Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Státní imunita na prahu 21. století: soumrak nebo renesance

Státní imunita na prahu 21. století: soumrak nebo renesance

Právo státních imunit je dynamickou oblastí mezinárodního práva veřejného. Státní praxe se nepřetržitě vyvíjí skrze vnitrostátní právní úpravy a rozsudky soudů. Cílem knihy je snaha postihnout současný vývoj státní imunity a identifikovat možné budoucí trendy. Dalším cílem je ze současného vývoje vyvodit konkrétní praktické doporučení ohledně státní imunity jak investorům, tak státům.

Stěžejním zaměřením této knihy je státní imunita v ekonomickém kontextu. Důraz je kladen na exekuční imunitu, která je v současnosti hlavní překážkou pro vyplacení závazků ve sporech proti státům. Speciální zájem bude také věnován rozhodčímu řízení ve vztahu ke státním imunitám, jelikož jsme byli svědky prudkého nárůstu arbitráží proti státům v posledních letech. Tato monografie se zaměřuje na případy, kdy nejsou rozhodčí nálezy státy plněny, a je zapotřebí jejich plnění formou exekuce.

autor: Jaroslav Kudrna; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 12. 3. 2018, 244 stran
ISBN: 978-80-7598-228-5

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str. XI
Slovo o autorovi - str. XIII
Úvod - str. XIV
1 Historický vývoj: od absolutního k restriktivnímu pojetí státní imunity - str. 1
1.1 Počátky státní imunity – absolutní pojetí státní imunity - str. 1
1.2 Druhá polovina 20. století – rozmach restriktivního pojetí státní imunity - str. 3
1.2.1 Anglosaské právní systémy - str. 3
1.2.2 Evropské kontinentální právní systémy - str. 5
2 Právní prameny principu státní imunity: mezinárodní a vnitrostátní právní úprava - str. 7
2.1 Mezinárodní právní úpravy - str. 7
2.1.1 Evropská úmluva o státní imunitě (1972) - str. 8
2.1.2 Úmluva OSN o jurisdikčních imunitách států a jejich majetku (2004) - str.  9
2.1.3 Režim uznání a výkonu rozhodčích nálezů podle Washingtonské úmluvy (ICSID) - str. 9
2.2 Vnitrostátní právní úpravy - str. 11
2.2.1 Spojené státy americké – Foreign Sovereign Immunity Act (1976) - str. 11
2.2.2 Spojené království – State Immunity Act (1978) - str. 12
2.2.3 Česká republika - str. 12
3 Odlišení státní imunity od jiných doktrín a imunit představitelů cizích států - str. 15
3.1 Doktrína Act of State (akt veřejné moci) - str. 15
3.2 Doktrína Political Question (politická otázka) - str. 17
3.3 Imunity představitelů cizích států  - str. 19
3.3.1 Imunita ratione materiae - str. 19
3.3.2 Imunita ratione personae  - str. 22
3.3.3 Diplomatická a konzulární imunita - str.  24
3.3.4 Vztah mezi státní imunitou a imunitami představitelů cizích států - str. 28
3.4 Imunita mezinárodních organizací  - str. 28
4 Soudní příslušnost a řízení proti státům - str. 31
4.1 Soudní příslušnost pro uznání a výkon rozhodčích nálezů proti státům ve Spojených státech amerických - str. 32
4.1.1 Věcná příslušnost (subject-matter jurisdiction) - str. 32
4.1.2 Osobní příslušnost (personal jurisdiction) - str. 33
4.1.3 Místní příslušnost (venue) - str. 40
4.2 Interakce doktríny forum non conveniens a Newyorské úmluvy ve Spojených státech amerických - str. 40
4.2.1 Doktrína forum non conveniens a její vliv na výkon rozhodčích nálezů proti státům - str. 41
4.2.2 Oprávněná krititka používání doktríny forum non conveniens v případech řídících se Newyorskou úmluvou - str. 42
5 Definice státu pro účely aplikování principu státní imunity - str. 45
5.1 Úmluva OSN - str. 45
5.2 Spojené státy americké - str. 46
5.3 Spojené království - str. 46
6 Procesní otázky spojené se státní imunitou  - str. 49
6.1 Požadavky na doručování soudních písemností státům v souvislosti se státní imunitou - str. 49
6.1.1 Požadavky na doručování soudních písemností v Úmluvě OSN - str. 49
6.1.2 Požadavky na doručování soudních písemností ve Spojených státech amerických - str. 53
6.1.3 Požadavky na doručování soudních písemností ve Spojeném království - str. 59
6.1.4 Požadavky na doručování soudních písemností v České republice - str. 59
6.1.5 Rozsudek pro zmeškání - str. 60
6.2 Důkazní břemeno - str. 61
6.3 Zjišťování důkazů (discovery)  - str. 61
6.4 Odvolání - str.  62
6.5 Výsady a imunity v průběhu soudního řízení - str. 62
7 Jurisdikční imunita a výjimky z jurisdikční imunity - str. 65
7.1 Princip státní imunity a způsoby jeho uplatnění - str. 66
7.2 Zřeknutí se jurisdikční imunity - str. 67
7.2.1 Úmluva OSN - str. 67
7.2.2 Spojené státy americké a konkludentní zřeknutí se jurisdikční imunity - str. 68
7.2.3 Česká republika - str. 73
7.2.4 Třetí strany a zřeknutí se imunity - str. 73
7.3 Účast v řízení před soudem - str. 74
7.3.1 Úmluva OSN - str. 75
7.3.2 Spojené státy americké - str. 77
7.4 Výjimka pro rozhodčí smlouvy - str. 79
7.4.1 Evropská úmluva o státní imunitě a Úmluva OSN - str. 79
7.4.2 Spojené státy americké - str. 82
7.4.3 Spojené království - str. 84
7.4.4 Česká republika - str. 84
7.5 Ustanovení o volbě rozhodného práva  - str. 85
7.5.1 Úmluva OSN - str. 85
7.5.2 Spojené státy americké - str. 85
7.6 Porušení ius cogens norem - str. 87
7.6.1 Úmluva OSN - str. 88
7.6.2 Mezinárodní soudní dvůr - str. 88
7.6.3 Evropský soud pro lidská práva - str. 89
7.6.4 Spojené státy americké - str. 90
7.7 Výjimka pro obchodní transakce (acta iure gestionis) - str. 91
7.7.1 Úmluva OSN v91
7.7.2 Spojené státy americké - str. 95
7.7.3 Spojené království - str. 97
7.7.4 Francie a tamní soudní praxe - str. 98
7.7.5 Česká republika - str. 98
7.8 Výjimka pro škody na zdraví a majetku  - str. 100
7.8.1 Úmluva OSN - str. 100
7.8.2 Spojené státy americké - str. 101
7.8.3 Spojené království  - str. 102
7.9 Výjimka pro stávající mezinárodní dohody - str. 102
7.9.1 Úmluva OSN - str. 102
7.9.2 Spojené státy americké  - str. 103
7.10 Ostatní výjimky - str. 104
7.10.1 Výjimka pro lodě vlastněné či provozované státem užívané pro jiné než státní neobchodní účely - str. 105
7.10.2 Výjimka pro řízení ohledně státní účasti ve společnostech se soukromými akcionáři - str. 106
7.10.3 Výjimka pro pracovní smlouvy - str. 107
7.10.4 Výjimka pro řízení ohledně vlastnictví majetku nacházejícího se na území státu příslušného soudu - str. 110
7.10.5 Výjimka pro řízení ohledně duševního a průmyslového vlastnictví - str. 111
8 Exekuční imunita a výjimky z exekuční imunity - str. 113
8.1 Zřeknutí se exekuční imunity - str. 113
8.1.1 Evropská úmluva o státní imunitě a Úmluva OSN - str. 114
8.1.2 Spojené státy americké - str. 116
8.1.3 Spojené království - str. 118
8.1.4 Francie a tamní soudní praxe - str. 118
8.2 Výjimka pro rozhodčí smlouvy  - str. 120
8.2.1 Úmluva OSN - str. 121
8.2.2 Spojené státy americké - str. 121
8.2.3 Francie a tamní soudní praxe - str. 123
8.2.4 Spojené království - str. 127
8.2.5 Hongkong - str. 128
8.2.6 Německo  - str. 129
8.3 Výjimka pro majetek užívaný pro obchodní účely - str. 130
8.3.1 Úmluva OSN - str. 130
8.3.2 Spojené státy americké - str. 132
8.3.3 Spojené království - str. 133
8.3.4 Francie a tamní soudní praxe - str. 134
8.3.5 Česká republika - str. 136
8.4 Speciálně chráněný majetek a výjimky z exekuční imunity - str. 137
8.4.1 Diplomatický majetek - str. 139
8.4.2 Vojenský majetek - str. 149
8.4.3 Majetek centrální banky - str. 151
8.4.4 Kulturní majetek - str. 153
8.5 Exekuce dluhu státu proti majetku vlastněnému státními podniky - str. 154
8.5.1 Spojené státy americké - str. 155
8.5.2 Spojené království - str. 156
8.5.3 Francie a tamní soudní praxe - str. 157
8.6 Exekuce na dluh třetí strany vůči státu - str. 157
8.6.1 Spojené státy americké - str. 157
8.6.2 Spojené království - str. 159
9 Doporučení pro investory a státy ohledně ustanovení o zřeknutí se imunity - str. 161
9.1 Doporučení pro investory uzavírající smlouvy se státem - str. 161
9.1.1 Výhody výběru rozhodčího řízení - str. 161
9.1.2 Výhody ustanovení o zřeknutí se imunity - str. 163
9.1.3 Vhodná formulace ustanovení o zřeknutí se imunity - str. 164
9.1.4 Strategie pro investory v případech neplatících států - str. 170
9.2 Doporučení pro státy uzavírající smlouvy s investory - str. 172
9.2.1 Výhody a nevýhody výběru rozhodčího řízení - str. 173
9.2.2 Nevýhody ustanovení o zřeknutí se imunity - str. 173
9.2.3 Vhodná formulace ustanovení o zřeknutí se imunity - str. 174
10 Zhodnocení současného vývoje státních imunit - str. 177
10.1 Vliv ochrany lidských práv na státní imunitu - str. 177
10.1.1 Sedelmayer v. Germany - str. 178
10.1.2 NML Capital v. France - str. 180
10.1.3 Vliv judikatury ESLP na rozhodnutí vnitrostátních soudů - str. 180
10.2 Problematika „supích fondů“ a současný význam státní imunity - str. 181
10.3 Zhodnocení Úmluvy OSN o jurisdikčních imunitách států a jejich majetku - str. 183
10.3.1 Příčiny nevstoupení Úmluvy OSN v platnost 13 let po jejím přijetí - str. 183
10.3.2 Současný vliv Úmluvy OSN na státní praxi - str. 188
10.3.3 Výhody a nevýhody Úmluvy OSN pro investory a státy - str. 191
11 Závěr a hodnocení budoucího vývoje státní imunity - str. 195
Abstrakt - str. 200
Abstract  - str. 203
Seznam použitých zdrojů  - str. 206
Věcný rejstřík - str. 222

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 došlo k zásadním a rozsáhlým změnám zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (227 změn a doplnění). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o státním zastupitelství po ...

Cena: 137 KčKOUPIT

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor zákonů, nařízení vlády a vyhlášek souvisejících s občanským zákoníkem. Jde zejména o významně novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ...

Cena: 115 KčKOUPIT

ÚZ č. 1481 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

ÚZ č. 1481 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

Sagit, a. s.

Ve srovnání s minulým vydáním obsahuje tato publikace novelizovanou prováděcí vyhlášku k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí, která nabyla účinnosti v lednu 2022. Tato vyhláška navazuje na zásadní novelu ...

Cena: 125 KčKOUPIT

Geneze kodifikací mezinárodního práva soukromého

Geneze kodifikací mezinárodního práva soukromého

Květoslav Růžička, Bohumil Poláček, Petr Dostalík - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace vůbec poprvé v naší právnické literatuře zachycuje novodobé kodifikace v oblasti mezinárodního práva soukromého včetně důvodových zpráv, případně i komentáře. V úvodu autoři popisují dějiny kolizionistiky ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Vybrané kapitoly soukromého práva

Vybrané kapitoly soukromého práva

Janků, Marek - C. H. Beck

Předkládaná publikace dvou vysokoškolských pedagogů přinášející přehledné podání a vysvětlení základních otázek soukromého práva je určená především studujícím neprávnických fakult. Skripta jsou rozdělena do deseti kapitol zabývajících se právní úpravou obsaženou v občanském ...

Cena: 390 KčKOUPIT

ÚZ č. 902 - Převodové tabulky pro NOZ a ZOK

ÚZ č. 902 - Převodové tabulky pro NOZ a ZOK

Sagit, a. s.

Nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a zákon o mezinárodním právu soukromém zásadně změní dosavadní právní úpravu celé soukromoprávní sféry. Rozsah změn je obrovský, protože se mění nejen terminologie a struktura, ale také koncepce a celková filosofie. K osvojení ...

Cena: 65 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.