Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 120/2003 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2003, částka 57, ze dne 5. 11. 2003

120

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí vyhlášené pod č. 176/1995 Sb., o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kolumbijské republiky o zrušení vízové povinnosti pro diplomatické, služební a úřední pasy

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 3. května 1995 v Praze a Santafé de Bogotá byla sjednána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kolumbijské republiky o zrušení vízové povinnosti pro diplomatické, služební a úřední pasy.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 9 dne 3. června 1995.

České znění české nóty a španělské znění kolumbijské nóty a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

MINISTR ZAHRANIČNĺCH VĚCĺ
ČESKÉ REPUBLIKY

Praha dne 3. května 1995
Č. j.: 89.535/95-7

Pane ministře,

z pověření vlády České republiky a s odvoláním na předcházející jednání mezi příslušnými orgány České republiky a Kolumbijské republiky, veden přáním rozvíjet a prohlubovat vzájemné vztahy mezi oběma našimi státy, mám čest Vám navrhnout uzavření dohody mezi vládou České republiky a vládou Kolumbijské republiky o zrušení vízové povinnosti pro diplomatické, služební a úřední pasy následujícího znění:

Článek 1

1. Občané České republiky, držitelé platných diplomatických nebo služebních pasů, mohou vstupovat na území Kolumbijské republiky a pobývat tam až 90 dnů bez víza.

2. Občané Kolumbijské republiky, držitelé platných diplomatických nebo úředních pasů, mohou vstupovat na území České republiky a pobývat tam až 90 dnů bez víza.

Článek 2

1. Občané České republiky, členové diplomatického, technického nebo služebního personálu diplomatické mise nebo konzulárního úřadu České republiky v Kolumbijské republice, držitelé diplomatických nebo služebních pasů, mohou pobývat na území Kolumbijské republiky bez víza po dobu trvání svého přidělení. Tito pracovníci budou před svým příjezdem akreditováni prostřednictvím verbální nóty.

2. Tato výsada se vztahuje na rodinné příslušníky pracovníků uvedených v odstavci 1 tohoto článku, pokud s nimi žijí ve společné domácnosti a jsou držiteli diplomatických nebo služebních pasů České republiky.

3. Občané Kolumbijské republiky, členové diplomatického, technického nebo služebního personálu diplomatické mise nebo konzulárního úřadu Kolumbijské republiky v České republice, držitelé diplomatických nebo úředních pasů, mohou pobývat na území České republiky bez víza po dobu trvání svého přidělení. Tito pracovníci budou před svým příjezdem akreditováni prostřednictvím verbální nóty.

4. Tato výsada se vztahuje na rodinné příslušníky pracovníků uvedených v odstavci 3 tohoto článku, pokud s nimi žijí ve společné domácnosti a jsou držiteli diplomatických nebo úředních pasů Kolumbijské republiky.

Článek 3

Osoby uvedené v článku 1 a 2 mohou vstupovat na území státu druhé smluvní strany na hraničních přechodech určených pro mezinárodní styk.

Článek 4

Zrušení vízové povinnosti upravené touto dohodou nezbavuje držitele uvedených pasů plnění ostatních vnitrostátních právních předpisů týkajících se vstupu, pobytu a výjezdu z příslušného státu. Obě smluvní strany si diplomatickou cestou sdělí informace o výše uvedených právních předpisech a jejich změnách.

Článek 5

Touto dohodou není dotčeno právo příslušných orgánů každé smluvní strany odepřít vstup nebo pobyt osobám, držitelům diplomatického nebo úředního pasu Kolumbijské republiky nebo držitelům diplomatického nebo služebního pasu České republiky, jejichž přítomnost na území státu druhé smluvní strany je nežádoucí.

Článek 6

Občané státu jedné smluvní strany, kteří ztratili pasy uvedené v této dohodě na území státu druhé smluvní strany, vycestují z tohoto státu s pasem nebo cestovním dokladem vydaným diplomatickou misí nebo konzulárním úřadem jejich státu v souladu s jeho právními předpisy.

Článek 7

Smluvní strany mohou částečně nebo úplně pozastavit provádění této dohody z důvodu veřejného pořádku, bezpečnosti nebo ochrany zdraví. Rozhodnutí o takovém pozastavení, jakož i jeho zrušení, musí být sděleno druhému státu diplomatickou cestou nejméně sedm /7/ dnů před tím, než toto opatření vstoupí v platnost.

Článek 8

1. Smluvní strany si vymění diplomatickou cestou vzory pasů uvedených v této dohodě nejpozději sedm /7/ dnů od data výměny osobních nót.

2. V případě zavedení nových nebo změny již existujících pasů, si smluvní strany vymění diplomatickou cestou nové vzory nejpozději šedesát /60/ dnů před jejich zavedením.

Článek 9

Tato dohoda se sjednává na dobu pěti /5/ let. Každá ze smluvních stran může písemně diplomatickou cestou tuto dohodu vypovědět, přičemž platnost dohody skončí tři /3/ měsíce ode dne doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Pokud nebude dohoda jednou ze smluvních stran vypovězena, bude automaticky prodlužována vždy o dalších pět /5/ let.

Jestliže návrh obsažený v této nótě je přijatelný pro vládu Kolumbijské republiky, mám čest navrhnout, aby tato nóta a nóta vyjadřující souhlas Vaší Excelence se shora uvedeným návrhem tvořily dohodu mezi oběma našimi vládami, která vstoupí v platnost uplynutím 30. dne od data Vaší souhlasné odpovědi.

Přijměte prosím, pane ministře, ujištění o mé nejhlubší úctě.

doc. Ing. Josef Zieleniec, CSc.
ministr zahraničních věcí
Jeho Excelence
Dr. Rodrigo Pardo Garcia - Peňa
Ministr zahraničních věcí
Kolumbijské republiky

PŘEKLAD

REPUBLIKA KOLUMBIE

Ministerstvo zahraničních věcí

Santafé de Bogotá, D.C., 3. května 1995

DM 0387

Pane ministře,

mám to potěšení odvolat se na nótu, jejímž prostřednictvím Vaše Excelence navrhuje jménem vlády České republiky dohodu o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, úředních nebo služebních pasů, aby státní příslušníci Kolumbijské republiky a České republiky, kteří jsou držiteli těchto dokladů, mohli vstupovat na území druhé strany bez nutnosti získání víza.

Jménem kolumbijské vlády s potěšením Vaší Excelenci oznamuji souhlas s následujícími podmínkami a ustanoveními dohody, která přispěje k dalšímu upevnění srdečných vztahů existujících mezi našimi dvěma zeměmi.

Článek 1

1. Občané České republiky, kteří jsou držiteli platného diplomatického nebo služebního pasu, mohou vstupovat na území Kolumbijské republiky a přechodně tam pobývat bez víz po dobu nepřevyšující 90 dnů.

2. Občané Kolumbijské republiky, kteří jsou držiteli platného diplomatického nebo úředního pasu, mohou vstupovat na území České republiky a přechodně tam pobývat bez víz po dobu nepřevyšující 90 dnů.

Článek 2

1. Občané České republiky, členové diplomatického, technického nebo servisního personálu diplomatické nebo konzulární mise České republiky v Kolumbijské republice, kteří jsou držiteli diplomatického nebo služebního pasu, budou moci pobývat na území Kolumbijské republiky bez víz po dobu trvání svých funkcí. Tito funkcionáři budou akreditováni před svým příjezdem prostřednictvím verbální nóty.

2. Tato výsada bude rozšířena na rodinné příslušníky (manžele/manželky a děti) funkcionářů uvedených v odstavci 1 tohoto článku, pokud budou mít stejné bydliště a budou držiteli diplomatického nebo služebního pasu České republiky.

3. Občané Kolumbijské republiky, členové diplomatického, technického nebo servisního personálu diplomatické nebo konzulární mise Kolumbijské republiky v České republice, kteří jsou držiteli diplomatického nebo úředního pasu, budou moci pobývat na území České republiky bez víz po dobu trvání svých funkcí. Tito funkcionáři budou akreditováni před svým příjezdem prostřednictvím verbální nóty.

4. Tato výsada bude rozšířena na rodinné příslušníky (manžele/manželky a děti) funkcionářů uvedených v odstavci 1 tohoto článku, pokud budou mít stejné bydliště a budou držiteli diplomatického nebo úředního pasu Kolumbijské republiky.

Článek 3

Osoby uvedené v článcích 1 a 2 musejí vstupovat na území státu druhé strany hraničními přechody určenými pro vstup cizinců.

Článek 4

Zrušení vízové povinnosti podle této dohody nezprošťuje držitele příslušných pasů plnění ostatních vnitrostátních právních předpisů týkajících se vstupu, pobytu a vycestování z druhé země. Obě strany si budou vyměňovat informace - diplomatickou cestou - o výše uvedených právních normách a o jejich úpravách.

Článek 5

Tato dohoda nemá vliv na pravomoc stran odmítnout vstup a pobyt na území svého státu osobám, které jsou držiteli diplomatického nebo úředního pasu Kolumbijské republiky, respektive diplomatického nebo služebního pasu České republiky, jejichž přítomnost na území státu druhé strany není žádoucí.

Článek 6

Státní příslušníci jedné strany, kteří ztratili pasy, na které odkazuje tato dohoda, na území státu druhé strany, vycestují z této země s pasem nebo cestovním dokladem vydaným diplomatickou misí nebo konzulárním úřadem své země podle jejích vlastních předpisů.

Článek 7

Strany mohou z důvodu udržení veřejného pořádku, bezpečnosti státu nebo ochrany zdraví zčásti nebo zcela pozastavit provádění této dohody. Rozhodnutí o takovém pozastavení, jakož i o jeho zrušení musí být oznámeno druhému státu diplomatickou cestou nejméně sedm (7) dní předtím, než toto opatření vstoupí v platnost.

Článek 8

1. Smluvní strany si vymění diplomatickou cestou vzory pasů uvedených v této dohodě nejpozději sedm dnů po výměně nót.

2. V případě zavedení nových pasů nebo úpravy již existujících pasů, si strany vymění diplomatickou cestou nové vzory nejpozději šedesát (60) dnů před jejich zavedením.

Článek 9

Tato dohoda se sjednává na dobu pěti (5) let a po jejich uplynutí bude automaticky prodlužována o stejnou dobu, pokud ji jedna ze stran nevypoví. Stejně tak bude moci jedna ze stran dohodu kdykoli vypovědět - diplomatickou cestou - a výpověď oznámí druhé straně nejméně tři (3) měsíce předem.

Tato odpovědní nóta a nóta Vaší Excelence téhož data tvoří příslušnou dohodu mezi našimi vládami, která vstoupí v platnost po uplynutí třiceti (30) dnů po datu této nóty.

Využívám této příležitosti, abych ujistil Vaši Excelenci svou nejhlubší úctou.

RODRIGO PARGO GARCIA-PEŇA
ministr zahraničních věcí
Jeho Excelence
Pan JOSEF ZIELENIEC
ministr zahraničních věcí
České republiky

E-shop

Diskriminace na pracovišti

Diskriminace na pracovišti

Jakub Tomšej - GRADA Publishing, a. s.

Publikace čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje právní úpravu týkající se zákazu diskriminace na pracovišti. Čtivě a srozumitelně shrnuje základní informace o aktuální legislativě, včetně odkazů na nejnovější změny i soudní rozhodnutí, poskytuje odpovědi na často kladené otázky a ...

Cena: 229 KčKOUPIT

Účetnictví pro úplné začátečníky 2022

Účetnictví pro úplné začátečníky 2022

Pavel Novotný - GRADA Publishing, a. s.

Po přečtení této knihy získáte komplexní přehled o účetnictví. Je vhodná především pro úplného začátečníka díky skutečně srozumitelné formě psaní. Poslouží studentovi ke studiu účetnictví, stejně pomůže i absolventovi rekvalifikačního kurzu nebo praktikujícímu účetnímu pro zopakování ...

Cena: 249 KčKOUPIT

Zákon o pozemních komunikacích. Komentář

Zákon o pozemních komunikacích. Komentář

Barbora Košinárová - C. H. Beck

Publikace vychází z aktuálního znění zákona o pozemních komunikacích. Obsahuje systematický a analytický výklad jednotlivých ustanovení s důrazem na relevantní judikaturu, odbornou literaturu a dostupná stanoviska příslušných orgánů veřejné moci. Výklad je zasazen do kontextu celého ...

Cena: 1 490 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.