Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 95/2003 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2003, částka 43, ze dne 4. 8. 2003

95

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 31. října 2002 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o společném vlastnictví, hospodaření a užívání výstavního pavilonu v Benátkách.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku VI odst. 1 dne 3. července 2003.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

Dohoda
mezi  vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o společném vlastnictví, hospodaření a užívání výstavního pavilonu v Benátkách

Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky (dále jen "smluvní strany"),

na základě skutečnosti, že došlo k rozdělení bývalého společného československého státu, a s ohledem na potřebu vyřešit v důsledku uvedené skutečnosti otázky vlastnictví, hospodaření a užívání výstavního pavilonu v Benátkách,

se dohodly takto:

Článek I
Vymezení pojmů

1. Pro účely této Dohody se "pavilonem" rozumí výstavní pavilon, určený k výstavám současného českého a slovenského umění v rámci mezinárodních výstav pořádaných v Benátkách, který byl vystavěn v roce 1924 na pozemku o rozloze 400 metrů čtverečních, parcelní číslo 3974, katastrálního úřadu pro benátský hrad, pronajatém československé vládě italskou obcí Benátky na základě Smlouvy o pronájmu plochy ve veřejných sadech v Benátkách, určené k výstavbě pavilonu československého umění, uzavřené v Benátkách dne 22. února 1924 mezi československou vládou a Obecním úřadem v Benátkách.

2. Pro účely této Dohody se příslušnými orgány pověřenými smluvními stranami hospodařením s pavilonem (dále jen "příslušné orgány") rozumí na české straně Ministerstvo kultury České republiky a na slovenské straně Ministerstvo kultury Slovenské republiky.

3. Pro účely této Dohody se příslušnými právními subjekty pověřenými příslušnými orgány výkonem hospodaření s pavilonem a jeho užíváním (dálejen "příslušné právní subjekty") rozumí subjekty, o kterých se budou příslušné orgány smluvních stran vzájemně informovat diplomatickou cestou.

Článek II
Spoluvlastnictví

1. Spoluvlastnický podíl České republiky činí ideální dvě třetiny pavilonu a spoluvlastnický podíl Slovenské republiky činí ideální jednu třetinu pavilonu.

2. Spoluvlastnický podíl k pavilonu jedné smluvní strany lze převést výlučně jen do vlastnictví druhé smluvní strany v souladu s vnitrostátními právními předpisy obou smluvních stran.

3. V případě prodeje dle článku II odstavce 2 bude cena spoluvlastnického podílu sjednána nejméně ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá.

Článek III
Hospodaření a užívání

1. Smluvní strany budou s pavilonem společně hospodařit prostřednictvím příslušných orgánů v souladu s právními předpisy Italské republiky a organizačními normami La Biennale di Venezia.

2. Smluvní strany se zavazují užívat výstavní plochu a prostor pavilonu stejným dílem 1 : 1.

3. Smluvní strany budou pavilon společně užívat prostřednictvím příslušných právních subjektů, o kterých se budou diplomatickou cestou vzájemně informovat.

4. Smluvní strany budou společně postupovat při pravidelném obnovování "Smlouvy o pronájmu plochy ve veřejných sadech v Benátkách určené k výstavbě pavilonu československého umění", sjednané v Benátkách dne 22. února 1924 mezi československou vládou a Obecním úřadem v Benátkách.

5. Smluvní strany se budou podílet na úhradě nájemného za pronájem pozemku, jehož výši stanovuje uvedená Smlouva o pronájmu, dle svých spoluvlastnických podílů.

6. Smluvní strany se zdrží jakékoliv činnosti nebo naopak nebudou setrvávat v nečinnosti v případě, že by to mohlo druhé smluvní straně bránit v řádném zabezpečování jejího podílu při hospodaření s pavilonem nebo v jeho řádném užívání.

Článek IV
Řešení sporů

Případné spory vyplývající z výkladu nebo provádění této Dohody se budou řešit jednáním mezi příslušnými orgány smluvních stran. Pokud nedojde k dohodě, budou spory řešeny jednáním smluvních stran.

Článek V
Platnost Dohody

Tato Dohoda se sjednává na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran může Dohodu písemně vypovědět. Platnost Dohody skončí uplynutím dvanácti měsíců ode dne doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Článek VI
Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda podléhá schválení v souladu s vnitrostátními právními předpisy obou smluvních stran a vstoupí v platnost třicátým dnem ode dne doručení pozdější nóty o tomto vnitrostátním schválení.

2. V příloze této Dohody jsou upraveny Zásady hospodaření s výstavním pavilonem v Benátkách, jeho užívání, přípravy a realizace společných integrovaných projektů, které tvoří její nedílnou součást.

Dáno v Praze dne 31. října 2002 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu
České republiky
Pavel Dostál v. r.
ministr kultury
Za vládu
Slovenské republiky
Rudolf Chmel v. r.
ministr kultury

Příloha

Zásady hospodaření s výstavním pavilonem v Benátkách, jeho užívání, přípravy a realizace společných integrovaných projektů

1. Smluvní strany se budou podílet na úhradě nákladů souvisejících s hospodařením s pavilonem dle stanoveného vlastnického podílu.

2. Příslušné právní subjekty budou hradit investiční náklady spojené s opravami pavilonu v poměru spoluvlastnických podílů smluvních stran. Za investiční náklady se pro účely této Dohody považují náklady za práce a služby související se stavbou pavilonu a jeho zařízením, ke kterým je třeba stavební povolení.

3. Výkonem hospodaření s pavilonem bude pověřen vždy jeden příslušný právní subjekt, určený pro stanovené období vzájemnou dohodou příslušných právních subjektů. Druhý příslušný právní subjekt přispěje příslušnému právnímu subjektu pověřenému výkonem hospodaření s pavilonem zálohou ve výši jedné poloviny kalkulovaných provozních nákladů vždy do 30. dubna běžného roku. Příslušný právní subjekt pověřený výkonem hospodaření s pavilonem vyúčtuje druhému příslušnému právnímu subjektu tuto zálohu nejpozději do 30. listopadu běžného roku.

4. Příslušné právní subjekty budou hradit náklady spojené s údržbou a nezbytnými opravami podílem 1 : 1. Za běžnou údržbu a nezbytné opravy jsou pro účely této Dohody považovány práce a služby související se stavbou pavilonu a jeho zařízením, jako je například čištění okapů, odpadů a oken, opravy nebo výměny zámků, vodovodních kohoutků, osvětlovacích těles a vypínačů, zasklívání, vymalování vnitřního prostoru, drobné opravy omítky nebo podlahy, které nevyžadují stavební povolení. Za běžnou údržbu a práce na pavilonu se dále považuje ostraha pavilonu s výjimkou střežení při vlastní výstavě, úklid pavilonu, úhrada za elektrickou energii, vodné, stočné, revize elektroinstalace apod.

5. Společným užíváním pavilonu se rozumí příprava a realizace společných integrovaných projektů.

6. Příslušné právní subjekty, které připravují expozice České republiky a Slovenské republiky, jmenují každý svého stálého koordinátora, který zastupuje vystavovatele v přípravném výboru La Biennale di Venezia. Pro každou jednotlivou společnou expozici jmenují tyto příslušné právní subjekty odbornou komisi, která na základě posouzení předložených projektů jmenuje odborného komisaře, a to nejpozději do data konání druhé přípravné schůze svolávané pořadatelem La Biennale di Venezia.

7. Odborný komisař společné expozice se s koordinátory a správcem pavilonu dohodne na základní společné koncepci a na formě prezentace společné expozice.

8. Náklady na případné zpracování prostorového řešení expozic uhradí vždy příslušný právní subjekt té smluvní strany, která jej objednávala.

9. Veškeré náklady spojené s přípravou společné expozice, její přepravou, instalací, deinstalací a pojištěním budou hrazené příslušným právním subjektem každé smluvní strany v poměru 1 : 1, pokud se příslušné orgány v konkrétním případě nedohodnou jinak.

10. Rozhodne-li se jeden z příslušných právních subjektů nevyužít v příslušném roce zcela nebo zčásti oprávnění užívat příslušný díl výstavní plochy a prostoru pavilonu, přechází právo užití vymezené části příslušného dílu výstavní plochy a prostoru pavilonu v příslušném roce automaticky a bezplatně na druhý příslušný právní subjekt.

E-shop

Obchodní korporace - VOS, KS, SRO VII

Obchodní korporace - VOS, KS, SRO VII

Chalupa, Reitermann, Grinc - C. H. Beck

Publikace představuje učebnici práva osobních obchodních společností a společnosti s ručením omezeným a navazuje na čtvrtou, pátou a šestou epizodu základů soukromého práva, tj. na Cenné papíry (IV), na Obchodní korporace. Obecná část (V) a na Obchodní korporace. Přeměny a obchodní ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Účetní a daňová problematika bytových družstev a společenství vlastníků od A do Z, 4. vydání

Účetní a daňová problematika bytových družstev a společenství vlastníků od A do Z, 4. vydání

Ing. Marta Neplechová, CSc., Ing. Bc. Martin Durec - Anag, spol. s r. o.

Publikace je určena účetním bytových družstev a společenství vlastníků, jejich statutárním orgánům a všem, kteří se účetní a daňovou problematikou právnických osob z oblasti vlastnictví bytových domů a ...

Cena: 429 KčKOUPIT

Základy obchodního práva, 2. vydání

Základy obchodního práva, 2. vydání

Ivana Štenglová, Jan Dědič, Miloš Tomsa a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhé vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech obchodního práva. Výklad se soustřeďuje zejména na vymezení předmětu a systému obchodního práva, jeho principů a pramenů (včetně pramenů evropských) a dále se věnuje vymezení podnikání a ...

Cena: 620 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.