Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 33/2006 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2006, částka 16, ze dne 9. 3. 2006

33

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 28. května 1960 byla v Praze podepsána Dohoda o letecké dopravě mezi Československou republikou a Afgánským královstvím.

Dohoda vstoupila v platnost na základě prvního odstavce svého článku 14 dne 15. září 1961. Podle druhého odstavce téhož článku byla prozatímně prováděna ode dne 28. května 1960.

Dohoda se považuje za platnou na základě prohlášení České národní rady ze dne 17. prosince 1992, podle kterého se Česká republika od 1. ledna 1993 bude považovat za vázanou mezinárodními smlouvami, jejichž smluvní stranou byla k témuž datu ČSFR.

Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

PŘEKLAD

DOHODA
o letecké dopravě
mezi Československou republikou a Afgánským královstvím

Vláda Československé republiky a vláda Afgánského království vedeny přáním dále prohloubit hospodářské a kulturní styky mezi oběma státy, rozhodly se uzavřít dohodu za účelem rozvoje vzájemné letecké dopravy a zřízení leteckých služeb mezi jejich územími a přes jejich území a dohodly se takto:

Článek 1

Smluvní strany si poskytují práva stanovená v této Dohodě a její Příloze za účelem zřízení a provozování dohodnutých leteckých služeb na tratích uvedených v Příloze. Tyto služby mohou být zahájeny ihned nebo později podle přání smluvní strany, které se tato práva poskytují.

Článek 2

1. Každá smluvní strana bude mít právo určit letecký podnik k provozu dohodnutých leteckých služeb na stanovených tratích.

2. Jakmile druhá smluvní strana přijme toto určení, poskytne bez průtahů určenému leteckému podniku příslušné provozní oprávnění, avšak s výhradou ustanovení odstavce 3 a 4 tohoto článku.

3. Letecké úřady jedné smluvní strany mohou požadovat, aby letecký podnik určený druhou smluvní stranou byl způsobilý k plnění podmínek předepsaných zákony a předpisy, které obvykle platí při provozování mezinárodních leteckých služeb.

4. Každá ze smluvních stran bude mít právo odmítnout určení leteckého podniku a odepřít nebo odvolat provozní oprávnění leteckého podniku nebo uložit v poskytnutém oprávnění takové podmínky, jaké považuje za nutné, nebude-li přesvědčena, že podstatná část vlastnictví a skutečné řízení určeného leteckého podniku patří druhé smluvní straně nebo jejím příslušníkům, nebo v případě, že se určený letecký podnik neřídí jejími zákony a předpisy nebo jinak neplní podmínky stanovené v této dohodě. Toto opatření bude provedeno jen po předchozím jednání s druhou smluvní stranou, pokud není nutné okamžité zastavení činnosti nebo uložení podmínek k zabránění dalšího porušování zákonů nebo předpisů.

Článek 3

1. Zákony a předpisy jedné smluvní strany vztahující se k vstupu na její území nebo výstupu letadel provozujících mezinárodní lety nebo k provozu těchto letadel na jejím území budou platit pro letadla určeného leteckého podniku druhé smluvní strany.

2. Zákony a předpisy jedné smluvní strany vztahující se na vstup na její území nebo výstup cestujících, posádek nebo nákladu, jako jsou předpisy o vstupu, odbavení, přistěhovalectví, clu a karanténě, musí být dodržovány při vstupu, výstupu a provozu na území této smluvní strany, pokud jde o cestující, posádky nebo náklad letadel určeného leteckého podniku druhé smluvní strany.

3. Osvědčení o způsobilosti k letu, diplomy a letecké legitimace, vydané nebo za platné prohlášené jednou smluvní stranou a dosud platné, budou druhou smluvní stranou uznány za platné pro provoz linek a služeb uvedených v Příloze. Každá smluvní strana si však vyhrazuje právo neuznat pro lety nad svým územím diplomy a letecké legitimace vydané druhou smluvní stranou jejím vlastním státním příslušníkům.

Článek 4

1. Letadla určeného leteckého podniku jedné smluvní strany užívaná k provozu mezinárodních leteckých služeb, jakož i pohonné hmoty, mazací oleje, obvyklé vybavení letadel, náhradní součástky a zásoby na palubě letadel budou při příletu na území druhé smluvní strany nebo při jejich odletu osvobozeny od cla a inspekčních poplatků, i když těchto zásob bude použito nebo budou spotřebovány těmito letadly a v letadlech za letu nad zmíněným územím.

2. S pohonnými hmotami, mazacími oleji, obvyklým vybavením letadel, náhradními součástkami a palubními zásobami, které budou dovezeny nebo vzaty na palubu letadla na území jedné smluvní strany určeným leteckým podnikem druhé smluvní strany nebo v jeho prospěch a kterých má být použito pro letadla této druhé smluvní strany, se bude zacházet, pokud jde o clo, inspekční poplatky nebo podobné dávky a poplatky, neméně výhodně než v případě, jde-li o podnik státu požívajícího nejvyšších výhod.

3. Pohonné hmoty, mazací oleje, náhradní součástky, obvyklé vybavení letadel a palubní zásoby určené pro použití dohodnutých služeb mohou být uskladněny na letištích, na která létá určený letecký podnik.

4. Věci osvobozené od poplatků podle odstavce 1 nesmějí být vyloženy bez souhlasu celních úřadů druhé smluvní strany. Není-li možno jich použít nebo je spotřebovat, musejí být znovu vyvezeny a do doby vyvezení zůstávají k dispozici určeného leteckého podniku, avšak pod dohledem celních úřadů.

Článek 5

1. Každá ze smluvních stran poskytne určenému leteckému podniku druhé smluvní strany na svém území na základě vzájemnosti osvobození od všech daní ze zisků nebo příjmů plynoucích z provozování dohodnutých leteckých služeb.

2. Každá ze smluvních stran může uložit nebo povolit uložení patřičných a přiměřených dávek za užívání letišť a ostatních zařízení s výhradou, že tyto dávky nebudou vyšší než dávky placené jiným leteckým podnikem provozujícím podobné mezinárodní letecké služby.

Článek 6

Určený letecký podnik každé ze smluvních stran je oprávněn udržovat na území druhé smluvní strany technický a obchodní personál v počtu přiměřeném rozsahu vykonávaných služeb.

Článek 7

Dopravní kapacita poskytovaná každým určeným leteckým podnikem pro provozování dohodnutých leteckých služeb bude přizpůsobena přepravní poptávce, bude stanovena, pokud jde o společné úseky, přímou dohodou mezi určenými leteckými podniky a bude podléhat schválení leteckých úřadů obou smluvních stran.

Článek 8

1. Tarify platné pro dohodnuté služby budou sjednány mezi určenými leteckými podniky v přiměřené výši s přihlédnutím ke všem důležitým skutečnostem, jako jsou provozní náklady, význačné rysy služby a tarify jiných leteckých podniků.

2. Tarify podléhají schválení leteckých úřadů smluvních stran; nemůže-li být dosaženo dohody o tarifech mezi určenými leteckými podniky, sjednají tarify tyto letecké úřady; nedojde-li ani takto k dohodě, bude rozpor řešen podle článu 10 Dohody.

Článek 9

Letecké úřady smluvních stran budou podle potřeby v přímém styku a budou se konzultovat, aby byla zajištěna těsná spolupráce ve všech záležitostech souvisejících s prováděním Dohody a její Přílohy.

Článek 10

Vznikne-li jakákoliv pochybnost nebo rozpor mezi smluvními stranami týkající se výkladu nebo provádění této Dohody a její Přílohy, vyřeší je smluvní strany přímým jednáním mezi leteckými úřady nebo, nebude-li toto jednání úspěšné, diplomatickou cestou.

Článek 11

1. Každá smluvní strana může kdykoliv navrhnout druhé smluvní straně jakoukoliv změnu této Dohody nebo její Přílohy, kterou považuje za žádoucí. Jednání o navržené změně mezi oběma smluvními stranami musí být zahájeno do šedesáti dnů ode dne podání žádosti jednou ze smluvních stran a může být vedeno přímo mezi leteckými úřady obou smluvních stran.

2. Změny Přílohy k Dohodě mohou být provedeny dohodou mezi leteckými úřady smluvních stran. Změny Dohody nabudou účinnosti, jakmile budou potvrzeny výměnou diplomatických nót mezi smluvními stranami.

Článek 12

Pro provádění této Dohody a její Přílohy:

1. výraz "letecké úřady" značí: pokud jde o Československo, "ministerstvo dopravy - letecký odbor" nebo každý orgán pověřený prováděním úkolů náležejících nyní do oboru působnosti tohoto úřadu;

pokud jde o Afganistan "Afgánský letecký úřad nebo každý orgán pověřený prováděním úkolů náležejících nyní do oboru působnosti tohoto úřadu;

2. výraz "dohodnuté služby" a "stanovené tratě" bude znamenat mezinárodní letecké služby a tratě stanovené v Příloze této Dohody;

3. výraz "určený letecký podnik" bude znamenat letecký podnik, který jedna smluvní strana oznámila druhé smluvní straně jako podnik, který bude provozovat kteroukoliv z dohodnutých služeb.

Článek 13

Každá smluvní strana může kdykoliv oznámit druhé smluvní straně svůj úmysl vypovědět tuto Dohodu. Dojde-li k takovému oznámení, zůstane Dohoda v platnosti ještě rok ode dne, kdy je smluvní strana obdržela.

Článek 14

Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem, kdy si smluvní strany vzájemně oznámí, že byla schválena jejich příslušnými orgány.

Smluvní strany se však dohodly, že ustanovení Dohody budou používat ode dne jejího podpisu.

Na důkaz toho podepsaní zmocněnci, kteří k tomu byli náležitě zmocněni svými vládami, tuto Dohodu podepsali.

Dáno v Praze dne 28. května 1960 ve dvojím vyhotovení, každé v jazyce anglickém.

Za vládu Československé republiky:
Karel Štekl v. r. 
Za vládu Afgánského království:
A. K. Hakimi v. r.

PŘĺLOHA

Oddíl I

1.  Československá vláda udělí na podkladě vzájemnosti podniku určenému vládou Afgánského království povolení k provozování těchto mezinárodních leteckých služeb:
Kabul nebo Kandahar - mezilehlá místa, která budou dohodnuta mezi leteckými úřady smluvních stran - Praha a místa dále v obou směrech.
2.  Toto povolení bude zahrnovat:
a)   právo přeletů bez přistání a přeletů s technickým přistáním;
b)   obchodní práva, tj.:
 -  právo nakládat v Československu cestující, zboží a poštu určené do Afganistanu nebo do jiných států;
právo vykládat v Československu cestující, zboží a poštu naložené na území Afganistanu nebo na území jiných států.
3.  Určený letecký podnik bude moci vynechávat trvale nebo při jednotlivém letu přistání v kterémkoliv z mezilehlých míst uvedených v popisu linek podle odstavce 1.

Oddíl II

1.  Vláda Afgánského království udělí na podkladě vzájemnosti podniku určenému československou vládou povolení k provozování těchto mezinárodních leteckých služeb:
Praha - mezilehlá místa, která budou dohodnuta mezi leteckými úřady smluvních stran - Kabul nebo Kandahar a místa dále, v obou směrech.
2.  Toto povolení bude zahrnovat:
a)   právo přeletu bez přistání a přeletu s technickým přistáním;
b)   obchodní práva, tj.:
právo nakládat v Afganistanu cestující, zboží a poštu určené do Československa nebo do jiných států;
právo vykládat v Afganistanu cestující, zboží a poštu naložené na území Československa nebo na území jiných států.
3.  Určený letecký podnik bude moci vynechávat trvale nebo při jednotlivém letu přistání v kterémkoliv z mezilehých míst uvedených v popisu linek podle odstavce 1.

E-shop

Kompendium judikatury - Odpovědnost soudního exekutora za škodu

Kompendium judikatury - Odpovědnost soudního exekutora za škodu

JUDr. Blanak Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

První díl rozsáhlého pětisvazkového otevřeného souboru exekuční judikatury zachycuje především soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné ...

Cena: 295 KčKOUPIT

Nové mezinárodní dohody na ochranu investic

Nové mezinárodní dohody na ochranu investic

Vladimír Balaš, Pavel Šturma - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie představuje nové mezinárodní dohody o ochraně investic se zvláštním důrazem na reformu řešení sporů mezi investory a státy. To vše je zasazené do kontextu širších a aktuálních problémů mezinárodního investičního práva, v němž se v poslední době projevuje zřetelný posun od ...

Cena: 395 KčKOUPIT

Správní řízení od A do Z, 3 vydání

Správní řízení od A do Z, 3 vydání

JUDr. Eva Šormová - Anag, spol. s r. o.

Jedná se o třetí vydání této publikace, které je aktualizované a doplněné podle zkušeností a poznatků nabytých za dobu platnosti správního řádu. Příručka je praktická a může sloužit jak ke každodennímu používání, tak pro nárazovou potřebu novým úředníkům, starostům, účastníkům a ...

Cena: 579 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.