Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 121/2003 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2003, částka 57, ze dne 5. 11. 2003

121

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 23. září 2003 byla v Bratislavě podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o válečných hrobech.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 12 bodu 1) dnem podpisu.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA
mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o válečných hrobech

Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky (dále jen "smluvní strany"),

vedeny přáním rozvíjet a prohlubovat všestrannou spolupráci prostřednictvím dalšího rozvoje dvoustranných kontaktů a posilování vzájemného porozumění,

navazujíce na dlouholeté zkušenosti ze spolupráce svých národů,

řídíce se principy humanity a ustanoveními Ženevských úmluv z 12. srpna 1949 a Dodatkových protokolů k nim z 8. června 1977,

vycházejíce z článku 15 Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o dobrém sousedství, přátelských vztazích a spolupráci, podepsané dne 23. listopadu 1992 v Bratislavě,

berouce v úvahu existenci válečných hrobů na území obou států, jakož i existenci válečných hrobů občanů bývalého společného státu, které se nacházejí na území třetích států, s cílem zabezpečit jejich zachování a důstojné udržování,

se dohodly takto:

Článek 1
Vymezení pojmů

Pro účely této Dohody uvedené pojmy znamenají:

a)   "válečné hroby" místa, kde jsou pochovány ostatky osob, které zahynuly v důsledku vojenských operací, jichž se aktivně účastnily, či v důsledku válečného zajetí, zahrnujíce v to hroby jednotlivců i hroby hromadné a osária, jakož i pomníky, mohyly, pamětní desky a památníky připomínající místa významných válečných událostí od počátku 1. světové války;
b)   "české válečné hroby" válečné hroby, kde jsou pochovány ostatky osob, které byly v době své smrti:
1.  občany České republiky v období od 1. ledna 1993;
2.  příslušníky Armády České republiky v období od 1. ledna 1993; nebo
3.  příslušníky ozbrojených sil podřízených velení vládních orgánů tzv. Protektorátu Čechy a Morava v období od 16. března 1939 do 12. května 1945;
c)   "slovenské válečné hroby" válečné hroby, kde jsou pochovány ostatky osob, které byly v době své smrti:
1.  občany Slovenské republiky v období od 1. ledna 1993;
2.  příslušníky Armády Slovenské republiky v období od 1. ledna 1993; nebo
3.  příslušníky ozbrojených sil podřízených velení vládních orgánů Slovenského státu anebo Slovenské republiky v období od 14. března 1939 do 12. května 1945;
d)   "společné válečné hroby" válečné hroby, které nejsou českými či slovenskými válečnými hroby, a kde jsou pochovány ostatky osob, které v době své smrti byly:
1.  občany Rakousko-Uherska s domovským právem v obci, která se později stala součástí Československa;
2.  občany Republiky Československé či Československé republiky; nebo
3.  příslušníky československého zahraničního vojska;
e)   "poznatelný stav válečného hrobu" takový stav válečného hrobu, ze kterého lze zřetelně rozpoznat skutečnost, že se jedná o válečný hrob, a případné další údaje, jako jsou například jména osob, jejichž ostatky jsou zde pochovány, jejich hodnost a státní příslušnost, datum narození a úmrtí a místo úmrtí;
f)   "úprava válečných hrobů" vyznačení hranic pohřebiště a umístění pamětních symbolů, pomníků a jiných památných objektů nebo jejich rekonstrukce;
g)   "udržování válečných hrobů" zachování válečných hrobů v důstojném a poznatelném stavu.

Článek 2
Účel

Účelem této Dohody je:

a)   zabezpečit péči o české, slovenské a společné válečné hroby, které se nacházejí na území států smluvních stran;
b)   upravit vztahy smluvních stran související s péčí o společné válečné hroby, které se nacházejí mimo území jejich států.

Péče o válečné hroby na území států smluvních stran
Článek 3

1) Smluvní strany budou napomáhat vyhledávání, evidování a udržování válečných hrobů nacházejících se na území jejich států, jakož i řešení otázek spojených s exhumací, převozem a opětovným pochováním.

2) Smluvní strany si budou vyměňovat informace o výskytu, umístění a stavu válečných hrobů nacházejících se na území jejich států a vymění si seznamy osob, jejichž ostatky jsou zde pochovány. Dodatečný zápis nově objevených válečných hrobů do těchto seznamů bude prováděn se souhlasem smluvních stran.

3) Smluvní strany zabezpečí udržování a ochranu válečných hrobů na území svých států a pietní nakládání s nimi. Při udržování a ochraně válečných hrobů a při úpravě nových válečných hrobů budou smluvní strany postupovat v souladu s vnitrostátními právními předpisy svého státu a budou dbát národních, náboženských a jiných tradic svých států.

4) Každá smluvní strana v souladu s vnitrostátními právními předpisy svého státu umožní druhé smluvní straně přístup k válečným hrobům za účelem jejich údržby a úpravy.

5) Každá smluvní strana v souladu s vnitrostátními právními předpisy svého státu umožní občanům státu druhé smluvní strany přístup k válečným hrobům za účelem vzdání úcty padlým.

6) Smluvní strany si vzájemně zaručují právo dohledu nad stavem válečných hrobů prostřednictvím diplomatických a konzulárních úřadů.

Článek 4

1) Každá smluvní strana bezplatně a na časově neomezenou dobu zabezpečí pozemky pro válečné hroby.

2) Pokud bude smluvní strana potřebovat takový pozemek pro jiné účely, zabezpečí druhé smluvní straně jiný pozemek.

3) Výběr nového pozemku a opětovné zřízení válečného hrobu se uskuteční pouze se souhlasem druhé smluvní strany.

Článek 5

1) Exhumace za účelem převozu ostatků na území státu druhé smluvní strany se uskutečňuje výlučně na žádost příslušné smluvní strany a se souhlasem smluvní strany, na území jejíhož státu se ostatky nacházejí.

2) Zástupci státu druhé smluvní strany mají právo se zúčastnit exhumace ostatků provedené z důvodů změny místa válečného hrobu.

Článek 6
Péče o válečné hroby na území třetích států

1) Každá smluvní strana vypracuje seznam společných válečných hrobů na území třetích států, jejichž existence je již známa, a poskytne jej do jednoho roku od podpisu této Dohody druhé smluvní straně.

2) Pokud jedna ze smluvních stran zjistí existenci společného válečného hrobu, který není uveden v seznamu, oznámí tuto skutečnost druhé smluvní straně.

3) Žádná ze smluvních stran nevykoná bez souhlasu druhé smluvní strany žádné opatření směřující k exhumaci ostatků ze společného válečného hrobu.

4) Žádná ze smluvních stran nevykoná bez souhlasu druhé smluvní strany žádné opatření směřující k přemístění, přestavbě a nebo jiné úpravě společného válečného hrobu.

5) Smluvní strany budou koordinovat svůj postup při spolupráci se třetími státy v oblasti péče o společné válečné hroby.

6) Smluvní strany se budou vzájemně informovat o všech mezinárodních smlouvách týkajících se péče o společné válečné hroby, jimiž jsou vázány, o objevení nového společného válečného hrobu, jakož i o plánovaných oficiálních akcích v místech společných válečných hrobů.

Článek 7
Náklady

1) Každá smluvní strana hradí náklady na udržování válečných hrobů na území svého státu.

2) Každá smluvní strana může na vlastní náklady provádět úpravu a udržování svých válečných hrobů na území státu druhé smluvní strany; prováděcí protokoly mohou v jednotlivých případech stanovit odlišný způsob úhrady nákladů.

3) Náklady spojené s úpravou a udržováním společných válečných hrobů na území třetích států hradí smluvní strany společně; prováděcí protokoly mohou v jednotlivých případech stanovit odlišný způsob úhrady nákladů.

4) Náklady na exhumaci, převoz a opětovné uložení ostatků či úpravu nového válečného hrobu hradí ta smluvní strana, která tyto úkony navrhla.

Článek 8
Celní otázky

Zboží jakéhokoliv druhu dovezené za účelem vykonání prací vyplývajících z této Dohody na území státu druhé smluvní strany propustí celní orgány této smluvní strany na základě platných vnitrostátních právních předpisů.

Článek 9
Prováděcí orgány

1) Orgánem příslušným k provádění této Dohody bude v České republice Ministerstvo obrany a ve Slovenské republice Ministerstvo vnitra. Případné změny příslušných orgánů si smluvní strany oznámí diplomatickou cestou.

2) Orgány příslušné k provádění této Dohody mohou uzavírat prováděcí protokoly.

3) Orgány příslušné k provádění této Dohody mohou pověřit vykonáváním konkrétních prací vyplývajících z této Dohody třetí osobu.

Článek 10
Komise

1) K provádění této Dohody se zřizuje společná mezivládní komise (dále jen "Komise"), v níž budou mít obě smluvní strany rovné zastoupení.

2) Komisi budou společně předsedat osoby jmenované smluvními stranami.

3) Spolupředsedové předloží do šesti měsíců od vstupu této Dohody v platnost smluvním stranám ke schválení návrh statutu Komise.

Článek 11
Řešení sporů

1) Jakékoliv spory vzniklé při provádění této Dohody budou řešeny vzájemným jednáním a nebudou předkládány k rozhodnutí mezinárodnímu soudu anebo třetí straně.

2) Pokud by jednání nebylo úspěšné, bude ustavena rozhodčí komise sestávající ze tří rozhodců. Každá smluvní strana jmenuje jednoho rozhodce, třetí bude jmenován na základě dohody těchto dvou rozhodců. Pokud by třetí rozhodce tímto způsobem nebyl jmenován do 60 dnů od jmenování druhého rozhodce, bude jmenován Komisí uvedenou v článku 10 této Dohody.

Článek 12
Závěrečná ustanovení

1) Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu. Sjednává se na dobu neurčitou.

2) Smluvní strany mohou tuto Dohodu kdykoliv písemně změnit nebo doplnit.

3) Každá ze smluvních stran může tuto Dohodu písemně vypovědět diplomatickou cestou. Platnost Dohody skončí uplynutím šesti měsíců ode dne doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.

4) Po doručení oznámení o výpovědi se smluvní strany bezodkladně dohodnou na zahájení jednání o záležitostech souvisejících s prováděním této Dohody, které zůstaly nevyřešené.

Dáno v Bratislavě dne 23. září 2003 ve dvou původních vyhotoveních, každé z nich v jazyce českém a v jazyce slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky:
Ing. Rudolf Slánský v. r. 
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec
České republiky ve Slovenské republice
Za vládu Slovenské republiky:
Vladimír Palko v. r.
ministr vnitra

E-shop

Vzory korespondence podle daňového řádu, 3. vydání

Vzory korespondence podle daňového řádu, 3. vydání

Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák - Anag, spol. s r. o.

Aktualizované vydání publikace Vzory korespondence podle daňového řádu je užitečným pomocníkem všech daňových subjektů, které z nejrůznějších příčin komunikují se správcem daně, finančním úřadem. Nenahraditelný praktický pomocník při komunikaci se správci daně Po osmnáctileté ...

Cena: 529 KčKOUPIT

Stavební zákon. Komentář, 3. vydání

Stavební zákon. Komentář, 3. vydání

Machačková a kolektiv - C. H. Beck

Velká novela stavebního zákona byla důvodem sepsání dalšího 3. vydání komentáře, který komplexně a v jednotlivých návaznostech a souvislostech vysvětluje právní úpravu na úseku územního plánování, územního rozhodování a stavebního řádu, s důrazem na změny, které novela přinesla, ...

Cena: 1 990 KčKOUPIT

Sbírka souvztažností pro nestátní neziskovky

Sbírka souvztažností pro nestátní neziskovky

Ing. Anna Pelikánová - GRADA Publishing, a. s.

Konečně jsou tady aktuální účetní souvztažnosti pro nestátní neziskovky, které promítají legislativní změny podle nového občanského zákoníku a novel zákona o účetnictví a daňových zákonů. Bez této knižní pomůcky se neobejdete, jste-li účetním či ekonomickým pracovníkem v nestátní ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.