Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 62/2004 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2004, částka 23, ze dne 18. 5. 2004

62

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 2. dubna 2004 byl v Brně podepsán Protokol mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání a výcviku vojáků z povolání a občanských zaměstnanců resortu obrany.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 14 odst. 1 dnem podpisu.

České znění Protokolu se vyhlašuje současně.

PROTOKOL

mezi
Ministerstvem obrany
České republiky
a
Ministerstvem obrany
Slovenské republiky
o
spolupráci v oblasti vzdělávání
a výcviku
vojáků z povolání
a
občanských zaměstnanců
resortu obrany

Ministerstvo obrany České republiky a Ministerstvo obrany Slovenské republiky (dále jen "smluvní strany"),

vycházejíce z článku 2 odstavců 6 a 9 Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o vzájemné spolupráci, podepsaného dne 2. května 1994 v Bratislavě,

se dohodly takto:

Článek 1
Účel

Účelem Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání a výcviku vojáků z povolání a občanských zaměstnanců resortu obrany (dále jen "Protokol") je vytvořit podmínky pro organizaci a provádění spolupráce mezi smluvními stranami v oblasti vzdělávání a výcviku (dále jen "studium") vojáků z povolání a občanských zaměstnanců resortu obrany (dále jen "studenti") v souladu s vnitrostátními právními řády států obou smluvních stran.

Článek 2
Působnost

Tento Protokol upravuje vztahy smluvních stran při zabezpečování studia studentů ve vojenských vzdělávacích institucích a výcvikových zařízeních smluvních stran (dále jen "vojenské školy").

Článek 3
Kompetentní orgány

Prováděním tohoto Protokolu jsou pověřeny:

a)   za Ministerstvo obrany České republiky - Sekce personální Ministerstva obrany České republiky,
b)   za Ministerstvo obrany Slovenské republiky - Sekce vojenského vzdělávání Ministerstva obrany Slovenské republiky.

Článek 4
Zásady spolupráce

1. Smluvní strany určí podrobnosti průběhu studia na vojenských školách v Dodatcích k tomuto Protokolu (dále jen "Dodatek"), které budou podepsány generálním ředitelem a ředitelem sekcí uvedených v článku 3 tohoto Protokolu do 30. listopadu roku předcházejícího vyslání studentů ke studiu.

2. Studium bude probíhat podle schváleného studijního programu vojenské školy, na které se studium realizuje.

3. Výuka bude probíhat v jazyce státu přijímající smluvní strany.

4. Na studium, které je kratší než 10 měsíců, budou studenti vysíláni bez svých rodin. Pokud je studium delší než 10 měsíců, poskytne přijímající smluvní strana rodině studenta na základě jeho žádosti pomoc při zabezpečení bytu na jeho náklady.

Článek 5
Organizace spolupráce

1. Vysílající smluvní strana oznámí přijímající smluvní straně názvy vojenských škol, názvy studijních oborů a specializací a počty studijních míst, o která má zájem v následujícím kalendářním roce, do 30. června roku předcházejícího vyslání studentů ke studiu.

2. Smluvní strany projednají možnost přijetí oznámeného počtu studentů do vojenských škol podle požadovaných studijních oborů a specializací do 31. října roku předcházejícího vyslání studentů ke studiu.

3. Jmenné seznamy studentů vysílaných na studium si smluvní strany zašlou v termínu do 30. listopadu roku předcházejícího vyslání studentů ke studiu.

4. Kompetentní orgán vysílající smluvní strany zabezpečí nástup studentů ke studiu na vojenské školy v termínu uvedeném v Dodatcích a návrat studentů z dovolených před začátkem studia. V případě, že některý student nenastoupí bez udání závažných důvodů na vojenskou školu po stanoveném termínu zahájení studia, je jeho přijetí nebo pokračování ve studiu neplatné. Opakované přijetí studenta, který nenastoupil ve stanoveném termínu, je možné až v dalším období na základě nové žádosti o přijetí.

5. Pokud na vojenské škole studují více než 2 vyslaní studenti, určí kompetentní orgán vysílající smluvní strany vedoucího této skupiny studentů.

Článek 6
Požadavky na studenty

1. Studenti vyslaní ke studiu musí splňovat předpoklady a požadavky ke studiu na vojenské škole, na které mají studovat. Přijímací zkoušky se nekonají.

2. Při nástupu na vojenskou školu je student povinen předložit:

a)   ověřené kopie dokladů o vzdělání,
b)   potvrzení o zdravotním stavu (ne starší než dva měsíce),
c)   potvrzení o lékařském vyšetření na AIDS (ne starší než dva měsíce); potvrzení se vyžaduje pouze tehdy, pokud studium trvá déle než 10 měsíců.

Článek 7
Zabezpečení studentů

1. Přijímající smluvní strana studentům v průběhu studia zabezpečí:

a)   učební pomůcky, učebny a zařízení, laboratorní zařízení, výzbroj, techniku, munici, prostředky pro účely praktického vyučování, spisový materiál a další vybavení potřebné ke studiu dle schválených studijních programů,
b)   přístup na Internet vojenské školy, knihovny, studovny i další prostory nutné ke studiu, sportovní haly a sportoviště,
c)   nezbytnou lékařskou a stomatologickou péči, případně hospitalizaci v rozsahu, který je takovýmto osobám poskytován státem přijímající smluvní strany v souladu s jeho mezinárodními závazky,
d)   dopravu v rámci studia; z místa trvalého pobytu do místa studia a zpět se studenti dopravují na vlastní náklady,
e)   speciální oděv potřebný pro práci s technikou podle norem stanovených pro jednotlivé kategorie odborníků přijímající smluvní strany; speciální oděv se poskytuje k dočasnému použití a po ukončení studia musí být vrácen,
f)   ubytování a ubytovací prostory vojenské školy podle norem stanovených pro jednotlivé kategorie studentů přijímající smluvní strany; na základě žádosti studenta může přijímající strana poskytnout pomoc při zabezpečení bytu na jeho náklady,
g)   stravování ve stravovacích zařízeních vojenské školy podle norem stanovených pro jednotlivé kategorie studentů přijímající smluvní strany.

2. Vysílající smluvní strana na svoje náklady zabezpečí:

a)   dopravu svých studentů a převoz jejich zavazadel do místa, kde bude probíhat studium, a zpět,
b)   dopravu na řádnou dovolenou na území státu vysílající smluvní strany a zpět do místa studia,
c)   dopravu na nové místo studia při přestupu na jinou vojenskou školu.

3. Praktické stáže studentů se budou konat v jednotkách ozbrojených sil nebo armády státu přijímající smluvní strany podle studijního programu vojenské školy.

4. Studentům, kteří studují na vojenských školách, bude udělena řádná dovolená nebo dovolená v rozsahu stanoveném vnitrostátními právními předpisy státu vysílající smluvní strany a v době stanovené studijním programem příslušné vojenské školy.

5. V odůvodněných případech může být studentovi poskytnuta mimořádná nebo krátká dovolená, kterou na základě návrhu vedoucího skupiny nebo vojenského a leteckého přidělence vysílající smluvní strany udělí velitel vojenské školy.

6. Řádnou dovolenou anebo dovolenou mohou studenti strávit na vlastní náklady ve státě přijímající smluvní strany.

7. Studentům bude poskytnuto volno ve dnech volna a státních svátků státu přijímající smluvní strany. Tyto dny budou započítány do doby trvání studia.

Článek 8
Povinnosti studentů

1. Studenti studující na území státu přijímající smluvní strany podléhají vnitrostátním právním předpisům vztahujícím se na pobyt a pohyb cizinců na území státu přijímající smluvní strany.

2. Při vstupu na území státu přijímající smluvní strany, během pobytu na tomto území a při jeho opuštění podléhají studenti vnitrostátním právním předpisům státu přijímající smluvní strany.

3. Studenti jsou povinni dodržovat vnitřní řád a kázeňský řád vojenských škol.

4. V době zaměstnání a při oslavách státních a vojenských svátků jsou vojáci z povolání povinni nosit vojenský stejnokroj armády státu vysílající smluvní strany.

5. V případě závažného porušení ustanovení tohoto článku bude pobyt studenta ve státě přijímající smluvní strany ukončen kompetentním orgánem vysílající smluvní strany na základě rozhodnutí kompetentního orgánu přijímající smluvní strany.

6. Pobyt studentů na území státu přijímající smluvní strany může být ukončen i z vážných zdravotních důvodů nebo na základě rozhodnutí kompetentního orgánu vysílající smluvní strany.

Článek 9
Ukončení studia

1. Studium na vojenské škole bude ukončeno v souladu s vnitrostátním právním řádem státu přijímající smluvní strany a podle zvyklostí vojenské školy.

2. Studentům, kteří úspěšně ukončí studium na vojenské škole, složí předepsané zkoušky a obhájí závěrečnou práci, budou uděleny diplomy nebo vysvědčení podle vnitrostátního právního řádu a zvyklostí přijímající smluvní strany a vojenských škol.

3. Studentům, kteří úspěšně absolvují krátkodobé kurzy, budou udělena osvědčení.

4. Kompetentní orgán vysílající smluvní strany předá studentům před nástupem do posledního ročníku studia témata závěrečných prací tak, jak to vyplývá ze studijních programů.

Článek 10
Náklady na studium

1. Náklady na studium studentů bude hradit vysílající smluvní strana v amerických dolarech (USD).

2. Náklady na studium zahrnují výdaje na:

a)   přednášející a technické zabezpečení,
b)   materiální a technické vybavení, administrativu a hospodářské potřeby,
c)   učebnice, odbornou literaturu a propagační materiál,
d)   cesty související se studijním programem,
e)   ubytování v ubytovacím zařízení vojenské školy a stravování ve stravovacím zařízení vojenské školy,
f)   jiné výdaje spojené se studiem.

3. Náklady na studium uvedené v odstavci 2 tohoto článku budou účtovány měsíční paušální částkou za jednoho studenta v amerických dolarech (USD), která bude stanovena v Dodatku.

4. V případě stejného počtu studentů, porovnatelné délky studia a porovnatelné finanční náročnosti studia se nebude provádět vzájemné vyúčtování nákladů na studium.

5. V případě rozdílného počtu studentů vyslaných smluvními stranami na studium na vojenských školách smluvních stran, rozdílné délky jejich studia a rozdílné finanční náročnosti studia se bude provádět vzájemné vyúčtování nákladů na studium.

6. Vyúčtování nákladů na studium se bude provádět každoročně po skončení školního roku, v případě krátkodobých kurzů po jejich ukončení. Přijímající smluvní strana zašle účetní doklady vysílající smluvní straně vždy do 31. října nebo po ukončení krátkodobého kurzu.

Článek 11
Úmrtí studenta

1. V případě úmrtí studenta vyslaného ke studiu podle tohoto Protokolu v době jeho pobytu na území státu přijímající smluvní strany zajistí vysílající smluvní strana na svoje náklady vše potřebné k přepravě zemřelého na území státu vysílající smluvní strany. Přijímající smluvní strana v tomto případě poskytne nezbytnou součinnost.

2. Přijímající smluvní strana seznámí kompetentní orgán vysílající smluvní strany se všemi skutečnostmi týkajícími se úmrtí studenta.

Článek 12
Odpovědnost za škodu a náhrada škody

Odpovědnost za škodu, která vznikne v souvislosti s činností studentů podle tohoto Protokolu a její náhrada se budou řídit ustanovením čl. VIII Dohody mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o statusu jejich ozbrojených sil, podepsané dne 19. června 1951 v Londýně.

Článek 13
Řešení sporů

Spory, jež mohou vzniknout mezi smluvními stranami při provádění spolupráce podle tohoto Protokolu nebo Dodatků, budou smluvní strany řešit neodkladně přímým jednáním.

Článek 14
Závěrečná ustanovení

1. Tento Protokol vstupuje v platnost dnem podpisu.

2. Tento Protokol se sjednává na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran může Protokol písemně vypovědět. Platnost Protokolu skončí 10 měsíců ode dne doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.

3. Tento Protokol může být měněn a doplňován na základě vzájemné dohody smluvních stran. Změny a doplňky musí mít písemnou formu.

4. Příloha k tomuto Protokolu (Vzor Dodatku) je nedílnou součástí tohoto Protokolu. Změny a doplňky této přílohy musí mít písemnou formu a mohou je provést kompetentní orgány stanovené v článku 3 tohoto Protokolu.

Dáno v Brně dne 2. dubna 2004 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a jazyce slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost. 

Za Ministerstvo obrany
České republiky:

brig. gen. Ing. Vladimír Lavička v. r.  
ředitel Sekce personální
Ministerstva obrany
Za Ministerstvo obrany
Slovenské republiky:

plk. gšt. Ing. Peter Švec v. r.
generální ředitel Sekce vojenského vzdělávání
Ministerstva obrany

Příloha k Protokolu

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

E-shop

Daňový řád. Komentář, 4. vydání

Daňový řád. Komentář, 4. vydání

Ondřej Lichnovský, Roman Ondrýsek a kolektiv - C. H. Beck

4. vydání komentáře DŘ vychází po pěti letech. Nové, podstatně přepracované vydání zohledňuje především existenci významné novely DŘ, která s účinností od 1. ledna 2021 zasáhla do mnoha základních ustanovení tohoto zákona. Zde lze uvést např. postupující elektronizaci, ...

Cena: 2 090 KčKOUPIT

Kritika právní odpovědnosti

Kritika právní odpovědnosti

Václav Janeček - Wolters Kluwer, a. s.

Co je to odpovědnost? Na této „velké“ otázce si v posledních 60 letech vylámal zuby nejeden český právní teoretik. Dominujícím přístupem k odpovědnosti je u nás v současnosti tzv. teorie sankce, podle které je odpovědnost sekundární sankční povinností, která nastupuje jako sankce za ...

Cena: 490 KčKOUPIT

ÚZ č. 1418 - Vysoké školství

ÚZ č. 1418 - Vysoké školství

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje zákon o vysokých školách po několika novelách, které nabyly účinnosti v lednu 2021; dále zde najdete aktuální znění 5 nařízení vlády a vyhlášek. Všechny změny textů jsou vyznačeny tučně, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

Cena: 99 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.