Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 29/2006 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2006, částka 13, ze dne 23. 2. 2006

29

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 24. ledna 2006 byl v Jeruzalémě podepsán Program kulturní, vzdělávací a vědecké spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael na léta 2006 - 2008.

Program vstoupil v platnost na základě svého článku 53 dne 24. ledna 2006.

Anglické znění Programu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

PŘEKLAD

Program kulturní, vzdělávací a vědecké spolupráce
mezi
vládou České republiky
a
vládou státu Izrael
na léta 2006 - 2008

Vláda České republiky a vláda Státu Izrael (dále jen "smluvní strany"),

vyjadřujíce oboustranný záměr realizovat Dohodu mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Státu Izrael o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy, podepsanou v Praze dne 29. dubna 1991;

vedeny společným zájmem o prohloubení a rozvoj vzájemné spolupráce v oblasti kultury a vzdělávání;

přesvědčeny, že tato spolupráce bude přispívat k rozvoji vzájemných vztahů a k posílení informovanosti především mezi mladými lidmi obou států o historii a kultuře České republiky, židovského národa a Státu Izrael,

se dohodly takto:

Věda

Článek 1

Smluvní strany budou podporovat navazování a rozvíjení přímé spolupráce mezi vysokými školami a výzkumnými ústavy stejného zaměření v České republice i ve Státu Izrael a provádění výzkumných projektů společného zájmu. Konkrétní náplň a zaměření této spolupráce spadá do působnosti příslušných vysokých škol a spolupracujících výzkumných ústavů.

Článek 2

Smluvní strany budou podporovat účast vědeckých a výzkumných pracovníků na bilaterálních konferencích. Podmínky těchto výměn budou dohodnuty diplomatickou cestou.

Článek 3

Smluvní strany budou podporovat výměnu vědeckých informací a publikací.

Článek 4

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi Akademií věd České republiky a Izraelskou akademií věd a klasického vzdělání, uskutečňovanou na základě Dohody o vědecké spolupráci mezi Akademií věd České republiky a Izraelskou akademií věd a klasického vzdělání podepsané dne 23. června 1993 v Praze.

Článek 5

Smluvní strany budou podporovat přímou vědeckou spolupráci mezi českými vědeckými institucemi a izraelskými vědeckými institucemi, podobně jako již existující Dohodu o vědecké spolupráci mezi Akademií věd České republiky a Weizmanovým vědeckým institutem podepsanou dne 12. února 1993 v Praze.

Vzdělávání

Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti vzdělávání a odborné přípravy v základních školách, středních školách, konzervatořích, vyšších odborných školách a vysokých školách.

Článek 6

Smluvní strany si vymění nejvýše tři odborníky ze všech vzdělávacích úrovní ke studijnímu pobytu během platnosti tohoto Programu. Délka každého pobytu nepřesáhne pět pracovních dnů.

Článek 7

Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi svými vysokými školami uskutečňovanou na základě přímých dohod.

Článek 8

Smluvní strany budou podporovat výměny učitelů, vědeckých pracovníků a odborných pracovníků univerzit a ostatních institucí vyššího vzdělávání ke studijním a přednáškovým pobytům v celkové délce čtyř týdnů ročně.

Článek 9

1. Smluvní strany budou podporovat výměnu informací, zkušeností a podkladů v těchto oblastech: vzdělávací systém obou států, další vzdělávání učitelů, vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami (např. osoby se zdravotním znevýhodněním, mentálně nebo tělesně postižené nebo sociálně znevýhodněné, nezpůsobilé vzdělávání nebo děti nadané); nové trendy v oblasti decentralizace a autonomie škol, integrace dětí v ohrožení a integrace dětí přistěhovalců.

2. Smluvní strany budou podporovat spolupráci škol na různých projektech s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT).

3. Smluvní strany budou podporovat pořádání seminářů v rámci dalšího vzdělávání učitelů, které budou zaměřeny na prohlubování znalostí o druhém státu.

4. Smluvní strany budou rovněž podporovat spolupráci mezi zařízeními pro vzdělávání učitelů.

Článek 10

1. Smluvní strany budou podporovat výuku hebrejského jazyka a literatury na českých univerzitách a výuku českého jazyka a literatury na izraelských univerzitách.

2. Podmínky pro působení učitelů jazyka a literatury ve státě přijímající smluvní strany budou projednány mezi příslušnými smluvními stranami. Pracovní činnost těchto učitelů se bude řídit právními předpisy platnými ve státě přijímající smluvní strany.

Článek 11

1. Izraelská strana každoročně nabídne až čtyři stipendia pro českou smluvní stranou nominované studenty vysokých škol, kteří jsou absolventy bakalářského nebo magisterského studijního programu nebo jeho ekvivalentu, a to každé na období osmi měsíců.

2. Česká strana každoročně nabídne až čtyři stipendia pro izraelskou smluvní stranou nominované studenty vysokých škol, kteří jsou absolventy bakalářského nebo magisterského studijního programu nebo jeho ekvivalentu, a to každé na období osmi měsíců.

3. Stipendia se poskytují v rámci rozpočtových možností smluvních stran.

Článek 12

1. Izraelská strana každoročně nabídne české straně až dvě stipendia ke studiu moderní hebrejštiny v letním kursu ULPAN, v rámci svých rozpočtových možností.

2. Česká strana každoročně nabídne izraelské straně až dvě stipendia ke studiu českého jazyka na Letní škole slovanských studií, v rámci svých rozpočtových možností.

Článek 13

1. Smluvní strany budou usilovat o naplňování Stockholmské Deklarace přijaté v rámci Mezinárodní konference o holocaustu, která se konala v lednu 2000, a vynasnaží se uplatňovat ji v praxi.

2. V této souvislosti budou smluvní strany podporovat na školách všech úrovní vzdělávací aktivity zaměřené na boj proti rasismu a antisemitismu.

Článek 14

Obě smluvní strany podniknou opatření k zabránění vydání učebnic, které podněcují rasismus, antisemitismus a xenofobii, aby tak čelily předsudkům a negativním stereotypům.

Článek 15

Smluvní strany budou podporovat účast pedagogů, především učitelů dějepisu, v kurzech věnovaných historii holocaustu a antisemitismu, které pořádá Památník mučedníků a hrdinů holocaustu Yad Vashem v Jeruzalémě. Třítýdenní kurz pro anglicky mluvící účastníky se bude konat každý rok v lednu a v červenci.

Článek 16

Smluvní strany podpoří účast českých učitelů v kurzech zaměřených na historii holocaustu a antisemitismu, které pořádá Památník mučedníků a hrdinů holocaustu Yad Vashem v Jeruzalémě. Izraelská smluvní strana navrhuje uspořádat dvoutýdenní kurz v anglickém jazyce pro dvacet učitelů z České republiky. Smluvní strany dohodnou finanční podmínky pro účast v tomto kurzu diplomatickou cestou.

Článek 17

Smluvní strany zváží možnosti pro usnadnění vzájemného uznávání diplomů, vysvědčení a dalších dokladů potvrzujících dosažené vzdělání, vydaných vzdělávacími institucemi ve státu druhé smluvní strany, a to v souladu s právními předpisy příslušné smluvní strany.

Smluvní strany si vymění informace o uznávání diplomů, vysvědčení a dalších dokladů potvrzujících úroveň dosaženého vzdělání.

Sport

Článek 18

Smluvní strany budou podporovat vzájemné výměny sportovních týmů, trenérů, odborníků a materiálů z oblasti tělesné výchovy a sportu. Konkretizace podmínek pro výměny osob spadá do působnosti příslušných institucí.

Mládež

Článek 19

1. Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti mládeže (např. výměny odborníků a informací).

2. Smluvní strany souhlasí s tím, že výměna mládeže a mladých dospělých představuje významný přínos ve vztazích mezi oběma zeměmi. Proto budou podporovat tyto výměnné programy.

3. Podrobnosti výměnných programů budou stanoveny mezi Izraelskou radou pro výměny mládeže a odborem pro mládež Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Kulturní dědictví

Článek 20

Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti ochrany kulturního dědictví a budou se vzájemně informovat o důležitých zákonech a nařízeních dané země.

Článek 21

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci institucí v oblasti ochrany kulturního dědictví. Budou si také vyměňovat odborníky a akademické experty, informační a propagační materiály a rovněž informace o seminářích.

Článek 22

Smluvní strany budou podporovat výměnu publikací archeologického obsahu mezi příslušnými organizacemi své země. O podrobnostech této spolupráce bude rozhodovat Národní památkový ústav a Israel Antiquities Autority.

Spolupráce v rámci mezinárodních organizací

Článek 23

Smluvní strany budou spolupracovat na poli vzdělání, vědy, kultury, sportu, mládeže a komunikace v rámci UNESCO, Evropské unie, Rady Evropy a dalších mezinárodních organizací.

Archivy a knihovny

Článek 24

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci a mezinárodní výměnu publikací mezi národními knihovnami obou zemí nebo mezi jinými kulturními a informačními institucemi a budou dále rozvíjet spolupráci v oblasti nových technologií, s cílem zpřístupnit kulturní dědictví veřejnosti. Za tímto účelem si po dobu platnosti tohoto Programu budou vyměňovat až dva odborníky, každého na dobu nepřesahující pět dnů.

Výměna odborníků z oblasti kultury a umění

Článek 25

Obecný pohled: Smluvní strany vítají trvající úroveň recipročních kulturních aktivit a poukazují na významnou roli, kterou hrají kulturní styky mezi oběma zeměmi. Strany potvrzují svůj záměr i nadále podporovat přímou spolupráci mezi kulturními institucemi, organizacemi a jedinci v obou zemích.

Smluvní strany budou podporovat iniciativy mající za cíl pomoc organizacím a jedincům, kteří se podílejí na propagaci a podpoře kulturních aktivit izraelského původu v České republice a kulturních aktivit českého původu v Izraeli.

Smluvní strany budou podporovat výměnu uměleckých skupin či jednotlivých umělců z oblasti hudby, divadla, vizuálního a výtvarného umění, designu, tance a dalších, kteří se zúčastní turné, festivalů, konferencí, sympozií, společných představení, workshopů, uměleckých setkání, včetně výměny informací či zkušeností.

Za účelem takové výměny bude ročně přiděleno 20 "osobodnů", a to podle rozpočtových možností každé smluvní strany.

Článek 26

Festivaly: Smluvní strany budou podporovat výměnu odborníků a umělců za účelem vystoupení a účasti na festivalech hudby, tance a divadla. Podrobnosti těchto výměn jako počet umělců a délka pobytu budou založeny na principu reciprocity. Obě strany si budou vyměňovat 1 - 3 odborníky na problematiku festivalů, a to na dobu nepřesahující pět dnů, za účelem výměny informací a podpory spolupráce v této oblasti.

Smluvní strany se budou předem vzájemně informovat o důležitých mezinárodních festivalech, které se v obou zemích konají, aby bylo možné zajistit účast druhé strany. Informace budou v hlavním městě druhé strany poskytovat diplomatické mise. Informace budou rovněž podávány prostřednictvím webových stránek příslušných velvyslanectví a ministerstev zahraničních věcí.

Článek 27

Smluvní strany budou po dobu platnosti tohoto Programu podporovat výměnu jedné nebo dvou výstav, které budou doprovázeny 1 kurátorem na dobu nepřesahující 5 dnů. Konkrétní projekty dohodnou obě strany diplomatickou cestou.

Článek 28

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci architektů a jejich institucí, výměnu architektů a rovněž informací a výstav. Za tímto účelem si obě strany vymění po dobu platnosti tohoto Programu jednoho odborníka, a to na dobu nepřesahující pět dnů.

Článek 29

Smluvní strany budou podporovat přímé kontakty a spolupráci mezi muzei, galeriemi a podobnými institucemi, jako například spolupráci Památníku Terezín a Židovského muzea v Praze na jedné straně s muzejními institucemi ve Státě Izrael, Yad Vashem, Beit Theressienstadt a Muzeem diaspory na straně druhé.

Článek 30

Hudba: Smluvní strany budou podporovat uvádění děl svých skladatelů v druhé zemi. Také budou podporovat přímé kontakty mezi hudebníky (dirigenty, sólisty apod.), hudebními organizacemi, institucemi, asociacemi a orchestry v oblasti klasické a současné hudby.

Smluvní strany se budou snažit umožnit účast svých hudebníků a také porotců a pozorovatelů na významných festivalech, soutěžích a akcích pořádaných v obou zemích.

Článek 31

Smluvní strany vítají existenci každoročního hudebního semináře, který v Izraeli pořádá Beit Theressienstadt a který se zabývá hudbou hranou v Terezíně během holocaustu; podílejí se na něm kromě jiných i mladí čeští a izraelští hudebníci.

Článek 32

Tanec a divadlo: Smluvní strany budou podporovat výměnu tanečníků, choreografů, tanečních expertů a producentů tanečních festivalů, stejně jako herců, režisérů, scénáristů, kritiků a dalších. Smluvní strany se budou rovněž společně podílet na rozvoji multilaterální kulturní spolupráce.

Článek 33

Česká strana pozve izraelskou stranu k účasti na mezinárodní výstavě scénografie a divadelního designu, Prague Quadrennial v roce 2007.

Izraelská strana pozve českou stranu k účasti na každoroční prosincovou Mezinárodní expozici tance a divadla.

Článek 34

Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti neprofesionálního umění a tradiční lidové kultury.

Literatura a knižní veletrhy

Článek 35

Smluvní strany si budou vyměňovat dokumenty a informace týkající se mezinárodních knižních veletrhů a budou podporovat národní expozici a rovněž doprovodné programy.

Článek 36

Smluvní strany budou podporovat účast básníků na festivalech poesie v druhé zemi. Pozvání účastníků festivalů budou zajišťovat jejich pořadatelé.

Článek 37

V případě literárních akcí si smluvní strany po dobu platnosti tohoto Programu vymění dva odborníky z oblasti literatury, každého na dobu nepřesahující pět dnů. Návrhy a podrobnosti dohodnou smluvní strany diplomatickou cestou.

Článek 38

Smluvní strany budou podporovat vydávání překladů současné prózy a poesie v druhé zemi. Příslušné orgány obou smluvních stran si po dobu platnosti tohoto Programu vymění tři osoby (spisovatele, básníky či překladatele), každého na dobu nepřesahující pět dnů.

Film a audiovizuální oblast

Článek 39

Smluvní strany budou podporovat reciproční účast českých a izraelských umělců a odborníků na filmových přehlídkách, filmových kulturních událostech a mezinárodních festivalech. Informace budou uveřejněny na webových stránkách příslušných velvyslanectví a ministerstev zahraničních věcí.

Článek 40

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi institucemi a organizacemi, které se zabývají filmovým uměním, a mezi filmovými archivy.

Článek 41

Smluvní strany budou podporovat vzájemné návštěvy odborníků z oblasti filmu. Za účelem účasti na konferencích, přehlídkách, setkáních, retrospektivách a dalších významných akcích si strany ročně vymění dva odborníky na film a audiovizuální média, a to na dobu nepřesahující pět dnů.

Článek 42

Smluvní strany budou podporovat návštěvy kritiků, vědeckých spisovatelů a novinářů zabývajících se kulturou, s cílem přispívat k lepšímu porozumění sociologickému a kulturnímu vývoji, který v obou zemích probíhá. Za tímto účelem budou každé ze smluvních stran ročně přiděleny až čtyři osobo-dny.

Různé

Článek 43

Obecná a finanční ustanovení uvedená v příloze budou tvořit nedílnou součást tohoto Programu.

Článek 44

Tento Program nevylučuje realizaci jiných aktivit, na nichž se obě smluvní strany dohodnou diplomatickou cestou.

Článek 45

Osoby vysílané na základě tohoto Programu musí mít dobrou znalost jazyka státu přijímající smluvní strany nebo anglického jazyka.

Článek 46

Obě smluvní strany souhlasí s tím, že všechny iniciativy uvedené v tomto Programu se budou provádět v rámci finančních limitů stanovených příslušným ročním rozpočtem.

Článek 47

Všechny aktivity a výměny realizované v rámci tohoto Programu se budou provádět v souladu s vnitrostátním právem smluvních stran.

Článek 48

Smluvní strany pověřují své příslušné orgány realizací tohoto Programu.

Článek 49

Tento Program může být doplňován či měněn po vzájemné dohodě smluvních stran. Doplnění či změny musí být stanoveny písemně.

Článek 50

Veškeré další záležitosti, které mohou nastat během platnosti tohoto Programu, se budou řešit diplomatickou cestou.

Článek 51

Platnost tohoto Programu může být po vzájemné dohodě smluvních stran prodloužena vždy na dobu dalších 3 let. Každé prodloužení platnosti tohoto Programu bude stanoveno písemně.

Článek 52

Jednání o novém programu se uskuteční v roce 2008 v Praze.

Článek 53

Tento Program vstoupí v platnost dnem podpisu a bude platit do 31. prosince 2008.

Podepsáno v Jeruzalémě dne 24. ledna 2006, což odpovídá 24. Teveth 5766, ve dvou původních vyhotoveních v anglickém jazyce, přičemž oba texty jsou stejně autentické.

Jménem vlády České republiky
Mgr. Alena Štěrbová v. r.
náměstkyně ministryně
školství, mládeže a tělovýchovy
Jménem vlády Státu Izrael
Arthur Avnon v. r.
zástupce generálního ředitele
sekce pro kulturu a vědu
Ministerstva zahraničních věcí

Příloha

VŠEOBECNÁ A FINANČNĺ USTANOVENĺ

Článek I

Finanční ustanovení, pokud nebudou dohodnuty zvláštní podmínky, jsou upravena na základě reciprocity, a to:

vysílající smluvní strana uhradí náklady na cestu svých delegací, jednotlivců a zástupců včetně dopravy odborného vybavení a exponátů tam i zpět;

přijímající smluvní strana uhradí výdaje za cesty po území svého státu v souladu s předem schválenými studijními programy;

přijímající smluvní strana uhradí náklady na pobyt v zemi (ubytování, diety a místní dopravu);

informace o příjezdu jednotlivců přijatých na základě tohoto Programu (přesné datum příjezdu, způsob dopravy) budou sděleny přijímající smluvní straně nejpozději tři týdny před příjezdem.

Výměna jednotlivců(učitelé, výzkumní pracovníci, odborníci, umělci atd.)

Článek II

1. Vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně návrhy na výměnu odborníků podle příslušných článků Programu nejméně dva měsíce před zahájením navrhovaného pobytu.

2. Přijímající smluvní strana potvrdí přijetí do jednoho měsíce od předložení návrhu.

3. Návrhy na pobyty podle příslušných článků budou obsahovat:

Jméno kandidáta, jeho/její životopis, plán studia a výzkumu, který bude uvádět preferované instituce a odborníky, které kandidát hodlá navštívit, a případně další potřebné informace. Veškeré informace se uvádějí v angličtině.

4. Česká smluvní strana jako přijímající smluvní strana poskytne jednotlivcům přijatým na základě příslušných článků:

a)   ubytování v hotelu minimálně tříhvězdičkové kategorie;
b)   částku stravného a kapesného v souladu s právními předpisy platnými na území České republiky, která bude minimálně dosahovat výše 460,- Kč na den.

Izraelská smluvní strana jako přijímající smluvní strana poskytne jednotlivcům přijatým na základě příslušných článků:

a)   ubytování v hotelu minimálně tříhvězdičkové kategorie (nebo 80 USD na den určenou na ubytování);
b)   částku 40 USD na den určenou na stravování.

5. Za zajištění zdravotního pojištění si odpovídá každý cestovatel sám.

6. Smluvní strany se zavazují, že zaplatí schválené částky jednotlivcům vyslaným do partnerské země na základě příslušných článků tohoto Programu okamžitě po jejich příjezdu do státu přijímající smluvní strany.

Stipendia

Článek III

Smluvní strany poskytnou uchazečům o stipendia podle článků 11 a 12 formuláře žádosti.

Vysílající smluvní strana zašle vyplněné žádosti o stipendia předložené uchazeči podle článku 11 přijímající smluvní straně nejpozději do 1. ledna každého roku. Žádosti uchazečů o účast na Letních školách slovanských studií v České republice a v kursu ULPAN ve Státu Izrael podle článku 12 budou zaslány do 15. dubna. Přijímající smluvní strana sdělí do 1. června vysílající smluvní straně, zda byli navržení kandidáti přijati.

Článek IV

1.  Česká strana poskytne stipendistům přijatým podle článku 11 odst. 2:
    studium za stejných podmínek jako občanům České republiky;
 měsíční stipendium podle právních předpisů platných na území České republiky, nejméně však ve výši:
a)  7 000,- Kč pro studenty magisterských studijních programů,
b)  7 500,- Kč pro studenty doktorských studijních programů,
    možnost ubytování ve vysokoškolských kolejích,
    možnost stravování ve vysokoškolských menzách, 
  nutnou a neodkladnou zdravotní péči v případě náhlého onemocnění nebo úrazu v době pobytu (kromě stomatologické péče a péče při chronických nemocích).

Informace o stipendiích poskytovaných českou stranou jsou k dispozici na internetových stránkách Velvyslanectví ČR v Izraeli:
http:// www.mzv.cz/telaviv

2.  Izraelská strana poskytne stipendistům přijatým podle článku 11 odst. 1:
 měsíční stipendium ve výši 600 USD,
 zdravotní pojištění kromě stomatologické péče a péče při chronických nemocích.

Informace o stipendiích poskytovaných izraelskou stranou (věkový limit, nezbytná dokumentace, formuláře žádosti atd. ) jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí Státu Izrael:
http://www.mfa.gov.il/MFA/MFAArchive/2000 2009/2003/8/Scholarships+Offered+by+the+Israeli+Government+to

Článek V

1. Česká strana poskytne účastníkům Letní školy, přijatým na základě čl. 12 odst. 2 tohoto Programu, bezplatnou výuku, bezplatné stravování a ubytování, exkurze v rámci programu Letní školy a poskytne nutnou a neodkladnou zdravotní péči v případě náhlého onemocnění nebo úrazu s výjimkou stomatologické péče a péče při chronických nemocích.

2. Izraelská strana poskytne účastníkům letního kursu Jazykové školy ULPAN, přijatým na základě čl. 12 odst. 1 tohoto Programu, bezplatnou výuku, částku k úhradě životních nákladů v souladu s podmínkami jazykové školy a zdravotní pojištění s výjimkou stomatologické péče a péče při chronických nemocích.

Výměna výstav

Článek VI

Výměny výstav se budou realizovat na základě těchto podmínek:

1. Vysílající smluvní strana uhradí náklady na přepravu exponátů do místa určení přijímajícího smluvního státu a zpět.

2. Přijímající smluvní strana uhradí náklady na dopravu exponátů na území svého státu a náklady na organizaci výstavy, včetně nákladů spojených s instalací a demontáží výstavy. Přijímající strana zajistí publicitu výstavy.

3. Vysílající smluvní strana uhradí náklady za pojištění exponátů v průběhu transportu a po dobu trvání výstavy.

4. Přijímající smluvní strana poskytne ubytování a částku na stravování odborníků (umělců/kurátorů) doprovázejících výstavu v souladu s finančními ustanoveními tohoto Programu.

E-shop

ÚZ č. 1386 - Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, Pohonné hmoty

ÚZ č. 1386 - Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, Pohonné hmoty

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje novelizovaný text zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích (registrace vozidel, technické požadavky na provoz, STK a stanice měření emisí) ve znění od 1. 10. 2020 včetně ...

Cena: 217 KčKOUPIT

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Zákon o některých přestupcích, 2. vydání

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Zákon o některých přestupcích, 2. vydání

Luboš Jemelka, Pavel Vetešník - C. H. Beck

Komentář zohledňuje nejenom změny v právní úpravě, které nastaly po jejich účinnosti, tedy po 1. 7. 2017, ale poukazuje též na četné změny v souvisejících právních předpisech na které je v textu výkladu ...

Cena: 1 890 KčKOUPIT

ÚZ č. 1373 - Penzijní spoření a připojištění

ÚZ č. 1373 - Penzijní spoření a připojištění

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje úplný soubor předpisů ke III. penzijnímu pilíři. Od minulého vydání byl novelizován zákon o doplňkovém penzijním spoření, ve kterém došlo od dubna 2020 k 34 změnám. Změněny byly také některé další právní předpisy z této oblasti. V publikaci dále najdete aktuální ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.