Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 22/2003 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2003, částka 7, ze dne 1. 3. 2003

22

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se mění a doplňují sdělení č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb., č. 26/1994 Sb., č. 10/1998 Sb., č. 11/1998 Sb., č. 340/1999 Sb., č. 23/2002 Sb. m. s., č. 44/2002 Sb. m. s., č. 20/2004 Sb. m. s. a č. 21/2004 Sb. m. s. o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu ke Smlouvě*)

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 1. října 2003 byly v Ženevě rozhodnutím Shromáždění Mezinárodní unie pro patentovou spolupráci (PCT Union) přijaty změny pravidel 4.11, 16bis.2, 17.2, 32.1, 43bis.1, 44bis.1, 53.2, 60.1, 61.1, 70.16, 80.5, 90.2, 90.5 a změny Sazebníku poplatků Prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci.

Změny výše uvedených pravidel a změny Sazebníku poplatků Prováděcího předpisu ke Smlouvě vstoupily v platnost na základě rozhodnutí citovaného Shromáždění dne 1. ledna 2004 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění změn pravidel 4.11, 16bis.2, 17.2, 32.1, 43bis.1, 44bis.1, 53.2, 60.1, 61.1, 70.16, 80.5, 90.2, 90.5 a změny Sazebníku poplatků Prováděcího předpisu ke Smlouvě a jejich český překlad se vyhlašují současně.

PŘEKLAD

Změny Prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci,
přijaté dne 1. října 2003

Pravidlo 4
Žádost (obsah)

4.1 až 4.10 [Žádná změna]

4.11 Odkaz na dřívější rešerši, pokračování nebo dílčí pokračování nebo základní přihlášku nebo patent

            (a) Pokud:
           (I) až (III) [Žádná změna]
(IV) přihlašovatel si přeje podle pravidla 49bis.1(d), aby mezinárodní přihláška byla projednávána v některém určeném státě jako přihláška, která je pokračováním nebo dílčím pokračováním dřívější přihlášky;
musí to uvést v žádosti a případně identifikovat přihlášku, pro kterou byla dřívější rešerše provedena, nebo jinak identifikovat rešerši nebo uvést příslušnou základní přihlášku nebo základní patent nebo jiný základní druh ochrany.
(b) [Žádná změna]

4.12 až 4.14 [Zůstává zrušeno]

4.14bis až 4.18 [Žádná změna]

Pravidlo 16bis
Prodloužení lhůt k zaplacení poplatků

16bis.1 [Žádná změna]

16bis.2 Poplatek za pozdní platbu

            (a) [Žádná změna]
(b) Výše poplatku za pozdní platbu však nesmí překročit částku 50 % z mezinárodního přihlašovacího poplatku uvedeného v bodě 1 Sazebníku poplatků, bez ohledu na poplatek za každý list mezinárodní přihlášky přesahující 30 listů.

Pravidlo 17
Prioritní doklad

17.1 [Žádná změna]

17.2 Předkládání kopie

             (a) Pokud přihlašovatel vyhoví ustanovení pravidla 17.1(a), (b) nebo (b-bis), Mezinárodní úřad na zvláštní žádost určeného úřadu urychleně, ale nikoli před mezinárodním zveřejněním mezinárodní přihlášky, dodá kopii prioritního dokladu tomuto úřadu. Žádný určený úřad nebude požadovat předložení kopie prioritního dokladu od samotného přihlašovatele. Přihlašovatel nemusí dodat překlad určenému úřadu před uplynutím lhůty podle článku 22. Pokud přihlašovatel předloží určenému úřadu výslovnou žádost podle článku 23(2) před mezinárodním zveřejněním mezinárodní přihlášky, Mezinárodní úřad na zvláštní žádost určeného úřadu dodá kopii prioritního dokladu tomuto úřadu ihned po obdržení této žádosti.
(b) a (c) [Žádná změna]

Pravidlo 32
Rozšíření účinků mezinárodní přihlášky na určité nástupnické státy

32.1 Rozšíření mezinárodní přihlášky na nástupnický stát

            (a) až (c) [Žádná změna]
(d) [Zůstává zrušeno]

 32.2 [Žádná změna]

Pravidlo 43bis
Písemný posudek orgánu pro mezinárodní rešerši

43bis.1 Písemný posudek

            (a) [Žádná změna]
(b) Pro účely vyhotovení písemného posudku platí přiměřeně články 33(2) až (6), 35(2) a 35(3) a pravidla 43.4, 64, 65, 66.1(e), 66.7, 67, 70.2(b) a (d), 70.3, 70.4(II), 70.5(a), 70.6 až 70.10, 70.12, 70.14 a 70.15(a).
(c) [Žádná změna]

Pravidlo 44bis
Mezinárodní předběžná zpráva o patentovatelnosti vyhotovená orgánem pro mezinárodní rešerši

44bis.1 Vydání zprávy; předání přihlašovateli

             (a) a (b) [Žádná změna]
(c) Mezinárodní úřad ihned předá přihlašovateli jednu kopii zprávy vydané podle odstavce (a).

44bis.2 až 44bis.4 [Žádná změna]

Pravidlo 53
Návrh

53.1 [Žádná změna]

53.2 Obsah

             (a) Návrh musí obsahovat:
             (I) až (III) [Žádná změna]
(IV) popřípadě prohlášení týkající se úprav.
(b) [Žádná změna]

53.3 až 53.9 [Žádná změna]

Pravidlo 60
Některé nedostatky návrhu

60.1 Nedostatky návrhu

            (a) S výhradou odstavců (a-bis) a (a-ter), pokud návrh nesplňuje požadavky stanovené v pravidlech 53.1, 53.2(a)(I) až (III), 53.2(b), 53.3 až 53.8 a 55.1, orgán pro mezinárodní předběžný průzkum vyzve přihlašovatele k nápravě nedostatků ve lhůtě, která je přiměřená okolnostem. Tato lhůta nesmí být kratší než jeden měsíc od data výzvy. Může být prodloužena orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum kdykoli před učiněním rozhodnutí.
(a-bis) a (a-ter) [Žádná změna]
(b) Pokud přihlašovatel vyhoví výzvě ve lhůtě podle odstavce (a), návrh bude posuzován za přijatý s původním datem podání za předpokladu, že předložený návrh umožňuje identifikovat mezinárodní přihlášku; jinak bude návrh posuzován, jako kdyby byl přijat v den, kdy orgán pro mezinárodní předběžný průzkum obdržel opravu.
(c) Pokud přihlašovatel nevyhoví výzvě ve lhůtě podle odstavce (a), návrh bude posuzován, jako kdyby nebyl předložen, a orgán pro mezinárodní předběžný průzkum o tom vydá usnesení.
(d) [Zrušeno]
(e) Pokud byl nedostatek zjištěn Mezinárodním úřadem, upozorní na nedostatek orgán pro mezinárodní předběžný průzkum, který potom postupuje tak, jak je uvedeno v odstavcích (a) až (c).
(f) a (g) [Žádná změna]

60.2 [Zůstává zrušeno]

Pravidlo 61
Oznámení návrhu a volby

61.1 Oznámení Mezinárodnímu úřadu a přihlašovateli

            (a) [Žádná změna]
(b) Orgán pro mezinárodní předběžný průzkum ihned oznámí přihlašovateli datum přijetí návrhu. Je-li návrh posuzován podle pravidel 54.4, 55.2(d), 58bis.1(b) nebo 60.1(c) jako kdyby nebyl předložen, orgán pro mezinárodní předběžný průzkum to oznámí přihlašovateli a Mezinárodnímu úřadu.
(c) [Zůstává zrušeno]

61.2 až 61.4 [Žádná změna]

Pravidlo 70
Mezinárodní předběžná zpráva o patentovatelnosti vyhotovená
orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum
(zpráva o mezinárodním předběžném průzkumu)

70.1 až 70.15 [Žádná změna]

70.16 Přílohy ke zprávě

            (a) Každý náhradní list podle pravidla 66.8(a) nebo (b), každý náhradní list obsahující úpravy podle článku 19 a každý náhradní list obsahující opravy zjevných chyb stvrzených podle pravidla 91.1(e)(III) bude připojen ke zprávě, pokud není nahrazen pozdějšími náhradními listy nebo úpravami spočívajícími ve zrušení celých listů podle pravidla 66.8(b). Náhradní listy obsahující úpravy podle článku 19, které jsou považovány za zrušené úpravami podle článku 34, a dopisy podle pravidla 66.8 se nepřikládají.
(b) Nehledě na odstavec (a), každý nahrazený nebo změněný náhradní list uvedený v tomto odstavci bude také připojen ke zprávě, pokud orgán pro mezinárodní předběžný průzkum usoudí, že příslušná náhrada nebo změna přesahuje rozsah vynálezu, jak byl uveden v mezinárodní přihlášce při podání, a zpráva obsahuje údaj uvedený v pravidle 70.2(c). V takovém případě bude náhradní nebo změněný list označen tak, jak je uvedeno v Administrativní směrnici

70.17 [Žádná změna]

Pravidlo 80
Počítání lhůt

80.1 až 80.4 [Žádná změna]

80.5 Uplynutí lhůty v den pracovního klidu nebo oficiální svátek

Pokud uplynutí lhůty, během které musí dokument nebo poplatek dorazit do národního úřadu nebo mezivládní organizace, připadá na den:  

            (I) kdy takový úřad nebo organizace nejsou otevřeny pro veřejnost pro účely vyřizování úředních věcí;
(II) kdy se obyčejná pošta nedoručuje v místě, kde se úřad nebo organizace nachází;
(III) který, pokud se takový úřad nebo organizace nachází ve více než jednom místě, je oficiálním svátkem v nejméně jednom z míst, ve kterých se takový úřad nebo organizace nachází, a v případech, kdy národní právo používané tímto úřadem nebo organizací stanoví, vzhledem k národním přihláškám, že v takovém případě taková lhůta uplyne v následující den; nebo
(IV) který, pokud je takový úřad vládním orgánem smluvního státu pověřeným udělováním patentů, je oficiálním svátkem v části tohoto smluvního státu, a v případech, kdy národní právo používané tímto úřadem stanoví, vzhledem k národním přihláškám, že v takovém případě taková lhůta uplyne v následující den;
lhůta uplyne nejbližším následujícím dnem, kdy všechny čtyři shora uvedené případy odpadly.

80.6 a 80.7 [Žádná změna]

Pravidlo 90
Zástupci a společní zmocněnci

90.1 [Žádná změna]

90.2 Společný zmocněnec

            (a) Jestliže jsou dva nebo více přihlašovatelů a přihlašovatelé neustanovili zástupce, který by je všechny zastupoval ("společný zástupce") podle pravidla 90.1(a), smí být jeden z přihlašovatelů, který je oprávněn podat mezinárodní přihlášku podle článku 9, ustanoven ostatními přihlašovateli jako jejich společný zmocněnec.
(b) Jestliže jsou dva nebo více přihlašovatelů a všichni přihlašovatelé neustanovili společného zástupce podle pravidla 90.1(a) nebo společného zmocněnce podle odstavce (a), bude první přihlašovatel uvedený v žádosti, který je oprávněn podle pravidla 19.1 podat mezinárodní přihlášku u přijímacího úřadu, považován za společného zmocněnce všech přihlašovatelů.

90.3 a 90. 4 [Žádná změna]

90.5 Všeobecná plná moc

            (a) a (b) [Žádná změna]
(c) Přijímací úřad, orgán pro mezinárodní rešerši a orgán pro mezinárodní předběžný průzkum se mohou vzdát požadavku podle odstavce (a)(II), aby kopie všeobecné plné moci byla připojena k žádosti, návrhu nebo případně k samostatnému oznámení.
(d) Nehledě na odstavec (c), pokud zástupce předloží oznámení o vzetí zpět podle pravidel 90bis.1 až 90bis.4 přijímacímu úřadu, orgánu pro mezinárodní rešerši nebo orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum, musí být kopie všeobecné plné moci předložena takovému úřadu nebo orgánu.

90.6 [Žádná změna]

SAZEBNĺK POPLATKŮ
platný od 1. ledna 2004

Poplatky:
1. Mezinárodní přihlašovací poplatek: 
(pravidlo 15.2)

2. Jednací poplatek:
(pravidlo 57.2)

Částka:
1 400 švýcarských franků plus 15 švýcarských franků za každý list mezinárodní přihlášky nad 30 listů  

200 švýcarských franků

Slevy:
3. Mezinárodní přihlašovací poplatek se sníží o následující částku, jestliže je mezinárodní přihláška, v souladu s Administrativní směrnicí a v rozsahu v Administrativní směrnici uvedeném, podána:
(a) na papíře spolu s její kopií v elektronické formě 100 švýcarských franků
(b) v elektronické formě, není-li text popisu, nároků a anotace ve znakově kódovaném formátu 200 švýcarských franků
(c) v elektronické formě, je-li text popisu, nároků a anotace ve znakově kódovaném formátu 300 švýcarských franků
4. Mezinárodní přihlašovací poplatek (případně snížený podle bodu 3) a jednací poplatek se sníží o 75 %, jestliže mezinárodní přihláška je podána:
            (a) přihlašovatelem, který je fyzickou osobou a který je občanem a má sídlo ve státu, jehož národní důchod na hlavu je nižší než 3 000 dolarů (podle průměrného národního důchodu na hlavu použitého Spojenými národy pro určení jejich měřítka ohodnocení výše příspěvků splatných v letech 1995, 1996 a 1997); nebo
(b) přihlašovatelem, ať je či není fyzickou osobou, a který je občanem a má sídlo ve státě, který je zařazený Spojenými národy jako nejméně rozvojová země,
za předpokladu, že je-li několik přilašovatelů, každý musí splňovat kritéria uvedená v bodě 4(a) nebo bodě 4(b).

*)   Smlouva o patentové spolupráci, přijatá ve Washingtonu dne 19. června 1970, změněná v roce 1979 a 1984, byla vyhlášena pod č. 296/1991 Sb.

E-shop

ÚZ č. 1340 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1340 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje novelizovaný text zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních a novelizovaný zákon o státním zastupitelství; obě novely řeší zejména postavení evropských žalobců. Vedle ...

Cena: 97 KčKOUPIT

Zákon o inspekci práce, komentář

Zákon o inspekci práce, komentář

JUDr. Jaroslav Stádník, Mgr. Petr Kieler, doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář k zákonu č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění 17. novely – zákona č. 81/2015 Sb. Účelem komentáře je poukázat na význam zákona o inspekci práce, který stále není plně doceněn odbornou i laickou veřejností, ač dopustí-li se zaměstnavatel některého ze správních deliktů ...

Cena: 599 KčKOUPIT

Smluvní pokuta v ČR a Evropě

Smluvní pokuta v ČR a Evropě

Tomáš Tintěra - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Odborná monografie přináší ucelený teoreticko-praktický pohled na jedno z nejčastějších smluvních ujednání. Kniha vychází z rozboru české právní úpravy po rekodifikaci soukromého práva a současně představuje různá pojetí tohoto institutu v právních řádech vybraných evropských ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.