Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 131/2003 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2003, částka 62, ze dne 12. 12. 2003

131

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 31. července 2003 byla v Praze a ve Varšavě podepsána Rámcová dohoda o spolupráci při realizaci projektů na snižování emisí skleníkových plynů mezi Českou republikou a Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj jako takovou a jako správcem Prototypového uhlíkového fondu.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku VII oddílu 7.02 dne 15. září 2003 a podle oddílu 7.03 a) téhož článku bude platná do 30. června 2013, pokud nebude ukončena jinak v souladu se svými ustanoveními.

Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

PŘEKLAD

RÁMCOVÁ DOHODA O SPOLLUPRÁCI
PŘI REALIZACI PROJEKTŮ NA SNIŽOVÁNÍ EMISÍ
SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ
MEZI
ČESKOU REPUBLIKOU
A
MEZINÁRODNĺ BANKOU PRO OBNOVU A ROZVOJ
JAKO TAKOVOU A JAKO SPRÁVCEM PROTOTYPOVÉHO FONDU
ZE DNE  31. 7. 2003

RÁMCOVÁ DOHODA O SPOLUPRÁCI
PŘI REALIZACI PROJEKTŮ NA SNIŽOVÁNĺ EMISĺ SKLENĺKOVÝCH PLYNŮ
ČESKÁ REPUBLIKA a MEZINÁRODNĺ BANKA PRO OBNOVU A ROZVOJ (IBRD)
JAKO TAKOVÁ A JAKO SPRÁVCE PROTOTYPOVÉHO UHLÍKOVÉHO FONDU
(DÁLE JEN SPRÁVCE)

VZHLEDEM K TĚMTO DŮVODŮM

(A) Na základě usnesení č. 99-1 výkonných ředitelů IBRD ze dne 20. července 1999 byl založen Prototypový uhlíkový fond, mimo jiné k podpoře projektových mechanismů, které napomohou zemím ke snížení globálních koncentrací skleníkových plynů a tím k minimalizaci nepříznivých dopadů změn klimatu na rozvojové země a země v přechodu na tržní hospodářství;

(B) Česká republika ratifikovala Rámcovou úmluvu OSN o změně klimatu (UNFCCC, dále jen "Rámcová úmluva") a listina o schválení byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů dne 7. října 1993 a dále podepsala dne 23. listopadu 1998 Protokol přijatý na Třetí konferenci stran Rámcové úmluvy v Kjótu v Japonsku dne 11. prosince 1997 (dále jen "Kjótský protokol") a listina o schválení byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů dne 15. listopadu 2001.

se PROTO dohodly následovně:

Článek I
Účel; Definice; Výklad

Oddíl 1.01
Účel

Účelem této Dohody je podpořit realizaci projektových činností, jejichž cílem je dosažení Snížení emisí, které je nezbytným předpokladem pro následný převod Jednotek snížení emisí a Jednotek přiděleného množství a pro zaplacení za Snížení emisí dosažená prostřednictvím uvedených projektových činností.

Oddíl 1.02
Definice

Pro účely této Dohody mají dále uvedené pojmy začínající velkými písmeny tento význam:

(I)   "Přidělené množství" znamená množství Skleníkových plynů, které může Česká republika vypouštět v souladu s Kjótským protokolem v průběhu prvního období závazku na vyměřené omezení a snížení emisí podle tohoto protokolu;
(II)    "Jednotka přiděleného množství" znamená jednotku určenou příslušnými ustanoveními přílohy k usnesení Konference stran Rámcové úmluvy o metodách započítávání Přidělených množství a je rovna jedné tuně ekvivalentu oxidu uhličitého vypočítaného za použití potenciálů globálního oteplování, definovaných v Rozhodnutí 2/CP.3 Konference Stran sloužící zároveň jako jednání Stran Kjótského protokolu nebo podle pozdější revize v souladu s Článkem 5 Kjótského protokolu;
(III)   "Výchozí hodnota" znamená stav, který přiměřeně odpovídá antropogenním emisím ze zdrojů Skleníkových plynů, které by byly uvolněny bez projektových činností, v souladu s veškerými příslušnými pravidly, směrnicemi a metodami přijatými podle regulativního rámce Rámcové úmluvy a/nebo Kjótského protokolu;
(IV)   "Konference stran" znamená Konferenci Stran Rámcové úmluvy;
(V)   "Konference stran sloužící zároveň jako jednání Stran Protokolu" znamená Konferenci stran Rámcové úmluvy, která zároveň slouží jako jednání Stran Kjótského protokolu;
(VI)   "Snížení emisí" znamená snížení emisí Skleníkových plynů nebo zvýšení jejich antropogenního odstraňování pod bilanční úroveň způsobené kterýmkoli Projektem nebo Sub-projektem, které převyšuje použitelnou Výchozí hodnotu a jež úspěšně prošlo Prověřením;
(VII)   "Dohoda o nákupu snížení emisí" znamená dohodu mezi Správcem a Provozovatelem projektu nebo Prostředníkem uzavřenou s cílem nákupu Snížení emisí vzniklého v důsledku projektových činností;
(VIII)   "Jednotka snížení emisí" představuje jednotku Snížení emisí, vzniklou projektovou činností při Společném provádění a vydanou s ohledem na příslušná ustanovení přílohy usnesení Konference Stran o metodách započítávání Přidělených množství, a je rovna jedné tuně ekvivalentu oxidu uhličitého vypočítaného za použití potenciálů globálního oteplování, definovaných v Rozhodnutí 2/CP.3 nebo podle pozdější revize v souladu s Článkem 5 Kjótského protokolu;
(IX)   "Skleníkové plyny" znamená šest plynů uvedených na seznamu Přílohy A Kjótského protokolu, jimiž jsou oxid uhličitý, metan, oxid dusný, fluorované uhlovodíky, perfluorované uhlovodíky a hexafluorid síry;
(X)   "Nezávislá třetí strana" znamená nezávislou stranu autorizovanou Kontrolním výborem nebo, pokud se taková autorizace neuskutečnila, subjekt s kvalifikací pro environmentální audit, který je nezávislý na Správci, České republice, Prostředníkovi i na Provozovateli projektu, kteří jsou do Projektu zapojeni;
(XI)   "Prostředník" znamená veřejný subjekt, se kterým Správce uzavře dohodu s cílem nákupu Snížení emisí vzniklého v důsledku projektových činností prováděných v České republice;
(XII)   "Společné provádění" znamená mechanismus definovaný v Článku 6 Kjótského protokolu, který umožňuje převod a nabytí Jednotek snížení emisí mezi zeměmi uvedenými na seznamu v Přílo- ze I k Rámcové úmluvě;
(XIII)   "Výnos o schválení" znamená výnos vydaný Českou republikou v souladu s Oddílem 2.01 a zásadně v podobě stanovené v příloze k této Dohodě;
(XIV)   "Plán monitorování" znamená soubor požadavků na Monitorování a Prověřování snížení emisí Skleníkových plynů, dosaženého v rámci Projektu nebo Sub-projektu, v souladu s příslušnými pravidly, směrnicemi a metodami přijatými podle Rámcové úmluvy a/nebo Kjótského protokolu;
(XV)   "Účastník" znamená kteréhokoli účastníka ze soukromého nebo veřejného sektoru, který uzavřel dohodu o přistoupení podle podmínek Listiny PCF, nebo jeho právního nástupce podle podmínek Listi- ny PCF;
(XVI)   "Strany" znamenají Českou republiku a Správce, každý z nich je jednotlivě označován jako "Strana";
(XVII)   "Listina PCF" znamená listinu zakládající Prototypový uhlíkový fond, schválenou výkonnými řediteli IBRD dne 20. července 1999 Usnesením č. 99-1, případně později pozměněným;
(XVIII)   "Projekt" znamená kterýkoli projekt, pro který Česká republika vydala Výnos o schválení a Správce uzavřel dohodu s Provozovatelem projektu nebo Prostředníkem s cílem nákupu Snížení emisí vzniklého v důsledku projektových činností;
(XIX)   "Dokument návrhu projektu" znamená dokument ke konkrétnímu projektu, který obsahuje veškeré informace potřebné pro Nezávislou třetí stranu k posouzení, zda Projekt i) by mohl vést k dalšímu Snížení emisí, ii) má náležitou Výchozí hodnotu a Plán monitorování;
(XX)   "Provozovatel projektu" znamená soukromou nebo veřejnou právnickou osobu, která vlastní a provozuje Projekt nebo Sub-projekt;
(XXI)   "Jednotka odstranění" znamená jednotku Snížení emisí vzniklou zvýšením antropogenního odstraňování pod bilanční úroveň a dosaženou ve shodě s příslušnými ustanoveními přílohy usnesení Konference Stran o metodách započítávání Přidělených množství, je rovna jedné tuně ekvivalentu oxidu uhličitého vypočítaného za použití potenciálů globálního oteplování, definovaných v Rozhodnutí 2/ /CP.3 nebo podle pozdější revize v souladu s Článkem 5 Kjótského protokolu;
(XXII)   "Sub-projekt" znamená činnost v rámci projektu podle Článku 6 Kjótského protokolu prováděnou Prostředníkem;
(XXIII)   "Kontrolní výbor ke Článku 6 Kjótského protokolu" nebo "Kontrolní výbor" znamená výbor založený Konferencí Stran sloužící zároveň jako jednání Stran Protokolu k provádění Článku 6 Kjótského protokolu, aby mimo jiné dohlížel na ověřování Snížení emisí, způsobeného jakýmkoli Projektem prováděným pro účely Článku 6 Kjótského protokolu;
(XXIV)   "Kontrola správnosti" znamená zjištění, zda Projekt splňuje příslušné požadavky Článku 6 Kjótského protokolu a veškeré směrnice podle něj přijaté, a to vše na základě Dokumentu návrhu projektu;
(XXV)   "Zpráva o kontrole správnosti" znamená zprávu vypracovanou Nezávislou třetí stranou s popisem výsledků Kontroly správnosti;
(XXVI)   "Prověřování" znamená opakované nezávislé přezkoumání a následné posuzování snížení antropogenních emisí ze zdrojů nebo zvýšení antropogenního odstraňování pod bilanční úroveň, které vzniklo jako výsledek projektové činnosti při Společném provádění během prověřovacího období, prováděné Nezávislou třetí stranou, vždy v souladu se všemi pravidly, směrnicemi a metodami přijatými podle regulativního rámce Rámcové úmluvy a/nebo Kjótského protokolu;
(XXVII)   "Zpráva o prověřování" znamená zprávu sestavenou Nezávislou třetí stranou na základě Prověřování, která přináší nálezy procesu Prověřování a mimo jiné uvádí zjištěné množství dosaženého snížení emisí Skleníkových plynů nebo zvýšení jejich antropogenního odstraňování pod bilanční úroveň.

Oddíl 1.03
Výklad

(a)   Pojmy v této Dohodě budou vykládány způsobem, který je v souladu s Rámcovou úmluvou, Kjótským protokolem a veškerými rozhodnutími, směrnicemi, metodami a postupy, přijatými na základě těchto dokumentů a Listinou PCF.
(b)   Jakýkoli dokument nebo právní předpis definovaný nebo odkazovaný v této Dohodě znamená dokument nebo právní předpis, který může být občas pozměněn, upraven nebo doplněn, a to také (v případě dokumentů) vzdáním se nároku nebo vyjádřením souhlasu anebo (v případě právních předpisů) přijetím následných právních předpisů, a zahrnuje též (v případě dokumentů) odkazy na veškeré jeho přílohy a listiny k nim připojené.
(c)   Výrazy (v anglickém jazyce pro budoucí čas) "shall" a "will" jsou rovnocenné.
(d)   Všechny odkazy na "den" nebo "dny" se týkají kalendářního dne nebo kalendářních dní.

Článek II
Schválení Projektu; Převod Jednotek snížení emisí

Oddíl 2.01
Projektové činnosti; Výnosy o schválení

(a)   Česká republika navrhne Správci projektové činnosti a Správce je posoudí z hlediska nákupu Snížení emisí a jejich schopnosti způsobit Snížení emisí pro účely článku 6 Kjótského protokolu s cílem získat Snížení emisí pro Účastníky.
(b)   Pro projektové činnosti navržené Správci v souladu s oddílem 2.01 odstavcem (a), které vyhovují požadavkům Správce, vydá Česká republika na žádost Správce Výnos o schválení, který bude mít formu a obsah podle přílohy k této Dohodě, a to do 45 (čtyřiceti pěti) dnů od data písemné žádosti Správce o tento výnos.
(c)   Společně se žádostí o vydání Výnosu o schválení v souladu s oddílem 2.01 odstavcem (b) předloží Správce České republice řádnou dokumentaci o navrhovaném Projektu. Taková dokumentace bude obsahovat Dokument návrhu projektu podle definice v Listině PCF, studii stanovující Výchozí hodnotu Projektu a/nebo jiné dokumenty, požadované směrnicemi k provádění Článku 6 Kjótského protokolu.

Oddíl 2.02
Prověřování Snížení emisí; vydání a převod Jednotek přiděleného množství a Jednotek snížení emisí

(a)   Snížení emisí způsobené kterýmkoli Projektem bude předmětem Prověřování v souladu s Plánem monitorování a bude pravidelně zjišťováno v intervalech stanovených Správcem v souladu s příslušnou Dohodou o nákupu snížení emisí.
(b)   Po každém Prověřování pověří Správce Nezávislou třetí stranu provádějící Prověřování, aby vydala Zprávu o prověřování, která bude mimo jiné obsahovat: i) výrok o množství prověřeného a certifikovaného Snížení emisí způsobeného Projektem v odpovídajícím období, ii) jiné náležitosti případně požadované podle Rámcové úmluvy nebo Kjótského protokolu včetně rozhodnutí přijatých na základě těchto dokumentů.
(c)   Správce zajistí, aby každá Nezávislá třetí strana provádějící Prověřování pro účely této Dohody:
I)   splnila všechny požadavky na zveřejňování informací stanovené Kjótským protokolem a jakýmikoli rozhodnutími a směrnicemi přijatými na jeho základě; zejména musí Nezávislou třetí stranu žádat o to, aby informovala Českou republiku o jakémkoli množství Snížení emisí dosaženého a prověřeného v rámci každého Projektu;
II)   předložila České republice Zprávu o kontrole správnosti a Zprávu o prověřování ihned po dokončení těchto zpráv.
(d)  V případě, že Česká republika je způsobilá k převodu Jednotek snížení emisí v souladu s příslušnými ustanoveními Rámcové úmluvy a/nebo Kjótského protokolu včetně jakýchkoli rozhodnutí přijatých na jejich základě, vydá a převede počet Jednotek snížení emisí ekvivalentní objemu prověřeného Snížení emisí dosaženému každým Projektem a zakoupenému Správcem pro Účastníky podle příslušných národních registrů a/nebo na účty podle takových národních registrů, a to od začátku roku 2008. Česká republika rozdělí Jednotky snížení emisí mezi Účastníky v souladu s pokyny Správce.
(e)   Pro období mezi vstupem této Dohody v platnost a dnem založení národního registru Českou republikou podle článku 7 odstavce 4 Kjótského protokolu a podle požadavků směrnic přijatých na jeho základě, souhlasí Česká republika s tím, že podrží jako rezervu pro dodání Snížení emisí takový počet Jednotek přiděleného množství, který bude ekvivalentní objemu Snížení emisí dosaženému v rámci Projektů, zakoupenému Správcem a prověřenému Nezávislou třetí stranou.
(f) Jakmile Česká republika založí národní registr podle článku 7 odstavce 4 Kjótského protokolu a podle požadavků směrnic přijatých na jeho základě, ale v každém případě ještě před začátkem roku 2008, vydá a převede počet Jednotek přiděleného množství ekvivalentní objemu prověřeného Snížení emisí dosaženého v rámci každého Projektu, zakoupeného Správcem pro Účastníky podle příslušných národních registrů a/nebo na účty podle takových národních registrů. Česká republika rozdělí Jednotky přiděleného množství mezi Účastníky v souladu s pokyny Správce.
(g) Česká republika souhlasí, že v případě, kdy nebude moci vystavit a převést Jednotky snížení emisí v kterémkoli roce v období mezi začátkem roku 2008 a rokem 2012, podrží jako rezervu počet Jednotek přiděleného množství ekvivalentní objemu prověřeného Snížení emisí dosaženého v rámci Projektů nakoupenému Správcem, převede tento počet Jednotek přiděleného množství na Jednotky snížení emisí a tyto převede na Účastníky, jakmile pominou skutečnosti, které zabránily České republice vydat a převést Jednotky snížení emisí.
(h) Pro účely této Dohody musejí být Jednotky odstranění vhodným způsobem zahrnuty do jakéhokoli odkazu na Jednotky přiděleného množství a na Jednotky snížení emisí v souladu se všemi příslušnými rozhodnutími a směrnicemi podle regulativního rámce Rámcové úmluvy a/nebo Kjótského protokolu, které budou ohledně Jednotek odstranění případně přijaty Konferencí stran sloužící jako jednání stran protokolu.
(i) V případě, že Česká republika je způsobilá podle Kjótského protokolu a podle jakýchkoli rozhodnutí a směrnic přijatých na jeho základě prověřovat, že Snížení emisí dosažená projekty schválenými Českou republikou jsou doplňková ke Snížení emisí, kterých by jinak bylo dosaženo, mohou se Strany této Dohody dohodnout, že nebudou brát v úvahu odstavce (b) a (c) tohoto Oddílu.

 Článek III
Další povinnosti Stran

Oddíl 3.01
Povinnosti Správce

Správce se tímto zavazuje a souhlasí, že:

(a)   bude plně spolupracovat s Českou republikou, Nezávislými třetími stranami a Kontrolním výborem na zajištění řádného provádění Kontroly správnosti, Prověřování a převodu Snížení emisí v souladu s Kjótským protokolem a rozhodnutími a postupy přijatými na jeho základě;
(b)   uhradí kupní cenu za ověřené Snížení emisí, nebo za převedené Jednotky přiděleného množství, nebo za Jednotky snížení emisí podle Dohod o nákupu snížení emisí.

Oddíl 3.02
Povinnosti České republiky

Česká republika se tímto zavazuje a souhlasí, že v souvislosti s každým Projektem a každým Sub-projektem:

(a)   bude podle potřeby plně spolupracovat se Správcem, Účastníky, Nezávislými třetími stranami a Kontrolním výborem k zajištění řádného provádění Prověřování Snížení emisí Skleníkových plynů v souladu s Rámcovou úmluvou, Kjótským protokolem a jakýmikoli rozhodnutími a směrnicemi přijatými na základě těchto dokumentů;
(b)   převede nebo schválí převod Jednotek snížení emisí nebo případně Jednotek přiděleného množství v počtu ekvivalentním množství prověřeného Snížení emisí dosaženého v rámci Projektu a nakoupeného Správcem;
(c)   nezabrání svým vlastním jednáním či opomenutím převodu dohodnutého počtu Jednotek přiděleného množství nebo případně Jednotek snížení emisí ekvivalentního množství prověřeného Snížení emisí dosaženého v rámci Projektu a nakoupeného Správcem.

Článek IV
Spolupráce a informace

Oddíl 4.01
Spolupráce a informace

Česká republika a Správce budou plně spolupracovat, aby zajistili, že účelu této Dohody bude dosaženo. Za tímto cílem Česká republika a Správce budou:

(a)   pravidelně, avšak nejméně jedenkrát do roka, si vzájemně vyměňovat stanoviska k rozvoji každého Projektu s ohledem na účel této Dohody a na své závazky podle této Dohody a poskytovat druhé Straně veškeré související požadované informace;
(b)   poskytovat informace podle oddílu 4.01 odst. (a) kdykoli to druhá strana považuje za nezbytné a písemně o to požádá; a
(c)   vzájemně si neprodleně sdělovat údaje o jakýchkoli okolnostech, které brání nebo hrozí bránit záležitostem uvedeným v oddíle 4.01 odst. (a).

Oddíl 4.02
Zacházení s informacemi a zveřejňování informací

Strany této Dohody nebudou šířit informace označené jako důvěrné bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele takové informace, vyjma případů specifikovaných mezinárodním právem, platnými zákony České republiky a politikou poskytování informací Světové banky.

Článek V
Různá ustanovení

Oddíl 5.01
Urovnávání sporů

(a)   Spory mezi stranami týkající se výkladu nebo uplatňování této Dohody budou, pokud možno, řešeny konzultacemi nebo vyjednáváním.
(b)   Jestliže tyto spory nelze vyřešit během šesti (6) měsíců, budou na žádost kterékoli Strany s konečnou platností rozhodnuty rozhodčím řízením uskutečněným v souladu s Arbitrážními pravidly UNCITRAL v platném znění. Počet arbitrů bude tři (3). Jazykem používaným při rozhodčím řízení bude angličtina.

Oddíl 5.02
Právní způsobilost IBRD; nepostižitelnost

(a)   Se zřetelem na jakoukoli Dohodu o nákupu snížení emisí uzavřenou IBRD v zastoupení Prototypového uhlíkového fondu uzavírá dohody o nákupu snížení emisí IBRD nikoli jako taková, ale jako Správce Prototypového uhlíkového fondu.
(b)   Česká republika souhlasí, že při vymáhání jakýchkoli závazků, nároků nebo povinností podle této Dohody nebo Projektu nebo ve spojení s nimi bude přihlížet výhradně k aktivům PCF. Ani IBRD sama, ani jakékoli k ní přidružené subjekty, Účastníci fondu PCF ani jejich příslušní úředníci, ředitelé, zaměstnanci, partneři, členové nebo akcionáři nemají a nepřevezmou osobní odpovědnost za žádné závazky uzavřené podle této Dohody jménem fondu PCF ani za nároky či povinnosti vzniklé podle této Dohody jménem fondu PCF.

Oddíl 5.03
Oznámení

(a)   Jakákoli oznámení, sdělení, žádosti nebo korespondence mezi Českou republikou a Správcem požadovaná nebo povolená podle podmínek této Dohody budou v písemné formě v anglickém jazyce (rozumí se tomu tak, že jakákoli taková komunikace v jazyce jiném než angličtina nebude mít platnost a účinnost) a budou doručována osobně nebo prostřednictvím kurýra, pošty nebo faxu na adresu a faxová čísla uvedená níže.
Pro Českou republiku:
Ministerstvo životního prostředí České republiky
Sekce zahraničních vazeb
Vršovická 65
100 10 Praha 10
Česká republika
Fax: +420-2673 1949
Pro Správce:
Prototype Carbon Fund
1818 H Street N.W.
Washington, D.C. 20433
United States of America
Fax: +1-202-477 63 91
Dálnopis: 
INTBAFRAD
Washington, D.C.
(b)  Případné změny výše uvedených kontaktních údajů si Strany neprodleně oznámí.

 Oddíl 5.04
Jednání jménem České republiky nebo Správce

(a)   Pro účely Oddílu 5.04 odstavec (b) je tímto jako zástupce České republiky jmenován ministr životního prostředí a jako zástupce Správce je jmenován vicepresident IBRD pro trvale udržitelný rozvoj životního prostředí a společnosti.
(b)   Požadovaná nebo povolená jednání, která je podle této Dohody třeba podniknout jménem České republiky nebo Správce, včetně vydání Výnosů o schválení v souladu s Oddílem 2.01 odst. (b) této Dohody, je možno podniknout prostřednictvím zástupce České republiky nebo Správce, jmenovaným v této Dohodě pro účely tohoto Oddílu, nebo osobou k tomu písemně oprávněnou tímto zástupcem.

Článek VI
Neplnění Dohody

Oddíl 6.01
Neplnění Dohody

(a)   Domnívá-li se jedna ze Stran, že druhá Strana (dále "Neplnící strana") neplní své závazky podle této Dohody, zašle druhé Straně upozornění o neplnění, v němž uvede konkrétní podrobnosti o vzniku, průběhu nebo podmínkách případu, na nichž je upozornění založeno.
(b)   Neplnící strana bude mít šedesát (60) dní od data doručení upozornění o neplnění na nápravu tohoto neplnění, nedohodnou-li se Strany na prodloužení této lhůty.

Oddíl 6.
02 Ukončení platnosti Dohody

(a)   Při neschopnosti neplnící Strany prokázat k uspokojení druhé Strany, že všechny případy neplnění byly ve lhůtě jak uvedeno výše napraveny, může Strana, která se nedopustila neplnění, ukončit platnost Dohody písemným oznámením. Dohoda v takovém případě pozbude platnosti uplynutím šedesáti (60) dnů ode dne doručení oznámení o ukončení platnosti Dohody neplnící Straně, pokud v průběhu této lhůty tato Strana nepředloží ve věci ukončení platnosti Dohody návrh na řešení sporu podle ustanovení Oddílu 5.01 této Dohody. Nedohodnou-li se Strany jinak, okamžikem doručení tohoto návrhu se až do doby přijetí konečného rozhodnutí ve sporu provádění a interpretace Dohody pozastavuje.
(b)   V případě odstoupení nebo doručení písemného oznámení o odstoupení České republiky od Rámcové úmluvy nebo Kjótského protokolu pozbude Dohoda platnosti dnem nabytí účinnosti takovéhoto odstoupení.
(c)   Pokud Kjótský protokol nevstoupí v platnost k 1. 1. 2008, zůstane tato Dohoda v platnosti a bude pro Strany závazná, ale pouze v odpovídajícím rozsahu, pokud se Strany nedohodnou jinak.

Článek VII
Závěrečná ustanovení

Oddíl 7.01
Přílohy

Nedílnou součástí této Dohody je příloha se vzorem Výnosu o schválení.

Oddíl 7.02
Platnost této Dohody

Tato Dohoda podléhá schválení v souladu s vnitrostátními právními předpisy České republiky a nabude platnosti dnem doručení oznámení České republiky o tomto schválení Správci.

Oddíl 7.03
Doba platnosti Dohody

(a)   Tato Dohoda bude plně platná a účinná do 30. června 2013, pokud nebude ukončena jinak v souladu s touto Dohodou.
(b)   Jestliže tato Dohoda nevstoupí v platnost do sto dvaceti (120) dnů ode dne jejího podepsání, budou obě strany považovat Dohodu za neuzavřenou, pokud Správce v rámci své pravomoci a po uvážení důvodů zdržení nestanoví pro účely tohoto Oddílu pozdější datum. Toto pozdější datum Správce neprodleně oznámí České republice.
(c)   V případě ukončení Dohody zůstávají nadále v platnosti ustanovení vymíněná v Oddílu 5.02 a Oddílu 4. 02.

Oddíl 7.04
Postoupení práv

Obě Strany uznávají, že IBRD může schválit, že bude jednat jako Správce pro jiné fondy s hlavním cílem nákupu Snížení emisí pro účely Článku 6 nebo 12 Kjótského protokolu. Se souhlasem České republiky může IBRD postoupit svá práva podle této Dohody na IBRD jednající jakožto Správce takového jiného fondu (nebo fondů). V takovém případě bude Česká republika nadále plnit své závazky podle této Dohody ve prospěch tohoto právního nástupce (nebo nástupců), přičemž se rozumí, že všechny odkazy na Správce, na PCF nebo na Účastníky uvedené v tomto dokumentu budou po takovém postoupení práv pokládány za odkazy na příslušného právního nástupce (nebo více nástupců). IBRD může rovněž uzavřít Dohody o nákupu snížení emisí jako Správce takového jiného fondu.

NA DŮKAZ ČEHOŽ považují strany tuto Dohodu za řádně vyhotovenou ve dvou stejnopisech v anglickém jazyce k datu výše uvedenému.  

Za ČESKOU REPUBLIKU
Libor Ambrozek
Ministr životního prostředí
Praha, Česká republika, dne 31. 7. 2003
Za mezinárodní banku pro obnovu
a rozvoj jako takovou
a jako správce prototypového 
uhlíkového fondu
Christopher L. Hall
Zemský ředitel
Varšava, Polsko, dne 31. 7. 2003

  PŘĺLOHA

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

E-shop

Restorativní přístupy při řešení trestné činnosti

Restorativní přístupy při řešení trestné činnosti

Petra Masopust Šachová - C. H. Beck

Restorativní justice je konceptem, hnutím a moderní vizí trestněprávní politiky, která říká, že trestný čin primárně nenarušuje jen právní normy, ale též způsobuje újmu a narušuje mezilidské vztahy. Nalézání spravedlnosti z restorativního úhlu pohledu žádá, abychom změnili naši ...

Cena: 429 KčKOUPIT

Vybraná judikatura z oblasti uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení s komentářem

Vybraná judikatura z oblasti uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení s komentářem

Milan Vrba, Oldřich Řeháček, Jan Zůbek, Martin Dirhan - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je koncipována jako průvodce uplatňováním pohledávek v insolvenčním řízení. Proto byla jednotlivá soudní rozhodnutí vybírána tak, aby byla pokryta pokud možno celá tato materie – jde o rozhodnutí ...

Cena: 600 KčKOUPIT

Základní práva

Základní práva

Michal Bartoň, Jan Kratochvíl, Martin Kopa, Maxim Tomoszek, Jiří Jirásek, Ondřej Svaček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace je komplexním zpracováním problematiky základních, resp. lidských práv. Po uvedení do teorie základních práv, tedy do otázek týkajících se terminologie, původu těchto práv, jejich obsahových specifik, forem působení, i subjektů oprávněných a povinných, se práce dále zabývá ...

Cena: 750 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.