Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 1/2006 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2006, částka 1, ze dne 2. 1. 2006

1

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. července 1949 byla v Helsinkách podepsána Dohoda mezi Československem a Finskem o letecké dopravě.

Dohoda byla na základě svého článku 12 prováděna ode dne podpisu a v platnost vstoupila na základě téhož článku dne 19. ledna 1950.

Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašuje současně.

PŘEKLAD

Dohoda
mezi
Československem
a
Finskem
o letecké dopravě

Vláda Československa a vláda Finska, rozhodnuty uzavřít dohodu o zřizování co možná nejpřímějších a nejrychlejších leteckých spojů mezi jejich územími,

jmenovaly za tím účelem své zástupce, kteří jsouce k tomu řádně zmocněni, dohodli se takto:

Článek 1

Každá smluvní strana uděluje druhé smluvní straně práva uvedená v Příloze této Dohody, potřebná ke zřízení vytčených tam mezinárodních civilních leteckých linií a služeb, přičemž tyto služby mohou být zahájeny ihned nebo později podle toho, jak se rozhodne smluvní strana, které se tato práva udělují.

Článek 2

a)  Každá z takto vytčených leteckých služeb bude uvedena do provozu, jakmile smluvní strana, které byla udělena práva v Příloze uvedená, určí letecký dopravní podnik pro příslušnou linii.

b)  Takto určený letecký dopravní podnik může být vyzván, aby dříve, než mu bude dovoleno konat provoz  předvídaný touto Dohodou, prokázal před příslušným leteckým úřadem druhé smluvní strany, že vyhověl podmínkám, které se podle zákonů a nařízení v tomto státě zpravidla ukládají.

Článek 3

Provozní práva, dříve udělená některou ze smluvních stran třetí straně nebo leteckému dopravnímu podniku takové strany, setrvají v platnosti v souladu s jejich podmínkami.

Článek 4

Aby se předešlo diskriminacím a zajistilo stejné zacházení, obě smluvní strany se dohodly, že:

a)  Každá ze smluvních stran může ukládat nebo dovolit ukládat spravedlivé a přiměřené poplatky za užívání letišť a jiných zařízení. Každá ze smluvních stran se však zavazuje, že tyto poplatky nebudou vyšší, než jaké by byly úhrady za užívání těchto letišť a zařízení svými vlastními letadly, konajícími podobné mezinárodní služby.

b)  S pohonnými hmotami, mazacími oleji a náhradními součástkami, které na území smluvní strany přiveze druhá smluvní strana nebo její příslušníci a které jsou určeny pouze pro potřebu letadel této druhé smluvní strany, bude se v případě ukládání cla, inspekčních poplatků nebo jiných domácích dávek nebo poplatků zacházet stejně jako s domácími leteckými dopravními podniky nebo leteckými dopravními podniky státu, požívajícího nejvyšších výhod.

c)  Pohonné hmoty, mazací oleje, náhradní součástky, obvyklé vybavení a zásoby letadla, které zůstávají na palubě civilních letadel leteckých dopravních podniků smluvních stran, oprávněných provozovat linie a služby vytčené v Příloze, budou při vstupu na území druhé smluvní strany nebo při výstupu z něho osvobozeny od cla, inspekčních poplatků nebo jiných podobných poplatků, i když tyto zásoby budou těmito letadly použity nebo spotřebovány během letů nad tímto územím.

Článek 5

Osvědčení o letové způsobilosti, osvědčení o kvalifikaci a průkazy, vydané nebo prohlášené za platné jednou smluvní stranou, budou druhou smluvní stranou uznány za platné pro provoz linií a leteckých služeb vytčených v Příloze. Každá smluvní strana si však vyhrazuje právo neuznat pro létání nad svým vlastním územím platnost osvědčení o kvalifikaci a průkazů vydaných jiným státem jejím vlastním příslušníkům.

Článek 6

a)  Zákony a nařízení jedné smluvní strany, které se vztahují na vstup na její území nebo na výstup z něho,  pokud jde o letadla užívaná k mezinárodnímu létání, nebo které se vztahují na provoz a létání těchto letadel, pokud jsou na jejím území, budou se vztahovat na letadla leteckého dopravního podniku určeného druhou smluvní stranou.

b)  Zákonům a nařízením jedné smluvní strany, které se týkají vstupu na její území nebo výstupu z něho cestujících, posádek nebo zboží letadel, jako jsou předpisy vztahující se na vstup, výstup, přistěhovalectví, cestovní pasy, clo a karanténu, podrobí se tito cestující, posádky nebo zboží leteckého dopravního podniku určeného druhou smluvní stranou, a to přímo nebo v zastoupení při vstupu na území první smluvní strany nebo při výstupu z něho nebo pokud budou na tomto území.

Článek 7

Každá smluvní strana si vyhrazuje právo odepřít nebo odejmout leteckému dopravnímu podniku druhé smluvní strany výkon oprávnění uvedených v Příloze této Dohody, nebylo-li jí prokázáno, že podstatná část vlastnictví a skutečná kontrola tohoto leteckého dopravního podniku náleží příslušníkům druhé smluvní strany, nebo nedbá-li tento letecký dopravní podnik zákonů a nařízení zmíněných shora v článku 6 nebo neplní-li jiná ustanovení této Dohody a její Přílohy.

Článek 8

Každý spor mezi smluvními stranami, týkající se výkladu nebo provádění této Dohody nebo její Přílohy, který nelze vyřídit přímým jednáním, bude předložen k podání posudku rozhodčímu soudu skládajícímu se ze tří rozhodců, z nichž po jednom jmenuje každá smluvní strana do jednoho měsíce od vznesení žádosti o rozhodčí rozhodnutí sporu a třetí bude jmenován společnou dohodou do tří měsíců od vznesení žádosti o zahájení rozhodčího řízení. Nedojde-li v této lhůtě k dohodě o třetím rozhodci, bude na jeho neobsazené místo ustanovena osoba, kterou určí prezident Rady Mezinárodní organizace pro civilní letectví ze seznamu rozhodců, udržovaného podle praxe této Organizace. Smluvní strany se zavazují, že se podrobí učiněnému rozhodnutí.

Článek 9

Pokládá-li některá smluvní strana za žádoucí změnit linie nebo podmínky stanovené v připojené Příloze, může požádat, aby bylo zahájeno jednání mezi příslušnými úřady obou smluvních stran, a to do šedesáti dnů ode dne, kdy o to bude požádáno. Dohodnou-li se tyto úřady navzájem o nových nebo změněných podmínkách týkajících se Přílohy, vstoupí jejich příslušná doporučení v platnost, jakmile budou potvrzena výměnou diplomatických nót.

Článek 10

Tato Dohoda a veškeré smlouvy s ní související budou uloženy u Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Článek 11

Každá ze smluvních stran může kdykoliv oznámit druhé smluvní straně svůj úmysl vypovědět tuto Dohodu. Tato výpověď nabude účinnosti po uplynutí dvanácti měsíců ode dne, kdy druhá smluvní strana oznámení obdrží, nebude-li toto oznámení odvoláno dohodou mezi smluvními stranami před uplynutím této doby.

Článek 12

Ustanovení této Dohody a její Přílohy se budou provádět ode dne podpisu. Dohoda vstoupí v platnost, jakmile si smluvní strany vzájemně výměnou dopisů oznámí, že Dohoda byla schválena.

Čemuž na důkaz níže podepsaní podepsali tuto Dohodu.

Sepsáno v Helsinkách dne 13. července 1949 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce anglickém.  

Za vládu Československa:   
Dr. Zdeněk Halfert v. r.
Za vládu Finska:
K.-A. Fagerholm v. r

Příloha

Oddíl I

Vláda Československa uděluje na základě reciprocity leteckému dopravnímu podniku, určenému vládou Finska, právo konat provoz na této linii:

Helsinky - jedno nebo více z těchto mezilehlých míst: Stockholm, Kodaň, Berlín, Varšava - Praha a dále do Vídně nebo do Budapešti, oběma směry.

Určenému leteckému dopravnímu podniku bude poskytnuto: právo nakládat v mezinárodní přepravě na území Československa cestující, zboží a poštu, určené do Finska nebo do jiných států;

právo vykládat v mezinárodní přepravě na území Československa cestující, zboží a poštu, naložené ve Finsku nebo v jiných státech.

Oddíl II

Vláda Finska uděluje na základě reciprocity leteckému dopravnímu podniku, určenému vládou Československa, právo konat provoz na této linii:

Praha - jedno nebo více z těchto mezilehlých míst: Varšava, Berlín, Kodaň, Stockholm - Helsinky - (Leningrad), oběma směry.

Určenému leteckému dopravnímu podniku bude poskytnuto: právo nakládat v mezinárodní přepravě na území Finska cestující, zboží a poštu, určené do Československa nebo do jiných států;

právo vykládat v mezinárodní přepravě na území Finska cestující, zboží a poštu, naložené v Československu nebo v jiných státech.

Oddíl III

Mezi smluvními stranami je shoda, že:

a)   Letecké dopravní příležitosti poskytované určenými leteckými dopravními podniky Finska a Československa musí být v úzkém vztahu k potřebám veřejnosti na tuto dopravu.
b)   Při provozu kmenových leteckých služeb leteckým dopravním podnikem jedné smluvní strany je brán zřetel na zájmy leteckého dopravního podniku druhé smluvní strany tak, aby nebyly nenáležitě dotčeny služby, které tento druhý podnik poskytuje na stejných liniích nebo na jejich částech.
c)   Hlavním předmětem služeb poskytovaných určenými leteckými dopravními podniky musí být poskytování přiměřené kapacity vzhledem k dopravní poptávce mezi státem, kam podnik přísluší, a státem konečného místa určení přepravy.
d)   Právo nakládat a vykládat cestující, zboží a poštu v mezinárodní přepravě určené do třetích států nebo odtud přicházející bude v místech a na liniích vytčených v této Příloze vykonáváno v souladu se všeobecnými zásadami spořádaného rozvoje, jež obě vlády uznávají, a to za takových podmínek, aby kapacita byla přizpůsobena:
1)   dopravním potřebám mezi státem původu a státem určení;
2)   dopravním potřebám dálkového provozu leteckých linií a
3)   dopravním potřebám oblasti, kterou letecká linie vede, přičemž je brán zřetel na rozsah, v jakém místní a oblastní letecké služby vyhovují současným dopravním potřebám.

Oddíl IV

Sazby musí být stanoveny v rozumné výši a s náležitým zřetelem na veškeré důležité činitele, jako jsou provozní náklady, přiměřený zisk a charakteristiky jednotlivé letecké dopravní služby.

Oddíl V

Kapacita linií, na kterých letecké dopravní podniky obou smluvních stran konají provoz, musí být stanovena přímou dohodou mezi příslušnými podniky a přizpůsobena čas od času dopravním potřebám.

Oddíl VI

Každá dohoda, týkající se ustanovení oddílu IV a oddílu V, podléhá schválení příslušných leteckých úřadů obou států.

Kdyby mezi leteckými dopravními podniky došlo k rozporu, pokud jde o stanovení sazeb nebo o určení kapacity, vynasnaží se příslušné letecké úřady smluvních stran, aby dosáhly uspokojivé dohody.

V krajním případě se použije rozhodčí řízení uvedené v článku 8 Dohody.

E-shop

Sdílená ekonomika a delikty

Sdílená ekonomika a delikty

Jan Pichrt, Radim Boháč, David Elischer, Martin Kopecký, Jakub Morávek - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je souborem příspěvků nejen aktivních účastníků konference Sdílená ekonomika a delikty, ale i dalších zástupců odborné veřejnosti. Konference byla již druhou tematicky zaměřenou konferencí na problematiku sdílené ekonomiky pořádanou na Právnické fakultě UK v rámci vědeckého ...

Cena: 396 KčKOUPIT

Soukromoprávní ochrana nezletilých v České republice

Soukromoprávní ochrana nezletilých v České republice

Jana Lindová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie komplexně zpracovává problematiku ochrany sociálních práv nezletilých v soukromém právu. Po úvodní obecné charakteristice koncepce sociálních práv a postavení nezletilých v soukromoprávních vztazích se autorka soustředí především na rozsah ochrany sociálních práv ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Dopravní aplikace sdílené ekonomiky

Dopravní aplikace sdílené ekonomiky

Matěj Krupa - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktická příručka uvádí čtenáře do problematiky právní úpravy tzv. dopravních aplikací sdílené ekonomiky, což jsou moderní programy pro mobilní telefony zvané BlaBlaCar, Uber a Bolt (dříve známý jako Taxify). Po stručném popisu fenoménu sdílené ekonomiky, principů fungování ...

Cena: 280 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.