Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 102/2003 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2003, částka 47, ze dne 14. 8. 2003

102

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. června 2000 byla ve Varšavě podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při katastrofách, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 16. července 2003.

Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 17 odst. 1 dne 16. srpna 2003.

České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.

SMLOUVA
MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A POLSKOU REPUBLIKOU
O SPOLUPRÁCI A VZÁJEMNÉ POMOCI PŘI KATASTROFÁCH, ŽIVELNĺCH POHROMÁCH
A JINÝCH MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH

Česká republika a Polská republika (dále jen "smluvní strany")

za účelem rozvíjení vzájemných přátelských vztahů a dobré sousedské spolupráce, v souladu se Smlouvou mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Polskou republikou o dobrém sousedství, solidaritě a přátelské spolupráci, podepsanou v Krakově dne 6. října 1991,

majíce na paměti závěrečný dokument třetí následné schůzky Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, přijatý ve Vídni dne 15. ledna 1989 a dokument přijatý v Helsinkách dne 10. července 1992,

pamatujíce na možnost vzniku katastrof, živelních pohrom a jiných mimořádných událostí a zvýšení jejich počtu spojeného s rozvojem technologií,

přesvědčeny o nutnosti spolupráce v případě katastrof, živelních pohrom a jiných mimořádných událostí a ve snaze umožnit urychlené vyslání záchranných jednotek s vybavením a zaslání předmětů pomoci,

berouce rovněž v úvahu prospěch, který mohou smluvním stranám přinést vědeckotechnické informace v oblasti předcházení katastrofám, živelním pohromám a jiným mimořádným událostem a likvidace jejich následků,

se dohodly takto:

Článek 1
Předmět smlouvy

Tato smlouva upravuje základní zásady dobrovolného poskytování pomoci při katastrofách, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech, které ohrožují život a zdraví lidí, majetek nebo životní prostředí a které nemohou být zcela nebo rychle zdolány vlastními prostředky strany žádající o pomoc.

Článek 2
Vymezení pojmů

Pro účely této smlouvy mají následující výrazy tento význam:

1.   "strana žádající o pomoc" je smluvní strana, jejíž orgány podle článku 3 odst. 2 a 3 žádají o pomoc, zejména o vyslání záchranných jednotek s vybavením nebo zaslání předmětů pomoci;
2.   "strana poskytující pomoc" je smluvní strana, jejíž orgány podle článku 3 odst. 2 a 3 vyhoví žádosti o pomoc, zejména žádosti o vyslání záchranných jednotek s vybavením nebo zaslání předmětů pomoci;
3.   "tranzitní stát" je smluvní strana, přes jejíž území se přepravují záchranné jednotky, jednotliví odborníci, vybavení nebo předměty pomoci na území strany žádající o pomoc nebo do třetího státu za účelem poskytnutí pomoci;
4.   "záchranná jednotka" je skupina osob s určeným vedoucím vyslaná za účelem poskytnutí pomoci na území strany žádající o pomoc;
5.   "vybavení" je materiál, technické prostředky, dopravní prostředky, záchranářští psi, osobní výstroj a předměty osobní potřeby členů záchranných jednotek a jednotlivých odborníků;
6.   "předměty pomoci" jsou předměty, které jsou určeny k bezplatnému rozdělení mezi obyvatelstvo na území postiženém katastrofou, živelní pohromou nebo jinou mimořádnou událostí nebo jsou určeny ke zmírnění jejich následků.

Článek 3
Žádost o pomoc a kompetence

(1) Pomoc podle článku 1 se poskytuje na základě žádosti.

(2) Orgány příslušné pro předkládání a přijímání žádostí o pomoc jsou:

v České republice

- Ministerstvo vnitra,

v Polské republice

- ministr vnitra a státní správy.

(3) Orgány uvedené v odstavci 2 se budou informovat o dalších orgánech oprávněných k předkládání a přijímání žádostí o pomoc a plnění dalších úkolů podle této smlouvy.

(4) Orgány podle odstavců 2 a 3 podávají žádost o pomoc písemně, případně ústně. Žádost podaná ústně musí být bez zbytečného odkladu potvrzena písemně.

(5) Žádost o pomoc obsahuje zejména druh, formu, rozsah a termín poskytnutí pomoci.

(6) Za účelem provádění této smlouvy jsou orgány podle odstavců 2 a 3 oprávněny udržovat přímé kontakty.

Článek 4
Druhy pomoci

(1) Pomoc může být poskytnuta záchrannými jednotkami nebo jednotlivými odborníky, poskytnutím předmětů pomoci, sdělením potřebných informací nebo jiným vhodným způsobem.

(2) Záchranné jednotky, jednotliví odborníci, jakož i vybavení a předměty pomoci mohou být přepravováni po zemi, po vodě nebo letecky.

Článek 5
Překračování státních hranic a pobyt na území druhé smluvní strany

(1) Pro zabezpečení rychlosti a účinnosti poskytování pomoci omezí smluvní strany formality spojené s překračováním státních hranic na nezbytnou míru.

(2) Členové záchranné jednotky a jednotliví odborníci mohou v rámci poskytování pomoci překračovat státní hranice a zdržovat se na území strany žádající o pomoc bez cestovních dokladů, víz a povolení k pobytu. Záchranné jednotky a jednotliví odborníci překračují státní hranice a pobývají na území strany žádající o pomoc na základě potvrzení o pověření k poskytnutí pomoci. V obzvláště naléhavých případech lze toto potvrzení nahradit jiným vhodným způsobem. Potvrzení předkládají na požádání příslušných orgánů vedoucí záchranných jednotek a jednotliví odborníci. Členové záchranné jednotky a jednotliví odborníci při překračování státních hranic a během pobytu na území strany žádající o pomoc předloží na žádost příslušných orgánů služební průkaz s fotografií nebo jiný doklad potvrzující jejich totožnost.

(3) Potvrzení o pověření k poskytnutí pomoci vydává orgán podle článku 3 odst. 2 a 3 strany poskytující pomoc. Vzor potvrzení obsahuje příloha k této smlouvě. Příloha může být měněna dohodou orgánů uvedených v článku 3 odst. 2.

(4) V obzvláště naléhavých případech mohou záchranné jednotky překračovat státní hranice i mimo hraniční přechody. V takovém případě je nutné o tom předem informovat místně příslušné orgány ochrany státních hranic.

(5) Ustanovení odstavců 1 až 4 se přiměřeně použijí i v případech, kdy je jedna ze smluvních stran tranzitním státem. Orgány podle článku 3 odst. 2 a 3 se vzájemně včas informují o tom, že vznikla potřeba tranzitu, a dohodnou způsob jeho provedení, jakož i poskytnutí podpory záchranným jednotkám a jednotlivým odborníkům.

(6) Členové záchranných jednotek a jednotliví odborníci jsou na území strany žádající o pomoc oprávněni nosit uniformu, pokud náleží k jejich předepsané výstroji.

Článek 6
Přeprava vybavení a předmětů pomoci přes státní hranice

(1) Smluvní strany usnadní dovoz a vývoz vybavení a předmětů pomoci. Vedoucí záchranné jednotky a jednotliví odborníci jsou povinni při překračování státních hranic předložit příslušnému celnímu orgánu strany žádající o pomoc seznam převáženého vybavení a předmětů pomoci. Jestliže ve zvlášť naléhavých případech nelze seznam převáženého vybavení a předmětů pomoci předložit, bude tento seznam předán příslušnému celnímu orgánu do 30 dnů ode dne překročení státních hranic.

(2) Záchranné jednotky a jednotliví odborníci nesmí kromě vybavení a předmětů pomoci nezbytných pro poskytnutí pomoci dovážet a vyvážet žádné jiné zboží. Vybavení a předměty pomoci jsou osvobozeny od cla, daní a poplatků a mohou být použity výhradně pro účely poskytnutí pomoci.

(3) Na vybavení a předměty pomoci se nevztahují zákazy a omezení platné pro dovoz a vývoz zboží. Vybavení a předměty pomoci, které nebyly spotřebovány nebo zničeny, je třeba vyvézt zpět do 30 dnů po ukončení poskytování pomoci. Nebude-li zpětný vývoz v důsledku zvláštních okolností možný, je zapotřebí oznámit druh, množství a místo zanechání tohoto vybavení a předmětů pomoci orgánu uvedenému v článku 3 odst. 2 strany žádající o pomoc, který o tom bude informovat příslušný celní orgán.

(4) Omamné a psychotropní látky se smějí dovážet pouze za účelem poskytnutí nezbytné zdravotnické pomoci a aplikovat je smí pouze kvalifikovaný zdravotnický personál v souladu s právními předpisy té smluvní strany, k níž záchranná jednotka náleží. Strana žádající o pomoc má právo provádět kontrolu zacházení s těmito látkami na svém území. Ustanovení odstavce 3 se použije i v případě dovozu omamných a psychotropních látek na území strany žádající o pomoc a zpětného vývozu nespotřebovaných látek. Nakládání s nespotřebovanými omamnými a psychotropními látkami, které nemohou být vyvezeny zpět, podléhá právním předpisům platným na území strany žádající o pomoc. Dovoz a vývoz těchto látek se nepovažuje za dovoz a vývoz ve smyslu příslušných mezinárodních smluv týkajících se omamných a psychotropních látek.

(5) U vozidel používaných při poskytování pomoci se nevyžaduje povolení pro mezinárodní silniční přepravu a mezinárodní pojištění a tato vozidla jsou osvobozena od povinnosti úhrady poplatků za užívání dálnic a silnic. Vozidla musí být zřetelně označena, aby bylo zřejmé, že jsou určena k poskytnutí pomoci.

(6) Záchranné jednotky jsou oprávněny používat na území strany žádající o pomoc na svých vozidlech vlastní označení a výstražná světelná a zvuková zařízení.

(7) Ustanovení odstavců 1 až 6 se přiměřeně použijí i v případech, kdy je jedna ze smluvních stran tranzitním státem.

Článek 7
Používání letadel

(1) Letadel lze použít pro přepravu záchranných jednotek, jednotlivých odborníků, vybavení a předmětů pomoci, jakož i bezprostředně při poskytování pomoci.

(2) Každá smluvní strana umožní, aby letadla vypravovaná z území druhé smluvní strany podle odstavce 1 mohla přelétávat její území, přistávat a startovat i z jiných míst než z mezinárodních a vnitrostátních letišť.

(3) Použití letadel je třeba předem oznámit orgánu uvedenému v článku 3 odst. 2 strany žádající o pomoc nebo tranzitního státu a poskytnout přesné údaje o: 1. druhu a typu letadla, 2. státu, v němž je letadlo registrováno, a jeho poznávací značce, 3. počtu členů posádky a cestujících, 4. vybavení a předmětech pomoci na palubě, 5. času vzletu, plánované trati letu, místě a předpokládaném čase přistání.

(4) Pokud z ustanovení předchozích odstavců nevyplývá nic jiného, použijí se právní předpisy smluvních stran platné pro letecký provoz a oboustranně dohodnutý postup pro přelet státních hranic.

Článek 8
Koordinace a celkové řízení

(1) Koordinace a celkové řízení záchranných činností náleží příslušným orgánům strany žádající o pomoc.

(2) Orgány podle článku 3 odst. 2 a 3 strany žádající o pomoc poskytují záchranným jednotkám a jednotlivým odborníkům v době plnění jejich úkolů v souvislosti s prováděním této smlouvy podporu a zaručují jejich ochranu.

(3) Pokyny pro záchranné jednotky strany poskytující pomoc se vydávají výlučně jejich vedoucím, kteří zadávají jednotlivé úkoly svým podřízeným.

(4) Záchranné jednotky a jednotliví odborníci opustí území strany žádající o pomoc po splnění svých úkolů nebo dříve, jestliže takto rozhodne orgán podle článku 3 odst. 2 nebo 3 jedné ze smluvních stran.

(5) Strana žádající o pomoc odpovídá za distribuci předmětů pomoci.

Článek 9
Náklady na poskytnutí pomoci

(1) Strana žádající o pomoc nehradí náklady na poskytnutí pomoci, včetně výdajů, které vznikly spotřebou, poškozením, zničením nebo ztrátou vybavení, vynaložené stranou poskytující pomoc, pokud se orgány podle článku 3 odst. 2 a 3 nedohodnou předem jinak.

(2) Každá smluvní strana může předem požádat, aby náklady vzniklé v důsledku použití letadel byly hrazeny z poloviny stranou žádající o pomoc. V takovém případě se výše nákladů vypočítává dle tarifů platných na území strany poskytující pomoc během jejího poskytování.

(3) Záchranným jednotkám a jednotlivým odborníkům zajistí strana žádající o pomoc v případě potřeby po dobu jejich působení na svém území na vlastní náklady logistickou pomoc, zejména stravování, ubytování, zásobování provozními předměty, včetně pohonných hmot, a neodkladnou zdravotnickou pomoc.

(4) Náklady na evakuaci a návrat evakuovaných osob, o kterých se hovoří v článku 11, a náklady na poskytnutí pomoci těmto osobám hradí strana žádající o pomoc, pokud se orgány podle článku 3 odst. 2 a 3 nedohodnou jinak.

Článek 10
Náhrada škod

(1) Každá smluvní strana se vzdává všech nároků na náhradu škody vůči druhé smluvní straně v případě škody na majetku, pokud ji způsobil člen záchranné jednotky nebo jednotlivý odborník při plnění úkolů v souvislosti s prováděním této smlouvy.

(2) Každá smluvní strana se vzdává všech nároků na náhradu škody vůči druhé smluvní straně v případě újmy na zdraví nebo smrti člena záchranné jednotky nebo jednotlivého odborníka, pokud k nim dojde při plnění úkolů v souvislosti s prováděním této smlouvy.

(3) Způsobí-li člen záchranné jednotky nebo jednotlivý odborník strany poskytující pomoc při plnění úkolů v souvislosti s prováděním této smlouvy na území strany žádající o pomoc škodu třetí osobě, odpovídá za škodu strana žádající o pomoc podle právních předpisů, které by byly použity v případě škody způsobené členem vlastní záchranné jednotky.

(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se nepoužijí, pokud byla škoda způsobena úmyslně.

(5) Orgány podle článku 3 odst. 2 a 3 úzce spolupracují, aby usnadnily vyřizování nároků na náhradu škod.

Článek 11
Evakuované osoby

(1) Ustanovení článku 5 odst. 1, 2 a 4 se přiměřeně použijí i pro překračování státních hranic osobami, které jsou evakuovány v důsledku ohrožení katastrofou, živelní pohromou nebo jinou mimořádnou událostí. Evakuované osoby jsou povinny se neprodleně hlásit u příslušných orgánů ochrany státních hranic strany poskytující pomoc. Evakuovaným osobám, které se v důsledku katastrofy, živelní pohromy nebo jiné mimořádné události dostaly na území druhé smluvní strany, bude poskytnuta pomoc.

(2) Každá smluvní strana převezme zpět osoby uvedené v odstavci 1. Evakuované osoby, které nemají státní občanství smluvní strany, jež je přebírá zpět, mají stejný cizinecký status jako před překročením státních hranic.

Článek 12
Další formy spolupráce

(1) Orgány podle článku 3 odst 2 a 3 úzce spolupracují zejména v následujících oblastech:

1.   příprava poskytování pomoci podle této smlouvy,
2.   zpracování prognóz, prevence a odstraňování následků katastrof, živelních pohrom a jiných mimořádných událostí formou výměny praktických zkušeností a informací vědeckého a technického charakteru,
3.   školení, výzkumné programy a odborné kurzy, spolupráce příslušných školicích zařízení a organizování společných cvičení,
4.   zjišťování příčin katastrof, živelních pohrom nebo jiných mimořádných událostí.

(2) Smluvní strany si budou vyměňovat informace o nebezpečích a následcích katastrof, živelních pohrom a jiných mimořádných událostí, které se mohou rozšířit na území druhé smluvní strany; výměna informací zahrnuje také předávání výsledků měření a prognóz.

(3) Ustanovení této smlouvy se přiměřeně použijí i pro společná cvičení.

(4) Orgány podle článku 3 odst. 2 a 3 mohou uzavírat ujednání k provádění této smlouvy, umožňují-li to právní předpisy smluvních stran.

Článek 13
Telekomunikační spojení

Orgány podle článku 3 odst. 2 a 3 provedou společně nezbytná opatření, aby umožnily telekomunikační spojení mezi sebou, mezi těmito orgány a jimi vyslanými záchrannými jednotkami a mezi vyslanými záchrannými jednotkami a řízením záchranných činností.

Článek 14
Výměna osobních údajů

(1) Pokud se na základě této smlouvy předávají osobní údaje, platí následující ustanovení tohoto článku s tím, že při předávání osobních údajů je nutno postupovat v souladu s právními předpisy platnými pro každou ze smluvních stran.

(2) Příjemce může použít osobní údaje pouze pro účely a za podmínek stanovených předávajícím orgánem. Pokud pomine účel, pro který byly předány, je povinen je bez zbytečného odkladu zničit. O této skutečnosti písemně uvědomí předávající orgán.

(3) Osobní údaje smějí být předány pouze příslušným orgánům. Poskytování osobních údajů jiným orgánům je možné jen s předchozím souhlasem předávajícího orgánu.

(4) Předávající orgán je povinen dbát na správnost předávaných osobních údajů.

(5) Předávající orgán a příjemce jsou povinni účinně chránit předávané osobní údaje proti neoprávněnému přístupu k nim, neoprávněné změně a neoprávněnému sdělení.

Článek 15
Jiné smluvní úpravy

Práva a závazky smluvních stran vyplývající z jiných mezinárodních smluv, kterými jsou smluvní strany vázány, nejsou touto smlouvou dotčeny.

Článek 16
Řešení sporů

Spory týkající se výkladu a provádění této smlouvy, které nebudou moci přímo vyřešit orgány uvedené v článku 3 odst. 2 a 3, budou řešeny diplomatickou cestou.

Článek 17
Závěrečná ustanovení

(1) Tato smlouva podléhá ratifikaci a vstoupí v platnost po uplynutí 30 dnů ode dne výměny ratifikačních listin, která se uskuteční v Praze.

(2) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Každá smluvní strana ji může kdykoliv vypovědět diplomatickou cestou. V takovém případě pozbývá platnosti po uplynutí 6 měsíců ode dne doručení diplomatické noty informující o její výpovědi.

Dáno ve Varšavě dne 8. června 2000 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a polském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za
Českou republiku
Mgr. Stanislav Gross v. r.
ministr vnitra
Za
Polskou republiku
Marek Biernacki v. r.
ministr vnitra a státní správy

Příloha

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

E-shop

Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem, 2. vydání

Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem, 2. vydání

Mgr. Tomáš Kruták, PhDr. Mgr. Lenka Krutáková, Mgr. Jan Gerych, LLM. - Anag, spol. s r. o.

Aktualizované vydání zákona o zadávání veřejných zakázek přináší bohatý komentář k jednotlivým ustanovením. Nové vydání je obohaceno o poznatky a zkušenosti získané v období čtyř let, které od nabytí účinnosti zákona uplynuly. Skvělý pomocník pro praxi Kniha Zákon o zadávání ...

Cena: 699 KčKOUPIT

Zákon o ochranných známkách - Praktický komentář

Zákon o ochranných známkách - Praktický komentář

Eva Peřinová, Karin Pomaizlová, Martin Loučka a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický komentář zákona o ochranných známkách přináší pohled unikátního kolektivu, složeného z odborníků z Úřadu průmyslového vlastnictví a zároveň advokátů, kteří se tématu věnují při své každodenní praxi. Jde tedy o kompletní a skutečně praktický komentář, kde čtenář najde ...

Cena: 995 KčKOUPIT

Zákaz diskriminace a rovné zacházení v pracovněprávních vztazích v ČR a ve vybraných zemích EU

Zákaz diskriminace a rovné zacházení v pracovněprávních vztazích v ČR a ve vybraných zemích EU

Michaela Hájková - C. H. Beck

Publikace pojednává o rovném zacházení a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích. Přestože se jedná o problematiku významnou, nemá v České republice dlouhou tradici a není ani častým předmětem řešení ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.