Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Stavební zákon - Praktický komentář, 2. vydání

Stavební zákon - Praktický komentář, 2. vydání

Druhé, aktualizované vydání komentáře ke stavebnímu zákonu obsahuje jeho znění účinné k 1. červnu 2020.

Komentář zprostředkovává dlouholeté odborné zkušenosti renomovaného autorského kolektivu s aplikací zákona i poznatky soudní praxe. Soustředí se především na nejasnosti a sporné otázky, které při aplikaci zákona vyvstávají.

Podrobný výklad jednotlivých ustanovení je provázán se související judikaturou Nejvyššího správního soudu, krajských soudů i Ústavního soudu, metodickými stanovisky Ministerstva pro místní rozvoj, stanovisky Veřejného ochránce práv a závěry poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu. Důvodová zpráva se uvádí jen u těch paragrafů, kde je stále aktuální.

autor: Petr Průcha, Jana Gregorová a kolektiv vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 31. 8. 2020, 1104 stran
ISBN: 978-80-7502-400-8

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Úvod - str. XVII
Seznam zkratek - str. IX
Část první – Úvodní ustanovení  - str. 1
§ 1 Předmět úpravy - str. 1
§ 2 Základní pojmy - str. 3
§ 3 - str. 29
Část druhá – Výkon veřejné správy - str. 33
Hlava I Úvodní ustanovení - str. 33
§ 4  - str. 33
Hlava II Působnost ve věcech územního plánování a stavebního řádu - str. 44
§ 5 Působnost ve věcech územního plánování - str. 44
§ 6 Orgány obce - str. 47
§ 7 Orgány kraje - str. 51
§ 8 Zvláštní působnost na území hlavního města Prahy - str. 53
§ 9 - str. 56
§ 10 Ministerstvo obrany  - str. 57
Ministerstvo - str. 58
§ 11 - str. 58
§ 12 - str. 60
§ 13 Obecné stavební úřady - str. 62
§ 13a Kvalifikační požadavky pro výkon činnosti na obecném stavebním úřadu - str. 68
§ 14  - str. 71
§ 15 Speciální stavební úřady - str. 73
§ 16 Vojenské a jiné stavební úřady - str. 77
§ 17 Vyhrazení pravomoci stavebního úřadu - str. 82
Část třetí – Územní plánování - str. 85
Hlava I Cíle a úkoly územního plánování - str. 85
§ 18 Cíle územního plánování - str. 85
§ 19 Úkoly územního plánování  - str. 99
Hlava II Obecná ustanovení a společné postupy v územním plánování - str. 103
§ 20 Zveřejňování písemností - str. 103
§ 20a Jednotný standard územně plánovací dokumentace - str. 105
§ 21 Územně plánovací informace - str. 107
§ 22 Veřejné projednání  - str. 110
§ 23 Zástupce veřejnosti - str. 113
§ 23a Oprávněný investor  - str. 116
§ 24 Kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost  - str. 117
Hlava III Nástroje územního plánování - str. 120
Díl 1 Územně plánovací podklady - str. 120
§ 25 - str. 120
§ 26 Územně analytické podklady - str. 123
§ 27 Pořizování územně analytických podkladů - str. 126
§ 28 Aktualizace územně analytických podkladů - str. 129
§ 29 Projednání územně analytických podkladů  - str. 131
§ 30 Územní studie - str. 133
Díl 2 Politika územního rozvoje - str. 143
§ 31 - str. 143
§ 32 Obsah politiky územního rozvoje - str. 148
§ 33 Návrh politiky územního rozvoje - str. 154
§ 34 Schválení politiky územního rozvoje  - str. 158
§ 35 Aktualizace politiky územního rozvoje  - str. 159
Díl 3 Územně plánovací dokumentace - str. 162
Oddíl 1 Zásady územního rozvoje - str. 162
§ 36 - str. 162
Návrh zásad územního rozvoje - str. 184
§ 37 - str. 184
§ 38 - str. 193
Řízení o zásadách územního rozvoje - str. 198
§ 39 - str. 198
§ 40 - str. 205
§ 41 Vydání zásad územního rozvoje - str. 210
§ 42 Aktualizace zásad územního rozvoje - str. 228
Zkrácený postup pořizování aktualizace zásad územního rozvoje - str.  237
§ 42a  - str. 237
§ 42b  - str. 239
§ 42c Nabytí účinnosti aktualizace zásad územního rozvoje . . . . . 241
Oddíl 2 Územní plán - str. 242
§ 43 - str. 242
§ 44 Pořízení územního plánu - str. 254
§ 45 Úhrada nákladů na pořízení územního plánu - str. 255
§ 46 Návrh na pořízení územního plánu - str. 256
§ 47 Zadání územního plánu  - str. 258
§ 48–49 - str.  262
Návrh územního plánu - str. 262
§ 50 - str. 262
§ 51 - str. 269
Řízení o územním plánu - str. 271
§ 52 - str. 271
§ 53 - str. 275
§ 54 Vydání územního plánu - str. 281
§ 55 Vyhodnocování územního plánu a jeho změny - str. 290
Zkrácený postup pořizování změny územního plánu - str. 295
§ 55a - str. 295
§ 55b - str. 298
Nabytí účinnosti změny územního plánu - str. 301
§ 55c  - str. 301
§ 56 Opatření proti průtahům při pořizování územního plánu - str. 302
§ 57 Spojené pořízení územního plánu a regulačního plánu - str. 303
§ 58 Zastavěné území  - str. 304
Vymezení zastavěného území  - str. 309
§ 59  - str. 309
§ 60 - str. 313
Oddíl 3 Regulační plán - str. 316
§ 61 - str. 316
§ 62 Pořízení regulačního plánu - str. 319
§ 63 Úhrada nákladů na pořízení regulačního plánu - str. 320
Pořízení regulačního plánu z podnětu - str. 321
§ 64 - str. 321
§ 65 - str. 324
§ 66 Pořízení regulačního plánu na žádost - str. 328
§ 67 Řízení o regulačním plánu - str. 331
§ 68 Posouzení regulačního plánu pořizovatelem  - str. 335
§ 69 Vydání regulačního plánu  - str. 338
§ 70 Souběžné pořízení regulačního plánu a změny územního plánu - str. 342
§ 71 Doba platnosti, změna a zrušení regulačního plánu - str. 343
Zkrácený postup pořizování změny regulačního plánu - str. 347
§ 72 - str. 347
§ 73 - str. 349
§ 74 - str. 351
§ 75 Nabytí účinnosti změny regulačního plánu - str. 352
Díl 4 Územní rozhodnutí - str. 353
§ 76 - str. 353
§ 77 - str. 356
§ 78 - str. 357
§ 78a Veřejnoprávní smlouva - str. 360
§ 79 Rozhodnutí o umístění stavby - str. 367
§ 80 Rozhodnutí o změně využití území - str. 376
§ 81 Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území  - str. 383
§ 82 Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků - str. 384
§ 83 Rozhodnutí o ochranném pásmu - str. 387
Díl 5 Územní řízení - str. 390
§ 84 Příslušnost k územnímu rozhodnutí  - str. 390
§ 85 Účastníci územního řízení - str. 392
§ 86 Žádost o vydání územního rozhodnutí - str.  405
§ 87 Zahájení územního řízení  - str. 416
§ 88 Přerušení územního řízení - str. 423
§ 89 Závazná stanoviska, námitky a připomínky - str. 428
§ 90 Posuzování záměru žadatele  - str. 437
§ 91  - str. 445
§ 92 Územní rozhodnutí - str. 445
§ 93 Doba platnosti územního rozhodnutí - str. 451
§ 94 Změna a zrušení územního rozhodnutí - str. 455
Územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí - str. 458
§ 94a - str.  458
§ 94b - str. 465
§ 94c - str. 472
§ 94d - str. 477
§ 94e - str. 482
§ 94f  - str. 487
§ 94g - str. 489
§ 94h - str. 491
§ 94i - str. 492
Společné územní a stavební řízení - str. 500
§ 94j  - str. 500
§ 94k - str. 503
§ 94l  - str. 507
§ 94m - str. 514
§ 94n - str. 516
§ 94o - str. 520
§ 94p - str. 525
Společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí - str. 531
§ 94q - str. 531
§ 94r - str. 536
§ 94s  - str. 538
§ 94t  - str. 547
§ 94u  - str. 552
§ 94v - str. 556
§ 94w  - str. 558
§ 94x - str. 561
§ 94y - str. 564
§ 94z  - str. 571
§ 95 Zjednodušené územní řízení - str. 574
§ 96 Územní souhlas - str. 579
§ 96a Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru - str. 591
§ 96b Závazné stanovisko orgánu územního plánování - str. 594
Díl 6 Územní opatření o stavební uzávěře a územní opatření o asanaci území  - str. 604
§ 97 - str. 604
§ 98 - str. 607
§ 99 - str. 610
§ 100 - str. 612
Díl 7 Úprava vztahů v území  - str. 613
§ 101 Předkupní právo - str. 613
§ 102 Náhrady za změnu v území  - str. 618
Část čtvrtá – Stavební řád  - str. 623
Hlava I Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce - str. 623
Díl 1 Povolení a ohlášení  - str.  623
§ 103 Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení - str. 623
§ 104 Jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce, u kterých postačí ohlášení - str. 636
Ohlášení - str. 648
§ 105 - str. 648
§ 106 - str. 661
§ 107 - str. 667
Stavební řízení - str. 672
§ 108 - str. 672
§ 109 - str. 677
§ 110  - str. 687
§ 111 - str. 695
§ 112 - str. 703
§ 113 - str. 712
§ 114 Námitky účastníků řízení - str. 714
§ 115 Stavební povolení  - str. 722
§ 116 Veřejnoprávní smlouva  - str. 734
§ 117 Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora  - str. 744
§ 118 Změna stavby před jejím dokončením - str. 754
Díl 2 Kolaudace - str. 764
§ 119 - str. 764
§ 120 - str. 774
§ 121 - str. 774
§ 122 Kolaudační souhlas  - str. 779
§ 122a Kolaudační řízení - str. 789
§ 123 Předčasné užívání stavby - str. 791
§ 124 Zkušební provoz - str. 796
§ 125 Dokumentace skutečného provedení stavby - str. 804
Změna v užívání stavby - str. 811
§ 126  - str. 811
§ 127  - str. 821
Díl 3 Odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení  - str. 827
§ 128 Povolení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení  - str. 827
§ 129 Nařízení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení  - str. 833
§ 130 - str. 862
§ 131 - str. 865
§ 131a  - str. 866
Hlava II Stavební dozor a zvláštní pravomoci stavebního úřadu - str. 867
§ 132 Společné zásady - str. 867
Kontrolní prohlídka stavby  - str. 871
§ 133  - str. 871
§ 134  - str.  877
Neodkladné odstranění stavby a nutné zabezpečovací práce - str. 883
§ 135 - str. 883
§ 136 - str. 887
§ 137 Nezbytné úpravy - str. 889
§ 138 Stavební příspěvek - str. 894
§ 139 Údržba stavby  - str. 896
§ 140 Vyklizení stavby - str. 899
§ 141 Opatření na sousedním pozemku nebo stavbě - str. 902
§ 142 Účastníci řízení - str. 905
Hlava III Autorizovaný inspektor - str. 908
§ 143 - str.  908
§ 144 - str.  914
§ 145 - str. 917
§ 146 - str.  920
§ 147 - str. 922
§ 148 - str. 924
§ 149  - str. 925
§ 150 - str. 926
§ 151  - str. 928
Hlava IV Povinnosti a odpovědnost osob při přípravě,  provádění a užívání staveb  - str. 929
§ 152 Stavebník - str. 929
§ 153 Stavbyvedoucí a stavební dozor - str. 932
§ 154 Vlastník stavby a zařízení - str. 935
§ 155  - str. 938
§ 156 Požadavky na stavby - str. 939
§ 157 Stavební deník  - str. 941
Část pátá – Společná ustanovení  - str. 944
Hlava I Vybrané činnosti ve výstavbě a součinnost vlastníků technické infrastruktury - str.  944
§ 158 Vybrané činnosti ve výstavbě - str. 944
§ 159 Projektová činnost ve výstavbě - str. 946
§ 160 Provádění staveb  - str.  950
§ 161 Vlastníci technické infrastruktury - str. 953
Hlava II Evidence územně plánovací činnosti, ukládání písemností a nahlížení do nich  - str. 956
§ 162 - str. 956
§ 163 - str. 958
§ 164 - str. 958
§ 165 - str. 959
§ 166 - str. 960
§ 167 - str. 961
§ 168 - str. 963
Hlava III Obecné požadavky na výstavbu, účely vyvlastnění a úprava některých dalších práv a povinností - str. 969
§ 169 Obecné požadavky na výstavbu  - str. 969
§ 170 Účely vyvlastnění - str. 981
§ 171 Státní dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu  - str. 985
§ 172 Vstupy na pozemky a do staveb - str. 988
§ 173 Pořádková pokuta - str. 993
§ 174 Expertní součinnost - str. 997
Hlava IV Ochrana veřejných zájmů a součinnost správních orgánů - str. 999
§ 175 - str. 999
§ 176  - str. 1000
§ 177 Mimořádné postupy  - str. 1002
Hlava V Přestupky - str. 1008
§ 178 - str. 1008
§ 179 - str. 1010
§ 180 - str. 1023
§ 181  - str. 1025
§ 182 Společná ustanovení - str. 1026
§ 183 - str. 1028
Hlava VI Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy - str. 1029
§ 184 - str. 1029
Hlava VII Souhlas vlastníka a navazující řízení - str. 1031
§ 184a - str. 1031
§ 184b - str. 1033
Část šestá – Přechodná a závěrečná ustanovení  - str. 1038
Přechodná ustanovení - str. 1038
§ 185 - str. 1038
§ 186 - str. 1040
§ 187 - str. 1040
§ 188 - str. 1042
§ 188a - str. 1043
§ 189 - str. 1044
§ 189a - str. 1045
§ 190 - str. 1047
§ 191 - str. 1051
§ 192 Vztah ke správnímu řádu - str. 1051
Zmocňovací ustanovení - str. 1055
§ 193 - str. 1055
§ 194 - str. 1055
§ 195  - str. 1057
Závěrečná ustanovení  - str. 1059
§ 196  - str. 1059
§ 197 Zrušovací ustanovení  - str. 1062
Část sedmá – Účinnost - str. 1064
§ 198 - str. 1064
Věcný rejstřík - str. 1065

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1443 - Nový stavební zákon od 1. 7. 2023

ÚZ č. 1443 - Nový stavební zákon od 1. 7. 2023

Sagit, a. s.

Od roku 2023 dojde k zásadním změnám územního plánování a stavebního řízení, z nich nejrevolučnější je zánik dosavadních stavebních úřadů na jednotlivých obcích a vznik centrálního státního stavebního úřadu. Tyto a další změny přináší nový stavební zákon, který by měl zejména ...

Cena: 85 KčKOUPIT

ÚZ č. 1396 - Stavební zákon, vyhlášky a další předpisy

ÚZ č. 1396 - Stavební zákon, vyhlášky a další předpisy

Sagit, a. s.

Od ledna 2021 nabývají účinnosti velké novely stavebního zákona, zákona o vyvlastnění a zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury (liniový zákon). Všechny tyto zákony mají více než 140 změn a doplnění, které jsou v textu vyznačeny tučně. Dále je zde 10 ...

Cena: 273 KčKOUPIT

Ochrana životního prostředí v procesech veřejného stavebního práva

Ochrana životního prostředí v procesech veřejného stavebního práva

Dominik Židek - Wolters Kluwer, a. s.

Jsou výsledky procesů veřejného stavebního práva vždy alespoň byť i nepřímo ovlivněny předpisy práva životního prostředí? Přijde vám současná právní úprava týkající se environmentálních aktů v procesech ...

Cena: 385 KčKOUPIT

Stavební zákon. Komentář, 3. vydání

Stavební zákon. Komentář, 3. vydání

Machačková a kolektiv - C. H. Beck

Velká novela stavebního zákona byla důvodem sepsání dalšího 3. vydání komentáře, který komplexně a v jednotlivých návaznostech a souvislostech vysvětluje právní úpravu na úseku územního plánování, územního rozhodování a stavebního řádu, s důrazem na změny, které novela přinesla, ...

Cena: 1 990 KčKOUPIT

Stavební zákon - praktický komentář podle stavu k 1. 1. 2017

Stavební zákon - praktický komentář podle stavu k 1. 1. 2017

Petr Průcha, Jana Gregorová a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Nový komentář stavebního zákona obsahuje jeho aktuální znění účinné od 1. ledna 2017. Komentář zprostředkovává dlouholeté odborné zkušenosti renomovaného autorského kolektivu s aplikací zákona i poznatky soudní praxe. Soustředí se především na nejasnosti a sporné otázky, které při ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Stavební smluvní právo

Stavební smluvní právo

JUDr. Lukáš Klee, LL.M., Ph.D., MBA - Wolters Kluwer, a. s.

Rozsáhlá monografie Stavební smluvní právo dává čtenáři možnost seznámit se se všemi rozličnými aspekty této disciplíny. V 18 kapitolách autor vysvětluje specifika výstavbových projektů, vliv rozhodného práva v různých zemích, vliv práva veřejných zakázek, věnuje se obvyklým ...

Cena: 920 KčKOUPIT

Praktikum z obecného správního práva, 2. část

Praktikum z obecného správního práva, 2. část

Olga Pouperová, Lucia Madleňáková, Kateřina Frumarová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum je určeno k procvičování znalostí témat obecného správního práva, která nebyla obsažena v části první. Každá kapitola obsahuje různé druhy cvičení a příkladů od lehčí po obtížnější úroveň, v závěru pak kontrolní otázky. Účelem praktika není jen usnadnit průběžnou přípravu ...

Cena: 190 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.