Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 119/2003 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2003, částka 56, ze dne 24. 10. 2003

119

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. září 2003 bylo v Praze podepsáno Ujednání o školských výměnách mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Čínské lidové republiky na léta 2004 - 2007.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 7 dnem podpisu a zůstane v platnosti do 31. prosince 2007.

České znění Ujednání a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

UJEDNÁNÍ
o školských výměnách mezi
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky
a
Ministerstvem školství
Čínské lidové republiky
na léta 2004 - 2007

V zájmu upevnění spolupráce a rozvoje školských výměn, na principu rovnosti a vzájemných výhod, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvo školství Čínské lidové republiky (dále jen "smluvní strany") se dohodly takto:

Článek 1

1. Smluvní strany budou podporovat výměny stipendistů ke studijním a výzkumným pobytům ve státu druhé smluvní strany. Celkový počet vyměňovaných osob v každém ze států smluvních stran nepřesáhne 15 osob ročně. Délka každého studijního pobytu ve státě přijímající smluvní strany je nejvýše 12 měsíců. Se souhlasem přijímající země mohou osoby nominované na základě tohoto ujednání studovat v přijímající zemi prostřednictvím anglického jazyka.

2. Vysílající smluvní strana předloží nominaci kandidátů (včetně dokladů o jejich kvalifikaci a praxi) přijímající smluvní straně do 30. dubna každého roku.

3. Přijímající smluvní strana oznámí vysílající smluvní straně rozhodnutí o přijetí navržených osob do 31. července každého roku.

4. Vysílající smluvní strana uhradí svým vysílaným osobám náklady na mezinárodní dopravu do místa jejich působení a zpět. Dále jim poskytne stipendium podle platných vnitrostátních předpisů.

5. Přijímající smluvní strana zajistí přijatým kandidátům studium za stejných podmínek jako občanům svého státu, uhradí ubytování ve vysokoškolských zařízeních a poskytne lékařskou péči v nezbytně nutném rozsahu v případě náhlého onemocnění nebo úrazu kromě zubního a chronického onemocnění.

6. Přijímající smluvní strana umožní přijatým osobám stravování ve vysokoškolských zařízeních za stejných podmínek jako občanům svého státu.

7. Přijímající smluvní strana umožní docentům a profesorům ubytování v jednolůžkových pokojích.

Článek 2

1. Smluvní strany budou nadále podporovat výuku českého jazyka v Čínské lidové republice a výuku čínského jazyka v České republice. Za tím účelem česká strana vyšle a čínská strana přijme učitele, který bude na Univerzitě pro zahraniční studia v Pekingu vyučovat český jazyk. Čínská strana vyšle a česká strana přijme učitele k výuce čínského jazyka na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

2. Smluvní strany požádají o vyslání učitele(ů) jazyka pro příští akademický rok do 15. března každého roku. Vysílající smluvní strana předloží doklady o kvalifikaci a praxi navrhovaných kandidátů přijímající smluvní straně do 10. května každého roku. Přijímající smluvní strana sdělí stanovisko k návrhu na přijetí učitele jazyka do 1. července příslušného roku.

3. Vysílající smluvní strana uhradí učiteli jazyka mezinárodní cestovné do místa působení a zpět.

4. Přijímající instituce poskytne učiteli jazyka měsíční plat podle platových předpisů státu přijímající smluvní strany s ohledem na kvalifikaci a délku jeho pedagogické praxe.

5. Přijímající smluvní strana poskytne a uhradí učiteli jazyka ubytování ve vybaveném bytě.

6. Smluvní strany poskytnou učitelům jazyků nezbytnou lékařskou péči v souladu s předpisy státu přijímající smluvní strany.

Článek 3

1. Česká strana poskytne každoročně 2 místa ke studiu českého jazyka na Letní škole slovanských studií pořádané veřejnými vysokými školami v různých místech České republiky.

2. Česká strana uhradí zápisné, exkurze, ubytování a stravování a poskytne přijatým účastníkům z Číny lékařskou péči v nezbytně nutném rozsahu v případě náhlého onemocnění nebo úrazu, kromě zubního a chronického onemocnění. Vysílající smluvní strana hradí mezinárodní cestovné do místa pobytu a zpět.

3. Čínská strana poskytne každoročně 2 místa ke studiu v krátkodobých jazykových kursech čínštiny. Délka studia v kursech trvá čtyři týdny. Studium je určeno pro učitele čínštiny.

4. Čínská strana poskytne přijatým účastníkům z České republiky stipendium k pokrytí jejich životních nákladů, bezplatné ubytování, uhradí studijní cesty v rámci jazykových kursů a lékařskou péči v nezbytně nutném rozsahu v případě náhlého onemocnění nebo úrazu, kromě zubního a chronického onemocnění. Vysílající strana hradí mezinárodní cestovné do místa pobytu a zpět.

Článek 4

1. Smluvní strany v době platnosti tohoto ujednání vyšlou a přijmou dvě školské delegace k týdenní návštěvě státu druhé smluvní strany. Počet členů jedné delegace nepřevýší pět osob.

2. Vysílající smluvní strana bude informovat o záměru vyslat školskou delegaci včetně jejího složení nejpozději 2 měsíce před plánovaným zahájením pobytu. Přijímající smluvní strana oznámí své rozhodnutí o přijetí delegace do 20 dnů od data obdržení informace o zájmu druhé smluvní strany vyslat delegaci.

3. Vysílající smluvní strana potvrdí přesné datum a způsob příjezdu delegace nejméně s dvoutýdenním předstihem.

4. Vysílající smluvní strana uhradí náklady na mezinárodní cestovné do hlavního města státu přijímající smluvní strany a zpět.

5. Přijímající smluvní strana uhradí ubytování, stravování, vnitrostátní přepravu a lékařskou péči v případě náhlého onemocnění či úrazu v průběhu pobytu delegace ve státě druhé smluvní strany.

Článek 5

Smluvní strany se budou informovat o významných mezinárodních akcích v oblasti vysokého školství a budou vytvářet podmínky k účasti školských odborníků na nich.

Článek 6

Smluvní strany budou podporovat navazování přímých kontaktů a rozvoj akademických výměn a spolupráce mezi vysokými školami.

Článek 7

Toto ujednání vstupuje v platnost dnem podpisu a zůstane v platnosti do 31. prosince 2007.

Dáno v Praze dne 19. 9. 2003 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, čínském a anglickém. V případě rozdílností ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky
Ing. Karel Hrdý v. r.
náměstek ministryně
školství, mládeže a tělovýchovy
Za Ministerstvo školství
Čínské lidové republiky
Yuan Guiren v. r.
náměstek ministra školství

E-shop

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich s důvodovou zprávou a základní judikaturou

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich s důvodovou zprávou a základní judikaturou

Marta Ondrušová, Radek Ondruš, Petr Vytopil - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Pro nový přestupkový řád (zákon č. 250/2016 Sb.) je charakteristický odklon od tradičního pojetí správního trestání jako ryze správního řízení, kdy zákonodárce nově přebírá do správního trestání tradiční ...

Cena: 980 KčKOUPIT

Praktikum pracovního práva

Praktikum pracovního práva

Petr Podrazil, Tomáš Tintěra - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum je zaměřeno na individuální i kolektivní pracovní právo, zabývá se i právní úpravou zaměstnanosti. Jednotlivé kapitoly jsou přehledně rozděleny na dvě části. První část obsahuje krátký úvod s předestřením vybraného soudního rozhodnutí, jež je doplněno o otázky ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Družstvo v novém soukromém právu a v právní praxi

Družstvo v novém soukromém právu a v právní praxi

JUDr. Zdeněk Čáp, JUDr. Jiří Čáp, JUDr. Miroslav Machala - Wolters Kluwer, a. s.

Současná právní úprava družstva, jejíž základ je zahrnut v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), účinném od 1. ledna 2014, přinesla (spolu s novým základem právní úpravy právnických osob v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský ...

Cena: 650 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.