Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 103/2003 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2003, částka 47, ze dne 14. 8. 2003

103

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. září 2000 byla v Berlíně podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o propojení české dálnice D 8 a německé dálnice A 17 na společných státních hranicích výstavbou hraničního mostu.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 18. července 2003.

Smlouva vstupuje v platnost na základě svého článku 15 odst. 2 dne 1. září 2003.

České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.

SMLOUVA
mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo
o propojení české dálnice D 8 a německé dálnice A 17 na společných státních
hranicích výstavbou hraničního mostu

Česká republika a Spolková republika Německo,

vedeny přáním usnadnit silniční provoz mezi oběma státy a tranzitní dopravu přes svá výsostná území,

se dohodly takto:

Článek 1
Předmět Smlouvy

(1) Dálnice D 8 na výsostném území České republiky a dálnice A 17 na výsostném území Spolkové republiky Německo budou propojeny na společných státních hranicích.

(2) K tomuto účelu se na výsostném území České republiky a na výsostném území Spolkové republiky Německo vybuduje hraniční dálniční most (dále jen "hraniční most").

(3) Smluvní státy dokončí podle možností hraniční most v roce 2005.

Článek 2
Příprava a provedení stavby

(1) Průzkumné práce a geodetické zaměření provedou smluvní státy každý na svém výsostném území a na své náklady.

(2) Příslušné orgány České republiky převezmou

a)   přípravu,
b)   vypsání výběrového řízení,
c)   zadání zakázky,
d)   přezkoumání realizačních podkladů,
e)   stavební dozor,
f)   přezkoumání fakturace smluvních výkonů a
g)   návrh rozdělení nákladů podle ustanovení této smlouvy pro hraniční most vždy po dosažení shody s příslušnými orgány Spolkové republiky Německo.

(3) Hraniční most bude připravován, realizován a převzat podle norem a stavebních předpisů platných v České republice. Pro jednotlivé části stavby mohou smluvní státy dohodnout použití německých předpisů.

(4) Případná změna průběhu společných státních hranic z důvodu výstavby hraničního mostu vyžaduje zvláštní smlouvu mezi smluvními státy.

Článek 3
Stavební právo a výkup pozemků

(1) Každý smluvní stát zajistí, aby byla včas vydána povolení a schválení a provedeny přejímky podle jeho právních předpisů, potřebné ke stavbě hraničního mostu.

(2) Každý smluvní stát zajistí na vlastní náklady, aby na jeho výsostném území byly včas k dispozici pozemky trvalého a dočasného záboru, potřebné pro stavbu hraničního mostu.

(3) Zaměření a vytýčení potřebných pozemků provede každý smluvní stát na svém výsostném území a na své náklady.

Článek 4
Přejímka

Po dokončení stavebních prací bude hraniční most převzat příslušnými orgány České republiky podle českého práva používaného pro veřejné stavební zakázky za účasti zhotovitelů. Spolková republika Německo bude při přejímce zastoupena příslušnými orgány. Česká republika bude dohlížet na záruční lhůty hraničního mostu a bude uplatňovat záruční požadavky i jménem Spolkové republiky Německo.

Článek 5
Údržba

(1) Údržba se skládá z provozní údržby, stavební údržby a obnovy.

(2) Přejímkou hraničního mostu převezme každý smluvní stát na svém výsostném území a na své náklady provozní údržbu hraničního mostu včetně zajištění bezpečnosti provozu a zimní údržby.

(3) Od okamžiku, uvedeného v odstavci 2, převezme Česká republika stavební údržbu a obnovu hraničního mostu. Hranicí pro tuto činnost je konec hraničního mostu včetně krajní opěry na výsostném území Spolkové republiky Německo. Tyto činnosti budou prováděny ve vzájemné shodě se Spolkovou republikou Německo.

(4) Příslušné orgány smluvních států mohou o druhu, rozsahu a provádění údržbových prací podle odstav- ců 1 až 3 sjednat zvláštní ujednání.

Článek 6
Náklady

(1) Každý smluvní stát hradí náklady na stavbu, stavební údržbu a obnovu hraničního mostu tou měrou, jakou leží hraniční most na jeho výsostném území. Podíly na nákladech se určují podle poměru ploch hraničního mostu mezi osami ložisek a státními hranicemi. Při rozdělování těchto nákladů nebude zohledněna česká daň z přidané hodnoty, která je obsažena v nákladech. Tuto daň ponese jen Česká republika.

(2) Spolková republika Německo uhradí České republice správní náklady ve výši deseti procent nákladů na stavbu, stavební údržbu a obnovu, připadající na ni podle odstavce 1, bez české daně z přidané hodnoty.

(3) Existující podklady, potřebné pro přípravu hraničního mostu, budou dány bezúplatně vzájemně k dispozici.

Článek 7
Platby

(1) Spolková republika Německo uhradí České republice svůj podíl na splátkách, které budou v souladu s postupem stavebních prací poskytovány zhotovitelům. Časový plán pro splatnost a předpokládanou výši splátek bude sestaven při zadávání zakázky.

(2) Česká republika sdělí Spolkové republice Německo dva měsíce předem odhadovanou finanční potřebu pro splátkování a současně ji bude informovat o stavu plateb formou přehledů, ve kterých budou uvedeny výše a termíny plateb.

(3) Spolková republika Německo uhradí zbytek svého podílu na nákladech po konečné přejímce a vyúčtování.

(4) Všechny platby se uskuteční v německých markách, resp. v EURO v kurzu České národní banky, platném ke dni splatnosti.

(5) Při rozdílných názorech nemohou být zadržovány nesporné částky.

(6) Spolková republika Německo obdrží stejnopisy stavebních smluv, objednávek a přezkoušených podkladů pro vyúčtování.

Článek 8
Právo vstupu

(1) Na stavbě hraničního mostu se podílející státní příslušníci smluvních států a státní příslušníci států, kteří v žádném z obou smluvních států a v žádném z členských států Evropské unie nepodléhají vízové povinnosti, smějí ke splnění úkolů podle této smlouvy překračovat státní hranice v prostoru staveniště hraničního mostu a zdržovat se v té části staveniště, která leží na výsostném území druhého smluvního státu, aniž by k tomu potřebovali povolení k pobytu, pokud u sebe mají platný a uznávaný dokument, který opravňuje k překročení státních hranic mezi smluvními státy.Státní příslušníci jiných států, kteří podléhají vízové povinnosti, smějí ke splnění úkolu podle této smlouvy překračovat státní hranice v prostoru staveniště a zdržovat se v té části staveniště, která leží na výsostném území druhého smluvního státu, pokud jim bylo uděleno vízum a mají u sebe platný a uznávaný dokument, který opravňuje k překročení státních hranic mezi smluvními státy.

(2) Zaměstnanci, uvedení v odstavci 1, podléhají právním předpisům o udělování pracovního povolení zahraničním státním příslušníkům, zaměstnaným v České republice, bez ohledu na to, zda práce budou prováděny na výsostném území České republiky nebo Spolkové republiky Německo.

(3) Smluvní státy se zavazují převzít kdykoliv bez formalit zpět osoby, které na základě této smlouvy vstoupily na výsostné území druhého smluvního státu a které

a)   porušily ustanovení této smlouvy, nebo
b)   se tam protiprávně zdržují.

Odkazuje se na Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zpětném přebírání osob na společných státních hranicích ze dne 3. listopadu 1994.

(4) Jednotlivé otázky k udržení bezpečnosti a pořádku v prostoru staveniště hraničního mostu budou řešeny místně příslušnými hraničními orgány ve vzájemné shodě.

(5) Odstavce 1, 3 a 4 platí přiměřeně pro opatření k údržbě hraničního mostu. Odstavec 2 platí přiměřeně pro stavební údržbu a obnovu hraničního mostu.

Článek 9
Daňová a celní ustanovení

(1) Prostor staveniště hraničního mostu a po jeho dokončení hraniční most samotný, pokud se nacházejí na výsostném území Spolkové republiky Německo, se považují pro uplatnění právních předpisů České republiky o dani z přidané hodnoty a právních předpisů Spolkové republiky Německo o dani z obratu za výsostné území České republiky, pokud se jedná o dodávky předmětů a ostatních výkonů, určených pro stavbu hraničního mostu nebo pro jeho stavební údržbu a obnovu.

(2) Na zboží, které bude dováženo z výsostného území jednoho smluvního státu na výsostné území druhého smluvního státu, nebudou s výjimkou cel uplatňovány žádné dovozní poplatky, pokud toto zboží bude použito na výstavbu nebo údržbu hraničního mostu. Toto platí od zahájení stavby. Jistoty se nepožadují. První věta neplatí při dovozu pro veřejnou správu.

(3) Zboží potřebné pro výstavbu nebo pro údržbu hraničního mostu nepodléhá při dovozu a vývozu žádným zákazům a omezením.

(4) Příslušné daňové a celní orgány obou smluvních států se vzájemně vyrozumí a poskytnou si všechny potřebné informace a podporu při uplatňování svých vnitrostátních právních a správních předpisů v rámci ustanovení odstavců 1 až 3. Zástupci těchto orgánů jsou oprávněni zdržovat se na staveništi hraničního mostu a po jeho dokončení na hraničním mostě samotném a provádět tam opatření v rámci ustanovení odstavců 1 až 3, která jsou obsažena v jejich vnitrostátních právních a správních předpisech. V ostatním zůstávají příslušná výsostná práva smluvních států nedotčena.

Článek 10
Ostatní stavební záměry

(1) V infiltrační oblasti pitné vody německé přehrady na pitnou vodu Gottleuba se k odvodnění české dálnice D 8 na výsostném území České republiky a německé dálnice A 17 na výsostném území Spolkové republiky Německo provedou opatření nutná k ochraně pitné vody při výstavbě a provozu dálnice. V hraniční oblasti bude voda z povrchu dálnice odvedena přirozeným spádem.

(2) Každý smluvní stát převezme přípravu, vypsání výběrového řízení, zadání zakázky, přezkoumání realizačních podkladů, stavební dozor, výkup pozemků a přejímku odvodňovacích zařízení a zařízení k ochraně pitné vody, která je nutno zřídit na jeho výsostném území; tato opatření budou provedena vždy ve vzájemné shodě. Pro stavbu a údržbu odvodňovacích zařízení a zařízení k ochraně pitné vody náležejících k hraničnímu mostu platí výše uvedená ustanovení pro stavbu hraničního mostu (články 1 - 9), pokud není v odstavci 3 pro náklady stanoveno něco jiného.

(3) Spolková republika Německo uhradí České republice prokázané náklady na opatření, která je nutno provést na výsostném území České republiky výhradně k ochraně německé přehrady na pitnou vodu Gottleuba. Česká daň z přidané hodnoty, která je obsažena v nákladech, nebude zohledněna. Tuto daň ponese pouze Česká republika. Správní náklady budou zohledněny ve výši deseti procent stavebních nákladů bez české daně z přidané hodnoty. Pro úhradu nákladů platí článek 7 Smlouvy.

(4) Každý smluvní stát zajistí, aby při uvedení silničního úseku na jeho výsostném území do provozu byla potřebná odvodňovací zařízení a zařízení k ochraně pitné vody funkční.

(5) Každý smluvní stát převezme po dokončení odvodňovacích zařízení a zařízení k ochraně pitné vody na jeho výsostném území jejich údržbu (provozní údržbu, stavební údržbu, obnovu); pro údržbu odvodňovacích zařízení a zařízení k ochraně pitné vody hraničního mostu platí odstavec 2 druhá věta. Spolková republika Německo uhradí České republice vícenáklady na stavební údržbu a obnovu odvodňovacích zařízení a zařízení k ochraně pitné vody na jejím výsostném území, náklady na provozní údržbu ponese každý smluvní stát na svém výsostném území. Pro platby platí článek 7 odstavec 4 Smlouvy.

(6) Přejímka odvodňovacích zařízení a zařízení k ochraně pitné vody na výsostném území České republiky bude provedena za přítomnosti příslušných německých vodohospodářských orgánů. Od kalendářního roku následujícího po roce přejímky bude těmto orgánům umožněn nejméně jednou ročně přístup a prohlídka výše uvedených zařízení. Německé vodohospodářské orgány jsou oprávněny k tomu, aby po dohodě s českými vodohospodářskými orgány prováděly na výsostném území České republiky vodohospodářské kontroly, které slouží ochraně přehrady na pitnou vodu Gottleuba. Platí článek 8 odstavce 1, 3, 4.

Článek 11
Ochrana údajů

Předávání a používání osobních údajů (dále jen "údaje") se při respektování vnitrostátních právních předpisů každého smluvního státu provádí v rámci této smlouvy podle následujících ustanovení: 

1.  Přejímající orgán podá předávajícímu orgánu druhého smluvního státu na vyzvání informaci o použití předaných údajů a o tím dosažených výsledcích. 
2.  Použití údajů příjemcem je přípustné pouze pro účely stanovené touto smlouvou a za podmínek stanovených předávajícím orgánem. Kromě toho je přípustné použití k zamezení a stíhání závažných trestných činů a pro účely ochrany před závažným ohrožením veřejné bezpečnosti. 
3.  Předávající orgán je povinen dbát na správnost předávaných údajů, jakož i na potřebnost a přiměřenost ve vztahu k účelu, který je sledován jejich předáním. Přitom je třeba dbát na zákazy předávání, dané příslušnými vnitrostátními právními předpisy. Předání údajů se neuskuteční, pokud předávající orgán má důvod se domnívat, že tím dojde k porušení vnitrostátního zákona nebo že budou omezeny zájmy dotčené osoby, které zasluhují ochrany. Pokud se prokáže, že byly předány nesprávné údaje nebo údaje, které nesměly být předány, je třeba to neprodleně sdělit příjemci. Ten je povinen je opravit nebo zničit. 
4.  Dotčenému se na jeho žádost podají informace o údajích o jeho osobě a o předpokládaném účelu jejich použití. Poskytnutí těchto informací může být odmítnuto, pokud zájem státu neposkytnout informace převažuje nad zájmy žadatele. V ostatním se řídí právo dotčeného na získání informací podle vnitrostátních právních předpisů toho smluvního státu, na jehož výsostném území se o informace žádá. 
5.  Předávající orgán upozorní při předání údajů na lhůty archivace těchto údajů, stanovené jeho vnitrostátními právními předpisy, po jejichž uplynutí musí být údaje zlikvidovány. Nezávisle na těchto lhůtách je třeba zlikvidovat předané údaje, jakmile nejsou dál potřebné k účelu, pro který byly předány. 
6.  Předávající a přejímající orgán zajistí vedení evidence o předání a převzetí údajů. 
7.  Předávající a přejímající orgán jsou povinny účinně chránit předávané údaje před nepovolaným přístupem, nepovolanými změnami a nepovolaným zveřejněním.

Článek 12
Smíšená komise

(1) Smluvní státy vytvoří smíšenou komisi pro stavbu hraničního mostu. Ta se skládá z obou vedoucích delegací, ze tří stálých členů každé strany a z dalších členů, vyslaných každým smluvním státem na zasedání. Smluvní státy si vzájemně sdělí vedoucího své delegace v komisi a tyto tři stálé členy. Vedoucí každé delegace může požádáním vedoucího druhé delegace svolat zasedání komise pod svým předsednictvím. Zasedání se musí na jeho přání uskutečnit nejpozději do jednoho měsíce po doručení této žádosti.

(2) Smíšená komise má za úkol objasňovat otázky spojené se stavbou hraničního mostu a odvodňovacích zařízení a předkládat smluvním státům doporučení.

(3) Každá delegace ve smíšené komisi může požádat příslušné orgány druhého smluvního státu o předložení podkladů, které považuje za potřebné k přípravě závěrů komise.

(4) Smíšená komise přijímá své závěry ve vzájemné shodě.

Článek 13
Rozdílné názory

Rozdílnost názorů týkající se výkladu nebo provádění této smlouvy budou řešit příslušné orgány smluvních států. Příslušné orgány smluvních států mohou za tímto účelem požádat o stanovisko smíšenou komisi. Nepodaří-li se příslušným orgánům tyto rozdílnosti názorů urovnat, budou je řešit pokud možno smluvní státy.

Článek 14
Závěrečné ustanovení

Smluvní státy budou provádět tuto smlouvu prostřednictvím svých příslušných orgánů.

Článek 15
Vstup v platnost

(1) Tato smlouva podléhá ratifikaci. Ratifikační listy budou vyměněny co nejdříve v Praze.

(2) Tato smlouva vstoupí v platnost prvního dne druhého měsíce následujícího po dni výměny ratifikačních listin.

Článek 16
Doba platnosti a změny Smlouvy

(1) Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou. Může být změněna, doplněna nebo zrušena jen ve vzájemné shodě mezi smluvními státy.

(2) Pokud dojde při provádění Smlouvy ke značným obtížím nebo pokud se podstatně změní podmínky, existující při jejím uzavření, budou smluvní státy na požádání jednoho smluvního státu jednat o změně Smlouvy nebo o jejím zrušení a nové úpravě.

Dáno v Berlíně dne 12. září 2000 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém a německém jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Českou republiku:
Ing. Jaromír Schling v. r.
ministr dopravy a spojůZa Spolkovou republiku Německo:
Joachim Broudré-Grüger v. r.
ředitel hospodářského oddělení
Spolkového ministerstva zahraničních věcí
Reinhard Klimmt v. r.
spolkový ministr dopravy,
výstavby a bydlení

E-shop

Praktikum civilního procesu, 2. část

Praktikum civilního procesu, 2. část

Klára Hamuľáková, Jana Petrov Křiváčková, Renáta Šínová a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum civilního procesu je určeno k procvičování aplikace norem civilněprocesního práva na případy z praxe. Druhá část je zpracována k právnímu stavu ke dni 1. 7. 2015. Praktikum je řazeno dle jednotlivých témat, která v druhé části zahrnují tradiční instituty civilního procesu ...

Cena: 340 KčKOUPIT

Účastenství v civilním soudním řízení

Účastenství v civilním soudním řízení

Renáta Šínová, Marek Juráš - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie komplexně zpracovává problematiku účastenství v civilním soudním řízení podle právní úpravy účinné od 1. 1. 2014, tedy podle rekodifikační novely občanského soudního řádu a nového zákona o zvláštních řízeních soudních. Soustředí se na vymezení pojmu účastníka a jeho ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Občanský soudní řád. Komentář, 3. vydání

Občanský soudní řád. Komentář, 3. vydání

Karel Svoboda, Petr Smolík, Jiří Levý, Jiří Doležílek a kolektiv - C. H. Beck

Třetí vydání praktického komentáře reaguje na aktuální judikaturu a zapracovává novely procesních předpisů, k nimž došlo od předchozího vydání v roce 2017. Poslední zapracovanou novelizací je sněmovní tisk č. 984, který s účinností k 1. 7. 2021 ukotvil zvláštní režim procesní ochrany ...

Cena: 2 790 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.