Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 54/2004 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2004, částka 20, ze dne 3. 5. 2004

54

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 29. března 2004 bylo v Praze podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Francouzské republiky o spolupráci v oblasti vojenské geografie.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 10 odst. 1 dnem podpisu.

České znění Ujednání se vyhlašuje současně.

UJEDNÁNĺ
MEZI MINISTERSTVEM OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY
A MINISTREM OBRANY FRANCOUZSKÉ REPUBLIKY
O SPOLUPRÁCI V OBLASTI VOJENSKÉ GEOGRAFIE

PREAMBULE

Ministerstvo obrany České republiky a ministr obrany Francouzské republiky, dále jen "smluvní strany",

berouce v úvahu Dohodu mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o statusu jejich ozbrojených sil (dále jen "NATO SOFA"), podepsanou v Londýně dne 19. června 1951,

vycházejíce z Ujednání mezi Federálním ministerstvem obrany České a Slovenské Federativní Republiky a Ministerstvem obrany Francouzské republiky o dvoustranné spolupráci ve vojenské oblasti, podepsané v Paříži dne 3. dubna 1992,

přejíce si rozšířit svou spolupráci v oblasti vojenské geografie,

se dohodly na následujícím:

Článek 1

Účelem tohoto Ujednání je stanovit předmět, formy a zásady spolupráce v oblasti vojenské geografie. Tato spolupráce bude zahrnovat především výstavbu geografických informačních systémů, společnou produkci a poskytování vojenských geografických podkladů a informací o územích států smluvních stran a výměnu a výcvik specialistů.

Námořní grafy a mapy nejsou předmětem tohoto Ujednání.

Článek 2

Smluvní strany se budou neprodleně po vstupu tohoto Ujednání v platnost informovat o svých prováděcích orgánech.

Článek 3

1. Spolupráce bude zejména zahrnovat vzájemné poskytování:

a)   topografických a speciálních map, družicových map (výtisků nebo reprodukčních podkladů);
b)   digitálních údajů o území;
c)   dokumentů pro leteckou navigaci a bezpečnost letového provozu;
d)   geodetických, geomagnetických a gravimetrických údajů;
e)   programového vybavení;
f)   informací nebo dokumentů k výše uvedeným produktům a jejich využívání;
g)   informací o vlastní produkci a možnostech jejího poskytování;
h)   informací o produkci a vzdělávacích kurzech pro specialisty zaměřených na nové technologie.

2. Výměna a výcvik specialistů budou realizovány po vzájemné dohodě smluvních stran. Právní postavení specialistů jedné smluvní strany během jejich pobytu na území státu druhé smluvní strany v souvislosti s výměnou a výcvikem podle tohoto Ujednání se bude řídit podle NATO SOFA.

3. Smluvní strany budou spolupracovat na geografické produkci v oblastech společného zájmu a podílet se na této produkci podle svých možností. Rozsah spolupráce závisí na současných a budoucích možnostech smluvních stran (technických, finančních a personálních).

4. Poskytování produktů bude buď automatické nebo na vyžádání.

5. Automatické poskytování v souladu s přílohou A bude bezplatné.

6. Poskytování na žádost bude zaznamenáváno a vyúčtováno, jak je uvedeno v příloze C k tomuto Ujednání.

7. Dodávky produktů se uskuteční na základě souhlasu poskytující smluvní strany.

8. Rozsah spolupráce smluvních stran bude založen na principu zajištění účetní rovnováhy, a to v souladu s pravidly a postupy uvedenými v článku 7 a v příloze C k tomuto Ujednání.

9. Formáty dat a záznamová média pro předávání produktů budou vzájemně dohodnuty prováděcími orgány. Textové informace budou poskytovány v jazyce poskytující smluvní strany, pokud nebude dohodnuto zástupci prováděcích orgánů jinak.

Článek 4

Utajované informace budou vyměňovány v souladu s platnými bilaterálními smlouvami o utajovaných informacích mezi smluvními stranami. Dokud takové smlouvy nebudou v platnosti, smluvní strany si nebudou vyměňovat žádné utajované informace.

Článek 5

1. Na základě vzájemného souhlasu mohou být mezi prováděcími orgány sjednány k provádění tohoto Ujednání Prováděcí přílohy, které stanoví zejména podmínky poskytování anebo postupy společné produkce, množství poskytovaných či vyráběných produktů, a ostatní záležitosti dohodnuté mezi smluvními stranami.

2. Prováděcí přílohy mají pouze technickou nebo administrativní povahu a nemohou obsahovat ustanovení, která jsou v rozporu s tímto Ujednáním.

Článek 6

1. Na základě tohoto Ujednání mohou být poskytovány pouze výrobky, k nimž má poskytující smluvní strana vlastnická nebo autorská práva a jejichž poskytování není omezeno.

Smluvní strany budou odpovědné za ochranu vlastnických a autorských práv a za dodržování pravidel a omezení stanovených pro užívání, distribuci nebo reprodukci poskytnutých výrobků nebo informací. Tato pravidla a omezení budou stanovena poskytující smluvní stranou.

2. Žádná ze smluvních stran nepřevede jakýmkoli způsobem třetí straně produkty poskytnuté druhou smluvní stranou ani výsledky společné produkce smluvních stran podle tohoto Ujednání bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

3. Smluvní strany nepoužijí nebo nedají souhlas k použití poskytnutých nebo společně vyrobených produktů ani podkladů k nim pro jiné účely, než ty, jež byly předem písemně odsouhlaseny druhou smluvní stranou.

4. Smluvní strana předávající třetí straně se souhlasem druhé smluvní strany bude výlučně odpovědná za povolení a realizaci tohoto převodu, včetně ochrany poskytnutých produktů a informací.

Článek 7

1. Vyhodnocení vzájemné spolupráce podle tohoto Ujednání bude prováděno každou ze smluvních stran jednou ročně. Stav poskytování bude uzavřen 31. prosince běžného roku. Toto vyhodnocení bude realizováno formou výměn dopisů zaslaných do 31. března následujícího roku. Tyto dopisy budou obsahovat seznamy poskytnutých a odsouhlasených produktů, materiálů a služeb, s uvedením, zda produkty byly poskytnuty automaticky nebo na vyžádání.

2. Pravidla k vyhodnocení vzájemné bilance jsou definována v příloze C k tomuto Ujednání.

3. Seznamy produktů, popisů, technických publikací, materiálů a služeb poskytnutých a odsouhlasených automaticky nebo na vyžádání budou po jejich obdržení každou ze smluvních stran porovnány a vzájemně písemně schváleny.

4. V případě, že vzájemná bilance mezi smluvními stranami není vyvážená, dohodnou se zástupci příslušných orgánů na finanční kompenzaci nebo kompenzaci poskytnutím produktů smluvní straně, která poskytla více než druhá smluvní strana, a určí termín kompenzace. Tento postup bude realizován přímo mezi prováděcími orgány.

5. Po vzájemné dohodě mohou zástupci prováděcích orgánů rozhodnout o převedení zůstatku do následujícího roku.

6. V případě ukončení platnosti tohoto Ujednání bude provedena závěrečná bilance vzájemné spolupráce se stavem ke dni ukončení platnosti. V případě kompenzace případné nerovnováhy v bilanci vzájemné spolupráce se použijí podmínky uvedené v bodě 4 tohoto článku.

Článek 8

1. Veškeré dodávky produktů vztahující se k tomuto Ujednání, poskytované automaticky nebo na vyžádání, budou doprovázeny předávacími dokumenty, z nichž bude patrný obsah každé zásilky, a budou zasílány přímo na oficiální adresy prováděcích orgánů nebo na adresu uvedenou na objednávce. Předávací dokumenty budou připraveny ve dvou vyhotoveních přiložených k zásilce. Jedno vyhotovení předávacího dokumentu přijímající smluvní strana potvrdí a pošle zpět odesílající smluvní straně jako potvrzení o příjmu.

2. Požadavky na dodání produktů se uplatní přímo u prováděcích orgánů.

3. Veškeré poštovní a přepravní náklady budou neseny odesílající smluvní stranou.

4. Celní odbavení poskytovaných produktů bude řešeno v souladu s článkem XI NATO SOFA.

Článek 9

Jakékoli spory týkající se výkladu a provádění tohoto Ujednání budou řešeny pouze přímým jednáním mezi smluvními stranami.

Článek 10

1. Toto Ujednání se skládá z 10 článků a Příloh A, B a C, které jsou jeho nedílnou součástí. Ujednání vstoupí v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2. Toto Ujednání se sjednává na dobu pěti (5) let a bude dále automaticky prodlužováno na dalších pět (5) let.

3. Toto Ujednání může být kdykoliv vypovězeno každou ze smluvních stran. Tato výpověď nabývá platnosti šest (6) měsíců ode dne doručení písemného oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.

4. Smluvní strany se mohou písemně dohodnout na ukončení platnosti tohoto Ujednání. Ukončení platnosti tohoto Ujednání nezbavuje smluvní strany všech jejich závazků, do nichž vstoupily během trvání jeho provádění. Toto Ujednání může být měněno nebo doplněno na základě písemné dohody smluvních stran.

Dáno v Praze dne 29. března 2004 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a jazyce francouzském, přičemž obě znění jsou stejně platná.

Za Ministerstvo obrany
České republiky
plk. Ing. Jiří Drozda v. r.
náčelník Odboru vojenské geografie
a hydrometeorologie
Za ministra obrany
Francouzské republiky
plk. Jean-Daniel Teste v. r.
náčelník Geografické služby
ozbrojených sil Francie

Příloha A

TOPOGRAFICKÉ A SPECIÁLNĺ MAPY A SOUVISEJĺCĺ ÚDAJE

I. POSKYTOVÁNĺ

A. Automatické

1. Smluvní strany se dohodly, že si budou automaticky a bezplatně poskytovat archivní výtisky nejnovějších vydání následujících produktů:

4 výtisky map pro společné operace 1 : 250 000 (JOG 1501-GROUND a 1501-AIR),
4 výtisky topografických map 1 : 50 000,
4 výtisky TFC(L) 2nd 1 : 250 000,
4 výtisky LFC 1 : 500 000,
4 výtisky vojenských map výcvikových prostorů 1 : 50 000,
4 výtisky národní verze letecké mapy (např. LORAN-C, ICAO),
2 výtisky popisů a technických publikací vztahujících se k výše uvedeným produktům,
2 výtisky katalogů výrobků (přednostně v digitální podobě),
2 výtisky produktů pro navigaci a bezpečnost letového provozu,
informace o plánech produkce smluvních stran, a to minimálně jednou ročně (např. GEOSTAR).

2. V případě, že není k dispozici některý z výše uvedených mapových produktů, je možné jej nahradit stejným počtem výtisků družicových map.

3. Automatické poskytování bude uskutečňováno bez odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne vydání nové edice těchto produktů.

B. Na vyžádání

Na vyžádání mohou být poskytovány další produkty, které nejsou uvedeny v části I. A této Přílohy. Jedná se zejména o:

mapy nezbytné pro plánování, přípravu a činnost vojenských jednotek smluvních stran,
soubory tiskových podkladů map uvedených v části I. A této Přílohy na rozměrově stálých podložkách, včetně vymezení jejich účelu a využití,
geodetické a geofyzikální údaje,
seznamy toponym,
popisy a technické publikace k vyžádaným produktům,
další výtisky produktů uvedených v části I. A této Přílohy nad stanovený počet automaticky poskytovaných archivních kopií.

II. TECHNICKÁ PODPORA

Technická podpora, včetně základního výcviku a vzdělávání specialistů na podporu společných projektů, bude poskytována na základě žádosti jedné ze smluvních stran a podle vzájemně předem dohodnutých podmínek.

III. SPOLEČNÉ PROJEKTY

1. Společné projekty smluvních stran budou předmětem jednání zástupců prováděcích orgánů.

2. Společné projekty budou zaměřeny zejména na oblast tvorby družicových map a produktů z nich odvozených. Každý společný projekt bude specifikován v samostatné Prováděcí příloze schválené zástupci prováděcích orgánů.

Příloha B

DIGITÁLNĺ GEOGRAFICKÉ PRODUKTY A SOUVISEJĺCĺ ÚDAJE

I. POSKYTOVÁNĺ

A. Kopie digitálních geografických produktů

1. Smluvní strany se dohodly, že si poskytnou na vyžádání kopie aktuálních digitálních geografických produktů pokrývajících jejich území. Toto poskytování může zahrnovat:

matricové produkty (např. digitální modely reliéfu),
rastrové produkty (např. skenované kartografické produkty, mapové produkty odvozené z družicových snímků),
vektorové produkty.

2. Smluvní strany si automaticky poskytnou informace o aktualizaci již poskytnutých digitálních geografických produktů.

B. Popisy a technické publikace

1. Smluvní strany si na vyžádání poskytnou kopie popisů a technických publikací vztahujících se k poskytovaným nebo společně vyrobeným digitálním geografickým produktům.

2. Smluvní strany si automaticky poskytnou změny a doplňky k popisům a technickým publikacím, které již byly poskytnuty.

C. Aplikační programové vybavení

Smluvní strany se dohodly, že:

1.  si poskytnou na vyžádání po jedné kopii každého aplikačního programového vybavení, jakož i jeho aktualizovaných verzí (vyššího stupně/generace), vhodných pro digitální produkty nezbytné pro společné projekty,
2.  poskytující smluvní strana není povinna dodávat zdrojový kód aplikačního programového vybavení, pokud není písemně dohodnuto jinak mezi zástupci prováděcích orgánů,
3.  nebudou dekódovat poskytnuté aplikační programové vybavení za účelem získání zdrojového kódu ani pořizovat jeho kopie bez předchozího písemného souhlasu poskytující smluvní strany,
4.  v případě potřeby úprav aplikačního programového vybavení si přijímající smluvní strana vyžádá písemný souhlas poskytující smluvní strany a projekt takových úprav bude vzájemně smluvními stranami koordinován.

II. TECHNICKÁ PODPORA

Technická podpora, včetně základního výcviku a vzdělávání specialistů na podporu společných projektů, bude poskytována na žádost jedné ze smluvních stran a podle vzájemně předem dohodnutých podmínek.

III. SPOLEČNÉ PROJEKTY

1. Společné projekty smluvních stran budou předmětem zvláštního jednání zástupců prováděcích orgánů.

2. Společné projekty budou zaměřeny zejména na využívání digitálních dat odvozených z leteckých či družicových snímků, jakož i z jiných metod dálkového průzkumu pro potřeby vojenské geografie. Každý společný projekt bude specifikován v samostatné Prováděcí příloze schválené zástupci prováděcích orgánů.

Příloha C

PRAVIDLA A POSTUPY PRO BILANCI VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCE

Bilance vzájemné spolupráce je dosaženo prostřednictvím účetní rovnováhy. Do této účetní rovnováhy se započítává pouze poskytování na vyžádání.

1.  Pro stanovení účetní rovnováhy spolupráce se zavádí "Standardní mapová jednotka/ Standard Map Unit (dále jen "SMU").
2.  SMU je definována jako jeden výtisk standardní pětibarevné topografické mapy o rozměrech 56 x 76 cm.
3.  Pro přepočet produktů na SMU platí následující:
a)  1 výtisk mapy velmi velkého formátu - série DIRCAM = 5 SMU,
b)  1 výtisk mapy velkého formátu - série ONC, TPC, LFC a další letecké mapy = 3 SMU,
c)  1 výtisk mapy středního formátu - JOG 1501-GROUND, 1501-AIR, topografické mapy,
plány měst = 1 SMU,
d)  1 výtisk mapy série TFC(L) = 1,5 SMU.
4. Přepočet digitálních geografických produktů a souvisejících údajů, popisů a technických publikací, popřípadě dalších materiálů a služeb a produktů, které nejsou uvedeny v bodě 3 této Přílohy, na SMU bude stanoven vzájemnou dohodou mezi zástupci prováděcích orgánů.
5.  Finanční hodnota SMU je stanovena vzájemnou dohodou mezi zástupci prováděcích orgánů. Slouží pro účely účetnictví a může být měněna po vzájemné dohodě.
6. Finanční hodnota SMU a její změny budou obsahem dopisů podepsaných zástupci prováděcích orgánů.
7.  Počet SMU bude uveden v předávacích dokumentech zpracovaných pro každou zásilku připravenou v souladu s ustanovením článku 8 odst. 1 hlavní části tohoto Ujednání.

E-shop

ÚZ č. 1468 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce) 2022

ÚZ č. 1468 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce) 2022

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí – zákon o účetnictví, účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., novelizovanou technickou vyhlášku o účetních záznamech, ...

Cena: 179 KčKOUPIT

ÚZ č. 1463 - Daně z příjmů, Evidence tržeb, 2022

ÚZ č. 1463 - Daně z příjmů, Evidence tržeb, 2022

Sagit, a. s.

Od ledna 2022 nabývají účinnosti další změny zákona o daních z příjmů. Publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o rezervách, zákona o evidenci tržeb, vyhlášky, pokyny a sdělení Ministerstva financí. Nově je zařazen zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2022. Publikace obsahuje ...

Cena: 167 KčKOUPIT

Dávky pomoci v hmotné nouzi

Dávky pomoci v hmotné nouzi

JUDr. Naděžda Břeská, Mgr. Tomáš Urban, Mgr. Lucie Vránová - Anag, spol. s r. o.

Kniha přináší podrobný popis jednotlivých dávek systému pomoci v hmotné nouzi (příspěvku na živobytí, doplatku na bydlení a mimořádné okamžité pomoci), a to i ve vazbách na ostatní dávkové systémy. Podrobněji k obsahu publikace Jde o srozumitelný a ucelený výklad celého systému ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.