Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 118/2003 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2003, částka 56, ze dne 24. 10. 2003

118

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. září 2003 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vzájemné ochraně utajovaných skutečností.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 15 odst. 1 dnem podpisu.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA
mezi vládou České republiky
a
vládou Ruské federace o vzájemné ochraně utajovaných skutečností

Vláda České republiky a vláda Ruské federace, dále jen "smluvní strany",

vycházejíce z přání zajistit ochranu utajovaných skutečností předávaných mezi smluvními stranami během politické, vojenské, ekonomické, vědecko-technické nebo jiné spolupráce a také utajovaných skutečností vzniklých v průběhu takové spolupráce,

s ohledem na vzájemný zájem smluvních stran o zajišťování ochrany utajovaných skutečností v souladu se zákony a jinými normativně-právními akty států každé ze smluvních stran,

se dohodly na následujícím:

Článek 1
Vymezení pojmů

Pojmy, použité v této Dohodě, znamenají následující:

"utajované skutečnosti" - informace v libovolné formě, chráněné v souladu se zákony a jinými normativně- -právními akty států každé ze smluvních stran, předané způsobem stanoveným každou ze smluvních stran a touto Dohodou, či vzniklé v rámci spolupráce smluvních stran, přičemž neoprávněným nakládáním s nimi může vzniknout újma bezpečnosti a zájmům České republiky anebo Ruské federace,
"nosiče utajovaných skutečností" - hmotné objekty včetně fyzikálních polí, ve kterých jsou utajované skutečnosti obsaženy v podobě znaků, obrazů, signálů, technických řešení a postupů,
"zplnomocněný subjekt" - orgán státní správy nebo organizace, která je smluvními stranami zmocněna přijímat, chránit a využívat předávané utajované skutečnosti anebo utajované skutečnosti vzniklé v rámci spolupráce smluvních stran,
"kontrakt" - smlouva zakládající právní vztahy mezi dvěma nebo několika zplnomocněnými subjekty, která předpokládá předání nebo vznik utajovaných skutečností.

Článek 2
Pojetí utajovaných skutečností

Za utajované skutečnosti jsou považovány:

V České republice:

Informace, které jsou v souladu s vnitrostátními právními předpisy České republiky utajovanými skutečnostmi. Neoprávněné nakládání s těmito informacemi by mohlo způsobit újmu bezpečnosti a zájmům České republiky nebo zájmům, k jejichž ochraně se Česká republika zavázala. Utajovaným skutečnostem jsou přiřazovány následující stupně utajení:

"PŘĺSNĚ TAJNÉ" v případě, že neoprávněné nakládání s touto skutečností by mohlo způsobit mimořádně vážnou újmu zájmům České republiky;

"TAJNÉ" v případě, že neoprávněné nakládání s touto skutečností by mohlo způsobit vážnou újmu zájmům České republiky;

"DŮVĚRNÉ" v případě, že neoprávněné nakládání s touto skutečností by mohlo způsobit prostou újmu zájmům České republiky;

"VYHRAZENÉ" v případě, že neoprávněné nakládání s touto skutečností by mohlo být nevýhodné pro zájmy České republiky;

V Ruské federaci:

Státem chráněné informace v oblasti jeho vojenské, zahraničněpolitické, ekonomické, vědecko-technické, rozvědné, kontrarozvědné a operativně pátrací činnosti, jejichž šíření může způsobit újmu bezpečnosti Ruské federace.

V závislosti na újmě, která může být způsobena bezpečnosti, politickým nebo ekonomickým zájmům Ruské federace v důsledku neoprávněného šíření utajovaných skutečností, jsou stanoveny následující stupně utajení takových skutečností a jim odpovídající označení utajení na jejich nosičích:

"SOVERŠENNO SEKRETNO" - pro skutečnosti, vztahující se k oblastem vojenské, zahraničněpolitické, ekonomické, vědecko-technické, rozvědné, kontrarozvědné a operativně pátrací činnosti, jejichž šíření může způsobit újmu zájmům federálního orgánu výkonné moci nebo ekonomickému odvětví Ruské federace v jedné nebo několika z uvedených oblastí;

"SEKRETNO" - pro skutečnosti, vztahující se k oblastem vojenské, zahraničněpolitické, ekonomické, vědecko-technické, rozvědné, kontrarozvědné a operativně pátrací činnosti, jejichž šíření může způsobit újmu zájmům organizace Ruské federace v jedné nebo několika z uvedených oblastí;

Informace, týkající se činnosti organizace Ruské federace a obsahující služební informace, jejichž šíření je omezeno a které nepředstavují státní tajemství, jsou označeny ",DLJA SLUŽEBNOGO POLZOVANIJA".

V souladu se zákony Ruské federace jsou skutečnosti s označením utajení "SOVERŠENNO SEKRETNO" a "SEKRETNO" považovány za státní tajemství.

Článek 3
Porovnatelnost stupňů utajení

1. Na základě zákonů a jiných normativně-právních aktů svých států smluvní strany stanovují následující porovnatelnost stupňů utajení:

V České republice V Ruské federaci
"PŘĺSNĚ TAJNÉ" "SOVERŠENNO SEKRETNO"
"TAJNÉ", "DŮVĚRNÉ" "SEKRETNO"
"VYHRAZENÉ" "DLJA SLUŽEBNOGO POLZOVANIJ"

2. Utajované skutečnosti se stupněm utajení "CEKPETHO" předané ruskou stranou budou českou stranou označeny stupněm utajení "TAJNÉ".

Utajované skutečnosti se stupni utajení "TAJNÉ" a "DŮVĚRNÉ" předané českou stranou budou ruskou stranou označeny stupněm utajení "CEKPETHO".

3. Na utajované skutečnosti s označením "VYHRAZENÉ" a "DLJA SLUŽEENOGO POLZOVANIJA" se nevztahují odstavce 1 a 3 článku 6 této Dohody.

Článek 4
Kompetentní úřady

1. Kompetentními úřady odpovědnými za koordinaci činností k provádění této Dohody jsou:

v České republice - Národní bezpečnostní úřad České republiky,

v Ruské federaci - Federální bezpečnostní služba Ruské federace.

2. V závislosti na charakteru spolupráce mohou smluvní strany určovat další státní úřady odpovědné za koordinaci činností k provádění této Dohody, o čemž se navzájem informují diplomatickou cestou.

Článek 5
Opatření k ochraně utajovaných skutečností

1. V souladu se zákony a jinými normativně-právními akty svých států se smluvní strany zavazují:

chránit utajované skutečnosti předané druhou smluvní stranou anebo vzniklé v rámci spolupráce smluvních stran,
 -  neměnit stupeň utajení utajovaných skutečností stanovený předávající smluvní stranou bez písemného souhlasu této smluvní strany,
 -  chránit utajované skutečnosti získané od druhé smluvní strany anebo vzniklé v rámci spolupráce smluvních stran stejným způsobem, jakým jsou chráněny vlastní utajované skutečnosti odpovídajícího stupně utajení porovnatelného podle článku 3 této Dohody,
 -  používat utajované skutečnosti získané od zplnomocněného subjektu státu druhé smluvní strany výhradně k účelům předpokládaným při jejich předání,
 -  neumožnit třetí straně přístup k předaným anebo vzniklým utajovaným skutečnostem bez předcházejícího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

2. Přístup k utajovaným skutečnostem smí být povolen pouze osobám, pro které je znalost těchto skutečností nezbytná k plnění pracovních povinností v souladu s účely předpokládanými při jejich předání. Přístup k utajovaným skutečnostem smí být umožněn pouze osobám, které v souladu se zákony a jinými normativně-právními akty státu své smluvní strany získaly právo nakládat s utajovanými skutečnostmi odpovídajícího stupně utajení.

3. V nezbytných případech se doplňující požadavky na ochranu utajovaných skutečností začleňují do konkrétních kontraktů s podrobným popisem povinností při nakládání s takovými skutečnostmi a uvedením opatření k jejich ochraně.

Článek 6
Předávání utajovaných skutečností

1. Zamýšlí-li zplnomocněný subjekt státu jedné smluvní strany předat utajované skutečnosti zplnomocněnému subjektu státu druhé smluvní strany, požádá předem kompetentní úřad svého státu o písemné potvrzení o tom, že zplnomocněný subjekt státu druhé smluvní strany má v souladu se zákony a jinými normativně-právními akty svého státu právo nakládat s utajovanými skutečnostmi odpovídajícího stupně utajení.

Kompetentní úřad státu jedné smluvní strany požádá kompetentní úřad státu druhé smluvní strany o písemné potvrzení, že zplnomocněný subjekt státu druhé smluvní strany je oprávněn nakládat s utajovanými skutečnostmi odpovídajícího stupně utajení.

2. Rozhodnutí o předání utajovaných skutečností se provádí v souladu se zákony a jinými normativně- -právními akty států každé ze smluvních stran.

3. Předání utajovaných skutečností ze státu jedné smluvní strany do státu druhé smluvní strany se uskutečňuje diplomatickou nebo jinou cestou v souladu se zákony a jinými normativně-právními akty států každé ze smluvních stran. Příslušný kompetentní úřad nebo zplnomocněný subjekt přijetí utajovaných skutečností písemně potvrdí.

4. Pro předání velkého objemu utajovaných skutečností stanovují kompetentní úřady způsob přepravy, trasu a formu doprovodu pro každý případ. Kompetentní úřady si předávají údaje o každém takovém případu.

Článek 7
Nakládání s utajovanými skutečnostmi

1. Na předaných nosičích utajovaných skutečností zplnomocněný subjekt, odpovědný za jejich převzetí, dodatečně vyznačí stupeň utajení porovnatelný dle článku 3 této Dohody.

Povinnost vyznačit stupeň utajení se vztahuje i na utajované skutečnosti vytvořené v rámci spolupráce smluvních stran překladem, kopírováním nebo tiskem.

2. Předané utajované skutečnosti anebo utajované skutečnosti vzniklé v rámci spolupráce smluvních stran se evidují a chrání v souladu s požadavky, které platí pro vlastní utajované skutečnosti s odpovídajícím stupněm utajení.

3. Změna nebo zrušení stupně utajení utajovaných skutečností může být provedena zplnomocněným subjektem pouze na základě písemného souhlasu kompetentního úřadu státu předávající smluvní strany.

O změně nebo zrušení stupně utajení utajovaných skutečností informuje kompetentní úřad státu jedné smluvní strany kompetentní úřad státu druhé smluvní strany.

Stupeň utajení utajovaných skutečností vzniklých v rámci spolupráce smluvních stran se vyznačí, změní nebo zruší po vzájemném souhlasu příslušných zplnomocněných subjektů.

4. Likvidace utajovaných skutečností a jejich nosičů musí být dokumentována a samotný postup likvidace musí zabezpečit nemožnost jejich rekonstrukce či obnovy. O navrácení nebo likvidaci utajovaných skutečností a jejich nosičů bude vyrozuměn kompetentní úřad státu předávající smluvní strany.

Článek 8
Kontrakty

Kontrakty, uzavřené zplnomocněnými subjekty států smluvních stran, obsahují samostatnou část (přílohu), ve které se uvede:

 -  seznam předávaných utajovaných skutečností anebo utajovaných skutečností vzniklých v rámci spolupráce smluvních stran s uvedením jejich stupňů utajení,
 -  požadavky na ochranu předávaných utajovaných skutečností anebo utajovaných skutečností vzniklých v rámci spolupráce smluvních stran,
 -  postup řešení sporných situací a náhrady možné újmy vzniklé v důsledku neoprávněného šíření předávaných utajovaných skutečností anebo utajovaných skutečností vzniklých v rámci spolupráce smluvních stran.

Článek 9
Konzultace a výměna informací

1. Kompetentní úřady si vyměňují příslušné zákony a jiné normativně-právní akty svých států z oblasti ochrany utajovaných skutečností v rozsahu nezbytném k provádění této Dohody.

2. Pro zajištění spolupráce při provádění této Dohody uskutečňují kompetentní úřady na základě žádosti jednoho z nich vzájemné konzultace.

Článek 10
Návštěvy

1. Návštěvy představitelů zplnomocněných subjektů státu jedné smluvní strany, předpokládající jejich přístup k utajovaným skutečnostem státu druhé smluvní strany, se uskutečňují se souhlasem kompetentního úřadu státu hostitelské smluvní strany. Povolení k takovým návštěvám mohou získat pouze osoby uvedené v odstavci 2 článku 5 této Dohody.

2. Žádost o povolení návštěvy musí zaslat kompetentní úřad státu vysílající smluvní strany kompetentnímu úřadu státu hostitelské smluvní strany nejméně 4 týdny před předpokládanou návštěvou.

Uvedená žádost se podává v souladu s postupy platnými ve státě hostitelské smluvní strany a obsahuje následující údaje:

příjmení a jméno, datum a místo narození, státní občanství a číslo pasu představitele zplnomocněného subjektu,
 -  zaměstnání a pracovní zařazení představitele zplnomocněného subjektu, název zplnomocněného subjektu, ve kterém pracuje,
 -  potvrzení o oprávnění nakládat s utajovanými skutečnostmi příslušného stupně utajení,
 -  termín a délku návštěvy,
 -  název zplnomocněných subjektů, jejichž návštěva je plánována,
 -  cíl návštěvy,
 -  pracovní zařazení, příjmení a jména osob, se kterými se představitel zplnomocněného subjektu hodlá setkat.

3. Představitelé zplnomocněných subjektů podléhají registraci v souladu s pravidly platnými ve státě hostitelské smluvní strany.

4. Každá ze smluvních stran má právo odmítnout přijetí představitelů zplnomocněných subjektů státu druhé smluvní strany.

Článek 11
Náklady při provádění opatření k ochraně utajovaných skutečností

Náklady vzniklé kompetentním úřadům a zplnomocněným subjektům státu jedné ze smluvních stran v souvislosti s prováděním opatření k ochraně utajovaných skutečností druhá smluvní strana nehradí.

Článek 12
Porušení požadavků na ochranu utajovaných skutečností

V případě porušení požadavků na ochranu utajovaných skutečností, které vedlo k neoprávněnému nakládání s utajovanými skutečnostmi předanými zplnomocněným subjektem státu druhé smluvní strany, nebo je-li takové neoprávněné nakládání předpokládáno, zplnomocněný subjekt nebo kompetentní úřad státu, v němž k porušení došlo:

tento fakt bez zbytečného odkladu oznámí zplnomocněnému subjektu nebo kompetentnímu úřadu státu druhé smluvní strany,
 -  provede nezbytné vyšetřování,
 -  informuje zplnomocněný orgán nebo kompetentní úřad státu smluvní strany, který utajovanou skutečnost předal, o výsledcích vyšetřování a o přijatých opatřeních.

Článek 13
Vztah k ostatním smlouvám smluvních stran

Stávající smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami, které upravují režim zajištění ochrany utajovaných skutečností, zůstávají v platnosti, pokud jejich ustanovení neodporují této Dohodě.

Článek 14
Řešení rozporů

Rozpory týkající se výkladu nebo provádění této Dohody se řeší cestou jednání mezi kompetentními úřady států smluvních stran.

Článek 15
Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou a vstoupí v platnost dnem podpisu.

2. Každá ze smluvních stran může ukončit platnost této Dohody zasláním písemné výpovědi druhé smluvní straně diplomatickou cestou nejméně šest měsíců před datem ukončení platnosti Dohody.

3. V případě ukončení platnosti této Dohody budou její ustanovení i nadále uplatňována ve vztahu k utajovaným skutečnostem předaným anebo vzniklým v rámci spolupráce smluvních stran, pokud nebude zrušen jejich stupeň utajení nebo pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Dáno v Praze dne 25. září 2003 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a ruském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
Mgr. Jan Mareš v. r.
1. náměstek ředitele
Národního bezpečnostního úřadu,
pověřený řízením NBÚ
Za vládu Ruské federace
Nikolaj Platonovič Patrušev v. r.
ředitel Federální bezpečnostní služby
Ruské federace

E-shop

Zápisy práv do katastru nemovitostí, 2. vydání

Zápisy práv do katastru nemovitostí, 2. vydání

Jan Pavelec - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Zápisy práv do katastru nemovitostí obsahuje podrobný výklad jednotlivých typů věcných práv k nemovitostem, a to optikou katastrálního úřadu. Výkladu věcných práv proto předchází podrobný výklad procesních aspektů vkladového řízení a meritorního přezkumu doručených ...

Cena: 1 870 KčKOUPIT

Správní řád s poznámkami a judikaturou, 4. vydání

Správní řád s poznámkami a judikaturou, 4. vydání

Petr Průcha - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Čtvrté aktualizované a doplněné vydání publikace je zpracováno podle právního stavu k 1. 7. 2019. Reflektuje novelizace správního řádu (naposledy zákonem č. 176/2018 Sb.) a uvádí novou judikaturu, která byla rozšířena či obohacena o další zajímavé právní názory. Jednotlivá ...

Cena: 780 KčKOUPIT

Nesporná řízení III

Nesporná řízení III

Karel Svoboda - C. H. Beck

Třetí díl monografie završuje trilogii věnovanou procedurám, které jsou upraveny v zákoně č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Zaměřuje se na řízení o podpůrných opatřeních, o svéprávnosti, o opatrovnictví člověka a na procedury ve statutárních věcech manželských. Kniha ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.