Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 80/2004 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2004, částka 36, ze dne 16. 7. 2004

80

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 14. června 2004 bylo v Praze podepsáno Memorandum o porozumění mezi vládou České republiky a vládou Švédského království o použití JAS 39 GRIPEN Českou republikou.

Memorandum vstoupilo v platnost na základě svého článku 14.1 dnem podpisu.

Anglické znění Memoranda a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

PŘEKLAD

Memorandum o porozumění
mezi
vládou České republiky
a
vládou Švédského království
o použití JAS 39 GRIPEN Českou republikou

Vláda České republiky a vláda Švédského království (dále jen "smluvní strany");

zaznamenávajíce vzrůstající evropskou spolupráci v oblasti obranného materiálu a důležitost hledání dalšího pokroku směrem k ještě užší spolupráci;

uznávajíce nabídku vlády Švédského království předloženou dne 31. října 2003 vládě České republiky;

podotýkajíce s velkým uspokojením záměr dosáhnout mezi smluvními stranami zastoupenými Švédskou správou materiálu pro obranu (FMV) a subjektem pověřeným vládou České republiky smlouvy týkající se desetiletého použití systému JAS 39 GRIPEN s veškerou nezbytnou podporou (dále jen "Smlouva");

uznávajíce, že Smlouva má pro požadavky národní obrany smluvních stran mimořádný význam;

uznávajíce zejména závazky vyplývající z členství České republiky v NATO týkající se požadavku interoperability v NATO;

uznávajíce také, že nepřerušený přísun materiálu, náhradních dílů a dodávek, stejně jako opatření pro podporu operačních schopností, výcvik a další služby pro tyto letouny jsou nezbytné pro úplné provádění Smlouvy;

odvolávajíce se na Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem obrany České republiky a vládou Švédského království zastoupenou Ministerstvem obrany týkající se spolupráce v obranných záležitostech, podepsané dne 22. května 2002;

odvolávajíce se dále na Všeobecnou bezpečnostní dohodu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Švédského království týkající se vojenských utajovaných skutečností, podepsanou dne 18. dubna 2000 ve Stockholmu, nebo jakoukoliv jinou dohodu ji nahrazující (dále jen "Bezpečnostní dohoda");

se dohodly na následujícím:

Článek 1
Rozsah spolupráce

 1.1 Smluvní strany budou aktivně prosazovat spolupráci mezi Českou republikou a Švédským královstvím v souladu s podmínkami Memoranda o porozumění (dále jen "Memorandum") a Smlouvy.

 1.2 Toto Memorandum definuje obecné zásady spolupráce mezi smluvními stranami, které jsou nezbytné pro efektivní zavedení, provozování a údržbu JAS 39 GRIPEN a jeho podpůrné infrastruktury ozbrojenými silami České republiky po dobu specifikovanou ve Smlouvě.

Článek 2
Definice

Pro účely tohoto Memoranda:

 - výraz "letoun" znamená letoun JAS 39 GRIPEN tak, jak je specifikován nebo dodáván v souladu se Smlouvou;

 - výraz "vybavení" znamená všechny položky s výjimkou letounu specifikované nebo dodávané v souladu se Smlouvou, zejména komponenty, integrovaný zbraňový systém letounu, podpůrné a testovací vybavení, náhradní díly, materiál a zásoby mající vztah k letounu a jeho provozování, údržbě a opravám, stejně jako údaje a dokumentaci k tomuto nezbytné nebo jinak s tím spojené;

 - výraz "služby" znamená všechny služby specifikované nebo dodávané v souladu se Smlouvou.

Článek 3
Základní práva České republiky

Česká republika je oprávněna používat letouny k následujícím aktivitám:

 - obrana území České republiky v době míru i války;

 - plnění závazků vyplývajících z členství České republiky v NATO a další operace, které jsou v souladu s principy Charty OSN;

 - účast na vojenském výcviku a cvičeních v České republice i v zahraničí v rámci NATO, Partnerství pro mír a na základě dvoustranných či mnohostranných smluv, jakož i účast na výstavách a leteckých přehlídkách.

Článek 4
Záruky

4.1 Vláda Švédského království se zavazuje po celou dobu platnosti Smlouvy zajistit s patřičným ohledem na své mezinárodní závazky následující:

- vláda Švédského království poskytne všechny nezbytné licence pro dodávku čtrnácti letounů do České republiky;

- s výhradou práv třetích stran poskytne vláda Švédského království všechny nezbytné licence do té míry, jak bude požadováno, na veškeré vybavení a služby specifikované nebo dodávané v souladu se Smlouvou;

- příznivou odezvu na požadavky urgentních dodávek vybavení pro letouny, které nemohou být během požadovaného termínu získány z jiných zdrojů, ze skladů švédských ozbrojených sil za předpokladu, že dodávky tohoto vybavení nebudou na újmu stavu pohotovosti švédských ozbrojených sil.

4.2 Vláda Švédského království se zavazuje poskytnout své nejlepší služby k podpoře vlády České republiky při získávání jakýchkoliv povolení nebo oprávnění od jiných vlád nezbytných pro dodávky vybavení a služeb specifikovaných nebo dodávaných v souladu se Smlouvou, jakož i pro dodávky jakéhokoliv dalšího vybavení pořizovaného vládou České republiky, které má být implementováno na letoun.

4.3 Vláda České republiky se zavazuje do ukončení platnosti Smlouvy ponechat letouny a všechno související vybavení pod kontrolou svých ozbrojených sil a vrátit tyto letouny a toto vybavení v souladu s podmínkami uvedenými ve Smlouvě, pokud nebude dohodnuto jinak.

4.4 Do té míry, do jaké to platné právní předpisy států smluvních stran připouštějí, a s patřičným ohledem na své mezinárodní závazky se obě smluvní strany zavazují vyvinout maximální úsilí k podpoře plnění všech závazků smluvních stran Smlouvy.

Článek 5
Program průmyslové spolupráce

5.1 Všeobecným záměrem programu průmyslové spolupráce bude prostřednictvím investic, vývozu, převodu technologií, výzkumu a vývojových projektů přispět průmyslové základně České republiky, přičemž bude kladen zvláštní důraz na obranný, a zejména letecký průmysl.

5.2 Obě smluvní strany souhlasí s programem průmyslové spolupráce uvedeným v nabídce vlády Švédského království předložené dne 31. října 2003 vládě České republiky.

5.3 Podmínky tohoto programu průmyslové spolupráce budou upraveny zvláštní smlouvou o průmyslové spolupráci podepsanou mezi Gripen International a českou smluvní stranou Smlouvy. Záměrem smluvních stran je, aby tato smlouva o průmyslové spolupráci vstoupila v platnost ve stejný den jako Smlouva.

5.4 Vláda Švédského království se zavazuje poskytnout do té míry, do jaké to bude možné, své nejlepší služby, aby zajistila plnění programu průmyslové spolupráce ze strany Gripen International nebo Saab AB/BAE Systems.

Článek 6
Ochrana informací

 6.1 Jakékoliv utajované informace nebo materiál vyměňovaný nebo vznikající v souvislosti s tímto Memorandem a Smlouvou bude používán, přenášen, ukládán, bude s ním manipulováno a bude střežen v souladu s vnitrostátními právními předpisy smluvních stran a ustanoveními Bezpečnostní dohody.

6.2 Smluvní strany se shodly na tom, že informace a materiál vyměňovaný v rámci Memoranda a Smlouvy bude používán pouze pro účely nezbytné pro plnění tohoto Memoranda a Smlouvy.

6.3 Přijímající smluvní strana neuvolní utajované informace žádné vládě, národní organizaci nebo jakékoliv třetí straně bez předchozí konzultace s poskytující smluvní stranou.

6.4 Příslušná opatření týkající se ochrany, zveřejňování a práva k užívání obchodních a citlivých informací budou zakotvena ve Smlouvě.

Článek 7
Výměna personálu

Výměna personálu nezbytná pro úspěšné provádění tohoto Memoranda se bude uskutečňovat na základě podmínek stanovených ve Smlouvě.

Článek 8
Finanční záležitosti

Toto Memorandum neukládá žádné ze smluvních stran jakoukoliv finanční odpovědnost kromě toho, že každá smluvní strana bude odpovědná za své vlastní administrativní výdaje týkající se podpory tohoto Memoranda. Zvláštní ustanovení týkající se případného sdílení nákladů mohou být dohodnuta jako součást Smlouvy.

Článek 9
Daně, cla a podobné poplatky

9.1 Do té míry, do jaké to právní předpisy států smluvních stran připouštějí, budou smluvní strany usilovat o zajištění, aby v souvislosti se Smlouvou nebyly uplatňovány žádné daně, cla a podobné poplatky nebo kvantitativní či kvalitativní omezení dovozu a vývozu.

9.2 Smluvní strany budou usilovat o zajištění, aby takové daně, cla a podobné poplatky, při jejichž uplatňování je možno poskytnout úlevy, jak je uvedeno výše, nevstupovaly do ceny informací a materiálu dodávaných a/nebo produkovaných podle Smlouvy. Smluvní strany budou nakládat s takovými daněmi, cly a podobnými poplatky způsobem, který bude co nejpříznivější pro úspěšné plnění ujednání popsaných ve Smlouvě.

Článek 10
Nároky a pohledávky

Ustanovení upravující nároky a pohledávky týkající se Smlouvy budou uvedena ve Smlouvě.

Článek 11
Vyšetřování nehod

V případě nehody, při které dojde k závažnému poškození letounu a/nebo ke zranění osob, obě smluvní strany souhlasí, že budou postupovat v souladu s postupy uvedenými v Příloze č. 13 Chicagské úmluvy o mezinárodním civilním letectví, podepsané dne 7. prosince 1944.

Článek 12
Výbor

12.1 Smluvní strany zřizují za účelem sledování provádění tohoto Memoranda a Smlouvy a dále za účelem dohledu nad vyšetřováním okolností a příčin všech vzniklých škod v průběhu platnosti Smlouvy a urovnáváním těchto škod Společný řídící výbor (dále jen "Výbor").

12.2 Česká delegace ve Výboru bude vedena zástupcem českého Ministerstva obrany a švédská delegace ve Výboru bude vedena zástupcem švédského Ministerstva obrany. Vedoucí delegací rozhodnou o složení těchto delegací s ohledem na záležitosti, které budou ve Výboru projednávány.

12.3 V případě nezbytnosti si Výbor může přizvat i zástupce z jiných ministerstev nebo úřadů.

Článek 13
Urovnávání sporů

Jakékoliv spory týkající se plnění závazků, výkladu nebo provádění tohoto Memoranda a Smlouvy budou řešeny vzájemnými konzultacemi v rámci Výboru. V případě selhání tohoto způsobu budou smluvní strany řešit spory diplomatickou cestou. Tento článek nebrání jiné úpravě urovnávání sporů týkajících se Smlouvy, pokud tak bude dohodnuto ve Smlouvě.

Článek 14
Vstup v platnost, ukončení platnosti, změny

14.1 Toto Memorandum vstoupí v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.

14.2 Toto Memorandum zůstane v platnosti po dobu trvání Smlouvy. Smluvní strany mohou ukončit platnost tohoto Memoranda kdykoliv na základě vzájemného souhlasu.

14.3 Příslušné závazky a odpovědnost smluvních stran týkající se ochrany informací podle článku 6 zůstanou v platnosti bez ohledu na ukončení platnosti tohoto Memoranda.

14.4 Toto Memorandum může být kdykoliv změněno na základě vzájemného písemného souhlasu obou smluvních stran.

Článek 15
Podpis

Výše uvedené vyjadřuje porozumění dosažené mezi vládou České republiky a vládou Švédského království v záležitostech zde uvedených.

Dáno v Praze dne 14. června 2004 ve dvou původních vyhotoveních v anglickém jazyce.

Za vládu
České republiky
Ing. Miroslav Kostelka v. r.
ministr obrany
Za vládu
Švédského království
Leni Björklund v. r.
ministryně obrany

E-shop

Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací

Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací

Vítek a kolektiv - C. H. Beck

Zákon č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů, který byl přijat dne 31. května 2015, zavádí do ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Obchodní korporace - VOS, KS, SRO VII

Obchodní korporace - VOS, KS, SRO VII

Chalupa, Reitermann, Grinc - C. H. Beck

Publikace představuje učebnici práva osobních obchodních společností a společnosti s ručením omezeným a navazuje na čtvrtou, pátou a šestou epizodu základů soukromého práva, tj. na Cenné papíry (IV), na Obchodní korporace. Obecná část (V) a na Obchodní korporace. Přeměny a obchodní ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Rodinné právo, 2. vydání

Rodinné právo, 2. vydání

Hrušáková, Králíčková, Westphalová a kol. - C. H. Beck

Druhé vydání učebnice rodinného práva je aktualizované, v některých částech i podstatně přepracované. V aktualizovaném vydání bylo nutné reagovat na nemnohé legislativní změny, které se však rodinného práva významně dotkly. Některé uvedené závěry v učebnici bylo nutné s odstupem času ...

Cena: 850 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.