Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 110/2003 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2003, částka 51, ze dne 30. 9. 2003

110

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 29. června 1990 byla v Londýně přijata Změna Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu.*)


*)   Vídeňská úmluva na ochranu ozonové vrstvy, přijatá ve Vídni dne 22. března 1985, byla vyhlášena pod č. 108/2003 Sb. m. s.

Listina o přístupu České republiky ke Změně byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře Protokolu, dne 18. prosince 1996.

Změna vstoupila v platnost na základě svého článku 2 odst. 1 dne 10. srpna 1992. Pro Českou republiku vstoupila v platnost podle odstavce 3 téhož článku dne 18. března 1997.

Anglické znění Změny a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

ZMĚNA MONTREALSKÉHO PROTOKOLU O LÁTKÁCH, KTERÉ POŠKOZUJÍ OZONOVOU VRSTVU

Článek 1:
ZMĚNA

A. Preambule

1. Šestý odstavec preambule protokolu se nahrazuje tímto: "Odhodlány chránit ozonovou vrstvu pomocí přijetí preventivních opatření za účelem spravedlivého omezení celkového množství globálních emisí látek, které ji poškozují, s konečným cílem úplného vyloučení těchto látek na základě vývoje vědeckých poznatků, s ohledem na technická a hospodářská hlediska a s ohledem na rozvojové potřeby rozvojových zemí,".

2. Sedmý odstavec preambule protokolu se nahrazuje tímto: "Berouce na vědomí, že jsou nutná zvláštní ustanovení, aby byla splněna potřeba rozvojových zemí, pokud jde o tyto látky, včetně poskytnutí dalších finančních zdrojů a přístupu k příslušným technologiím s ohledem na to, že míru nutných finančních prostředků lze předvídat a že lze očekávat, že tyto finanční prostředky učiní podstatný rozdíl ve schopnosti světa zabývat se vědecky zjištěným problémem poškozování ozonové vrstvy a jeho škodlivých účinků,".

3. Devátý odstavec preambule protokolu se nahrazuje tímto: "Berouce v úvahu důležitost podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a přenosu náhradních technologií, pokud jde o omezování a snižování emisí látek, které poškozují ozonovou vrstvu, zejména s ohledem na potřeby rozvojových zemí,".

B. Článek 1: Definice

1. V článku 1 protokolu se odstavec 4 nahrazuje tímto: "4. "regulovanou látkou" rozumí látka uvedená v příloze A nebo v příloze B tohoto protokolu, samostatně nebo ve směsi. Tento pojem zahrnuje isomery každé takové látky, kromě výjimek uvedených v příslušné příloze, ale vylučuje každou takovouto látku nebo směs obsaženou ve zpracovaném výrobku kromě nádoby používané pro přepravu nebo skladování uvedené látky;".

2. V článku 1 protokolu se odstavec 5 nahrazuje tímto: "5. "výrobou" rozumí množství vyrobených regulovaných látek po odečtení množství zničeného technologiemi, které strany schválí, a dále po odečtení množství beze zbytku použitého jako surovina pro výrobu jiných chemických látek. Recyklované a znovu použité množství se za "výrobu" nepovažuje;".

3. V článku 1 protokolu se doplňuje tento odstavec: "9. "přechodnou látkou" rozumí látka uvedená v příloze C tohoto protokolu, samostatně nebo ve směsi. Tento pojem zahrnuje isomery každé takové látky, kromě výjimek uvedených v příloze C, ale vylučuje každou takovouto látku nebo směs obsaženou ve zpracovaném výrobku kromě nádoby používané pro přepravu nebo skladování uvedené látky.".

C. Článek 2 odst. 5

V článku 2 protokolu se odstavec 5 nahrazuje tímto: "5. Každá smluvní strana může pro kterékoli jedno nebo více regulačních období převést na jinou stranu jakoukoli část své vypočtené úrovně výroby stanovené v článcích 2 A až 2 E za předpokladu, že celková společná vypočtená úroveň pro výroby daných stran pro každou skupinu regulovaných látek nepřekročí limity výroby stanovené v uvedených článcích pro tyto skupiny. Takový převod výroby musí být oznámen sekretariátu jednotlivými zúčastněnými stranami s uvedením podmínek takového převodu a období, na něž se má vztahovat.".

D. Článek 2 odst. 6

V článku 2 odst. 6 se před slova "regulovaných látek" vkládají slova: "uvedených v příloze A nebo příloze B".

E. Článek 2 odst. 8 písm. a)

V článku 2 odst. 8 písm. a) protokolu se za slova "tohoto článku" vkládají slova: "a článků 2 A až 2 E" a za slova "tímto článkem" slova: "a články 2 A až 2 E".

F. Článek 2 odst. 9 písm. a) bod i)

V článku 2 odst. 9 písm. a) bodě i) protokolu se za slova "příloze A" vkládají slova: "a/nebo v příloze B".

G. Článek 2 odst. 9 písm. a) bod ii)

V článku 2 odst. 9 písm. a) bodě ii) protokolu se zrušují slova: "úroveň z roku 1986".

H. Článek 2 odst. 9 písm. c)

V článku 2 odst. 9 písm. c) protokolu se zrušují slova: "které zastupují nejméně 50 % celkové spotřeby regulovaných látek všech stran" a nahrazují se slovy: "které zastupují většinu stran jednajících podle článku 5 odst. 1, přítomných a hlasujících, a většinu přítomných a hlasujících stran, které tak nejednají".

I. Článek 2 odst. 10 písm. b)

V článku 2 odst. 10 protokolu se písmeno b) zrušuje a dosavadní článek 2 odst. 10 písm. a) se označuje jako odstavec 10.

J. Článek 2 odst. 11

V článku 2 odst. 11 protokolu se za slova "v tomto článku" vkládají slova: "a článcích 2 A až 2 E" a za slova "tento článek" slova: "a články 2 A až 2 E".

K. Článek 2 C: Jiné plně halogenované CFC

Do protokolu se vkládá nový článek 2 C, který zní:

"Článek 2 C
Jiné plně halogenované CFC

1. Každá smluvní strana zajistí, aby v dvanáctiměsíčním období počínaje dnem 1. ledna 1993 a v každém dalším následujícím dvanáctiměsíčním období její vypočtená úroveň spotřeby regulovaných látek ve skupině I přílohy B nepřekročila ročně 80 % vypočtené úrovně spotřeby z roku 1989. Každá smluvní strana vyrábějící jednu nebo více těchto látek pro stejná období zajistí, aby její vypočtená úroveň výroby nepřekročila ročně 80 % její vypočtené úrovně výroby z roku 1989. Nicméně za účelem uspokojení základní vnitrostátní potřeby stran jednajících podle článku 5 odst. 1 může její vypočtená úroveň výroby překročit tento limit až o 10 % její vypočtené úrovně výroby z roku 1989.

2. Každá smluvní strana zajistí, aby v dvanáctiměsíčním období počínaje dnem 1. ledna 1997 a v každém dalším následujícím dvanáctiměsíčním období její vypočtená úroveň spotřeby regulovaných látek ve skupině I přílohy B nepřekročila ročně 15 % vypočtené úrovně spotřeby z roku 1989. Každá smluvní strana vyrábějící jednu nebo více těchto látek pro stejná období zajistí, aby její vypočtená úroveň výroby nepřekročila ročně 15 % její vypočtené úrovně výroby z roku 1989. Nicméně za účelem uspokojení základní vnitrostátní potřeby stran jednajících podle článku 5 odst. 1 může její vypočtená úroveň výroby překročit tento limit až o 10 % její vypočtené úrovně výroby z roku 1989.

3. Každá smluvní strana zajistí, aby v dvanáctiměsíčním období počínaje dnem 1. ledna 2000 a v každém dalším následujícím dvanáctiměsíčním období její vypočtená úroveň spotřeby regulovaných látek ve skupině I přílohy B nepřekročila nulu. Každá smluvní strana vyrábějící jednu nebo více těchto látek pro stejná období zajistí, aby její vypočtená úroveň výroby nepřekročila nulu. Nicméně za účelem uspokojení základní vnitrostátní potřeby stran jednajících podle článku 5 odst. 1 může její vypočtená úroveň výroby překročit tento limit až o 15 % její vypočtené úrovně výroby z roku 1989.".

L. Článek 2 D: Tetrachlormethan

Do protokolu se vkládá nový článek 2 D, který zní:

"Článek 2 D
Tetrachlormethan

1. Každá smluvní strana zajistí, aby v dvanáctiměsíčním období počínaje dnem 1. ledna 1995 a v každém dalším následujícím dvanáctiměsíčním období vypočtená úroveň spotřeby této regulované látky ze skupiny II přílohy B nepřekročila ročně 15 % vypočtené úrovně spotřeby z roku 1989. Každá smluvní strana vyrábějící tuto látku pro stejná období zajistí, aby vypočtená úroveň její výroby nepřekročila ročně 15 % její vypočtené úrovně výroby z roku 1989. Nicméně za účelem uspokojení základní vnitrostátní potřeby stran jednajících podle článku 5 odst. 1 může její vypočtená úroveň výroby překročit tento limit až o 10 % její vypočtené úrovně výroby z roku 1989.

2. Každá smluvní strana zajistí, aby v dvanáctiměsíčním období počínaje dnem 1. ledna 2000 a v každém dalším následujícím dvanáctiměsíčním období vypočtená úroveň spotřeby této látky ze skupiny II přílohy B nepřekročila nulu. Každá smluvní strana vyrábějící tuto látku pro stejná období zajistí, aby její vypočtená úroveň výroby této látky každoročně nepřekročila nulu. Nicméně za účelem uspokojení základní vnitrostátní potřeby stran jednajících podle článku 5 odst. 1 může její vypočtená úroveň výroby překročit tento limit až o 15 % její vypočtené úrovně výroby z roku 1989.".

M. Článek 2 E: 1,1,1-trichlorethan (methylchloroform)

Do protokolu se vkládá nový článek 2 E, který zní:

"Článek 2 E
f1,1,1-trichlorethan (methylchloroform)

1. Každá smluvní strana zajistí, aby v dvanáctiměsíčním období počínaje dnem 1. ledna 1993 a dále v každém dalším následujícím dvanáctiměsíčním období její vypočtená úroveň spotřeby regulovaných látek ze skupiny III přílohy B nepřekročila vypočtenou úroveň spotřeby z roku 1989. Každá smluvní strana vyrábějící tuto látku pro stejná období zajistí, aby její vypočtená úroveň výroby nepřekročila její vypočtenou úroveň výroby z roku 1989. Nicméně za účelem uspokojení základní vnitrostátní potřeby stran jednajících podle článku 5 odst. 1 může její vypočtená úroveň výroby překročit tento limit až o 10 % její vypočtené úrovně výroby z roku 1989.

2. Každá smluvní strana zajistí, aby v dvanáctiměsíčním období počínaje dnem 1. ledna 1995 a v každém dalším následujícím dvanáctiměsíčním období vypočtená úroveň spotřeby této regulované látky ze skupiny III přílohy B nepřekročila ročně 70 % vypočtené úrovně spotřeby z roku 1989. Každá smluvní strana vyrábějící tuto látku pro stejná období zajistí, aby její vypočtená úroveň výroby nepřekročila ročně 70 % její vypočtené úrovně výroby z roku 1989. Nicméně za účelem uspokojení základní vnitrostátní potřeby stran jednajících podle článku 5 odst. 1 může její vypočtená úroveň výroby překročit tento limit až o 10 % její vypočtené úrovně výroby z roku 1989.

3. Každá smluvní strana zajistí, aby v dvanáctiměsíčním období počínaje dnem 1. ledna 2000 a v každém dalším následujícím dvanáctiměsíčním období vypočtená úroveň spotřeby této regulované látky ze skupiny III přílohy B nepřekročila ročně 30 % vypočtené úrovně spotřeby z roku 1989. Každá smluvní strana vyrábějící tuto látku pro stejná období zajistí, aby její vypočtená úroveň výroby nepřekročila ročně 30 % její vypočtené úrovně výroby z roku 1989. Nicméně za účelem uspokojení základní vnitrostátní potřeby stran jednajících podle článku 5 odst. 1 může její vypočtená úroveň výroby překročit tento limit až o 10 % její vypočtené úrovně výroby z roku 1989.

4. Každá smluvní strana zajistí, aby v dvanáctiměsíčním období počínaje dnem 1. ledna 2005 a v každém dalším následujícím dvanáctiměsíčním období vypočtená úroveň spotřeby této látky ze skupiny III přílohy B nepřekročila nulu. Každá smluvní strana vyrábějící tuto látku pro stejná období zajistí, aby její vypočtená úroveň výroby této látky každoročně nepřekročila nulu. Nicméně za účelem uspokojení základní vnitrostátní potřeby stran jednajících podle článku 5 odst. 1 může její vypočtená úroveň výroby překročit tento limit až o 15 % její vypočtené úrovně výroby z roku 1989.

5. Strany v roce 1992 přezkoumají možnosti rychlejšího časového rozvrhu snižování, než je uveden v tomto článku.".

N. Článek 3: Výpočet regulačních úrovní

1. V článku 3 protokolu se za slova "článků 2" vkládají slova: "2 A až 2 E,".

2. V článku 3 protokolu se za každý výskyt slov "v příloze A" vkládají slova: "nebo příloze B".

O.  Článek 4: Regulace obchodu se státy, které nejsou smluvními stranami

1. V článku 4 se odstavce 1 až 5 nahrazují tímto:

"1. Od 1. ledna 1990 každá smluvní strana zakáže dovoz regulovaných látek v příloze A ze všech států, které nejsou stranami tohoto protokolu.

1 bis. Do jednoho roku od vstupu tohoto odstavce v platnost zakáže každá smluvní strana dovoz regulovaných látek v příloze B ze všech států, které nejsou stranami tohoto protokolu.

2. Počínaje dnem 1. ledna 1993 zakáže každá smluvní strana vývoz všech regulovaných látek v příloze A do všech států, které nejsou stranami tohoto protokolu.

2 bis. Počínaje uplynutím jednoho roku od vstupu tohoto odstavce v platnost zakáže každá smluvní strana vývoz regulovaných látek v příloze B do všech států, které nejsou stranami tohoto protokolu.

3. Do 1. ledna 1992 vypracují strany v souladu s postupem podle článku 10 úmluvy do přílohy seznam výrobků obsahujících regulované látky v příloze A. Strany, které podle uvedeného postupu nevznesou proti příloze námitky, zakáží do jednoho roku od nabytí účinnosti této přílohy dovoz těchto výrobků ze všech států, které nejsou stranami tohoto protokolu.

3 bis. Do tří let od vstupu tohoto odstavce v platnost vypracují strany v souladu s postupem podle článku 10 úmluvy do přílohy seznam výrobků obsahujících regulované látky v příloze B. Strany, které podle uvedeného postupu nevznesou proti příloze námitky, zakáží do jednoho roku od nabytí účinnosti této přílohy dovoz těchto výrobků ze všech států, které nejsou stranami tohoto protokolu.

4. Do 1. ledna 1994 strany zjistí proveditelnost zákazu nebo omezení dovozu výrobků vyráběných pomocí regulovaných látek v příloze A, ale neobsahujících tyto látky, ze států, jež nejsou stranami tohoto protokolu. Pokud zjistí, že je to proveditelné, zpracují strany v souladu s postupy podle článku 10 úmluvy v příloze seznam těchto výrobků. Strany, které podle uvedených postupů nevznesou proti příloze námitky, zakáží do jednoho roku od nabytí účinnosti této přílohy dovoz těchto výrobků ze všech států, které nejsou stranami tohoto protokolu.

4 bis. Do pěti let od vstupu tohoto odstavce v platnost zjistí strany proveditelnost zákazu nebo omezení dovozu výrobků vyráběných pomocí regulovaných látek v příloze B, ale neobsahujících tyto látky, ze států, které nejsou stranami tohoto protokolu. Pokud zjistí, že je to proveditelné, zpracují strany v souladu s postupy podle článku 10 úmluvy v příloze seznam těchto výrobků. Strany, které podle uvedených postupů nevznesou proti příloze námitky, zakáží do jednoho roku od nabytí účinnosti této přílohy dovoz těchto výrobků ze všech států, které nejsou stranami tohoto protokolu.

5. Každá smluvní strana se zavazuje ke snaze zabránit v největším proveditelném rozsahu vývozu techniky a technologie pro výrobu a používání regulovaných látek do všech států, které nejsou stranami tohoto protokolu.".

2. V článku 4 protokolu se odstavec 8 nahrazuje tímto:

"8. Bez ohledu na ustanovení tohoto článku mohou být povoleny dovozy uvedené v odstavcích 1, 1 bis, 3, 3 bis, 4 a 4 bis a vývozy uvedené v odstavcích 2 a 2 bis z a do kteréhokoli státu, který není stranou tohoto protokolu, pokud zasedání stran stanoví, že tento stát plní v plném rozsahu článek 2, články 2 A až 2 E a tento článek, a že předložil v tom smyslu údaje stanovené v článku 7.".

3. V článku 4 protokolu se doplňuje nový odstavec 9, který zní: "9. Pro účely tohoto článku zahrnuje pojem "stát, který není stranou tohoto protokolu" pro konkrétní regulovanou látku stát nebo organizaci pro regionální hospodářskou integraci, které nesouhlasí s tím, aby byly vázány regulačními opatřeními pro tuto látku.".

P.  Článek 5: Zvláštní situace rozvojových zemí

Článek 5 protokolu se nahrazuje tímto:

"1. Každá smluvní strana, která je rozvojovou zemí a jejíž roční vypočtená úroveň spotřeby regulovaných látek uvedených v příloze A je méně než 0,3 kilogramu na obyvatele ke dni, kdy pro ni tento protokol vstoupí v platnost nebo kdykoli potom do 1. ledna 1999, je za účelem uspokojení svých vnitrostátních potřeb oprávněna odložit svůj soulad s regulačními opatřeními stanovenými v článcích 2 A až 2 E o 10 let.

2. Nicméně žádná strana jednající podle odstavce 1 tohoto článku nesmí překročit ani roční vypočtenou úroveň spotřeby regulovaných látek v příloze A 0,3 kg na obyvatele, ani roční vypočtenou úroveň spotřeby regulovaných látek v příloze B 0,2 kg na obyvatele.

3. Při provádění regulačních opatření uvedených v článcích 2 A až 2 E je jakákoliv strana jednající podle odstavce 1 tohoto článku oprávněna použít:

a)  jako základ pro svůj soulad s regulačními opatřeními průměr své roční vypočtené úrovně spotřeby za období let 1995 až 1997 včetně nebo vypočtenou úroveň spotřeby 0,3 kg na obyvatele podle toho, která z nich je nižší, pro regulované látky podle přílohy A;
b)  jako základ pro svůj soulad s regulačními opatřeními průměr své roční vypočtené úrovně spotřeby za období let 1998 až 2000 včetně nebo vypočtenou úroveň spotřeby 0,2 kg na obyvatele podle toho, která z nich je nižší, pro regulované látky podle přílohy B.

4. Pokud strana jednající podle odstavce 1 tohoto článku zjistí předtím, než pro ni vstoupí v platnost regulační opatření podle článků 2 A až 2 E, že není schopna získat dostatečnou zásobu regulovaných látek, může to oznámit sekretariátu. Sekretariát neprodleně rozešle kopie takového oznámení stranám, které tuto záležitost uváží na svém příštím zasedání a rozhodnou o přijetí vhodného opatření.

5. Rozvíjení schopnosti plnit povinnosti stran jednajících podle odstavce 1 tohoto článku, kterými je splnění regulačních opatření stanovených v článcích 2 A až 2 E a jejich provádění týmiž stranami, bude záviset na účinném provádění finanční spolupráce podle článku 10 a přenosu technologie podle článku 10 A.

6. Každá smluvní strana jednající podle odstavce 1 tohoto článku může kdykoli písemně oznámit sekretariátu, že ani po učinění všech proveditelných kroků není schopna plnit některou nebo žádnou z povinností stanovených v článcích 2 A až 2 E z důvodu nedostatečného provádění článků 10 a 10 A. Sekretariát neprodleně rozešle kopie takového oznámení stranám, které tuto záležitost uváží na svém příštím zasedání, přičemž vezmou patřičně v potaz odstavec 5 tohoto článku a rozhodnou o přijetí vhodného opatření.

7. V období mezi oznámením a zasedáním stran, na němž se má rozhodnout o vhodném opatření podle odstavce 6, nebo i pro další období, rozhodne-li tak zasedání stran, nejsou proti oznamující straně uplatněny postupy pro případ neplnění povinností uvedené v článku 8.

8. Zasedání stran nejpozději v roce 1995 přezkoumá situaci stran jednajících podle odstavce 1 tohoto článku, včetně účinného provádění finanční spolupráce a přenosu technologie těmto stranám, a přijme úpravy, jaké bude považovat za nezbytné, pokud jde o časový rozvrh regulačních opatření použitelných pro tyto strany.

9. Rozhodnutí stran uvedená v odstavcích 4, 6 a 7 tohoto článku se přijímají v souladu se stejným postupem, jaký se používá pro přijetí rozhodnutí podle článku 10.".

Q.  Článek 6: Posouzení a přezkum regulačních opatření

V článku 6 protokolu se za slova "v článku 2" vkládají slova: "článcích 2 A až 2 E a situaci týkající se výroby, dovozu a vývozu přechodných látek ve skupině I přílohy C".

R.  Článek 7: Hlášení údajů

Článek 7 protokolu se nahrazuje tímto:

"1. Každá smluvní strana poskytne sekretariátu statistické údaje o své výrobě, dovozu a vývozu jednotlivých regulovaných látek v příloze A za rok 1986, nebo nejlepší možné odhady takových údajů, pokud skutečné údaje nejsou dostupné, a to do tří měsíců poté, co se stane stranou.

2. Každá smluvní strana poskytne sekretariátu statistické údaje o své výrobě, dovozu a vývozu regulovaných látek v příloze B a každé přechodné látky ve skupině I přílohy C za rok 1989 nebo nejlepší možné odhady takových údajů, pokud skutečné údaje nejsou dostupné, a to nejpozději do tří měsíců od vstupu v platnost opatření stanovených v protokolu pro látky v příloze B pro tuto stranu.

3. Každá smluvní strana poskytne sekretariátu statistické údaje o své roční výrobě (jak je definována v článku 1 odst. 5) a samostatně uvede:

množství použitá jako suroviny,
množství zničená technologiemi, které strany schválily,
dovoz ze stran a vývoz do stran a států, které nejsou smluvními stranami,
každé z regulovaných látek uvedených v přílohách A a B, jakož i přechodných látek ve skupině 1 přílohy C za rok, během něhož pro tuto stranu vstoupila v platnost ustanovení o látkách ve skupině B, a za každý následující rok. Údaje se předávají nejpozději do devíti měsíců po skončení roku, k němuž se vztahují.

4. Pro strany jednající podle ustanovení článku 2 odst. 8 písm. a) jsou požadavky odstavců 1, 2 a 3 tohoto článku ve vztahu ke statistickým údajům o dovozu a vývozu splněny, pokud daná organizace pro regionální hospodářskou integraci poskytne údaje o dovozu a vývozu mezi organizací a státy, které nejsou členy této organizace.".

S.  Článek 9: Výzkum, vývoj, veřejné povědomí a výměna informací

V článku 9 odst. 1 protokolu se písmeno a) nahrazuje tímto:

"a) nejlepších technologií pro zdokonalování sběru, regenerace, recyklace nebo ničení regulovaných a přechodných látek nebo jiného snižování jejich emisí;".

T.  Článek 10: Finanční mechanismus

Článek 10 protokolu se nahrazuje tímto:

"Článek 10
Finanční mechanismus

1. Strany zřídí mechanismus pro účely zajišťování finanční a technické spolupráce, včetně převodu technologií, pro strany jednající podle článku 5 odst. 1 tohoto protokolu, aby jim umožnily plnit regulační opatření stanovená v článcích 2 A až 2 E protokolu. Tento mechanismus pokryje všechny dohodnuté dílčí náklady stran jednajících podle uvedeného odstavce, aby jim umožnil plnit regulační opatření protokolu, a příspěvky na něj jsou doplňující vůči ostatním finančním převodům pro takové strany. O informativním seznamu kategorií dílčích nákladů rozhodne zasedání stran.

2. Mechanismus zřízený podle odstavce 1 zahrnuje mnohostranný fond. Může také zahrnovat jiné prostředky mnohostranné, regionální i dvoustranné spolupráce.

3. Mnohostranný fond:

a)  kryje dohodnuté dílčí náklady formou dotací, nebo poskytnutím zvýhodnění podle kritérií, o nichž rozhodnou strany;
b)  přebírá úlohu zúčtovací instituce pro:
i)   pomoc stranám jednajícím podle článku 5 odst. 1 pomocí zvláštních studií jednotlivých zemí a jiné technické spolupráce za účelem zjištění jejich potřeb spolupráce;
Ii)   usnadnění technické spolupráce při plnění těchto zjištěných potřeb;
iii)   šíření informací a příslušných materiálů, konání pracovních setkání, kurzů, školení a dalších souvisejících činností ve prospěch stran, které jsou rozvojovými zeměmi, podle článku 9;
iv)   usnadnění a sledování další mnohostranné, regionální i dvoustranné spolupráce stran, které jsou rozvojovými zeměmi;
c)  financuje služby sekretariátu mnohostranného fondu a náklady na související organizační zabezpečení.

4. Mnohostranný fond jedná z pravomoci stran, které rozhodují o jeho celkové politice.

5. Strany ustanoví výkonný výbor pro vypracování a kontrolu provádění konkrétní provozní politiky, zásad a správních mechanismů, včetně rozdělování zdrojů, za účelem dosažení cílů mnohostranného fondu. Výkonný výbor plní své úkoly a povinnosti podle pravomoci vyplývající z jeho pověření na základě dohody stran, ve spolupráci a s pomocí Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj (Světové banky), Programu OSN pro životní prostředí, Programu OSN pro rozvoj nebo jiných vhodných institucí podle jejich příslušné specializace. Členové výkonného výboru, kteří budou vybíráni na základě vyváženého zastoupení stran jednajících podle článku 5 odst. 1 a stran, které tak nejednají, musí být potvrzeni stranami.

6. Mnohostranný fond je financován z příspěvků stran, které nejednají podle článku 5 odst. 1, ve volně směnitelné měně, nebo za jistých okolností v naturáliích a/nebo v národní měně, na základě stupnice hodnocení Organizace spojených národů. Příspěvky jiných stran jsou vítány. Dvoustranná a ve zvláštních případech schválených rozhodnutím stran, regionální spolupráce mohou být do jisté míry a ve shodě se všemi kritérii, které strany svým rozhodnutím určí, považovány za příspěvek do mnohostranného fondu za předpokladu, že taková spolupráce přinejmenším:

a)  vztahuje se přísně jen na plnění ustanovení tohoto protokolu;
b)  opatřuje další zdroje;
c)  kryje dohodnuté dílčí náklady.

7. Strany rozhodují o rozpočtu programů mnohostranného fondu na každé rozpočtové období a o procentuálním podílu příspěvků jednotlivých stran do fondu.

8. Přidělení prostředků v rámci mnohostranného fondu se děje za součinnosti přijímající strany.

9. Rozhodnutí stran podle tohoto článku se přijímají, pokud je to možné, na základě konsensu. Pokud se veškeré úsilí vyčerpá, aniž je dosaženo dohody, rozhodnutí se přijme dvoutřetinovou většinou přítomných a hlasujících stran, které zastupují většinu přítomných a hlasujících stran jednajících podle článku 5 odst. 1 a většinu přítomných a hlasujících stran, jež tak nejednají.

10. Finanční mechanismus uvedený v tomto článku se nedotýká žádných budoucích ujednání, která mohou být vypracována s ohledem na jiné problémy životního prostředí.".

U.  Článek 10 A: Převod technologie

Do protokolu se vkládá nový článek 10 A , který zní:

"Článek 10 A
Převod technologie

Každá smluvní strana podnikne všechny proveditelné kroky v souladu s programy, které podporuje finanční mechanismus, aby zajistila:

a)  že se stranám, jednajícím podle článku 5 odst. 1 urychleně dostanou nejlepší dostupné ekologicky bezpečné náhradní látky a související technologie;
b)  že přenosy podle písmene a) budou provedeny za spravedlivých a co nejpříznivějších podmínek.".

V.  Článek 11: Zasedání stran

V článku 11 odst. 4 protokolu se písmeno g) nahrazuje tímto:

"g) hodnotit v souladu s článkem 6 regulační opatření a situaci, pokud jde o přechodné látky;".

W.  Článek 17: Strany, jež se připojí po vstupu v platnost

V článku 17 se za slova "jakož i podle" vkládají slova: "článků 2 A až 2 E a".

X.  Článek 19: Odstoupení

Článek 19 protokolu se nahrazuje tímto:

"Každá smluvní strana může písemným oznámením depozitáři kdykoli odstoupit od tohoto protokolu po uplynutí čtyř let od převzetí povinností stanovených v článku 2 A odst. 1. Každé takové odstoupení vstupuje v platnost po uplynutí jednoho roku ode dne, kdy depozitář obdržel oznámení, nebo ke kterémukoli pozdějšímu datu stanovenému v oznámení o odstoupení.".

Y.  Přílohy

V protokolu se doplňují nové přílohy, které znějí:

"Příloha B
REGULOVANÉ LÁTKY

Skupina

Látka

Potenciál poškozování ozonu

Skupina I

 

 

CF3Cl

(CFC-13)

1,0

C2FCl5

(CFC-111)

1,0

C2F2Cl4

(CFC-112)

1,0

C3FCl7

(CFC-211)

1,0

C3F2Cl6

(CFC-212)

1,0

C3F3Cl5

(CFC-213)

1,0

C3F4Cl4

(CFC-214)

1,0

C3F5Cl3

(CFC-215)

1,0

C3F6Cl2

(CFC-216)

1,0

C3F7Cl

(CFC-217)

1,0

Skupina II

 

 

CCl4

tetrachlormethan

1,1

Skupina III

 

 

C2H3Cl3*

1,1,1-trichlorethan (methylchloroform)

0,1

* Tento vzorec se nevztahuje na 1,2,2-trichlorethan.

Příloha C
PŘECHODNÉ LÁTKY

Skupina

Látka

Skupina I

 

CHFCl2

(HCFC-21)

CHF2Cl

(HCFC-22)

CH2FCl

(HCFC-31)

C2HFCl4

(HCFC-121)

C2HF2Cl3

(HCFC-122)

C2HF3Cl2

(HCFC-123)

C2HF4Cl

(HCFC-124)

C2H2FCl3

(HCFC-131)

C2H2F2Cl2

(HCFC-132)

C2H3F3Cl

(HCFC-133)

C2H3FCl2

(HCFC-141)

C2H3F2Cl

(HCFC-142)

C2H4FCl

(HCFC-151)

C3HFCl6

(HCFC-221)

C3HF2Cl5

(HCFC-222)

C3HF3Cl4

(HCFC-223)

C3HF4Cl3

(HCFC-224)

C3HF5Cl2

(HCFC-225)

C3HF6Cl

(HCFC-226)

C3H2FCl5

(HCFC-231)

C3H2F2Cl4

(HCFC-232)

C3H2F3Cl3

(HCFC-233)

C3H2F4Cl2

(HCFC-234)

C3H2F5Cl

(HCFC-235)

C3H3FCl4

(HCFC-241)

C3H3F2Cl3

(HCFC-242)

C3H3F3Cl2

(HCFC-243)

C3H3F4Cl

(HCFC-244)

C3H4FCl3

(HCFC-251)

C3H4F2Cl2

(HCFC-252)

C3H4F3Cl

(HCFC-253)

C3H5FCl2

(HCFC-261)

C3H5F2Cl

(HCFC-262)

C3H6FCl

(HCFC-271)".

Článek 2:
VSTUP V PLATNOST

1. Tato změna vstupuje v platnost dnem 1. ledna 1992 za předpokladu, že státy nebo organizace pro regionální hospodářskou integraci, které jsou stranami Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, uloží nejméně 20 listin o ratifikaci, přijetí nebo schválení této změny. V případě, že tato podmínka nebude k uvedenému dni splněna, vstoupí změna v platnost devadesátým dnem po dni jejího splnění.

2. Pro účely odstavce 1 se žádná listina uložená organizací pro regionální hospodářskou integraci nezapočte jako další k těm, které uložily členské státy takovéto organizace.

3. Po vstupu této změny v platnost podle odstavce 1 vstoupí tato změna v platnost pro každou další smluvní stranu protokolu devadesátým dnem po dni uložení její listiny o ratifikaci, přijetí nebo schválení.

E-shop

Delisting - proces ukončení obchodování účastnických cenných papírů

Delisting - proces ukončení obchodování účastnických cenných papírů

Luboš Mazanec - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Delisting – Proces ukončení veřejné obchodovatelnosti účastnických cenných papírů přináší na český trh unikátní téma, kterému se většinou jiné publikace vyhýbají. Kniha poskytuje skutečně ...

Cena: 595 KčKOUPIT

Zákon o nemocenském pojištění 2020

Zákon o nemocenském pojištění 2020

Ing. Marta Ženíšková, JUDr. Jan Přib, Mgr. Zdeněk Schmied - Anag, spol. s r. o.

Tato praktická příručka obsahuje výklad k jednotlivým ustanovením zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, doplněný řadou příkladů. Změny v nemocenském pojištění od roku 2020 Zohledňuje stav k 1. 1. 2020. Změny od 1. 1. 2020 se týkají údajů, které se každý rok k 1. ...

Cena: 369 KčKOUPIT

Prohlídky u advokátů (§ 85b trestního řádu)

Prohlídky u advokátů (§ 85b trestního řádu)

Vladislav Hřebíček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

V příručce se autor zabývá kontroverzním ustanovením § 85b trestního řádu, které upravuje výkon prohlídek v prostorech, v nichž vykonává advokát advokacii, a následné řízení o nahrazení souhlasu zástupce České advokátní komory. Příručka je orientována především na praktické otázky, ...

Cena: 320 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.