Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 129/2005 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2005, částka 58, ze dne 13. 12. 2005

129

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. listopadu 2005 byl v Praze podepsán Program spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Slovenské republiky na léta 2005 - 2007.

Program vstoupil v platnost na základě svého článku 17 odst. 2 dne 21. listopadu 2005.

České znění Programu se vyhlašuje současně.

Program spolupráce
mezi
Ministerstvem kultury České republiky
a
Ministerstvem kultury Slovenské republiky
na léta 2005 - 2007

Ministerstvo kultury České republiky a Ministerstvo kultury Slovenské republiky (dále jen "smluvní strany"),

vedeny přáním dále rozvíjet a prohlubovat současné přátelské vztahy mezi oběma státy a podnítit vzájemné porozumění mezi svými národy v oblasti kultury

a v souladu s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy, podepsanou dne 23. května 2000 v Praze,

se dohodly takto:

Článek 1
Spolupráce v oblasti kultury

Smluvní strany budou rozvíjet všestranné kontakty v oblasti kultury a budou podporovat přímou spolupráci mezi českými a slovenskými tvůrci, profesními sdruženími, občanskými sdruženími a institucemi a organizacemi, které působí v České republice a ve Slovenské republice ve všech oblastech kultury.

Článek 2
Divadlo, hudba a tanec

(1) Smluvní strany budou podporovat uvádění divadelní, hudební a taneční tvorby českých a slovenských autorů, se zvláštním přihlédnutím k tvorbě současných autorů.

(2) Smluvní strany budou dle svých možností, na zásadách vzájemnosti a v souladu s dramaturgickými plány pořadatelů podporovat účast českých a slovenských umělců, odborníků a uměleckých souborů na významných divadelních, hudebních a tanečních akcích pořádaných v České republice a ve Slovenské republice. Svou pozornost přitom zaměří zejména na tyto akce:

a)   v oblasti hudby: 
v České republice:
Mezinárodní hudební festival "Pražské jaro",
Česko-slovenský jazzový festival v Přerově,
Expozice nové hudby v Brně,
Mezinárodní hudební festival "Letní slavnosti staré hudby" v Praze;
ve Slovenské republice:
Bratislavské hudební slavnosti,
mezinárodní festival současné hudby MELOS-ETOS v Bratislavě,
Dny staré hudby v Bratislavě;
 b)   v oblasti divadla:
v České republice:
Mezinárodní festival "Divadlo" v Plzni,
Festival loutkových divadel "Skupova Plzeň" (v sudých letech),
Mezinárodní festival "Divadlo bez hranic" v Českém Těšíně,
festival "Mateřinka" v Liberci (v lichých letech),
divadelní přehlídka "Slovenské divadlo" v Praze,
Mezinárodní divadelní festival "Setkání - stretnutie" ve Zlíně;
ve Slovenské republice:
Mezinárodní divadelní festival "Divadelná Nitra",
Mezinárodní festival "Bábkarská Bystrica",
divadelní přehlídka "České divadlo" v Bratislavě,
Mezinárodní divadelní festival "Zámocké hry zvolenské";
c)   v oblasti tance:
v České republice:
Mezinárodní taneční festival "Tanec Praha";
ve Slovenské republice:
Mezinárodní taneční festival "Bratislava v pohybe".

(3) Smluvní strany budou dle svých možností a na zásadách vzájemnosti podporovat hostování českého Národního divadla v Bratislavě a Slovenského národního divadla v Praze.

(4) Smluvní strany budou dle svých možností podporovat přímou spolupráci Divadelního ústavu v Praze a Divadelního ústavu v Bratislavě, zejména pak v oblasti výstav, publikační činnosti a společných projektů organizovaných těmito institucemi.

Článek 3
Výtvarné umění

(1) Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi českými a slovenskými institucemi a organizacemi působícími v České republice a ve Slovenské republice v oblasti výtvarného umění.

(2) Smluvní strany budou podporovat uvádění tvorby českých a slovenských výtvarných umělců působících v České republice a ve Slovenské republice, se zvláštním přihlédnutím k tvorbě současných autorů.

(3) Smluvní strany v rámci svých možností podpoří společný česko-slovenský projekt "Nové spojení", který je společnou výstavou děl českých a slovenských výtvarníků - finalistů a vítězů soutěže o cenu Jindřicha Chalupeckého v České republice a soutěže TONAL ve Slovenské republice.

Článek 4
Muzea a galerie

(1) Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi českými a slovenskými muzei a galeriemi, jakož i dalšími institucemi a organizacemi působícími v České republice a ve Slovenské republice v oblasti vytváření, uchování a prezentace muzejních a galerijních sbírek jako nedílné součásti movitého kulturního dědictví České republiky a Slovenské republiky.

(2) Smluvní strany budou podporovat spolupráci institucí a organizací, na které odkazuje odstavec 1, za účelem přípravy a realizace společných nebo výměnných výstav, výměny odborných publikací, účasti odborníků na konferencích, sympoziích, vědeckých projektech, výzkumech a dalších odborných a kulturních aktivitách.

(3) Smluvní strany budou podporovat výměnu odborníků institucí a organizací, na které odkazuje odstavec 1, a výměnu informací z oblasti muzeologie.

(4) Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi českým a slovenským výborem Mezinárodní rady muzeí (ICOM).

(5) Smluvní strany budou v rámci svých možností a v souladu s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o společném vlastnictví, hospodaření a užívaní výstavního pavilonu v Benátkách, podepsanou dne 31. října 2002 v Praze, která vstoupila v platnost dne 3. července 2003, podporovat společné česko-slovenské projekty uváděné v rámci Bienále výtvarného umění v Benátkách a Bienále architektury v Benátkách.

Článek 5
Ochrana kulturního dědictví

(1) Smluvní strany budou v rámci svých kompetencí spolupracovat v oblasti ochrany movitého, nemovitého i nehmotného kulturního dědictví České republiky a Slovenské republiky.

(2) Smluvní strany se budou vzájemně informovat o právních předpisech týkajících se kulturního dědictví České republiky a Slovenské republiky, o přípravě změn těchto předpisů a tvorbě nových předpisů a budou si vyměňovat zkušenosti z této oblasti.

(3) Smluvní strany budou podporovat činnost vedoucí k evidenci, dokumentaci, digitalizaci a prezentaci kulturního dědictví České republiky a Slovenské republiky a budou si vyměňovat informace o činnosti v této oblasti.

(4) Smluvní strany budou v souladu s normami mezinárodního práva, zejména pak s Úmluvou UNESCO o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků, podepsanou v Paříži dne 14. listopadu 1970, vnitrostátními právními předpisy platnými v České republice a ve Slovenské republice a v mezích svých kompetencí společně bránit nelegálnímu obchodu a vývozu kulturních statků nacházejících se na území České republiky a Slovenské republiky a poskytovat si informace a zkušenosti z této činnosti.

(5) Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi českými a slovenskými institucemi a organizacemi, které působí v České republice a ve Slovenské republice v oblasti ochrany a uchování kulturních statků.

Článek 6
Autorské právo

(1) Smluvní strany budou v rámci svých kompetencí podporovat přímou spolupráci mezi českými a slovenskými autorskými svazy a dalšími institucemi a organizacemi, které působí v České republice a ve Slovenské republice v oblasti autorského práva.

(2) Smluvní strany budou v rámci svých kompetencí spolupracovat při zajišťování ochrany práva autorského a práv s ním souvisejících v souladu s vnitrostátními právními předpisy platnými v České republice a ve Slovenské republice, právními předpisy Evropských společenství a v souladu s Bernskou úmluvou o ochraně literárních a uměleckých děl, podepsanou dne 9. září 1886, ve znění pařížské revize ze dne 24. července 1971, Mezinárodní úmluvou o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových a televizních organizací, podepsanou v Římě dne 26. října 1961, a smlouvami Světové organizace duševního vlastnictví o právu autorském, o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech, sjednanými dne 20. prosince 1996 v Ženevě.

Článek 7
Neprofesionální umění, tradiční lidová kultura a umělecké aktivity dětí a mládeže

(1) Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci českých a slovenských institucí a organizací působících v České republice a ve Slovenské republice v oblasti neprofesionálního umění, tradiční lidové kultury a uměleckých aktivit dětí a mládeže.

(2) Smluvní strany budou v rámci svých možností podporovat účast českých a slovenských umělců, souborů, porotců a seminaristů z oblasti neprofesionálního umění, tradiční lidové kultury a uměleckých aktivit dětí a mládeže na významných akcích konaných v České republice a ve Slovenské republice. Zvláštní pozornost přitom zaměří na tyto akce:

v České republice:
Mezinárodní folklórní festival ve Strážnici,
Festival sborového umění v Jihlavě,
Festival českého amatérského divadla s mezinárodní účastí "Jiráskův Hronov",
Festival amatérských loutkářských divadel "Loutkářská Chrudim",
Mezinárodní festival folklórních souborů "Rožnovské slavnosti" ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm;
ve Slovenské republice:
festival "Scénická žatva" v Martině,
Mezinárodní folklórní festival ve Východnej,
festival národnostních menšin.

(3) Smluvní strany v rámci svých možností podpoří společný česko-maďarsko-polsko-slovenský projekt "Dny tradiční kultury".

(4) Smluvní strany v rámci svých možností podpoří Česko-slovenský festival neprofesionální umělecké tvorby, který se koná střídavě v České republice a ve Slovenské republice.

(5) Smluvní strany budou podporovat společné projekty, na kterých spolupracují české a slovenské instituce, které se zabývají dokumentací, zpracováním a zpřístupňováním tradic lidové kultury.

(6) Smluvní strany budou v rámci svých možností podporovat kulturní aktivity slovenské národnostní menšiny žijící na území České republiky a české národnostní menšiny žijící na uzemí Slovenské republiky.

Článek 8
Audiovize

(1) Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci českých a slovenských institucí a organizací působících v České republice a ve Slovenské republice v oblasti médií a audiovize, jejímž cílem je realizace filmů a poskytování služeb v této oblasti. Zvláštní pozornost zaměří na podporu přímé spolupráce Národního filmového archivu v Praze a Slovenského filmového ústavu v Bratislavě.

(2) Smluvní strany budou podporovat výměnu českých a slovenských filmů na komerčním i nekomerčním základě.

(3) Smluvní strany budou podporovat účast českých a slovenských umělců a odborníků na mezinárodních filmových festivalech pořádaných v České republice a ve Slovenské republice, přičemž zvláštní pozornost zaměří na tyto akce:

v České republice:
Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech,
Mezinárodní přehlídka filmu, televize a videa Febiofest,
Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně,
Letní filmová škola v Uherském Hradišti;
ve Slovenské republice:
Mezinárodní filmový festival ARTFILM v Trenčianských Teplicích,
Mezinárodní filmový festival v Bratislavě.

Článek 9
Literatura a knižní kultura

(1) Smluvní strany budou podporovat aktivity vedoucí ke vzájemné znalosti národních literatur.

(2) Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci a rozvíjet mezinárodní výměnu publikací mezi národními knihovnami, popřípadě dalšími českými a slovenskými kulturními a informačními institucemi, zvláště pak spolupráci v oblasti nových technologií, jejímž účelem je zpřístupňování této části kulturního dědictví České republiky a Slovenské republiky veřejnosti.

(3) Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi českými a slovenskými vydavatelskými organizacemi, zvláště pak v oblasti marketingu krásné a odborné literatury na vydavatelských trzích v České republice a ve Slovenské republice.

(4) Smluvní strany budou v rámci svých možností podporovat překládání českých literárních děl do slovenského jazyka a slovenských literárních děl do českého jazyka.

Článek 10
Astronomie

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci českých a slovenských hvězdáren, planetárií, observatoří a dalších institucí a organizací působících v České republice a ve Slovenské republice v oblasti astronomie a dalších přírodních věd, zejména pak v rámci vědeckého výzkumu, sestavování vědeckých programů, technického vybavování a organizačního zabezpečování expedic, které se zabývají pozorováním zatmění slunce, a v rámci vzájemné výměny odborníků a jejich účasti na kongresech, aktivech, seminářích a poradách s astronomickou tematikou.

Článek 11
Měsíc české a slovenské kulturní vzájemnosti

(1) Smluvní strany vyhlašují říjen každého roku Měsícem české a slovenské kulturní vzájemnosti. Cílem této iniciativy je ukázat na vzorku jediného měsíce v roce, v jak aktivní rovině se odehrávají česko-slovenské kulturní vztahy, a přiblížit současné trendy české a slovenské kultury zejména mladé generaci.

(2) Smluvní strany se budou vzájemně s dostatečným časovým předstihem informovat o akcích, které se každoročně v rámci Měsíce české a slovenské kulturní vzájemnosti konají na území jejich státu, a v rámci svých možností tyto akce podpoří.

(3) Smluvní strany se budou s dostatečným časovým předstihem vzájemně informovat o svých návrzích na uspořádání společného slavnostního zahájení a ukončení Měsíce české a slovenské kulturní vzájemnosti v příslušném roce.

Článek 12
UNESCO

(1) Smluvní strany budou v rámci svých možností podporovat spolupráci České komise pro UNESCO a Slovenské komise pro UNESCO.

(2) Smluvní strany budou prostřednictvím svých odborníků v případě potřeby vzájemně konzultovat otázky týkající se Světového dědictví UNESCO.

Článek 13
Evropská unie

Smluvní strany budou v rámci svých možností podporovat spolupráci českých a slovenských institucí a organizací, které spolupracují v oblasti kultury v rámci programů Evropské unie.

Článek 14
Výměna odborníků

(1) Smluvní strany si v době platnosti tohoto Programu spolupráce mohou vyměňovat odborníky z oblasti kultury k pobytům v celkovém každoročním objemu devadesát dnů, přičemž délka jednoho pobytu nepřesáhne čtrnáct dnů.

(2) Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, bude se výměna odborníků podle tohoto Programu spolupráce uskutečňovat v souladu s vnitrostátními právními předpisy platnými v České republice a ve Slovenské republice a za těchto organizačních a finančních pravidel:

(2.1) Vysílající smluvní strana sdělí přijímající smluvní straně přímo nebo diplomatickou cestou návrh na vyslání svých odborníků nejpozději tři měsíce před datem plánovaného uskutečnění pobytu. V návrhu uvede:

a)   jméno a příjmení odborníků, jejich profesní životopis a čísla pasů,
b)   návrh programu činnosti nebo studia, který hodlají uskutečnit,
c)   návrh termínu uskutečnění pobytu,
d)   odkaz k článku Programu spolupráce, na jehož základě se výměna uskutečňuje,
e)   další informace, o které přijímající smluvní strana požádá.

(2.2) Přijímající smluvní strana oznámí vysílající smluvní straně své stanovisko o přijetí navrhovaných odborníků spolu s určením data zahájení pobytu nejpozději šest týdnů před datem zahájení pobytu.

(2.3) Vysílající smluvní strana oznámí přijímající smluvní straně přesné datum a čas příjezdu a odjezdu a způsob dopravy odborníků nejpozději tři týdny před datem zahájení pobytu.

(2.4) Vysílající smluvní strana uhradí odborníkům náklady na mezinárodní cestovné do místa pobytu a zpět.

(2.5) Vyžaduje-li to schválený program pobytu, uhradí přijímací smluvní strana odborníkům náklady na místní dopravu, vyjma městské hromadné dopravy.

(2.6) Přijímající smluvní strana poskytne osobám přijímaným podle tohoto Programu spolupráce ubytování a částku na stravné a kapesné dle vnitrostátních právních předpisů platných v České republice a ve Slovenské republice.

(2.7) V případě náhlého onemocnění nebo úrazu, s výjimkou zubního a chronického onemocnění, bude zdravotní péče hrazena v nezbytně nutném rozsahu dle vnitrostátních právních předpisů platných v České republice a ve Slovenské republice a dle příslušných právních předpisů Evropských společenství.

Článek 15
Výměny výstav

Smluvní strany si v průběhu platnosti tohoto Programu spolupráce mohou vyměňovat výstavy. Organizační a finanční pravidla těchto výstav si smluvní strany dohodnou případ od případu přímo nebo diplomatickou cestou.

Článek 16
Všeobecná ustanovení

(1) Veškeré aktivity a výměny uvedené v tomto Programu spolupráce se budou uskutečňovat v mezích rozpočtových možností smluvních stran.

(2) Tento Program spolupráce nevylučuje uskutečnění dalších aktivit dohodnutých smluvními stranami diplomatickou cestou.

Článek 17
Závěrečná ustanovení

(1) Případné spory vyplývající z výkladu nebo z provádění tohoto Programu spolupráce budou řešit smluvní strany jednáním přímo nebo diplomatickou cestou.

(2) Tento Program spolupráce vstupuje v platnost dnem podpisu a zůstane v platnosti do 31. prosince 2007. Jeho platnost se automaticky prodlužuje do doby vstupu v platnost nového programu spolupráce. Každá ze smluvních stran ho však může písemně vypovědět s šestiměsíční výpovědní lhůtou.

Dáno v Praze dne 21. listopadu 2005 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.  

Za Ministerstvo kultury 
České republiky:  
Mgr. Vítězslav Jandák v. r.  
ministr kultury  
Za Ministerstvo kultury
Slovenské republiky:
František Tóth v. r.
ministr kultury

E-shop

Likvidace obchodních společností, 6. vydání

Likvidace obchodních společností, 6. vydání

Ing. Jana Pilátová, Jaroslav Richter dr.h.c.,Mgr. Adam Sigmund, Mgr. Petr Taranda - Anag, spol. s r. o.

Likvidace obchodní korporace je seriózním, řádným a zákonným ukončením života právnické osoby. Tato publikace, nyní již v šestém aktualizovaném vydání, se komplexně věnuje problematice likvidace obchodní korporace nejen podle pravidel stanovených novým občanským zákoníkem (zákon ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech státního zastupitelství a státních zástupců

Přehled judikatury ve věcech státního zastupitelství a státních zástupců

JUDr. Jan Lata, Ph.D, Mgr. Jiří Pavlík - Wolters Kluwer, a. s.

Přehled judikatury je fakticky prvním zpracováním rozhodovací činnosti soudů ve věcech státního zastupitelství a státních zástupců. Autoři jej pojali jako výběr nejdůležitějších rozhodnutí jak tuzemských, tak ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu

Přehled judikatury ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je souborem nejvýznamnějších rozhodnutí vyšších soudů ohledně promlčení a prekluze v soukromoprávních vztazích. Přehled zahrnuje judikaturu utříděnou z pohledu jednotlivých oblastí soukromého práva ...

Cena: 352 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.