Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 96/2003 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2003, částka 43, ze dne 4. 8. 2003

96

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. června 2003 bylo v Praze podepsáno Správní ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Ukrajinou o sociálním zabezpečení.*)

Správní ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 14 dnem podpisu.

České znění Správního ujednání se vyhlašuje současně.

SPRÁVNĺ UJEDNÁNĺ
k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Ukrajinou o sociálním zabezpečení

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstvo práce a sociální politiky Ukrajiny (dále jen "Strany"), v souladu s článkem 30 bodem 1 Smlouvy mezi Českou republikou a Ukrajinou o sociálním zabezpečení (dále jen "Smlouva"), podepsané dne 4. července 2001 v Kyjevě, za účelem jejího provádění se dohodly takto:

ČÁST I
Všeobecná ustanovení

Článek 1
Používání pojmů

Pojmy používané v tomto ujednání mají stejný význam jako ve Smlouvě.

Článek 2
Instituce a styčná místa

(1) Institucemi podle článku 1 odst.  1 bodu 3 Smlouvy jsou:

v České republice:

pro dávky důchodového a nemocenského pojištění
a) všeobecně:  Česká správa sociálního zabezpečení a její regionální složky
b)  - vojáci z povolání specializovaný útvar Ministerstva obrany
- příslušníci policie  specializovaný útvar Ministerstva vnitra
- příslušníci vězeňské služby specializovaný útvar Ministerstva spravedlnosti
- příslušníci celní správy specializovaný útvar Ministerstva financí
pro přídavky na děti a pohřebné určené obecní úřady
pro dávky v nezaměstnanosti úřady práce.

na Ukrajině: 

pro přiznání a výplatu dávek pracujícím osobám při dočasné pracovní neschopnosti (včetně péče o nemocné dítě), v těhotenství a při narození dítěte a péči o dítě do tří let jeho věku, pohřebné (kromě pohřebného za důchodce, nezaměstnané a osoby, které zemřely v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání) -
pracovní orgány výkonného ředitelství Fondu sociálního zabezpečení při krátkodobé ztrátě pracovní způsobilosti,
pro přiznání a výplatu dávek při pracovním úrazu a nemoci z povolání -
pracovní orgány výkonného ředitelství Fondu sociálního zabezpečení při pracovních úrazech a nemocech z povolání,
pro přiznání a výplatu dávky v nezaměstnanosti, pohřebného v případě úmrtí nezaměstnaného nebo osoby na něm závislé -
centra zaměstnanosti v místě trvalého pobytu osoby,
pro přiznání a výplatu důchodů a pohřebného:
a) ze systému všeobecného povinného státního důchodového pojištění -
orgány Penzijního fondu Ukrajiny,
b) pro příslušníky Ozbrojených sil, příslušníky Ministerstva pro řešení mimořádných situací a ve správách ochrany obyvatelstva před následky černobylské katastrofy -
specializovaný odbor Ministerstva obrany,

 - 

pro pracovníky policie a vnitřních vojsk -

specializovaný odbor Ministerstva vnitra,

 - 

pro personál věznic -

specializovaný odbor Státního úřadu pro výkon trestů.

(2) Styčnými místy podle článku 30 bodu 3 Smlouvy jsou:

v České republice:

pro dávky důchodového a nemocenského pojištění

 Česká správa sociálního zabezpečení  
Křížová 25, 225 08 Praha 5,

pro přídavky na děti a pohřebné

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2,

pro dávky v nezaměstnanosti

Ministerstvo práce a sociálních věcí/Správa služeb zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, 128 01 Praha 2;

na Ukrajině:

 - 

pro přiznání a výplatu dávek pracujícím osobám při dočasné pracovní neschopnosti (včetně péče o nemocné dítě), v těhotenství a při narození dítěte a péči o dítě do tří let jeho věku, pohřebné (kromě pohřebného za důchodce, nezaměstnané a osoby, které zemřely v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání) -

Fond sociálního pojištění při dočasné ztrátě pracovní schopnostif 

*majdan Nezale˘nosti, 2, 01012. m. KiÚv-12, tel./fax: 228-85-00,

 - 

pro přiznání a výplatu dávek při pracovním úrazu a nemoci z povolání -

Fond sociálního pojištění při pracovních úrazech a nemocech z povoláníf 

*prosp. Peremogi, 92/2, 03062, m. KiÚv-62, tel.: 442-62-87,

 - 

pro přiznání a výplatu dávek v nezaměstnanosti, pohřebného v případě úmrtí nezaměstnaného nebo osoby na něm závislé -

Státní centrum zaměstnanosti Ministerstva práce a sociální politikyf 

*vul. Esplanadna, 8/10, 01023, m. KiÚv-23, tel. 220-80-22, fax: 220-76-28,

 - 

pro přiznání a výplatu důchodů a pohřebného -

Penzijní fond Ukrajinyf 

*vul. Bastionna, 9, 01014, m. KiÚv-14, tel. 294-89-33, fax: 294-73-37.

*) transkripce azbuky

(3) Instituce a styčná místa plní úkoly, které jsou stanoveny ve Smlouvě a v tomto ujednání a vzájemně si pomáhají. Při provádění Smlouvy se mohou stýkat přímo mezi sebou, jakož i se zúčastněnými osobami nebo jejich zplnomocněnými zástupci.

(4) Styčná místa stanoví ve společné shodě obsah i formu dvojjazyčných formulářů potřebných k provádění Smlouvy a tohoto ujednání.

(5) Instituce a styčná místa smluvních stran se budou snažit v co nejkratší době si předávat všechny dokumenty a informace nezbytné pro provádění Smlouvy a tohoto ujednání.

ČÁST II
Provádění zvláštních ustanovení pro jednotlivá odvětví sociálního zabezpečení a dávky

Oddíl prvý
Dávky v nemoci a mateřství

Článek 3
Potvrzení o dobách pojištění

(1) Pro účely provádění článku 10 Smlouvy dotyčná osoba předloží instituci smluvní strany potvrzení o dobách pojištění získaných podle právních předpisů druhé smluvní strany.

(2) Potvrzení o dobách pojištění vydá:

v České republice

- Česká správa sociálního zabezpečení, nebo instituce uvedené v článku 2 odst. 1 písm. b) tohoto ujednání,

na Ukrajině

- výkonné ředitelství oddělení Fondu sociálního pojištění při dočasné ztrátě pracovní schopnosti.

Článek 4
Dávky v mateřství

Pro účely provádění článků 11 a 12 Smlouvy osoba, která má pobyt na území jedné smluvní strany a která uplatňuje nárok na dávky v mateřství podle právních předpisů smluvní strany, podle kterých je pojištěna, současně s uplatněním žádosti prokáže, že nemá nárok na dávky v mateřství podle právních předpisů státu jejího trvalého pobytu.

Oddíl druhý
Důchody invalidní, starobní, pozůstalých

Článek 5
Sčítání dob pojištění

(1) Potvrzení pro účely provádění článku 14 Smlouvy o dobách pojištění vydává:

v České republice -

Česká správa sociálního pojištění, nebo instituce uvedené v článku 2 odst. 1 písm. b) tohoto ujednání,

na Ukrajině -

Penzijní fond Ukrajiny.

(2) Instituce uvedené v odstavci 1 tohoto článku vystaví rovněž potvrzení o dobách pojištění nezbytné pro aplikaci článku 39 odst. 4 Smlouvy.

Článek 6
Žádosti o důchod

(1) Žádost o důchod podle ustanovení části III oddílu druhého Smlouvy předloží žadatel ve stanovené formě instituci v místě svého trvalého pobytu.

(2) Jsou-li v žádosti uvedeny i doby pojištění získané podle právních předpisů druhé smluvní strany, žádost spolu s ověřenými údaji a potřebnou dokumentací instituce prvé smluvní strany předá instituci druhé smluvní strany. Pokud přitom žadatel splnil podmínky pro nárok na důchod prvé smluvní strany, bude spolu s dokumentací zaslána druhé smluvní straně kopie rozhodnutí o přiznání důchodu.

(3) Instituce druhé smluvní strany rozhodne o nároku na základě dokumentace přijaté podle ustanovení odstavce 2 tohoto článku. Ověřenou kopii svého rozhodnutí instituce druhé smluvní strany zašle instituci prvé smluvní strany za účelem přiznání a výplaty dílčího důchodu.

(4) Údaje na dohodnutých dvojjazyčných formulářích nahrazují předkládání originálních dokladů.

Článek 7
Výdělek pro výpočet důchodu

(1) Při provádění článku 18 Smlouvy nepřihlíží instituce smluvní strany k výdělkům získaným v době, kdy osoba podléhala právním předpisům druhé smluvní strany, a uvedená doba se pro stanovení průměrného výdělku nebo vyměřovacího základu vylučuje.

(2) Pokud by při provádění článku 39 odst. 4 Smlouvy nebylo možno průměrný výdělek nebo vyměřovací základ podle odstavce 1 stanovit z důvodu, že doby pojištění byly získány pouze podle právních předpisů druhé smluvní strany, bude pro výpočet důchodu rozhodující průměrná mzda:

v České republice -

dosahovaná v roce, který o dva roky předchází roku přiznání důchodu,

na Ukrajině -

zaměstnanců v hospodářských odvětvích za jeden rok.

Článek 8
Vzájemné informování

Instituce obou smluvních stran se vzájemně informují o všech jim známých skutečnostech spojených s výplatou důchodů, které mohou mít význam pro instituci druhé smluvní strany. Těmito důležitými skutečnostmi jsou zejména: 

1.

 odnětí nebo zastavení výplaty důchodu a důvody, které k tomu vedly, 

2. 

změna ve výši důchodu z důvodu:

  - 

změny v době pojištění, kdy se současně potvrdí i nová doba pojištění,

  - 

změny stupně invalidity, 

3. 

úmrtí důchodce, 

4. 

uzavření nového sňatku vdovou (vdovcem), 

5.

 změna trvalého pobytu do třetího státu, 

6. 

změna občanství, 

7. 

změna adresy a jména.

Článek 9
Výměna statistických údajů

Styčná místa obou smluvních stran si do 31. března každého roku vymění statistické údaje o výplatách důchodů podle Smlouvy do druhého státu. Statistické údaje budou obsahovat druhy důchodů, počet příjemců důchodů a úhrnnou výši vyplacených důchodů k 31. prosinci předchozího kalendářního roku.

Oddíl třetí
Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Článek 10
Stanovení doby výkonu činnosti

Pro účely provádění článku 23 Smlouvy potvrzení o dobách výkonu činnosti způsobující nemoc z povolání vydává:

v České republice -

Česká správa sociálního zabezpečení,

na Ukrajině -

pracovní orgány výkonného ředitelství Fondu sociálního pojištění při pracovních úrazech a nemocech z povolání.

Článek 11
Poskytování dávek

V případě přiznání nároku na dávku při pracovních úrazech a nemocech z povolání se přiznání a výplata této dávky uskutečňuje podle právních předpisů té smluvní strany, jejímž právním předpisům osoba podléhala v době, kdy došlo k pracovnímu úrazu nebo kdy naposledy vykonávala činnost mající za následek vznik nemoci z povolání.

Oddíl čtvrtý
Nezaměstnanost

Článek 12
Sčítání dob pojištění

(1) Pro provádění článku 26 Smlouvy dotyčná osoba předloží instituci smluvní strany, na jejímž území má trvalý pobyt v době podání žádosti, potvrzení o dobách pojištění získaných podle právních předpisů druhé smluvní strany. Pokud dotyčná osoba takovéto potvrzení nepředloží, instituce v místě jejího bydliště požádá prostřednictvím styčného místa o jeho vystavení a zaslání instituci druhé smluvní strany.

(2) Potvrzení o dobách pojištění podle odstavce 1 tohoto článku vydává:

v České republice -

Česká správa sociálního zabezpečení,

na Ukrajině -

Státní centrum zaměstnanosti Ministerstva práce a sociální politiky.

ČÁST III
Závěrečná ustanovení

Článek 13
Změny a doplňky

Smluvní strany po vzájemné dohodě mohou toto ujednání měnit nebo doplňovat formou protokolů, které se stanou nedílnou součástí tohoto ujednání a vstoupí v platnost dnem podpisu.

Článek 14
Doba platnosti

Toto správní ujednání vstupuje v platnost dnem podpisu a bude se používat po dobu platnosti Smlouvy.

Dáno v Praze dne 25. června 2003 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a ukrajinském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo práce a sociálních věcí
České republiky:
JUDr. Miroslav Fuchs v. r.
náměstek ministra práce a sociálních věcí
Za Ministerstvo práce a sociální politiky
Ukrajiny:
Serhij Ivanovič Ustyč v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec
Ukrajiny v České republice

*) Smlouva mezi Českou republikou a Ukrajinou o sociálním zabezpečení ze dne 4. července 2001 byla vyhlášena pod č. 29/2003 Sb. m. s.

E-shop

Zákon o státní službě - Komentář, 2. vydání

Zákon o státní službě - Komentář, 2. vydání

prof. JUDr. Jan Pichrt, ph.D., Mgr. Jiří Kaucký, doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Právní stav komentáře je k 1. 4. 2020. Na knižní trh přichází 2. vydání komentáře, který již při první edici před 5 lety prokázal, že jeho autoři rozhodně nechtějí s výkladem „končit tam, kde začíná problém“. Osobní zkušenosti mnohých členů autorského kolektivu s aplikací zákona o ...

Cena: 2 495 KčKOUPIT

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

Petr Sikora - Nakladatelství PARIS

Publikace kromě přehledu související legislativy přináší formou otázek a odpovědí podstatné informace o hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb v příspěvkových organizacích – státních i těch ...

Cena: 280 KčKOUPIT

Zákon o návykových látkách. Komentář

Zákon o návykových látkách. Komentář

JUDr. Jana Mahdalíčková, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon o návykových látkách upravuje zacházení s návykovými látkami, jejich vývoz, dovoz a tranzitní operace s nimi, zacházení s přípravky obsahujícími návykovou látku, pěstování máku, konopí a koky a vývoz, dovoz a zneškodňování makoviny. Komentář je podáván v širších souvislostech ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.