Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 128/2005 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2005, částka 58, ze dne 13. 12. 2005

128

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. dubna 2004 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Srílanské demokratické socialistické republiky o leteckých službách.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 22 odst. 1 dne 6. srpna 2004. Podle odstavce 2 téhož článku po vstupu dohody v platnost pozbyla platnosti ve vztahu k České republice a Srílanské demokratické socialistické republice Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Srí Lanka o leteckých službách mezi a za jejich příslušnými územími, podepsaná v Kolombu dne 30. listopadu 1977 a vyhlášená pod č. 37/1980 Sb.

Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašuje současně.

Překlad

Dohoda
mezi
vládou České republiky
a
vládou Srílanské demokratické socialistické republiky
o leteckých službách

Vláda České republiky a vláda Srílanské demokratické socialistické republiky, (dále uváděné jako "smluvní strany");

jsouce stranami Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, otevřené k podpisu v Chicagu dne sedmého prosince 1944;

vedeny přáním sjednat dohodu v souladu s a jako dodatek k výše zmíněné Úmluvě za účelem rozvíjení leteckých služeb mezi a za územími jejich států; a

uznávajíce význam letecké dopravy jako prostředek k vytvoření a zachování přátelství, porozumění a spolupráce mezi národy obou zemí,

se dohodly takto:

Článek 1
Definice

(1) Pro účely této Dohody, pokud z textu nevyplývá jinak:

a)   výraz "letecké úřady" znamená v případě České republiky Ministerstvo dopravy a spojů, a v případě Srílanské demokratické socialistické republiky ministra odpovědného za civilní letectví nebo, v obou případech, kteroukoli jinou osobu nebo orgán právně zmocněný k provádění jakýchkoli funkcí, které souvisí s touto Dohodou;
b)   výraz "Dohoda" znamená tuto Dohodu, Přílohu, jež je nedílnou součástí Dohody, a jakýkoli doplněk Dohody nebo Přílohy;
c)  výraz "Příloha" znamená Přílohu k této Dohodě a její změny provedené v souladu s ustanoveními článku 18 této Dohody. Příloha tvoří nedílnou součást této Dohody a všechna odvolání na tuto Dohodu, pokud není výslovně stanoveno jinak, zahrnují zmíněnou Přílohu;
d)   výraz "kapacita" ve vztahu k dohodnutým službám znamená nabízenou sedadlovou kapacitu letadla používaného při těchto službách, násobenou počtem frekvencí provozovaných tímto letadlem v daném období na lince nebo úseku linky;
e)   výraz "Úmluva" znamená Úmluvu o mezinárodním civilním letectví sjednanou v Chicagu dne sedmého prosince 1944 a zahrnuje jakoukoli přílohu přijatou podle článku 90 této Úmluvy a jakoukoli změnu příloh nebo Úmluvy podle jejích článků 90 a 94, pokud tyto přílohy a změny byly přijaty oběma smluvními stranami;
f)   výraz "určený letecký podnik" znamená každý letecký podnik, který jedna smluvní strana písemně určila druhé smluvní straně a který je podle článku 3 této Dohody oprávněn provozovat dohodnuté služby na stanovených linkách podle článku 2 odstavce (1) této Dohody;
g)   výrazy "území", "letecká dopravní služba", "mezinárodní letecká dopravní služba", "letecký podnik" a "přistání pro potřeby nikoli obchodní" mají význam, který je pro ně příslušně stanoven v článcích 2 a 96 Úmluvy.

(2) Při provádění této Dohody budou smluvní strany jednat v souladu s ustanoveními Úmluvy, pokud se tato ustanovení vztahují na mezinárodní letecké dopravní služby.

Článek 2
Přepravní práva

(1) Každá smluvní strana poskytuje druhé smluvní straně práva stanovená v této Dohodě za účelem zřízení a provozování mezinárodních leteckých dopravních služeb určeným leteckým podnikem nebo leteckými podniky na linkách stanovených v příslušné části Přílohy. Tyto služby a linky jsou dále nazývány "dohodnuté služby" a "stanovené linky".

(2) Podle ustanovení této Dohody bude určený letecký podnik nebo letecké podniky každé smluvní strany využívat při provozování dohodnutých služeb na stanovených linkách následující práva:

a)   létat bez přistání přes území státu druhé smluvní strany;
b)   přistávat na území státu druhé smluvní strany pro potřeby nikoli obchodní;
c)   nakládat a vykládat na území státu druhé smluvní strany v místech stanovených v Příloze cestující, zavazadla a zboží včetně poštovních zásilek, odděleně nebo v kombinaci, určené nebo pocházející z místa nebo míst na území státu první smluvní strany; a
d)   nakládat a vykládat na území třetích států v místech stanovených v Příloze cestující, zavazadla a zboží včetně poštovních zásilek, odděleně nebo v kombinaci, určené nebo pocházející z míst na území státu druhé smluvní strany, stanovených v Příloze.

(3) Letecké podniky každé smluvní strany, jiné než ty, které jsou určené podle článku 3 této Dohody, budou také užívat práva stanovená v odstavci (2) (a) a (b) tohoto článku.

(4) V odstavci (2) tohoto článku nemůže být nic považováno za udělení práva určenému leteckému podniku nebo podnikům jedné smluvní strany nakládat na území státu druhé smluvní strany cestující, zavazadla a zboží včetně poštovních zásilek za úplatu nebo nájemné s určením pro jiné místo na území státu této druhé smluvní strany.

(5) Jestliže kvůli ozbrojenému konfliktu, politickému nepokoji či vývoji, nebo výjimečným a mimořádným okolnostem, určený letecký podnik jedné smluvní strany nemůže provozovat dohodnuté služby na obvyklých linkách, druhá smluvní strana bude usilovat, aby usnadnila pokračování provozu takových služeb pomocí nového, dočasného a vhodného uspořádání linek podle vzájemného rozhodnutí smluvních stran.

(6) V místech na stanovených linkách bude mít určený letecký podnik právo užívat všech leteckých cest, letišť a jiných zařízení poskytovaných smluvními stranami na nediskriminačním základě.

Článek 3
Určení a provozní oprávnění

(1) Každá smluvní strana má právo určit letecký podnik nebo letecké podniky za účelem provozu dohodnutých služeb pro svoji potřebu a odvolat určení kteréhokoli leteckého podniku nebo nahradit dříve určený jiným leteckým podnikem. Toto určení bude provedeno písemným oznámením diplomatickou cestou. Nebude-li mezi leteckými úřady obou smluvních stran výslovně dohodnuto jinak, nebude pro každou jednotlivou linku určen více než jeden určený letecký podnik z každé smluvní strany.

(2) Letecký úřad, který obdržel oznámení o určení, udělí bez prodlení, podle ustanovení odstavců (3) a (4) tohoto článku, určenému leteckému podniku druhé smluvní strany potřebná provozní oprávnění.

(3) Letecký úřad jedné smluvní strany může požadovat, aby letecký podnik určený druhou smluvní stranou prokázal, že je schopen plnit podmínky stanovené zákony a předpisy, které tento úřad uplatňuje na provoz mezinárodních leteckých dopravních služeb v souladu s ustanoveními Úmluvy.

(4) Letecký úřad každé smluvní strany má právo odmítnout přijmout určení leteckého podniku a odmítnout udělit provozní oprávnění uvedené v odstavci (2) tohoto článku, nebo uložit takové podmínky, které považuje za nezbytné pro výkon práv stanovených v článku 2 této Dohody, kdykoli smluvní strana nemá důkaz, že takový letecký podnik:

a)   je řádně zapsán a má své hlavní sídlo, administrativní ústředí nebo hlavní místo obchodní činnosti na území smluvní strany, která letecký podnik určila; a
b)   má platné osvědčení leteckého dopravce nebo podobné oprávnění vydané leteckým úřadem smluvní strany, která letecký podnik určila; a
c)   je podstatnou částí vlastněn a skutečně kontrolován smluvní stranou, která letecký podnik určila, nebo občany jejího státu.

(5) Jakmile byl letecký podnik určen a bylo mu uděleno provozní oprávnění podle tohoto článku, může v plném nebo částečném rozsahu provozovat dohodnuté služby za předpokladu, že tarify a letové řády stanovené podle ustanovení článků 12 a 14 této Dohody jsou pro tyto služby v platnosti.

Článek 4
Odvolání, pozastavení nebo omezení provozního oprávnění

(1) Letecký úřad každé smluvní strany bude mít právo zrušit provozní oprávnění nebo pozastavit výkon práv stanovených v článku 2 této Dohody určenému leteckému podniku druhé smluvní strany nebo uložit pro využívání těchto práv, dočasně nebo trvale, jiné podmínky, které považuje za nezbytné,

a)   jestliže tento letecký podnik neprokáže leteckému úřadu smluvní strany, která poskytuje práva, způsobilost plnit podmínky stanovené zákony a předpisy, které v souladu s Úmluvou tento úřad uplatňuje; nebo
b)   jestliže tento letecký podnik neprokáže, že
(i) je řádně zapsán a má své hlavní sídlo, administrativní ústředí nebo hlavní místo obchodní činnosti na území smluvní strany, která letecký podnik určila;
(ii) má platné osvědčení leteckého dopravce nebo podobné oprávnění vydané leteckým úřadem smluvní strany, která letecký podnik určila; a
(iii) podstatná část vlastnictví a skutečná kontrola patří státu smluvní strany, která určila letecký podnik, nebo občanům tohoto státu; nebo
c)   jestliže tento letecký podnik neprovozuje dohodnuté služby v souladu s podmínkami stanovenými touto Dohodou; nebo
d)   v souladu s článkem 6 odstavcem (9) této Dohody; nebo
e)   v případě, že nedosáhne uspokojivé dohody v souladu s článkem 7 odstavcem (3) této Dohody; nebo
f)   v případě, že druhá smluvní strana neuskuteční vhodná opatření zlepšit bezpečnost letectví v souladu s článkem 7 odstavcem (5) této Dohody; nebo
g)   v souladu s článkem 7 odstavcem (9) této Dohody.

(2) Pokud nebude nutné provést okamžitá opatření k zabránění dalšího porušování výše uvedených zákonů a předpisů, budou práva uvedená v odstavci (1) tohoto článku uplatněna pouze po konzultaci s leteckým úřadem druhé smluvní strany. Pokud nebude leteckými úřady dohodnuto jinak, budou tyto konzultace mezi leteckými úřady obou smluvních stran zahájeny do šedesáti (60) dnů od data požadavku učiněného kterýmkoli leteckým úřadem.

(3) V případě, že jedna ze smluvních stran učiní opatření podle tohoto článku, práva druhé smluvní strany podle článku 19 nebudou dotčena.

Článek 5
Uplatňování zákonů, předpisů a postupů

(1) Při vstupu, pobytu a výstupu z území státu jedné smluvní strany musí být používány a dodržovány letadly obou smluvních stran, bez rozdílu k národnosti, zákony, předpisy a postupy státu této smluvní strany, vztahující se na provoz a navigaci letadel.

(2) Zákony, předpisy a postupy státu jedné smluvní strany, týkající se vstupu, pobytu, tranzitu nebo výstupu cestujících, posádek, zavazadel a zboží včetně poštovních zásilek z území jejího státu, jako jsou zákony, předpisy a postupy týkající se vstupu, výstupu, ochrany civilního letectví, přistěhovalectví, pasů, cel, měnových a zdravotních nebo hygienických opatření, se budou vztahovat na cestující, posádky, zavazadla, zboží a poštovní zásilky dopravované letadlem určeného leteckého podniku druhé smluvní strany při vstupu nebo výstupu nebo pobytu na území státu první smluvní strany.

(3) Žádná smluvní strana neposkytne jakoukoli výhodu svým vlastním nebo kterýmkoli jiným leteckým podnikům před leteckým podnikem druhé smluvní strany při uplatňování zákonů a předpisů stanovených pro výkon tohoto článku.

Článek 6
Ochrana letectví

(1) Smluvní strany si navzájem znovu potvrzují, v souladu se svými právy a povinnostmi podle mezinárodního práva, že jejich závazek chránit bezpečnost civilního letectví před nezákonnými činy, tvoří nedílnou součást této Dohody.

(2) Smluvní strany budou zejména jednat v souladu s ustanoveními Úmluvy o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla, podepsané v Tokiu 14. září 1963, Úmluvy o potlačení protiprávního zmocnění se letadel, podepsané v Haagu 16. prosince 1970, Úmluvy o potlačení protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví, podepsané v Montrealu 23. září 1971, a Protokolu o potlačení protiprávních činů násilí na letištích sloužících mezinárodnímu civilnímu letectví, podepsaného v Montrealu 24. února 1988, Úmluvy o značení plastických výbušnin za účelem jejich detekce, podepsané v Montrealu 1. března 1991, a jakékoli jiné mnohostranné smlouvy upravující ochranu letectví, která je závazná pro obě smluvní strany.

(3) Smluvní strany si na požádání vzájemně poskytnou veškerou nutnou pomoc k zabránění činům nezákonného zmocnění se civilních letadel a jiných nezákonných činů proti bezpečnosti těchto letadel, jejich cestujících a posádek, letišť a leteckých navigačních zařízení a jakémukoli jinému ohrožení bezpečnosti civilního letectví.

(4) Smluvní strany budou, ve svých vzájemných vztazích, jednat v souladu s ustanoveními o ochraně letectví stanovenými Mezinárodní organizací pro civilní letectví a označovanými jako Přílohy k Úmluvě v rozsahu, ve kterém jsou tato bezpečnostní opatření platná vůči smluvním stranám; budou vyžadovat, aby provozovatelé letadel, kteří mají hlavní sídlo obchodní činnosti nebo stálé sídlo na území jejich států, a provozovatelé letišť na území jejich států jednali v souladu s takovými ustanoveními o ochraně letectví.

(5) Každá smluvní strana souhlasí s tím, že může být požadováno, aby její provozovatelé letadel dodržovali ustanovení o ochraně letectví uvedená výše v odstavci (4) vyžadovaná druhou smluvní stranou pro vstup, výstup a pobyt na území jejího státu.

(6) Každá smluvní strana zajistí, že na území jejího státu budou účinně uplatňována odpovídající opatření k ochraně letadel a kontrole cestujících, posádek, příručních zavazadel, zapsaných zavazadel, zboží a palubních zásob před a v průběhu nastupování a nakládání.

(7) Každá smluvní strana bude pozitivně posuzovat jakýkoli požadavek druhé smluvní strany na přiměřená bezpečnostní opatření za účelem čelit určité hrozbě.

(8) Dojde-li ke spáchání činu nebo hrozbě spáchání činu nezákonného zmocnění se civilního letadla nebo jiného nezákonného činu proti bezpečnosti takového letadla, jeho cestujících a posádky, letišť nebo navigačních zařízení, smluvní strany si vzájemně pomohou usnadňováním předávání zpráv a jinými příslušnými opatřeními, směřujícími k ukončení takového činu nebo hrozby, co nejrychleji a s minimálním ohrožením života.

(9) Má-li smluvní strana opodstatněné důvody se domnívat, že se druhá smluvní strana odchýlila od ustanovení tohoto článku na ochranu letectví, letecký úřad této smluvní strany může požádat o neodkladné konzultace s leteckým úřadem druhé smluvní strany. Nedosažení uspokojivé dohody do jednoho (1) měsíce od data takové žádosti bude důvodem k uplatnění článku 4 této Dohody. Bude-li to vyžadovat vážná situace, může kterákoli smluvní strana provést prozatímní opatření před uplynutím měsíční lhůty. Jakékoli opatření provedené v souladu s tímto odstavcem bude přerušeno, jakmile druhá smluvní strana vyhoví bezpečnostním ustanovením tohoto článku.

Článek 7
Bezpečnost letectví

(1) Osvědčení o letové způsobilosti, osvědčení o kvalifikaci a průkazy vydané nebo potvrzené jednou ze smluvních stran a dosud mající platnost budou uznány za platné druhou smluvní stranou pro provoz dohodnutých služeb za předpokladu, že tato osvědčení a průkazy alespoň odpovídají nebo jsou vyšší než minimální normy stanovené podle Úmluvy.

(2) Každá smluvní strana si však vyhrazuje právo odmítnout uznat jako platné pro účely letů nad územím svého státu osvědčení o kvalifikaci a průkazy vydané jejím vlastním státním příslušníkům druhou smluvní stranou nebo jiným státem.

(3) Jestliže výsady nebo podmínky průkazů nebo osvědčení vydaných nebo potvrzených jednou smluvní stranou dovolují rozdíl od norem stanovených Úmluvou, bez ohledu na to, zda byly tyto rozdíly oznámeny Mezinárodní organizaci pro civilní letectví, letecký úřad druhé smluvní strany může, aniž by byla dotčena práva první smluvní strany podle odstavce (5) tohoto článku, žádat konzultace u leteckého úřadu druhé smluvní strany v souladu s článkem 17 za účelem se přesvědčit, že příslušné postupy jsou pro něj přijatelné. Nedosažení uspokojivé dohody bude důvodem k uplatnění článku 4 odstavce (1) této Dohody.

(4) Každá smluvní strana může kdykoli požádat o konzultace týkající se bezpečnostních norem přijatých druhou smluvní stranou v kterékoli oblasti vztahující se na posádky, letadla a jejich provoz. Takové konzultace se uskuteční do třiceti (30) dnů ode dne požádání.

(5) Jestliže po těchto konzultacích jedna smluvní strana shledá, že druhá smluvní strana neúčinně udržuje a vykonává v kterékoli oblasti bezpečnostní normy alespoň na minimální úrovni stanovené v daném období Úmluvou, tato smluvní strana oznámí druhé smluvní straně svá zjištění a opatření považovaná za nezbytná k tomu, aby bylo dosaženo souladu s těmito minimálními normami, a druhá smluvní strana učiní příslušná opravná opatření. Neuskutečnění příslušných opravných opatření druhou smluvní stranou do patnácti (15) dnů, nebo v delší lhůtě, která může být dohodnuta, bude důvodem pro uplatnění článku 4 této Dohody.

(6) Berouce v úvahu povinnosti uvedené v článku 33 Úmluvy je dohodnuto, že jakékoli letadlo provozované leteckým podnikem jedné smluvní strany, nebo jeho jménem na základě smlouvy o leasingu, na službách do nebo z území státu jiné smluvní strany může, v době, kdy se nachází na území státu druhé smluvní strany, být podrobeno inspekci oprávněnými zástupci státu druhé smluvní strany, na palubě i zvenku za účelem ověření jak platnosti dokladů letadla a jeho posádky, tak i zjevného stavu letadla a jeho vybavení (dále v tomto článku nazývané "inspekce na stojánce"), za předpokladu, že to nepovede k nepřiměřenému zpoždění.

(7) Jestliže jakákoli inspekce na stojánce nebo série inspekcí na stojánce povede:

a)   k vážným obavám, že letadlo nebo provozování letadla neodpovídají minimálním normám stanoveným v daném období Úmluvou, nebo
b)   k vážným obavám, že jsou neúčinně udržovány a vykonávány bezpečnostní normy stanovené v daném období Úmluvou, smluvní strana provádějící inspekci bude, pro účely článku 33 Úmluvy, mít právo svobodně prohlásit, že požadavky, na základě kterých byla vydána nebo uznána za platná osvědčení nebo průkazy týkající se daného letadla nebo jeho posádky, nebo požadavky, za kterých má být letadlo provozováno, neodpovídají nebo nejsou vyšší než minimální normy stanovené podle Úmluvy.

(8) V případě, že přístup k provedení inspekce letadla na stojánce, provozovaného leteckým podnikem jedné smluvní strany nebo jeho jménem v souladu s odstavcem (6) tohoto článku, je odepřen zástupcem tohoto leteckého podniku nebo leteckých podniků, bude mít druhá smluvní strana právo svobodně usoudit, že vznikly vážné obavy popsané v odstavci (7) tohoto článku, a učinit závěry v něm uvedené.

(9) Každá smluvní strana si vyhrazuje právo okamžitě pozastavit nebo upravit provozní oprávnění leteckému podniku nebo leteckým podnikům druhé smluvní strany v případě, že usoudí, ať již na základě inspekce na stojánce, série inspekcí na stojánce, odepření přístupu k inspekci na stojánce, konzultací nebo jiných zjištění, že okamžitá opatření jsou nezbytná pro bezpečný provoz leteckého podniku.

(10) Jakékoli opatření jedné smluvní strany podle odstavce (5) nebo (9) tohoto článku bude přerušeno, jakmile přestanou trvat důvody, pro které bylo zavedeno.

Článek 8
Celní ustanovení, cla a daně

(1) Každá smluvní strana osvobodí určený letecký podnik druhé smluvní strany od dovozních omezení, cla, nepřímých daní, spotřebních daní, inspekčních poplatků a jiných celostátních a místních dávek a poplatků, pokud jde o letadla, pohonné hmoty, mazadla, spotřebitelný technický materiál, náhradní díly včetně motorů, obvyklé vybavení letadla, zásoby letadla a potraviny (včetně alkoholu, tabáku, nápojů a jiných výrobků určených v omezeném množství k prodeji cestujícím za letu) a jiné věci, které jsou určeny k použití výhradně v souvislosti s provozem nebo obsluhou letadla určeného leteckého podniku druhé smluvní strany provozujícího dohodnuté služby, stejně tak jako tiskopisy letenek, leteckých nákladních listů, jakýkoli tištěný materiál nesoucí znaky společnosti a obvyklý náborový materiál bezplatně rozšiřovaný tímto určeným leteckým podnikem.

(2) Osvobození udělená podle tohoto článku se budou vztahovat na položky uvedené v odstavci (1) tohoto článku:

a)   dovezené na území státu jedné smluvní strany určeným leteckým podnikem druhé smluvní strany nebo jeho jménem;
b)   ponechané na palubě letadla určeného leteckého podniku jedné smluvní strany od příletu až do odletu z území státu druhé smluvní strany;
c)   vzaté na palubu letadla určeného leteckého podniku jedné smluvní strany na území státu druhé smluvní strany a určené k použití při provozu dohodnutých služeb; a to bez ohledu na to, zda tyto položky jsou používány nebo spotřebovány zcela nebo zčásti na území státu smluvní strany, která poskytuje výjimku, za předpokladu, že takové položky nebudou zcizovány na území státu této smluvní strany.

(3) Obvyklé palubní vybavení letadla, stejně tak jako materiál, dodávky a zásoby obvykle uložené na palubě letadla určeného leteckého podniku kterékoli smluvní strany, mohou být vyloženy na území státu druhé smluvní strany pouze se souhlasem celního úřadu tohoto území. V takovém případě mohou být uloženy pod celním dohledem tohoto celního úřadu do doby, než budou znovu vyvezeny, nebo s nimi bude naloženo jinak v souladu s celními předpisy.

(4) Osvobození poskytnutá tímto článkem, pokud jde o spotřebitelný technický materiál, náhradní díly včetně motorů a obvyklé palubní vybavení, se budou vztahovat i na situace, kdy určený letecký podnik kterékoli smluvní strany vstoupí v ujednání s jinými leteckými podniky o zápůjčce nebo přenechání na území státu druhé smluvní strany za předpokladu, že takové jiné letecké podniky požívají stejná osvobození od druhé smluvní strany. Takové zápůjčky a přenechání budou oznámeny leteckým podnikem příslušným celním úřadům.

Článek 9
Užívání letišť a leteckých zařízení

(1) Poplatky uložené na území státu jedné smluvní strany určenému leteckému podniku druhé smluvní strany za použití letišť, leteckých navigačních a jiných zařízení nebudou vyšší než poplatky ukládané jejím národním letadlům téže kategorie vykonávajícím podobné mezinárodní letecké dopravní služby.

(2) Žádná smluvní strana neposkytne výhody svému vlastnímu nebo jinému leteckému podniku před leteckým podnikem druhé smluvní strany, konajícímu podobné mezinárodní letecké dopravní služby, při užívání letišť, letových cest, leteckých provozních služeb a s nimi souvisejících zařízení nacházejících se pod její kontrolou.

(3) Každá smluvní strana bude podporovat konzultace mezi svými k vyměřování poplatků oprávněnými orgány a leteckými podniky používajícími služby a zařízení provozovaná těmito orgány vyměřujícími poplatky, kdykoli to bude praktické, učiní tak prostřednictvím organizací zastupujících tyto letecké podniky. Jakékoli návrhy na změny poplatků budou předány uživatelům v přiměřené lhůtě, aby měli možnost vyjádřit své stanovisko dříve, než budou změny uskutečněny. Každá smluvní strana bude dále podporovat výměnu vhodných informací o poplatcích mezi svými k vyměřování poplatků oprávněnými orgány a uživateli.

Článek 10
Tranzit

Cestující v přímém tranzitu přes území státu smluvní strany, neopouštějící část letiště určenou pro takový účel, budou podrobeni, s výjimkou ustanovení o ochraně civilního letectví uvedených v článku 6 této Dohody, a plnění úkolu zabránit nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, jen zjednodušené kontrole. Zavazadla a zboží v tranzitu budou osvobozeny od cla, spotřebních daní, podobných a jiných poplatků, které nevychází z nákladů na služby poskytované při příletu.

Článek 11
Prodej služeb a převod finančních prostředků

(1) Na základě oznámení leteckému úřadu jedné smluvní strany a po příslušné obchodní registraci v souladu se zákony a předpisy státu této smluvní strany bude mít určený letecký podnik nebo letecké podniky druhé smluvní strany právo volně prodávat své letecké dopravní služby na území státu první smluvní strany; bud' přímo nebo prostřednictvím svých zprostředkovatelů, a kterákoli osoba bude moci svobodně zakoupit tuto přepravu v místní měně nebo v jakékoli volně směnitelné měně, uznané devizovými předpisy platnými na daném území. Určené letecké podniky jedné smluvní strany budou mít právo uhradit místní výdaje na území státu druhé smluvní strany v místní měně nebo, pokud to umožňují příslušné měnové předpisy, ve volně směnitelných měnách.

(2) Každá smluvní strana udělí určeným leteckým podnikům druhé smluvní strany právo volně převést přebytek jejich příjmů nad místními výdaji získaný na území státu druhé smluvní strany v souvislosti s přepravou cestujících, zavazadel a zboží stejně jako z ostatních činností vztahujících se k letecké dopravě, které mohou být povoleny v souladu s národními předpisy. Takové převody budou provedeny podle devizového kurzu v souladu s platnými národními zákony a předpisy pro tyto platby a v případě, že oficiální devizový kurz neexistuje, budou převody provedeny podle převládajícího tržního devizového kurzu pro tyto platby. Skutečný převod bude proveden bez prodlení a nebude podléhat jakýmkoli poplatkům s výjimkou obvyklých poplatků vybíraných bankami za služby při těchto transakcích.

(3) Každá smluvní strana může udržovat a vynucovat své platné národní zákony a předpisy za předpokladu, že jsou uplatňovány nediskriminačním způsobem a neomezují práva poskytnutá podle tohoto článku.

Článek 12
Tarify

(1) Výraz "tarif", užívaný dále, znamená ceny nebo poplatky, které mají být zaplaceny za přepravu cestujících, zavazadel a zboží (s výjimkou náhrad a podmínek za přepravu poštovních zásilek), a podmínky, za kterých se tyto ceny nebo poplatky používají, včetně provizí placených při přepravě za zprostředkovatelské služby, poplatky a podmínky za jakékoli vedlejší služby k této přepravě, které jsou nabízeny leteckými podniky, a rovněž zahrnuje jakékoli podstatné výhody poskytované v souvislosti s přepravou.

(2) Tarify používané určeným leteckým podnikem smluvní strany pro služby zahrnuté v této Dohodě budou stanoveny v přiměřené výši, přičemž bude náležitě přihlíženo ke všem významným činitelům, jako jsou zájmy uživatelů, náklady na provoz, povaha služeb (jako je rychlost a cestovní pohodlí), sazby zprostředkovatelských odměn, přiměřený zisk, tarify jiných leteckých podniků a jiné obchodní úvahy na daném trhu.

(3) Letecké úřady obou smluvních stran budou považovat za nepřijatelné tarify, které jsou nepřiměřeně diskriminující, nepřiměřeně vysoké nebo omezující přepravu vzhledem k zneužití dominantního postavení nebo uměle nízké vzhledem k přímé nebo nepřímé dotaci či podpoře nebo mají za následek cenový dumping.

(4) Žádný z leteckých úřadů obou smluvních stran nebude požadovat od svých určených leteckých podniků, aby prováděly před předložením tarifů ke schválení konzultace s jinými leteckými podniky, ale rovněž nebude bránit takovým konzultacím.

(5) Tarify budou předloženy určeným leteckým podnikem nejméně třicet (30) dnů před navrhovaným datem účinnosti leteckým úřadům obou smluvních stran. Letecký úřad může schválit nebo neschválit předložený tarif pro jednosměrnou nebo zpáteční cestu mezi územími států obou smluvních stran pro dopravu začínající na území jeho vlastního státu. Když určený letecký podnik jedné smluvní strany předloží tarif leteckému úřadu druhé smluvní strany, z území jehož státu má být takový tarif platný, tento tarif bude považován za schválený, nepředá-li v období jednadvaceti (21) dnů po datu obdržení předkládaného tarifu letecký úřad této smluvní strany předkládajícímu leteckému podniku písemné oznámení o svém nesouhlasu. Při schvalování tarifů může letecký úřad smluvní strany ve svém souhlasu uvést datum, jaké bude považovat za vhodné, do kterého bude tarif platný. Má-li tarif uvedeno datum, do kterého platí, zůstane do takového data v platnosti, nebude-li před uplynutím doby své platnosti zainteresovaným leteckým podnikem nebo leteckými podniky odvolán nebo nahrazen jiným předloženým a schváleným tarifem.

(6) Žádný z leteckých úřadů nepodnikne jednostranný krok, aby zabránil zavedení navrhovaných tarifů, nebo prodloužení platnosti stávajících tarifů platných pro přepravu mezi územími obou smluvních stran, začínající na území státu druhé smluvní strany.

(7) Na požádání určený letecký podnik jedné smluvní strany oznámí leteckému úřadu druhé smluvní strany tarify pro přepravu začínající na území této druhé smluvní strany po stanovených linkách do třetích států.

(8) Nehledě na odstavec (6) tohoto článku, pokud se letecký úřad kterékoli smluvní strany domnívá, že tarif pro přepravu směrem na území jeho státu spadá do kategorií popsaných v odstavci (3) tohoto článku, oznámí svůj nesouhlas leteckému úřadu a určenému leteckému podniku druhé smluvní strany co nejdříve, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od data obdržení předloženého tarifu.

(9) Letecké úřady obou smluvních stran nebudou požadovat předložení tarifů ke schválení v případě tarifů pro dopravu zboží mezi místy na územích států smluvních stran, avšak určené letecké podniky je budou registrovat nejméně čtrnáct (14) dní před navrhovaným datem účinnosti u leteckých úřadů obou smluvních stran za účelem posouzení podle odstavců (3) a (8) tohoto článku. Pokud neobdrží příslušný určený letecký podnik oznámení o nesouhlasu s výše uvedenými tarify pro dopravu zboží od leteckého úřadu smluvní strany, na území jehož státu doprava zboží začíná, do osmi (8) dnů od registrace, takto registrované tarify pro dopravu zboží nabudou účinnosti k uvedenému datu zavedení.

(10) Letecký úřad každé smluvní strany může kdykoli požádat letecký úřad druhé smluvní strany o konzultace týkající se uplatňování ustanovení tohoto článku. Takové konzultace se uskuteční nejpozději do třiceti (30) dnů po doručení žádosti. Nebude-li dosaženo dohody, bude platné rozhodnutí leteckého úřadu smluvní strany, na území jehož státu přeprava začíná.

(11) Určené letecké podniky budou mít právo tarifního vyrovnání a používat tarify schválené jakémukoli leteckému podniku, včetně charterových cen, mezi kterýmkoli párem míst vyskytujícím se na linkách stanovených v Příloze. Tarif používaný v souladu s ustanovením tohoto odstavce bude oznámen pro informaci leteckému úřadu smluvní strany, z území jehož státu bude používán, nejpozději v den jeho zavedení.

(12) Letecký úřad každé smluvní strany bude mít právo vyšetřovat porušení tarifu a prodejních podmínek kterýmkoli leteckým podnikem, zprostředkovatelem pro dopravu cestujících nebo zboží, organizátorem zájezdů nebo zasilatelem.

Článek 13
Kapacita

(1) Určené letecké podniky každé smluvní strany budou mít řádnou a stejnou příležitost k provozu leteckých dopravních služeb na jakékoli lince stanovené v Příloze k této Dohodě.

(2) Při provozování dohodnutých služeb budou určené letecké podniky každé smluvní strany brát v úvahu zájmy určených leteckých podniků druhé smluvní strany, aby nedošlo k nevhodnému ovlivňování služeb, které tyto podniky zajišťují na zcela nebo zčásti shodných linkách.

(3) Dohodnuté služby provozované určenými leteckými podniky smluvních stran budou v úzkém vztahu k požadavkům veřejnosti na dopravu na stanovených linkách a budou mít za přednostní cíl poskytnout, při přiměřeném využití prostoru, kapacitu odpovídající současným a rozumně očekávaným požadavkům na dopravu cestujících a/nebo zboží včetně poštovních zásilek, pocházejících z nebo určených pro území státu smluvní strany, která určila letecký podnik. Zabezpečení dopravy cestujících a/nebo zboží včetně poštovních zásilek jak naložených, tak vyložených v těch místech stanovených linek, která se nacházejí na území jiných států než toho, který určil letecký podnik, bude provedeno v souladu s obecnými zásadami, že kapacita bude ve vztahu k:

a)   dopravním požadavkům na území a z území státu smluvní strany, která určila letecký podnik;
b)   dopravním požadavkům oblasti, kterou dohodnuté služby prolétávají, po přihlédnutí k dopravním službám provozovaným leteckými podniky jiných států této oblasti; a
c)   požadavkům vyplývajícím z provozu leteckých podniků.

Článek 14
Letové řády

(1) Letecký podnik určený jednou smluvní stranou předloží nejméně čtyřicet pět (45) dnů před zahájením služeb leteckému úřadu druhé smluvní strany ke schválení svůj zamýšlený letový řád, uvádějící počet frekvencí, typ letadla, časy, cestovní uspořádání a počet míst nabízených veřejnosti a období platnosti letového řádu. Tentýž postup bude platit pro jakoukoli změnu letového řádu.

(2) Pokud určený letecký podnik požaduje provozovat doplňkové lety k letům uvedeným v letových řádech, bude žádat povolení od leteckého úřadu druhé smluvní strany. Takový požadavek bude obvykle předložen alespoň dva (2) pracovní dny před provedením takových letů.

Článek 15
Zastoupení leteckého podniku

(1) Určený letecký podnik jedné smluvní strany bude mít povoleno na základě reciprocity vyslat a udržovat na území státu druhé smluvní strany svého zástupce, obchodní, technický a jiný odborný personál přiměřeně potřebný k provozování dohodnutých služeb.

(2) Zástupce a personál budou podléhat právním předpisům platným na území státu druhé smluvní strany.

(3) Určené letecké podniky obou smluvních stran budou mít právo zřizovat na území státu druhé smluvní strany kancelář nebo kanceláře na podporu letecké dopravy a k prodeji leteckých dopravních služeb.

Článek 16
Poskytování údajů

(1) Letecký úřad každé smluvní strany na požádání poskytne nebo zajistí, aby jím určený letecký podnik poskytl, leteckému úřadu druhé smluvní strany periodické statistické údaje nebo jiné podobné údaje týkající se přepravy uskutečněné určeným leteckým podnikem na linkách stanovených v této Dohodě v rozsahu, který může být rozumně požadován za účelem posouzení provozování dohodnutých služeb.

(2) Letecké úřady obou smluvních stran si budou vyměňovat informace týkající se rozšíření současných oprávnění určeným leteckým podnikům pro poskytované služby do, přes a z území druhé smluvní strany v co nejkratším termínu. To zahrnuje kopie platných osvědčení a oprávnění pro služby na stanovených linkách, společně s doplňky a výjimkami.

Článek 17
Konzultace

(1) Letecké úřady obou smluvních stran budou v duchu úzké spolupráce čas od času ve spojení, které se může uskutečnit jednáním nebo písemně, aby zajistily úzkou spolupráci ve všech záležitostech dotýkajících se provádění této Dohody.

(2) Každá smluvní strana může kdykoli požádat o konzultace ke kterémukoli problému týkajícímu se této Dohody. Tyto konzultace budou zahájeny ve lhůtě šedesáti (60) dnů od data doručení žádosti druhou smluvní stranou, pokud není smluvními stranami dohodnuto jinak.

Článek 18
Změny

(1) Jestliže kterákoli ze smluvních stran považuje za žádoucí změnit jakékoli ustanovení této Dohody, vstoupí tato změna, jestliže je dohodnuta mezi smluvními stranami, v platnost po potvrzení výměnou diplomatických nót. Datum vstupu v platnost této změny bude datum pozdější z těchto dvou nót.

(2) Změny v Příloze k této Dohodě mohou být dohodnuty přímo mezi leteckými úřady smluvních stran. Budou prozatímně prováděny od data dohodnutého těmito leteckými úřady a vstoupí v platnost po potvrzení výměnou diplomatických nót.

(3) Jestliže vstoupí v platnost obecná mnohostranná úmluva o mezinárodní letecké dopravě dotýkající se vztahů mezi oběma smluvními stranami, bude tato Dohoda pozměněna tak, aby odpovídala ustanovením takové mnohostranné úmluvy v rozsahu, ve kterém byla tato ustanovení přijata oběma smluvními stranami.

Článek 19
Řešení sporů

(1) V případě sporu, vyplývajícího z výkladu nebo provádění této Dohody, se ho v prvé řadě vynasnaží letecké úřady smluvních stran vyřešit jednáním.

(2) Nedosáhnou-li letecké úřady dohody, bude spor řešen jednáním mezi smluvními stranami.

(3) Jestliže smluvní strany nedosáhnou vyřešení sporu jednáním, mohou jej postoupit takové osobě nebo orgánu, na kterém se shodnou, k poradnímu posudku nebo k vydání závazného rozhodnutí podle toho, jak se smluvní strany dohodnou, nebo bude, na základě žádosti kterékoli smluvní strany, předložen k rozhodnutí rozhodčímu soudu tří rozhodců.

(4) Tento rozhodčí soud bude ustaven následovně: každá smluvní strana jmenuje jednoho člena a tito dva členové se poté dohodnou a jmenují státního příslušníka třetího státu jako předsedu. Členové budou jmenováni do dvou měsíců a předseda do tří měsíců od data, ke kterému kterákoli smluvní strana informovala druhou smluvní stranu o záměru předložit spor rozhodčímu soudu.

(5) Nebudou-li lhůty stanovené v odstavci (4) tohoto článku dodrženy, může kterákoli smluvní strana, nebude-li jakékoli jiné příslušné ujednání, požádat prezidenta Rady Mezinárodní organizace pro civilní letectví, aby učinil nezbytná jmenování. Je-li prezident občanem státu některé ze smluvních stran nebo cokoliv mu jinak brání ve vykonání tohoto úkolu, učiní nezbytná jmenování viceprezident, který ho zastupuje.

(6) Rozhodčí soud dosáhne svých rozhodnutí většinou hlasů. Jeho rozhodnutí budou závazná pro smluvní strany. Každá smluvní strana hradí náklady na svého člena, jakož i své zastoupení při rozhodčím řízení; náklady na předsedu a jakékoli jiné náklady ponesou smluvní strany rovným dílem. Ve všech ostatních záležitostech rozhodčí soud stanoví svůj vlastní postup.

Článek 20
Registrace

Tato Dohoda a jakékoli její následné změny budou registrovány smluvními stranami u Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Článek 21
Ukončení platnosti

Kterákoli smluvní strana může kdykoli oznámit písemně diplomatickou cestou druhé smluvní straně své rozhodnutí ukončit platnost této Dohody. Takové oznámení bude zároveň zasláno Mezinárodní organizaci pro civilní letectví. Platnost Dohody v takovém případě skončí dvanáct (12) měsíců po datu doručení oznámení druhé smluvní straně, nebude-li před uplynutím tohoto období oznámení o ukončení vzato zpět na základě dohody mezí smluvními stranami. V případě, že chybí potvrzení o přijetí druhou smluvní stranou, bude oznámení považováno za doručené čtrnáct (14) dnů poté, kdy bylo doručeno Mezinárodní organizaci pro civilní letectví.

Článek 22
Vstup v platnost

(1) Tato Dohoda vstoupí v platnost po písemném oznámení druhé smluvní straně diplomatickou nótou, že předepsané požadavky pro vstup v platnost této Dohody byly splněny.

(2) Po vstupu této Dohody v platnost, Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Srí Lanka o leteckých službách mezi a za jejich příslušnými územími podepsaná v Kolombu dne 30. listopadu 1977 přestane platit ve vztahu k České republice a Srílanské demokratické socialistické republice.

Dáno v Praze dne 20. dubna 2004 ve dvou původních vyhotoveních, každé v anglickém jazyce, přičemž oba texty jsou stejně autentické.  

Za vládu 
České republiky
Ing. Jiří Kubínek v. r. 
náměstek ministra dopravy
Za vládu
Srílanské demokratické socialistické republiky
Dayantha Laksiri Mendis v. r.
velvyslanec

Příloha

Část I

Linky provozované určeným leteckým podnikem nebo leteckými podniky Srílanské demokratické socialistické republiky:

místa na Srí Lance - mezilehlá místa - Praha - místa za

Linky provozované určeným leteckým podnikem nebo leteckými podniky České republiky:

místa v České republice - mezilehlá místa - Kolombo - místa za

Poznámky:

  (1) Linky mohou být provozovány v obou směrech.

  (2) Určený letecký podnik může na kterémkoli nebo všech letech vynechat přistání v kterémkoli z výše uvedených míst za předpokladu, že dohodnuté služby na těchto linkách začínají v místě na území státu smluvní strany, která letecký podnik určila.  

(3) Nebude-li mezi leteckými úřady obou smluvních stran dohodnuto jinak, žádná přepravní práva páté svobody nebudou využívána mezi mezilehlými místy nebo místy za a místy určení.

Příloha

Část II

(1) Při provozování nebo nabízení dohodnutých služeb na stanovených linkách může každý určený letecký podnik jedné smluvní strany, ať už provozující či zúčastněný, s ohledem na zákony a předpisy této smluvní strany, vstoupit do marketingového ujednání nejen o společném označování linek (code-sharing) s:

a)  leteckým podnikem nebo podniky této smluvní strany;
b)   jakýmkoli leteckým podnikem nebo podniky druhé smluvní strany;
c)   leteckým podnikem nebo podniky třetí strany, pokud třetí strana povolí nebo dovolí srovnatelné ujednání mezi leteckými podniky druhé smluvní strany a jinými leteckými podniky na službách do, z a přes třetí zemi. Absence ujednání určeného leteckého podniku druhé smluvní strany, pokud jde o společné označování linek do, z a přes třetí zemi, nebude zábranou k výkonu tohoto oprávnění určeným leteckým podnikem druhé smluvní strany.

(2) Výše uvedená oprávnění v odstavci (1) mohou být uplatněna, pouze když:

a)   všechny letecké podniky mají příslušné oprávnění k provozu na dotčených linkách či jejich úsecích; a
b)   pokud jde o prodej přepravních dokladů, letecký podnik zajistí, že kupující bude při prodeji informován, který letecký podnik skutečně provozuje na daném úseku službu a s kterým leteckým podnikem či podniky kupující vstupuje do smluvního vztahu.

(3) Kapacita nabízená určeným leteckým podnikem, který je pouze zúčastněným leteckým podnikem na službách provozovaných jinými leteckými podniky, nebude započítána do kapacitního oprávnění smluvní strany, která tento zúčastněný letecký podnik určila.

(4) Pokud provozující určený letecký podnik provozuje služby v code-share, ujednání se zúčastněným leteckým podnikem, kapacitní oprávnění zúčastněného leteckého podniku nebude připisováno ve prospěch kapacitního oprávnění smluvní strany, která provozující letecký podnik určila.

E-shop

Dědické právo. Základy soukromého práva IX

Dědické právo. Základy soukromého práva IX

Chalupa, Reiterman, Muzikář - C. H. Beck

Publikace představuje učebnici dědického práva a navazuje na čtvrtou, pátou, šestou a sedmou epizodu základů soukromého práva, tj. na Cenné papíry (IV), na Obchodní korporace. Obecná část (V), na Obchodní korporace. Přeměny a obchodní rejstřík (VI) a na Obchodní korporace. VOS, KS a ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Rodinná mediace v České republice

Rodinná mediace v České republice

Lenka Holá, Lenka Westphalová, Anna Kováčová, Ondřej Spáčil - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Konflikty v rodině, které nejsou adekvátně řešeny, mohou vést ke krizi, selhávání funkcí rodiny a v konečném důsledku k jejímu rozpadu. Proto stále hledáme vhodné způsoby pomoci rodinám. Jedním z nich je rodinná mediace. Monografie přináší sociálně právní analýzu řešení rodinných ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Praktikum z trestního práva. Klauzurní práce s řešením, 6. vydání

Praktikum z trestního práva. Klauzurní práce s řešením, 6. vydání

prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Příručka přináší aktualizovaný výběr klauzurních prací z trestního práva hmotného a trestního práva procesního zpracovaných na Právnické fakultě UK v Praze a Právnické fakultě UP v Olomouci, které byly v ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.