Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 109/2003 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2003, částka 51, ze dne 30. 9. 2003

109

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 16. září 1987 byl v Montrealu přijat Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu.*)


*)   Vídeňská úmluva na ochranu ozonové vrstvy, přijatá ve Vídni dne 22. března 1985, byla vyhlášena pod č. 108/2003 Sb. m. s.

Listina o přístupu České a Slovenské Federativní Republiky k Protokolu byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře Protokolu, dne 1. října 1990.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 16 odst. 1 dne 1. ledna 1989. Pro Českou a Slovenskou Federativní Republiku vstoupil v platnost podle odstavce 3 téhož článku dne 30. prosince 1990.

Dne 15. září 1993 dopisem ministra zahraničních věcí Česká republika oznámila generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, že v souladu s platnými zásadami mezinárodního práva se jako nástupnický stát České a Slovenské Federativní Republiky považuje s účinností od 1. ledna 1993 za vázanou Montrealským protokolem o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, ze dne 16. září 1987.

Anglické znění Protokolu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

PŘEKLAD

MONTREALSKÝ PROTOKOL
o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

STRANY TOHOTO PROTOKOLU,

JSOUCE stranami Vídeňské úmluvy o ochraně ozonové vrstvy,

DBALÉ závazku plynoucího z uvedené úmluvy přijmout vhodná opatření za účelem ochrany lidského zdraví a životního prostředí proti nepříznivým účinkům, které způsobila, nebo mohla způsobit lidská činnost, která mění nebo by mohla změnit ozonovou vrstvu,

UZNÁVAJÍCE, že celosvětové emise určitých látek mohou významně poškodit nebo jinak změnit ozonovou vrstvu takovým způsobem, který pravděpodobně bude mít nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí,

VĚDOMY SI možných klimatických účinků emisí těchto látek,

VĚDOMY SI toho, že opatření přijatá na ochranu ozonové vrstvy před poškozením by měla být založena na příslušných vědeckých poznatcích s ohledem na technická a hospodářská hlediska,

ODHODLÁNY chránit ozonovou vrstvu pomocí přijetí preventivních opatření za účelem spravedlivého omezení celkového množství globálních emisí látek, které ji poškozují, s konečným cílem úplného vyloučení těchto látek na základě vývoje vědeckých poznatků s ohledem na technická a hospodářská hlediska,

BEROUCE NA VĚDOMÍ, že jsou nutná zvláštní ustanovení k zajištění potřeb rozvojových zemí, pokud jde o tyto látky,

BEROUCE NA VĚDOMÍ preventivní opatření na omezování emisí některých chlorfluoruhlovodíků, která již byla přijata na vnitrostátních a regionálních úrovních,

BEROUCE V ÚVAHU důležitost podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji vědy a technologie, pokud jde o omezování a snižování emisí látek, které poškozují ozonovou vrstvu, zejména s ohledem na potřeby rozvojových zemí,

SE DOHODLY NA TOMTO:

Článek 1
Definice

Pro účely tohoto protokolu se:

1. "úmluvou" rozumí Vídeňská úmluva na ochranu ozonové vrstvy přijatá dne 22. března 1985;

2. "stranami" rozumějí strany tohoto protokolu, pokud není stanoveno jinak;

3. "sekretariátem" rozumí sekretariát úmluvy;

4. "regulovanou látkou" rozumí látka uvedená v příloze A tohoto protokolu, samostatně nebo ve směsi.
Nicméně nezahrnuje jakoukoli takovou látku nebo směs obsaženou ve zpracovaném výrobku kromě nádoby používané pro přepravu nebo skladování uvedené látky;

5. "výrobou" rozumí množství vyrobených regulovaných látek po odečtení množství zničeného technologiemi, které strany schválí;

6. "spotřebou" rozumí výroba po přičtení dovozu a po odečtení vývozu regulovaných látek;

7. "vypočtenými úrovněmi" výroby, dovozu, vývozu a spotřeby rozumějí úrovně stanovené v souladu s článkem 3;

8. "průmyslovou racionalizací" rozumí převod celé nebo části vypočtené úrovně výroby jedné strany na jinou stranu za účelem dosažení ekonomické účinnosti nebo v reakci na předpokládaný nedostatek zásob způsobený uzavíráním výrobních závodů.

Článek 2
Regulační opatření

1. Každá smluvní strana zajistí, aby v dvanáctiměsíčním období počínaje prvním dnem sedmého měsíce následujícího po dni vstupu tohoto protokolu v platnost a v každém dalším následujícím dvanáctiměsíčním období, její vypočtená úroveň spotřeby regulovaných látek ve skupině I přílohy A nepřekročila vypočtenou úroveň spotřeby dané strany z roku 1986. Do konce téhož období každá smluvní strana vyrábějící jednu nebo více těchto látek zajistí, aby její vypočtená úroveň výroby těchto látek nepřekročila její vypočtenou úroveň výroby z roku 1986, přičemž výjimečně může vypočtená úroveň výroby vzrůst maximálně o 10 % vypočtené úrovně výroby z roku 1986. Tento vzrůst je povolen pouze za účelem uspokojení základní vnitrostátní potřeby stran jednajících podle článku 5, a pro účely průmyslové racionalizace mezi stranami.

2. Každá smluvní strana zajistí, aby v dvanáctiměsíčním období počínaje prvním dnem třicátého sedmého měsíce následujícího po dni vstupu tohoto protokolu v platnost a v každém dalším následujícím dvanáctiměsíčním období vypočtená úroveň její spotřeby regulovaných látek ve skupině II přílohy A nepřekročila vypočtenou úroveň její spotřeby z roku 1986. Každá smluvní strana vyrábějící jednu nebo více těchto látek zajistí, aby vypočtená úroveň její výroby těchto látek nepřekročila vypočtenou úroveň její výroby z roku 1986, přičemž výjimečně může vypočtená úroveň výroby vzrůst maximálně o 10 % vypočtené úrovně výroby z roku 1986. Tento vzrůst je povolen pouze za účelem uspokojení základní vnitrostátní potřeby stran jednajících podle článku 5, a pro účely průmyslové racionalizace mezi stranami. O mechanismu provádění těchto opatření rozhodnou strany na svém prvním zasedání následujícím po prvním vědeckém přezkumu.

3. Každá smluvní strana zajistí, aby v období od 1. července 1993 do 30. června 1994 a v každém dalším následujícím dvanáctiměsíčním období její vypočtená úroveň spotřeby regulovaných látek ve skupině I přílohy A nepřekročila každoročně 80 % její vypočtené úrovně spotřeby z roku 1986. Každá smluvní strana vyrábějící jednu nebo více těchto látek zajistí pro stejná období, aby její vypočtená úroveň výroby těchto látek nepřekročila ročně 80 % její vypočtené úrovně výroby z roku 1986. Nicméně za účelem uspokojení základní vnitrostátní potřeby stran jednajících podle článku 5, a pro účely průmyslové racionalizace mezi stranami, může její vypočtená úroveň výroby překročit tento limit až o 10 % její vypočtené úrovně výroby z roku 1986.

4. Každá smluvní strana zajistí, aby v období od 1. července 1998 do 30. června 1999 a v každém dalším následujícím dvanáctiměsíčním období její vypočtená úroveň spotřeby regulovaných látek ve skupině I přílohy A Nepřekročila každoročně 50 % její vypočtené úrovně spotřeby z roku 1986. Každá smluvní strana vyrábějící jednu nebo více těchto látek zajistí pro stejná období, aby její vypočtená úroveň výroby těchto látek každoročně nepřekročila 50 % její vypočtené úrovně výroby z roku 1986. Nicméně za účelem uspokojení základní vnitrostátní potřeby stran jednajících podle článku 5, a pro účely průmyslové racionalizace mezi stranami, může její vypočtená úroveň výroby překročit tento limit až o 15 % její vypočtené úrovně výroby z roku 1986. Tento odstavec se použije, pokud strany nerozhodnou jinak na zasedání dvoutřetinovou většinou přítomných a hlasujících stran zastupujících nejméně dvě třetiny celkové vypočtené úrovně spotřeby těchto látek všech stran. Toto rozhodnutí musí být zváženo a učiněno s ohledem na hodnocení podle článku 6.

5. Každá smluvní strana, jejíž vypočtená úroveň výroby regulovaných látek ve skupině I přílohy A v roce 1986 nepřesáhla 25 kilotun, může pro účely průmyslové racionalizace převést nebo převzít od jakékoli jiné strany výrobu přesahující limity stanovené v odstavcích 1, 3 a 4 za předpokladu, že celkové společné vypočtené úrovně výroby dotyčných stran nepřekročí limity výroby stanovené v tomto článku. Každý převod výroby musí být oznámen sekretariátu nejpozději v době převodu.

6. Každá smluvní strana, která nejedná podle článku 5 a má ve výstavbě výrobní závody pro výrobu regulovaných látek, nebo na jejich výstavbu uzavřela smlouvu před dnem 16. září 1987, a pokud byly tyto závody zajištěny vnitrostátními právními předpisy před dnem 1. ledna 1987, může výrobu těchto látek v těchto závodech přičíst ke své výrobě za rok 1986 pro účely stanovení vypočtené úrovně výroby za rok 1986, a to za předpokladu, že tyto závody budou dokončeny do 31. prosince 1990 a že tato výroba nezvýší roční vypočtenou spotřebu regulovaných látek dané strany nad 0,5 kg na obyvatele.

7. Každý převod výroby na základě odstavce 5 nebo každé přičtení výroby na základě odstavce 6 se oznámí sekretariátu nejpozději v době převodu nebo přičtení.

8. 

a)

Všechny strany, které jsou členskými státy organizace pro regionální hospodářskou integraci definované v článku 1 odst. 6 úmluvy, se mohou dohodnout na společném plnění svých závazků ohledně spotřeby podle tohoto článku za předpokladu, že jejich celková společná vypočtená úroveň spotřeby nepřekročí úrovně požadované tímto článkem.

b)   Strany jakékoli takové dohody uvědomí sekretariát o podmínkách dohody před datem snížení spotřeby, kterého se dohoda týká.
c)   Taková dohoda nabývá účinnosti, pouze pokud jsou všechny členské státy organizace pro regionální hospodářskou integraci a daná organizace stranami tohoto protokolu a oznámí sekretariátu svůj způsob jeho provádění.

9. 

a) Na základě hodnocení provedeného na základě článku 6 strany mohou rozhodnout, zda:
i)   je třeba provést úpravy potenciálu poškozování ozonové vrstvy uvedeného v příloze A, a pokud ano, jaké úpravy, a
ii)   mají být provedeny další úpravy a snižování úrovně výroby nebo spotřeby regulovaných látek z roku 1986, a pokud ano, v jakém rozsahu, množství a časovém rozvrhu každé takové úpravy a snížení.
b) Sekretariát sděluje návrhy takových úprav stranám nejpozději šest měsíců před zasedáním stran, na němž mají být navrženy k přijetí.
c)  Strany při přijímání takových rozhodnutí vyvinou veškeré úsilí, aby na základě konsensu dospěly k dohodě. Pokud se veškeré úsilí vyčerpá, aniž by bylo dosaženo dohody, taková rozhodnutí se jako poslední možnost přijímají dvoutřetinovou většinou hlasů na zasedání přítomných a hlasujících stran, které zastupují nejméně 50 % celkové spotřeby regulovaných látek všech stran.
d)   Tato rozhodnutí, která jsou závazná pro všechny strany, sdělí depozitář neprodleně stranám. Pokud tato rozhodnutí nestanoví jinak, vstupují v platnost po uplynutí šesti měsíců ode dne, kdy depozitář rozeslal sdělení.

10. 

a) Na základě hodnocení provedeného na základě článku 6 tohoto protokolu a v souladu s postupem stanoveným v článku 9 úmluvy, mohou strany rozhodnout:
i)   zda by nějaké látky měly být vyjmuty, nebo zahrnuty do kterékoli přílohy tohoto protokolu, a pokud ano, které; a
ii)   o mechanismu, rozsahu a časovém rozvrhu regulačních opatření, která by měla být na tyto látky uplatněna.
b) Každé takovéto rozhodnutí nabude účinnosti za předpokladu, že je přijato dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných a hlasujících stran.

11. Bez ohledu na ustanovení obsažená v tomto článku mohou strany přijmout přísnější opatření, než jaká požaduje tento článek.

Článek 3
Výpočet regulačních úrovní

Pro účely článků 2 a 5 stanoví každá smluvní strana pro každou skupinu látek v příloze A své vypočtené úrovně:

a)  výroby:
i)   vynásobením své roční výroby každé regulované látky hodnotou potenciálu poškozování ozonu určené pro příslušnou látku v příloze A, a
ii)   sečtením výsledných čísel pro každou takovou skupinu;
b) dovozu a vývozu analogicky pomocí postupu stanoveného v písmenu a);
a
c)  spotřeby sečtením svých vypočtených úrovní výroby a dovozů a odečtením své vypočtené úrovně vývozů, jak byly stanoveny podle písmen a) a b). Nicméně počínaje dnem 1. ledna 1993 se při výpočtu úrovně spotřeby vyvážející strany neodečte žádný vývoz regulovaných látek do států, které nejsou smluvními stranami.

 Článek 4
Regulace obchodu se státy, které nejsou smluvními stranami

1. Do jednoho roku od vstupu tohoto protokolu v platnost zakáže každá smluvní strana dovoz regulovaných látek ze všech států, které nejsou stranami tohoto protokolu.

2. Počínaje dnem 1. ledna 1993 nesmí žádná strana jednající podle článku 5 odst. 1 vyvézt jakoukoli regulovanou látku do kteréhokoli státu, který není stranou tohoto protokolu.

3. Do tří let od vstupu tohoto protokolu v platnost vypracují strany v souladu s postupem podle článku 10 úmluvy do přílohy seznam výrobků obsahujících regulované látky. Strany, které podle uvedeného postupu nevznesou proti příloze námitky, zakáží do jednoho roku od nabytí účinnosti této přílohy dovoz těchto výrobků ze všech států, které nejsou stranami tohoto protokolu.

4. Do pěti let od vstupu tohoto protokolu v platnost zjistí strany proveditelnost zákazu nebo omezení dovozu výrobků vyráběných pomocí regulovaných látek, ale neobsahujících tyto látky, ze států, které nejsou stranami tohoto protokolu. Pokud zjistí, že je to proveditelné, zpracují strany v souladu s postupy podle článku 10 úmluvy do přílohy seznam těchto výrobků. Strany, které podle uvedených postupů nevznesou proti příloze námitky, zakáží do jednoho roku od nabytí účinnosti této přílohy dovoz těchto výrobků ze všech států, které nejsou stranami tohoto protokolu.

5. Každá smluvní strana se snaží zabránit vývozu techniky a technologie pro výrobu a používání regulovaných látek do všech států, které nejsou stranami tohoto protokolu.

6. Každá smluvní strana upustí od poskytování nových programů subvencí, podpor, úvěrů, záruk nebo pojištění pro vývoz výrobků, zařízení, výrobních závodů nebo technologie, které by usnadnily výrobu regulovaných látek, do států, jež nejsou stranami tohoto protokolu.

7. Odstavce 5 a 6 se nevztahují na výrobky, zařízení, výrobní závody nebo technologie, které zdokonalují sběr, regeneraci, recyklaci nebo ničení regulovaných látek, podporují vývoj náhradních látek nebo jinak přispívají ke snižování emisí regulovaných látek.

8. Bez ohledu na ustanovení tohoto článku mohou být povoleny dovozy z kteréhokoli státu, který není stranou tohoto protokolu, uvedené v odstavcích 1, 3 a 4, pokud zasedání stran stanoví, že tento stát plní v plném rozsahu článek 2 a tento článek, a že předložil v tom smyslu údaje stanovené v článku 7.

Článek 5
Zvláštní situace rozvojových zemí

1. Každá smluvní strana, která je rozvojovou zemí a jejíž roční vypočtená úroveň spotřeby regulovaných látek je méně než 0,3 kilogramu na obyvatele ke dni, kdy pro ni tento protokol vstoupí v platnost, nebo kdykoli potom do 10 let po vstupu tohoto protokolu v platnost, je za účelem uspokojení svých vnitrostátních potřeb oprávněna odložit svůj soulad s regulačními opatřeními stanovenými v odstavcích 1 až 4 článku 2 o 10 let proti lhůtám, stanoveným v uvedených odstavcích. Nicméně taková strana nesmí překročit roční vypočtenou úroveň spotřeby 0,3 kg na obyvatele. Jakákoliv strana je oprávněna používat buď průměr své roční vypočtené úrovně spotřeby za období 1995 až 1997 včetně, nebo vypočtenou úroveň 0,3 kg na obyvatele, podle toho, který údaj je nižší, jako základ pro svůj soulad s regulačními opatřeními.

2. Strany se zavazují usnadnit přístup k ekologicky bezpečným náhradním látkám a technologiím těm stranám, které jsou rozvojovými zeměmi, a pomáhat jim v urychleném používání těchto náhrad.

3. Strany se zavazují dvoustranně nebo mnohostranně usnadnit zajišťování programů subvencí, podpor, úvěrů, záruk nebo pojištění pro strany, které jsou rozvojovými zeměmi, pokud jde o používání náhradních technologií a náhradní výrobky.

Článek 6
Posouzení a přezkum regulačních opatření

Počínaje rokem 1990 a poté nejméně jednou každé čtyři roky hodnotí strany na základě dostupných vědeckých, ekologických, technických a hospodářských informací regulační opatření stanovená v článku 2. Nejméně jeden rok před každým hodnocením svolají strany příslušnou skupinu odborníků s kvalifikací ve zmíněných oborech a určí složení a pravomoc každé takové skupiny. Do jednoho roku od svolání podají skupiny prostřednictvím sekretariátu stranám zprávu o svých závěrech.

Článek 7
Hlášení údajů

1. Každá smluvní strana poskytne sekretariátu statistické údaje o své výrobě, dovozu a vývozu jednotlivých regulovaných látek za rok 1986, a to do tří měsíců poté, co se stane stranou, nebo nejlepší možné odhady takových údajů, pokud skutečné údaje nejsou dostupné.

2. Každá smluvní strana poskytne sekretariátu statistické údaje o své roční výrobě (se samostatnými údaji o množstvích zničených technologiemi, které strany schválí), dovozu a vývozu takových látek do stran a států, které nejsou smluvními stranami, za rok, v němž se stala stranou, a za každý další rok. Tyto údaje předá nejpozději devět měsíců po skončení roku, k němuž se údaje vztahují.

Článek 8
Neplnění povinností

Strany projednají a schválí na svém prvním zasedání postupy a institucionální mechanismy pro určování případů neplnění ustanovení tohoto protokolu a pro postup vůči stranám, které své povinnosti neplní.

Článek 9
Výzkum, vývoj, veřejné povědomí a výměna informací

1. Strany ve shodě se svými vnitrostátními právními a správními předpisy a s ohledem zejména na potřeby rozvojových zemí spolupracují přímo nebo prostřednictvím příslušných mezinárodních orgánů při podpoře výzkumu, vývoje a výměny informací o:

a)  nejlepších technologiích pro zdokonalování sběru, regenerace, recyklace nebo ničení regulovaných látek nebo jiného snižování jejich emisí;
b)  možných náhradách regulovaných látek, výrobků obsahujících takové látky a výrobků, které se vyrábějí pomocí takových látek;
c)  nákladech a ziscích příslušných regulačních strategií.

2. Strany jednotlivě, společně nebo prostřednictvím příslušných mezinárodních orgánů spolupracují na podpoře zvyšování veřejného povědomí, pokud jde o účinky emisí regulovaných látek a dalších látek poškozujících ozonovou vrstvu na životní prostředí.

3. Každá smluvní strana předloží do dvou let od vstupu tohoto protokolu v platnost a následně každé další dva roky sekretariátu souhrn činností, které na základě tohoto článku vykonala.

Článek 10
Technická pomoc

1. Strany v rámci ustanovení článku 4 úmluvy a s ohledem zejména na potřeby rozvojových zemí spolupracují při podpoře technické pomoci za účelem usnadnění účasti v tomto protokolu a při jeho provádění.

2. Každá smluvní strana nebo signatář tohoto protokolu může předložit sekretariátu žádost o technickou pomoc za účelem provádění tohoto protokolu nebo účasti v něm.

3. Strany na svém prvním zasedání zahájí rokování o prostředcích plnění závazků uvedených v článku 9 odst. 1 a 2, včetně přípravy pracovních plánů. Tyto pracovní plány věnují zvláštní pozornost potřebám a okolnostem v rozvojových zemích. Státy a organizace pro regionální hospodářskou integraci, jež nejsou stranami tohoto protokolu, by měly být vyzvány k účasti na činnostech uvedených v těchto pracovních plánech.

Článek 11
Zasedání stran

1. Strany zasedají v pravidelných intervalech. První zasedání stran svolá sekretariát nejpozději jeden rok po vstupu tohoto protokolu v platnost a ve spojení se zasedáním konference stran úmluvy, pokud je zasedání konference na toto období naplánováno.

2. Následná pravidelná zasedání stran se konají ve spojení se zasedáním konference stran úmluvy, pokud strany nerozhodnou jinak. Mimořádná zasedání stran se konají v jiných termínech, podle úvahy zasedání stran, nebo na písemnou žádost kterékoli strany za předpokladu, že ji do šesti měsíců od doby, kdy sekretariát tuto žádost stranám sdělí, nejméně podpoří jedna třetina stran.

3. Na svém prvním zasedání strany:

a) 

přijmou na základě konsensu jednací řád zasedání;

b)  přijmou na základě konsensu finanční pravidla uvedená v článku 13 odst. 2;
c)  zřídí skupiny a stanoví pravomoci uvedené v článku 6;
d)  zváží a schválí postupy a institucionální mechanismy uvedené v článku 8;
e)  zahájí přípravu pracovních plánů na základě článku 10 odst. 3.

4. Zasedání stran má následující funkce:

a)  přezkoumávat provádění tohoto protokolu;
b)  rozhodovat o všech úpravách nebo sníženích uvedených v článku 2 odst. 9;
c)  rozhodovat o každém doplnění, vložení nebo vyjmutí látek z jakékoli přílohy a o souvisejících regulačních opatřeních v souladu s článkem 2 odst. 10;
d)  stanovit podle potřeby zásady nebo postupy hlášení údajů podle článku 7 a článku 9 odst. 3;
e)  přezkoumávat žádosti o technickou pomoc předkládané na základě článku 10 odst. 2;
f)  přezkoumávat zprávy připravené sekretariátem na základě článku 12 písm. c);
g)  hodnotit v souladu s článkem 6 regulační opatření stanovená v článku 2;
h)  zvažovat a podle potřeby přijímat návrhy na změnu tohoto protokolu nebo jakékoli přílohy a návrhy nových příloh;
i)  zvažovat a přijímat rozpočet na provádění tohoto protokolu;
j)  zvažovat a podniknout další doplňující opatření, které by mohlo být potřebné pro dosažení účelu tohoto protokolu.

5. Organizace spojených národů, její specializované agentury a Mezinárodní agentura pro atomovou energii, jakož i každý stát, který není stranou této úmluvy, mohou být zastoupeny na zasedáních stran jako pozorovatelé. Každý orgán či agentura, vnitrostátní nebo mezinárodní, vládní nebo nevládní, s kvalifikací v oborech se vztahem k ochraně ozonové vrstvy, pokud předem uvědomí sekretariát o svém přání být zastoupena na některém zasedání konference stran jako pozorovatel, může být na zasedání přizvána, pokud proti tomu nevznese námitku nejméně třetina přítomných stran. Přizvání a účast pozorovatelů se řídí jednacím řádem přijatým stranami.

Článek 12
Sekretariát

Pro účely tohoto protokolu sekretariát:

a)  pořádá a organizačně zajišťuje zasedání stran podle článku 11;
b)  přijímá a na žádost stran zpřístupňuje údaje poskytované na základě článku 7;
c)  připravuje a pravidelně rozesílá stranám zprávy založené na informacích obdržených na základě článků 7 a 9;
d)  upozorní strany na každou žádost o technickou pomoc obdrženou na základě článku 10 za účelem usnadnění zajištění takové pomoci;
e)  vyzývá státy, které nejsou smluvními stranami, k účasti na zasedání stran jako pozorovatelé a k jednání v souladu s ustanoveními tohoto protokolu;
f)  zajišťuje náležitě informace a žádosti uvedené v písmenech c) a d) pro takové pozorovatele ze států, které nejsou smluvními stranami;
g)  vykonává takové další úkoly pro dosažení účelů tohoto protokolu, jaké mu strany určí.

Článek 13
Finanční ustanovení

1. Finanční prostředky potřebné pro činnost podle tohoto protokolu, včetně prostředků pro činnost sekretariátu týkající se tohoto protokolu, jsou hrazeny výhradně z příspěvků stran.

2. Strany na svém prvním zasedání přijmou na základě konsensu finanční pravidla pro činnost podle protokolu.

Článek 14
Vztah tohoto protokolu k úmluvě

Pokud tento protokol nestanoví jinak, vztahují se na něj ustanovení úmluvy o jejích protokolech.

Článek 15
Podpis

Tento protokol je otevřen pro podpisy států a organizací pro regionální hospodářskou integraci v Montrealu dne 16. září 1987, v Ottawě ode dne 17. září 1987 do dne 16. ledna 1988 a v sídle Organizace spojených národů v New Yorku ode dne 17. ledna 1988 do dne 15. září 1988.

Článek 16
Vstup v platnost

1. Tento protokol vstupuje v platnost dnem 1. ledna 1989 za předpokladu, že bude státy nebo organizacemi pro regionální hospodářskou integraci zastupujícími nejméně dvě třetiny odhadované globální spotřeby regulovaných látek za rok 1986 uloženo nejméně 11 listin o ratifikaci, přijetí, schválení tohoto protokolu nebo o přistoupení k němu, a že budou splněna ustanovení článku 17 odst. 1 úmluvy. Pokud tyto podmínky nebudou k uvedenému datu splněny, protokol vstoupí v platnost devadesátým dnem po dni splnění těchto podmínek.

2. Pro účely odstavce 1 se žádná listina uložená organizací pro regionální hospodářskou integraci nezapočte jako další k těm, které uložily členské státy takové organizace.

3. Po vstupu tohoto protokolu v platnost se každý stát nebo organizace pro regionální hospodářskou integraci stane stranou tohoto protokolu devadesátým dnem po dni uložení listiny o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení.

Článek 17
Strany, jež se připojí po vstupu v platnost

S výhradou článku 5 každý stát nebo organizace pro regionální ekonomickou spolupráci, který se stane stranou tohoto protokolu po dni jeho vstupu v platnost, musí neprodleně splnit souhrn povinností podle článku 2, jakož i podle článku 4, které se vztahují na státy a organizace pro regionální ekonomickou spolupráci, které se staly stranami protokolu v den, kdy vstoupil v platnost.

Článek 18
Výhrady

K tomuto protokolu nelze vznášet žádné výhrady.

Článek 19
Odstoupení

Pro účely tohoto protokolu se použijí ustanovení článku 19 úmluvy, která se vztahují na odstoupení, s výjimkou pokud jde o strany uvedené v článku 5 odst. 1. Každá taková strana může písemným oznámením depozitáři odstoupit od tohoto protokolu kdykoliv po uplynutí čtyř let od převzetí povinností stanovených v článku 2 odst. 1 až 4. Každé takové odstoupení vstupuje v platnost po uplynutí jednoho roku ode dne, kdy depozitář obdržel oznámení, nebo ke kterémukoli pozdějšímu datu stanovému v oznámení o odstoupení.

Článek 20
Závazná znění

Originál tohoto protokolu, jehož anglické, arabské, čínské, francouzské, ruské a španělské znění jsou rovnocenně závazná, se uloží u generálního tajemníka Organizace spojených národů.

Na důkaz toho níže podepsaní, jsouce k tomu řádně zmocněni, podepsali tento protokol.

V Montrealu dne 16. září 1987.

Příloha A

Regulované látky

Skupina

Látka

Potenciál poškozování
ozonu1)

Skupina I

CFCl3 (CFC-11)

1,0

CF2Cl2 (CFC-12)

1,0

C2F3Cl3 (CFC-113)

0,8

C2F4Cl2 (CFC-114)

1,0

C2F5Cl (CFC-115)

0,6

Skupina II

CF2BrCl (halon-1211)

3,0

CF3Br (halon-1301)

10,0

C2F4Br2 (halon-2402)

(bude určeno)

 

1)  Tyto potenciály poškozování ozonu představují odhady založené na současných znalostech a budou periodicky přezkoumávány a upravovány.

E-shop

Personalistka, 6. vydání

Personalistka, 6. vydání

Alena Chládková, Petr Bukovjan - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický průvodce vedením personální agendy podle zákoníku práce a dalších právních předpisů k 1. 1. 2021. Včetně nové úpravy dovolené! Autoři se netradičním, ale zároveň přehledným způsobem zaměřují na nejdůležitější otázky praxe, týkající se pracovněprávních vztahů od vzniku ...

Cena: 1 085 KčKOUPIT

Předběžné opatření v právu nekalé soutěže

Předběžné opatření v právu nekalé soutěže

Jiří Duba - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Prakticky pojatá publikace se zaměřuje na problematiku předběžného opatření v právu nekalé soutěže (se zaměřením na uplatňování zdržovacích a odstraňovacích nároků). Věnuje se jak právu procesnímu, tak právu hmotnému. Procesní část obsahuje podrobný rozbor institutů civilního ...

Cena: 250 KčKOUPIT

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy 2022

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy 2022

Ing. Jaroslav Jindrák - Anag, spol. s r. o.

Tato sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, a České účetní standardy č. 001 až 023. Praktický pomocník pro ...

Cena: 419 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.