Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 23/2008 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2008, částka 7, ze dne 4. 4. 2008

23

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 23. října 2007 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 21 dne 29. února 2008.

Podle článku 22 dnem vstupu této Dohody v platnost pozbyla platnosti Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialitické republiky o kulturní spolupráci, podepsaná v Bukurešti dne 23. listopadu 1968, vyhlášená pod č. 42/1969 Sb.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

DOHODA
MEZI
VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY
A
VLÁDOU RUMUNSKA
O SPOLUPRÁCI V OBLASTI KULTURY, ŠKOLSTVÍ, VĚDY, MLÁDEŽE A SPORTU

Vláda České republiky a vláda Rumunska, dále jen „smluvní strany“,

jednajíce v souladu se zásadami stanovenými Smlouvou o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Rumunskem, podepsanou v Bukurešti dne 22. června 1994,

přejíce si rozvíjet spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu,

vedeny snahou přispívat k rozvoji evropského kulturního prostoru,

vycházejíce ze zkušeností v oblasti dvoustranné spolupráce a z příznivých podmínek vytvořených novým evropským kulturním a sousedským prostorem,

se dohodly takto:

Článek 1

1. Smluvní strany budou podporovat vzájemnou spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu, jakož i v dalších oblastech, kterých se týkají ustanovení této dohody.

2. Smluvní strany budou vytvářet potřebné podmínky pro přímou spolupráci mezi institucemi svých států, jakož i mezi dalšími právnickými a fyzickými osobami, které mohou přispět k plnění této dohody.

Článek 2

1. Smluvní strany budou podporovat zájem občanů svých států o kulturní dědictví i současnou kulturu státu druhé smluvní strany.

2. Smluvní strany budou s ohledem na své vzájemné potřeby a možnosti podporovat šíření hodnotných literárních, hudebních, divadelních, filmových a výtvarných děl, reprezentujících kulturu státu druhé smluvní strany.

Článek 3

Smluvní strany budou podporovat činnost kulturních, vzdělávacích a výzkumných institucí státu druhé smluvní strany na území svých států. Smluvní strany budou v rámci svých kompetencí podporovat činnost Českého centra v Bukurešti a Rumunského kulturního institutu v Praze.

Článek 4

1. Smluvní strany budou podporovat vzájemnou spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu uskutečňovanou v rámci činností příslušných mezinárodních organizací.

2. Smluvní strany budou rovněž podporovat vzájemnou spolupráci v rámci dvoustranných regionálních a mnohostranných projektů a iniciativ na evropské úrovni.

Článek 5

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi kulturními institucemi a dalšími subjekty působícími v oblasti kultury za účelem:

a)   šíření literatury státu druhé smluvní strany v originále či v překladu;
b)   pořádání koncertů a činoherních, operních a tanečních představení;
c)   pořádání výstav výtvarného umění a muzejních výstav zaměřených na různé oblasti;
d)   pořádání koncertů a dalších vystoupení folklorního charakteru;
e)   ochrany movitého, nemovitého a nehmotného kulturního dědictví a péče o kulturní dědictví, včetně kulturní krajiny;
f)   vzájemné účasti umělců a uměleckých souborů na mezinárodních festivalech a uměleckých přehlídkách pořádaných ve státech smluvních stran;
g)   vzájemné účasti na filmových festivalech a jiných akcích z oblasti kinematografie pořádaných ve státech smluvních stran v souladu s organizačními pravidly těchto akcí;
h)   výměny publikací, informací a zkušeností ze všech oblastí kultury.

Článek 6

1. Smluvní strany se budou vzájemně informovat o právních předpisech, organizaci a zásadních činnostech v oblasti ochrany movitého, nemovitého, jakož i nehmotného kulturního dědictví a budou se vzájemně podporovat v činnostech vedoucích k zachování jeho integrity.

2. Smluvní strany budou podporovat činnosti zaměřené na vyhledávání, evidenci a vědecký soupis českých kulturních statků na území Rumunska a rumunských kulturních statků na území České republiky.

3. Smluvní strany se zavazují, že v souladu s právními předpisy svých států a v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž jsou státy smluvních stran vázány, budou účinně spolupracovat při navracení kulturních statků nezákonně vyvezených z obou států.

Článek 7

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci a rozvíjet mezinárodní výměnu publikací mezi národními knihovnami obou států, případně mezi dalšími kulturními a informačními institucemi.

Článek 8

Smluvní strany budou nadále podporovat spolupráci v oblasti školství. Za tímto účelem se budou na požádání vzájemně informovat o:

a)   právních předpisech týkajících se obsahu, struktury a organizace vzdělávání na všech stupních;
b)   vědeckých a odborných akcích organizovaných v oblasti vzdělávání.

Článek 9

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi vzdělávacími institucemi všech stupňů, jakož i mezi výzkumnými institucemi v oblasti vzdělávání.

Článek 10

1. Pro hlubší pochopení reálií obou států budou smluvní strany nadále podporovat činnost lektorátu českého jazyka a literatury na Univerzitě v Bukurešti a lektorátu rumunského jazyka a literatury na Univerzitě Karlově v Praze.

2. S ohledem na zájem o studium českého jazyka v Rumunsku a rumunského jazyka v České republice budou smluvní strany podporovat zřizování lektorátů i na jiných vysokých školách ve svých státech.

Článek 11

Smluvní strany budou podporovat vzájemnou výměnu studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů a akademických pracovníků veřejných vysokých škol. Smluvní strany budou rovněž podporovat vzájemnou výměnu účastníků letních kurzů jazyka, literatury a reálií.

Článek 12

Rumunská strana bude nadále podporovat vzdělávání české menšiny v Rumunsku v mateřském jazyce. Za tímto účelem přijme rumunská strana na žádost české menšiny učitele vyslané do Rumunska k výuce českého jazyka na školách a bude podporovat jejich činnost.

Článek 13

Smluvní strany zváží možnost uzavření dvoustranné dohody o recipročním uznávání diplomů o vzdělání a dokladů o akademických titulech v souladu s právními předpisy států smluvních stran.

Článek 14

Smluvní strany budou podporovat výměny mládeže, přímou spolupráci mezi mládežnickými institucemi svých států, jakož i spolupráci v oblasti tělovýchovy a sportu.

Článek 15

1. Smluvní strany budou podporovat vzájemnou spolupráci v oblasti vědy, výzkumu a vývoje, plnění společných programů a projektů, výměny vědeckých a výzkumných pracovníků, pořádání konferencí, seminářů a výstav a účast na nich, výměnu vědeckých a technických informací a dokumentace, jakož i jiné formy spolupráce, které mohou zvýšit účinnost vědeckého výzkumu.

2. Smluvní strany usnadní studentům, pedagogickým, akademickým a vědeckým pracovníkům a odborníkům vyměňovaným podle této dohody přístup do archivů, knihoven, výzkumných ústavů a jiných podobných institucí v souladu s právními předpisy platnými ve svých státech.

3. Smluvní strany budou společně podporovat aktivní účast ve vzdělávacích programech a programech v oblasti výzkumu a vývoje Evropské unie a v jiných evropských iniciativách.

Článek 16

Každá smluvní strana zajistí občanům státu druhé smluvní strany nezbytnou ochranu v oblasti duševního vlastnictví, autorského práva a práv s ním souvisejících v souladu s  právními předpisy platnými ve státech smluvních stran a s mezinárodními smlouvami, jimiž jsou Česká republika a Rumunsko vázány.

Článek 17

Ustanovení této dohody budou prováděna v souladu s  právními předpisy platnými ve státech smluvních stran a v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými jsou státy smluvních stran vázány.

Článek 18

Konkrétní formy a finanční podmínky spolupráce budou dohodnuty příslušnými orgány smluvních stran formou zvláštních programů či protokolů.

Článek 19

Jakékoliv případné rozdíly ohledně výkladu a provádění této dohody budou řešeny jednáním smluvních stran.

Článek 20

Tato dohoda se sjednává na dobu neurčitou. Každá smluvní strana ji může písemně vypovědět diplomatickou cestou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Pokud není stanoveno jinak, ukončení platnosti této dohody neovlivní již probíhající projekty a programy, započaté na jejím základě.

Článek 21

Tato dohoda podléhá schválení v souladu s právními předpisy platnými ve státech smluvních stran a vstoupí v platnost dnem výměny diplomatických nót potvrzujících toto schválení, přičemž za den vstupu v platnost se považuje datum doručení pozdější z nich.

Článek 22

Dnem vstupu této dohody v platnost pozbude platnosti Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o kulturní spolupráci, podepsaná v Bukurešti dne 23. listopadu 1968.

Dáno v Praze dne 23. října 2007 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, rumunském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílností ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

ZA VLÁDU ČESKÉ REPUBLIKY
Karel Schwarzenberg v. r.
ministr zahraničních věcí
ZA VLÁDU RUMUNSKA
Adrian Cioroianu v. r.
ministr zahraničních věcí

E-shop

Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací, 9. vydání

Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací, 9. vydání

Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Učebnice přináší výklad základních principů a institutů civilního procesu nalézacího. Reaguje především na významné principiální změny právní úpravy civilního procesního práva, které odrážejí změny v právu ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Služební vztahy a výkon závislé práce

Služební vztahy a výkon závislé práce

Jan Pichrt, Martin Kopecký, Jakub Morávek - Wolters Kluwer, a. s.

Editoři této publikace se rozhodli vytvořit tuto kolektivní monografii, která český trh právní literatury obohatí o dosud ojedinělý počin; počin, který by měl oslovit odbornou veřejnost i praxi a přispět k vyvolání další potřebné diskuse o právních institutech státní služby. Z ...

Cena: 425 KčKOUPIT

Rodinné právo, 2. vydání

Rodinné právo, 2. vydání

Hrušáková, Králíčková, Westphalová a kol. - C. H. Beck

Druhé vydání učebnice rodinného práva je aktualizované, v některých částech i podstatně přepracované. V aktualizovaném vydání bylo nutné reagovat na nemnohé legislativní změny, které se však rodinného práva významně dotkly. Některé uvedené závěry v učebnici bylo nutné s odstupem času ...

Cena: 850 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.