
Díl 7– Úprava vztahů v území - str. 149
§ 101 Předkupní právo - str. 149
§ 102 Náhrady za změnu v území- str. 151
K § 101 – § 102 - str. 152
ČÁST ČTVRTÁ – Stavební řád - str. 155
HLAVA I – Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce - str. 155
Díl 1 – Povolení a ohlášení - str. 155
§ 103 Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení - str. 155
K § 103 - str. 156
Ohlášení - str. 158
§ 105 - str. 158
§ 106 - str. 161
§ 107 - str. 162
K § 104 - § 107 - str. 162
Stavební řízení - str. 164
§ 108 - str. 164
§ 109 - str. 164
§ 110 - str. 165
§ 111 - str. 166
§ 112 - str. 166
§ 113 - str. 167
§ 114 Námitky účastníků řízení - str. 167
§ 115 Stavební povolení - str. 168
K § 108 – § 115 - str. 169
§ 116 Veřejnoprávní smlouva- str. 169
K § 116 - str. 171
§ 117 Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora - str. 171
K § 117 - str. 173
§ 118 Změna stavby před jejím dokončením - str. 173
K § 118 - str. 175
Díl 2 – Kolaudace - str. 175
§ 119 - str. 175
K § 119 - str. 175
§ 120 Zrušen - str. 176
§ 121 - str. 176
§ 122 Kolaudační souhlas - str. 177
§ 122a Kolaudační řízení - str. 178
K § 119 – § 122a - str. 178
§ 123 Předčasné užívání stavby - str. 179
K § 123 - str. 180
§ 124 Zkušební provoz - str. 180
K § 124 - str. 180
§ 125 Dokumentace skutečného provedení stavby - str. 180
K § 125 - str. 181
Změna v užívání stavby - str. 181
§ 126 - str. 181
§ 127 - str. 182
K § 126 – § 127 - str. 183
Díl 3 – Odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení - str. 183
§ 128 Povolení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení - str. 183
§ 129 Nařízení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení - str. 185
K § 128 – § 129 - str. 187
§ 130 - str. 187
§ 131 - str. 188
§ 131a - str. 188
HLAVA II – Stavební dozor a zvláštní pravomoci stavebního úřadu - str. 188
§ 132 Společné zásady - str. 188
Kontrolní prohlídka stavby - str. 189
§ 133 - str. 189
§ 134 - str. 190
K § 132 – § 134 - str. 191
Neodkladné odstranění stavby a nutné zabezpečovací práce - str. 191
§ 135 - str. 191
§ 136 - str. 192
§ 137 Nezbytné úpravy - str. 192
K § 135 – § 137 - str. 193
§ 138 Stavební příspěvek - str. 194
§ 139 Údržba stavby - str. 194
K § 139 - str. 195
§ 140 Vyklizení stavby - str. 195
K § 140 - str. 196
§ 141 Opatření na sousedním pozemku nebo stavbě - str. 196
K § 141 - str. 196
§ 142 Účastníci řízení - str. 197
K § 132 – § 142 - str. 197
HLAVA III – Autorizovaný inspektor - str. 198
§ 143 - str. 198
§ 144 - str. 198
§ 145 - str. 199
§ 146 - str. 200
§ 147 - str. 200
§ 148 - str. 200
§ 149 - str. 200
§ 150 - str. 201
§ 151 - str. 201
K § 143 – § 151 - str. 201
HLAVA IV – Povinnosti a odpovědnost osob při přípravě, provádění a užívání staveb - str. 202
§ 152 Stavebník - str. 202
K § 152 - str. 203
§ 153 Stavbyvedoucí a stavební dozor- str. 203
§ 154 Vlastník stavby a zařízení- str. 204
§ 155 - str. 205
K § 153 – § 155 - str. 205
§ 156 Požadavky na stavby - str. 205
§ 157 Stavební deník - str. 206
K § 152 – § 157 - str. 206
ČÁST PÁTÁ – Společná ustanovení - str. 207
HLAVA I – Vybrané činnosti ve výstavbě a součinnost vlastníků technické infrastruktury - str. 207
§ 158 Vybrané činnosti ve výstavbě - str. 207
§ 159 Projektová činnost ve výstavbě - str. 207
§ 160 Provádění staveb - str. 208
§ 161 Vlastníci technické infrastruktury - str. 208
K § 158 – § 161 - str. 209
HLAVA II – Evidence územně plánovací činnosti, ukládání písemností a nahlížení do nich - str. 210
§ 162 - str. 210
§ 163 - str. 210
§ 164 - str. 210
§ 165 - str. 211
§ 166 - str. 211
§ 167 - str. 212
§ 168 - str. 212
K § 162 – § 168 - str. 212
HLAVA III – Obecné požadavky na výstavbu, účely vyvlastnění a úprava některých dalších práv a povinností - str. 213
§ 169 Obecné požadavky na výstavbu - str. 213
K § 169 - str. 213
§ 170 Účely vyvlastnění - str. 214
K § 170- str. 214
§ 171 Státní dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu - str. 216
§ 172 Vstupy na pozemky a do staveb - str. 216
§ 173 Pořádková pokuta - str. 217
K § 171 – § 173 - str. 218
§ 174 Expertní součinnost - str. 218
HLAVA IV – Ochrana veřejných zájmů a součinnost správních orgánů - str. 219
§ 175 - str. 219
§ 176 - str. 219
K § 175 a § 176 - str. 220
§ 177 Mimořádné postupy - str. 221
K § 171 – § 177 - str. 222
HLAVA V – Přestupky - str. 222
§ 178 - str. 222
§ 179 - str. 224
§ 180 - str. 225
§ 181 - str. 226
§ 182 Společná ustanovení - str. 226
§ 183 - str. 226
K § 178 – § 183- str. 227
HLAVA VI – Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy - str. 227
§ 184 - str. 227
HLAVA VII – Souhlas vlastníka a navazující řízení - str. 228
§ 184a - str. 228
§ 184b - str. 228
K § 184a a § 184b - str. 229
ČÁST ŠESTÁ – Přechodná a závěrečná ustanovení - str. 229
Přechodná ustanovení - str. 229
§ 185  - str. 229
§ 186 - str. 230
§ 187 - str. 230
§ 188 - str. 231
§ 188a - str. 231
§ 189 - str. 232
§ 189a - str. 232
§ 190 - str. 233
§ 191 - str. 233
§ 192 Vztah ke správnímu řádu - str. 233
§ 193 - str. 233
K § 193 - str. 234
§ 194 - str. 234
§ 195 - str. 234
Závěrečná ustanovení - str. 235
§ 196 - str. 235
§ 197 Zrušovací ustanovení - str. 235
ČÁST SEDMÁ – Účinnost - str. 236
§ 198 - str. 236
Poznámky k zákonu č. 183/2006 Sb. - str. 237
Příloha k zákonu č. 183/2006 Sb. - str. 240
Účinnosti - str. 241
Přechodná a závěrečná ustanovení - str. 242
Související předpisy - str. 250
ČÁST A – Správní řád- str. 250
ČÁST B – Katastr nemovitostí - str. 263
ČÁST C – Pozemní komunikace - str. 280
ČÁST D – Inženýrské sítě - str. 303
ČÁST E – Bytová výstavba - str. 308
ČÁST F – Nemovitosti - str. 321
ČÁST G – Stavba - str. 330
ČÁST H – Dotčené orgány ve stavebních řízeních - str. 337
ČÁST I - Zákon o vodách, vodovody a kanalizace - str. 341
ČÁST J - Dokumentace staveb - str. 345
ČÁST K - Daně - při prodeji, nabytí nemovitosti - str. 350
ČÁST L - Předpisy související se stavebním zákonem - str. 355
ČÁST M - Vyvlastňovací řízení - str. 356

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1531 - Stavební zákon, vyhlášky a další předpisy

ÚZ č. 1531 - Stavební zákon, vyhlášky a další předpisy

Sagit, a. s.

Aktuální znění stavebního zákona se změnami, ke kterým došlo od ledna 2023 v souvislosti se zjednodušením podmínek pro instalaci obnovitelných zdrojů energie (zejména fotovoltaika – do 50 kW bez stavebního povolení nebo ohlášení). Od ledna také nabyly účinnosti změny vyhlášky o ...

Cena: 297 KčKOUPIT

Stavební smluvní právo, 2. vydání

Stavební smluvní právo, 2. vydání

Lukáš Klee - Wolters Kluwer, a. s.

Druhé vydání rozsáhlé monografie Stavební smluvní právo nově zahrnuje především aktualizovanou judikaturu, významné změny v oblasti zadávání veřejných zakázek a jejich vliv na smluvní vztahy a informace o nových smluvních standardech. V 16 kapitolách autor vysvětluje specifika ...

Cena: 999 KčKOUPIT

ÚZ č. 1443 - Nový stavební zákon od 1. 7. 2023

ÚZ č. 1443 - Nový stavební zákon od 1. 7. 2023

Sagit, a. s.

Od roku 2023 dojde k zásadním změnám územního plánování a stavebního řízení, z nich nejrevolučnější je zánik dosavadních stavebních úřadů na jednotlivých obcích a vznik centrálního státního stavebního úřadu. Tyto a další změny přináší nový stavební zákon, který by měl zejména ...

Cena: 85 KčKOUPIT

Ochrana životního prostředí v procesech veřejného stavebního práva

Ochrana životního prostředí v procesech veřejného stavebního práva

Dominik Židek - Wolters Kluwer, a. s.

Jsou výsledky procesů veřejného stavebního práva vždy alespoň byť i nepřímo ovlivněny předpisy práva životního prostředí? Přijde vám současná právní úprava týkající se environmentálních aktů v procesech ...

Cena: 425 KčKOUPIT

Stavební zákon. Komentář, 3. vydání

Stavební zákon. Komentář, 3. vydání

Machačková a kolektiv - C. H. Beck

Velká novela stavebního zákona byla důvodem sepsání dalšího 3. vydání komentáře, který komplexně a v jednotlivých návaznostech a souvislostech vysvětluje právní úpravu na úseku územního plánování, územního rozhodování a stavebního řádu, s důrazem na změny, které novela přinesla, ...

Cena: 1 990 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.