Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 71/2004 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2004, částka 28, ze dne 7. 6. 2004

71

SDĚLENĺ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 30. listopadu 1999 byl v Praze podepsán Protokol mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Chorvatské republiky k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o předávání a přebírání osob na státních hranicích.*)">*)  *Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o předávání a přebírání osob na státních hranicích ze dne 30. listopadu 1999 byla vyhlášena pod č. 70/2004 Sb. m. s.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 5 odst. 1 dne 1. května 2004.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky nótou ze dne 15. dubna 2004 informovalo chorvatskou stranu o změnách podle článku 4 odst. 2 Protokolu.

České znění Protokolu a české znění nóty se vyhlašují současně.

PROTOKOL
mezi
Ministerstvem vnitra České republiky
a
Ministerstvem vnitra Chorvatské republiky
k provádění Dohody
mezi vládou České republiky
a
vládou Chorvatské republiky
o předávání a přebírání osob na státních hranicích

Ministerstvo vnitra České republiky a Ministerstvo vnitra Chorvatské republiky (dále jen "smluvní strany") podle článku 14 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o předávání a přebírání osob na státních hranicích, podepsané v Praze dne 30. listopadu 1999 (dále jen "Dohoda"),  se dohodly takto:

Článek 1
Příslušné útvary

(1) Útvary příslušnými k podání žádosti o převzetí občana státu druhé smluvní strany podle článku 3 Dohody, občana třetího státu podle článku 7 Dohody, včetně podání žádosti o policejní průvoz podle článku 9 Dohody jsou:

Na české straně:Policejní prezidium České republikyŘeditelství služby cizinecké a pohraniční policieadresa: 130 51 PRAHA 3, Olšanská 2, poštovní schránka č. 78,telefon: 004202/61441826 - v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hodin,fax: 004202/61441093 - v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hodin.

Na chorvatské straně:Ministerstvo vnitra Chorvatské republikyOdbor pro inspekčně správní záležitosti a cizince, oddělení pro migraci a cizinceadresa: 10 000 Záhřeb, Ilica 335,telefon: 003851/3788559,fax: 003851/3788158.Ministerstvo vnitra Chorvatské republikyOddělení stálé operační službyadresa: 10 000 Záhřeb, Ulica Grada Vukovara 33,telefon: 003851/6122305,fax: 003851/6122644.

(2) Útvary příslušnými k přijetí a sdělení odpovědi na žádost o převzetí vlastních státních občanů jsou:

Na české straně:Policejní prezidium České republikyŘeditelství služby správních činností policieadresa: 170 89 PRAHA 7, Strojnická 27, poštovní schránka 62/ŘSČP,telefon: 004202/61434359, 004202/61434320, 004202/61434271, 004202/61434513, 004202/61434521 - v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hodin,004202/61441920, 004202/61441927 - mimo pracovní dobu,fax: 004202/61434107 - v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hodin,004202/61441931 - mimo pracovní dobu.

Na chorvatské straně:Ministerstvo vnitra Chorvatské republikyOdbor pro inspekčně správní záležitosti a cizince, oddělení pro migraci a cizinceadresa: 10 000 Záhřeb, Ilica 335,telefon: 003851/3788559,fax: 003851/3788158.Ministerstvo vnitra Chorvatské republikyOddělení stálé operační službyadresa: 10 000 Záhřeb, Ulica Grada Vukovara 33,telefon: 003851/6122305,fax: 003851/6122644.

(3) Útvary příslušnými k přijetí a sdělení odpovědi na žádost o převzetí občana třetího státu nebo o policejní průvoz jsou:

Na české straně:Policejní prezidium České republikyŘeditelství služby cizinecké a pohraniční policieadresa: 130 51 PRAHA 3, Olšanská 2, poštovní schránka č. 78,telefon: 004202/61441826 - v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hodin,fax: 004202/61441093 - v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hodin.

Na chorvatské straně:Ministerstvo vnitra Chorvatské republikyOdbor pro inspekčně správní záležitosti a cizince, oddělení pro migraci a cizinceadresa: 10 000 Záhřeb, Ilica 335,telefon: 003851/3788559,fax: 003851/3788158.Ministerstvo vnitra Chorvatské republikyOddělení stálé operační službyadresa: 10 000 Záhřeb, Ulica Grada Vukovara 33,telefon: 003851/6122305,fax: 003851/6122644.

(4) Útvary, které budou řešit nejasné a sporné případy, které vzniknou při provádění Dohody, jsou:

Na české straně:Policejní prezidium České republikyŘeditelství služby cizinecké a pohraniční policieadresa: 130 51 PRAHA 3, Olšanská 2, poštovní schránka č. 78,telefon: 004202/61441826 - v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hodin,fax: 004202/61441093 - v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hodin.

Na chorvatské straně:Ministerstvo vnitra Chorvatské republikyOdbor pro inspekčně správní záležitosti a cizince, oddělení pro migraci a cizinceadresa: 10 000 Záhřeb, Ilica 335,telefon: 003851/3788559,fax: 003851/3788158.Ministerstvo vnitra Chorvatské republikyOddělení stálé operační službyadresa: 10 000 Záhřeb, Ulica Grada Vukovara 33,telefon: 003851/6122305,fax: 003851/6122644.

Článek 2
Hraniční přechody

Hraničními přechody, na nichž budou předáváni a přebíráni vlastní státní občané, občané třetích států a osoby k policejním průvozům, jsou:

Na české straně:

a)   letiště Praha-Ruzyně,
b)   Dolní Dvořiště - Wulovitz (silniční přechod),
c)   Hatě - Kleinhaufsdorf (silniční přechod),
d)   Mikulov - Drasenhofen (silniční přechod),
e)   Břeclav - Hohenau (železniční přechod).

Na chorvatské straně:

a)   letiště Pleso Záhřeb,
b)   Goričan (silniční přechod).

Článek 3
Způsob a postup při hrazení nákladů

(1) Podle článku 11 odst. 2 a 3 Dohody si smluvní strany vzájemně hradí náklady na policejní průvoz osob podle článků 8 a 9 Dohody a dále náklady na dopravu osob podle článku 3 odst. 5 a článku 7 odst. 5 Dohody. Hradí se:

a)   mzdové náklady,
b)   náklady cestovních výdajů,
c)   náklady za použití služebních dopravních prostředků,
d)   náklady na stravování a ubytování přepravovaných osob,
e)   ostatní prokázané náklady.

(2) Výše proplácených náhrad podle odstavce 1 se řídí obecně závaznými právními předpisy státu žádané smluvní strany.

(3) Za náklady cestovních výdajů jsou považovány zejména náklady za použití prostředků hromadné dopravy, s výjimkou letadel a vozidel taxislužby. Mezi ostatní prokázané náklady se zahrnují pouze účelně vynaložené náklady související s policejním průvozem osob při dodržení maximální hospodárnosti. Patří sem zejména výdaje na případné zdravotní ošetření přepravovaných osob, silniční a telekomunikační poplatky a podobně.

(4) Žádaná smluvní strana vyúčtuje náklady podle odstavce 1 vždy za uplynulý kalendářní měsíc.

(5) Součástí vyúčtování náhrad nákladů jsou doklady prokazující skutečnou výši nákladů.

(6) Náhrady nákladů podle odstavce 1 se hradí za přepravované osoby i za jejich doprovod.

(7) Náklady spojené s policejním průvozem poukáže žádající smluvní strana na bankovní účet žádané smluvní strany do 30 dnů od obdržení vyúčtování.

(8) Náklady na dopravu osob v souvislosti s případným převzetím osoby podle článku 3 odst. 5 a článku 7 odst. 5 Dohody hradí žádající smluvní strana. Pokud tyto náklady uhradila žádaná smluvní strana, uhradí je žádající smluvní strana převodem na bankovní účet žádané smluvní strany do 30 dnů od obdržení vyúčtování.

(9) Kontaktními místy pro hrazení nákladů vyplývajících z článku 11 Dohody jsou:

Na české straně:Policejní prezidium České republikyŘeditelství služby cizinecké a pohraniční policieadresa: 130 51 PRAHA 3, Olšanská 2, poštovní schránka č. 78,telefon: 004202/61441804 - v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hodin,fax: 004202/61441049 - v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hodin.

Na chorvatské straně:Ministerstvo vnitra Chorvatské republikyOdbor pro inspekčně správní záležitosti a cizince, oddělení pro migraci a cizinceadresa: 10 000 Záhřeb, Ilica 335,telefon: 003851/3788559,fax: 003851/3788158.

Článek 4
Závěrečná ustanovení

(1) Příslušné útvary při provádění Dohody používají ve vzájemném styku svůj úřední jazyk, pokud se nedohodnou jinak.

(2) Útvary příslušné k předávání, přebírání osob a k provádění policejních průvozů se budou neprodleně písemně informovat o změnách, k nimž došlo v jejich názvech, adresách, faxových a telefonních číslech.

Článek 5

(1) Tento protokol vstoupí v platnost současně s Dohodou.

(2) Po dobu a v rozsahu pozastavení provádění Dohody podle jejího článku 17 odst. 2 se tento protokol neprovádí.

(3) Tento protokol pozbude platnosti současně s pozbytím platnosti Dohody.

Dáno v Praze dne 30. listopadu 1999 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a chorvatském, přičemž obě mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo vnitra České republiky: 
PhDr. Václav Grulich v. r. 
ministr vnitra
Za Ministerstvo vnitra Chorvatské republiky:
Ivan Penic v. r.
ministr vnitra

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky projevuje úctu Velvyslanectví Chorvatské republiky v Praze a na návrh Ministerstva vnitra České republiky má čest informovat v souladu s článkem 4 odst. 2 Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Chorvatské republiky k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o předávání a přebírání osob na státních hranicích podepsaného dne 30. listopadu 1999 v Praze o následujících změnách, k nimž došlo v názvech, adresách, faxových a telefonních číslech útvarů příslušných k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o předávání a přebírání osob na státních hranicích podepsané dne 30. listopadu 1999 v Praze.

V souladu s článkem 1 odst. 1 Protokolu je na české straně útvarem příslušným k podání žádosti o převzetí občana státu druhé smluvní strany podle článku 3 Dohody, občana třetího státu podle článku 7 Dohody, včetně podání žádosti o policejní průvoz podle článku 9 Dohody:

Policie České republiky
Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie
adresa: Olšanská 2, poštovní schránka č. 78, 130 51 Praha 3
telefon: +420 974 841 826 v pracovních dnech od 08.00 do 16.00 hodin
fax: +420 974 841 839 v pracovních dnech od 08.00 do 16.00 hodin.

V souladu s článkem 1 odst. 2 Protokolu je na české straně útvarem příslušným k přijetí a sdělení odpovědi na žádost o převzetí vlastních státních občanů:

Policie České republiky
Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie
adresa: Olšanská 2, poštovní schránka č. 78, 130 51 Praha 3
telefon: +420 974 841 826 v pracovních dnech od 08.00 do 16.00 hodin
fax: +420 974 841 839 v pracovních dnech od 08.00 do 16.00 hodin.

V souladu s článkem 1 odst. 3 Protokolu je na české straně útvarem příslušným k přijetí a sdělení odpovědi na žádost o převzetí občana třetího státu nebo o policejní průvoz:

Policie České republiky
Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie
adresa: Olšanská 2, poštovní schránka č. 78, 130 51 Praha 3
telefon: +420 974 841 826 v pracovních dnech od 08.00 do 16.00 hodin
fax: +420 974 841 839 v pracovních dnech od 08.00 do 16.00 hodin.

V souladu s článkem 1 odst. 4 Protokolu je na české straně útvarem, který bude řešit nejasné a sporné případy, které vzniknou při provádění Dohody:

Policie České republiky
Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie
adresa: Olšanská 2, poštovní schránka č. 78, 130 51 Praha 3
telefon: +420 974 841 826 v pracovních dnech od 08.00 do 16.00 hodin
fax: +420 974 841 839 v pracovních dnech od 08.00 do 16.00 hodin.

V souladu s článkem 3 odst. 9 Protokolu je na české straně kontaktním místem pro hrazení nákladů vyplývajících z článku 11 Dohody:

Policie České republiky
Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie
adresa: Olšanská 2, poštovní schránka č. 78, 130 51 Praha 3
telefon: +420 974 841 804 v pracovních dnech od 08.00 do 16.00 hodin
fax: +420 974 841 049 v pracovních dnech od 08.00 do 16.00 hodin.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví Chorvatské republiky svou hlubokou úctou.

V Praze dne 15. dubna 2004

Velvyslanectví
Chorvatské republiky
Praha


*) Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o předávání a přebírání osob na státních hranicích ze dne 30. listopadu 1999 byla vyhlášena pod č. 70/2004 Sb. m. s.

E-shop

Co ovlivňuje Ústavní soud a jeho soudce?

Co ovlivňuje Ústavní soud a jeho soudce?

Jan Chmel - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace zkoumá právní a mimoprávní faktory, které mají vliv na rozhodování Ústavního soudu České republiky. Zaměřuje se především na to, jaké předpoklady pro rozhodování soudu vytváří vnější politické a společenské prostředí, jak se v tomto rozhodování odráží odlišné postoje a ...

Cena: 450 KčKOUPIT

ÚZ č. 1459 - Krizové zákony, HZS, Požární ochrana, Obnova území

ÚZ č. 1459 - Krizové zákony, HZS, Požární ochrana, Obnova území

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální krizovou legislativu se změnami od minulého vydání – krizový zákon, zákon o integrovaném záchranném systému, zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a zákon o státní ...

Cena: 173 KčKOUPIT

Povinnost obce zajistit pohřbení aneb tzv. sociální pohřby, 2. vydání

Povinnost obce zajistit pohřbení aneb tzv. sociální pohřby, 2. vydání

Jaroslav Šejvl - Wolters Kluwer, a. s.

Druhé podstatně přepracované a doplněné vydání publikace je praktickou příručkou pro úředníky samosprávy, která je seznámí se základními informacemi, povinnostmi a úkony spjatými s tzv. sociálními pohřby, tj. ...

Cena: 285 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.