Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 92/2003 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2003, částka 41, ze dne 25. 7. 2003

92

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 7. dubna 2003 bylo v Bruselu podepsáno Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem obrany České republiky, Ministerstvem obrany Dánského království, Spolkovým ministerstvem obrany Spolkové republiky Německo, ministrem obrany Nizozemského království, Ministerstvem obrany Norského království, ministrem národní obrany Polské republiky a Vrchním velitelstvím spojeneckých sil v Evropě týkající se CIMIC - Skupiny Sever.

Memorandum vstoupilo v platnost na základě ustanovení svého oddílu XIII odst. 1 dne 7. dubna 2003 a tímto dnem vstoupilo v platnost na základě téhož ustanovení i pro Českou republiku.

Nedílnou součástí Memoranda je Příloha A - Organizační schéma CIMIC - Skupiny Sever, Příloha B - Rozpočet a finance a Příloha C - Jednací řád koordinačního výboru CIMIC - Skupiny Sever. Do textů příloh lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu obrany.

Anglické znění Memoranda a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

MEMORANDUM O POROZUMĚNĺ
MEZI
MINISTERSTVEM OBRANY
ČESKÉ REPUBLIKY,
MINISTERSTVEM OBRANY
DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVĺ,
SPOLKOVÝM MINISTERSTVEM OBRANY
SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO,
MINISTREM OBRANY
NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVĺ,
MINISTERSTVEM OBRANY
NORSKÉHO KRÁLOVSTVĺ,
MINISTREM NÁRODNĺ OBRANY
POLSKÉ REPUBLIKY
a
VRCHNĺM VELITELSVĺM SPOJENECKÝCH SIL V EVROPĚ
TÝKAJĺCĺ SE

CIMIC - Skupiny Sever

Ministerstvo obrany České republiky,
Ministerstvo obrany Dánského království,
Spolkové ministerstvo obrany Spolkové republiky Německo,
ministr obrany Nizozemského království,
Ministerstvo obrany Norského království,
ministr národní obrany Polské republiky

dále jen "účastníci"

a

Vrchní velitelství spojeneckých sil v Evropě (SHAPE),

vědomi si svých závazků vyplývajících ze Severoatlantické smlouvy, podepsané dne 4. dubna 1949 ve Washingtonu,

berouce v úvahu Dohodu mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o statutu jejich ozbrojených sil (NATO SOFA), podepsané dne 19. června 1951 v Londýně,

uznávajíce cíle NATO 2000 pro výstavbu sil, které se týkají schopností civilně-vojenské spolupráce (CIMIC) v souladu se Severoatlantickou smlouvou,

berouce v úvahu Protokol o statusu mezinárodních vojenských velitelství ustavených podle Severoatlantické smlouvy, podepsaný v Paříži dne 28. srpna 1952, dále jen "Pařížský protokol",

uznávajíce, že Pařížský protokol se vztahuje na velitelství CIMIC - Skupiny Sever (včetně jednotky štábní podpory) rozhodnutím Severoatlantické rady ze dne 16. ledna 2003, dokument č. IMSM-037-03,

berouce v úvahu MC 317/1 popisující strukturu sil NATO a vymezující kategorie předurčení sil,

berouce na vědomí Prohlášení záměru založit CIMIC - Skupinu Sever, podepsané dne 9. listopadu 2000, a

s ohledem na další příslušné dokumenty NATO, jakož i

berouce v úvahu, že NATO by mělo mít možnost obrátit se na velitelství CIMIC - Skupiny Sever jako první,

dosáhli následujícího porozumění:

Oddíl I
Definice

Pro účely tohoto Memoranda o porozumění

1. 

"CIMIC - Skupina Sever" je definována jako štáb mnohonárodního velitelství společně se štábní podpůrnou jednotkou, umístěnou v Budelu v Nizozemí, podpůrnými jednotkami CIMIC a funkčními odborníky poskytovanými účastníky;

2. 

"velitelství CIMIC - Skupiny Sever" je definováno jako štáb mnohonárodního velitelství společně se štábní podpůrnou jednotkou;

3.

 "(národní) podpůrná jednotka CIMIC" je definována jako velitelská skupina včetně štábu, podpůrné složky jednotky a tří nebo více podpůrných složek CIMIC, které jsou schopné plánovat a provádět aktivity CIMIC, spolupracovat s civilními činiteli a působícími středisky CIMIC a podpůrnými týmy CIMIC za účelem zabezpečení aktivit CIMIC na úrovni divize a brigády;

4.

"funkční odborník" je expert, který plní zvláštní funkce za účelem podpory aktivit CIMIC v jejich funkční oblasti (civilní správa, humanitární pomoc, civilní infrastruktura, kulturní záležitosti a hospodářství a obchod) hodnocením civilně-vojenské situace, poskytování analýz a doporučení možných aktivit a poskytování dohledu a přímé (technické) podpory aktivit CIMIC;

5. 

"vyčleněné síly NATO" znamená, že státy souhlasí s převedením prostředků a schopností pod operační velení nebo operační řízení velitele NATO v odsouhlasené pohotovostní době v souladu se Systémem bezpečnostních opatření NATO (NPS), jak je blíže uvedeno v tomto Memorandu o porozumění;

6.

 "signatáři" jsou účastníci a Vrchní velitelství spojeneckých sil v Evropě.

Oddíl II
Účel a rozsah

1. 

Účelem tohoto Memoranda o porozumění je určit povinnosti signatářů a zásady spolupráce, strukturu CIMIC - Skupiny Sever a její vztah k NATO.

2. 

Není zamýšleno, aby toto Memorandum o porozumění bylo v rozporu s národním nebo mezinárodním právem či s existujícími dvoustrannými či mnohostrannými smlouvami mezi signatáři. V případě takového rozporu bude rozhodné národní nebo mezinárodní právo či existující smlouvy mezi signatáři. Signatáři se budou v případě takového rozporu navzájem informovat.

Oddíl III
Poslání a úkol

1.

 CIMIC - Skupina Sever je specializovaná schopnost CIMIC, určená ke skutečnému zapojení v aktivitách CIMIC dle nařízení za účelem posílení účinnosti vojenských operací a sloužící jako základní forum pro konzultace v oblasti CIMIC.

2. 

CIMIC - Skupina Sever bude poskytovat signatářům základní vojenskou schopnost, zlepšovat každodenní mezinárodní spolupráci a výcvik, dosahovat vzájemného posílení kvalit a schopností účastníků v oblasti CIMIC, optimalizovat operační účinnost a omezovat náklady.

3. 

V rámci omezení daných národními ústavami a dostupností ozbrojených sil a v souladu s rozhodnutími přijatými příslušnými orgány účastníků bude CIMIC - Skupina Sever pověřena působením v rámci:

 - 

operací kolektivní obrany podle článku 5 Severoatlantické smlouvy;

 - 

operací reagujících na mnohonárodní krize a operací na podporu míru vedených NATO, OSN nebo jinými mezinárodními organizacemi;

 - 

odpory humanitárních operací.

-

Nasazení bude realizováno v souladu s příslušným mandátem a smlouvami.

4. 

Velitelství CIMIC - Skupiny Sever bude přičleněno k regionálnímu velitelství spojeneckých sil v Severní Evropě (RHQ AFNORTH), a proto s RHQ AFNORTH vytvoří pracovní a výcvikové vztahy.

Pokud jde o umístění velitelství CIMIC - Skupiny Sever, účastníci budou vyrovnávat protichůdné operační požadavky berouce v úvahu své závazky v rámci NATO.

Oddíl IV
Koordinační výbor

1. Účastníci založí koordinační výbor. Každý účastník vyšle jednoho zástupce.

2. Koordinační výbor je hlavním orgánem pro řízení a rozhodování o všech mnohonárodních záležitostech vztahujících se k CIMIC - Skupině Sever. Veškerá rozhodnutí budou přijímána jednomyslně. Koordinační výbor bude od RHQ AFNORTH vyžadovat pokyny o operačních záležitostech NATO vztahujících se k velitelství CIMIC - Skupiny Sever.

3. Předsednictví bude rotovat mezi účastníky na ročním základě, v souladu se sledem anglické abecedy. Velitel CIMIC - Skupiny Sever bude připravovat a bude se účastnit zasedání koordinačního výboru. Personál jeho štábu se může účastnit zasedání, pokud je to považováno za nutné. Zasedání výboru se mohou účastnit pozorovatelé z RHQ AFNORTH.

4. Koordinační výbor bude schvalovat a vyhodnocovat pokrok v dlouhodobém plánování stanoveném ve strategickém plánu a mnohonárodním rozpočtu (oddíl VIII) na probíhající i následující rok.

5. Jednací řád koordinačního výboru je stanoven v Příloze C tohoto Memoranda o porozumění.

Oddíl V
Struktura a národní příspěvky

1. Štáb velitelství CIMIC - Skupiny Sever se skládá z mnohonárodních složek. Účastníci jmenují personál do velitelství CIMIC - Skupiny Sever.

2. Štábní podpůrná jednotka pro velitelství bude sestavena ze dvou států a obsazena na základě podílů dohodnutých mezi Spolkovým ministerstvem obrany Spolkové republiky Německo a ministrem obrany Nizozemského království.

3. Účastníci budou poskytovat CIMIC - Skupině Sever podpůrné jednotky a funkční odborníky schopné plnit úkoly stanovené v tomto Memorandu o porozumění. Organizace a vnitřní struktura těchto složek zůstává národní odpovědností.

4. Po schválení účastníky mohou být podpůrné jednotky CIMIC a funkční odborníci z jiných států dočasně přiděleni k účasti v operacích a cvičeních CIMIC - Skupiny Sever.

5. Podrobnosti týkající se struktury a organizace CIMIC - Skupiny Sever, příspěvků účastníků a předpisů pro personál, materiál a infrastrukturu budou stanoveny v odděleném technickém ujednání k tomuto Memorandu o porozumění. Organizační schéma lze najít v Příloze A.

6. Nizozemí zajistí nutnou infrastrukturu k velitelskému štábu a štábní podpůrné jednotce v mírové lokalitě.

7. Účastníci budou mnohonárodně financovat velitelství CIMIC - Skupiny Sever. Bude vytvořeno úzké spojení mezi RHQ AFNORTH a CIMIC - Skupinou Sever za účelem harmonizace operačních postupů a koordinace výcviku a cvičení.

8. Podle dohody bude po vstupu tohoto Memoranda o porozumění v platnost a poté každé dva roky velitelství CIMIC - Skupiny Sever předmětem taktického vyhodnocení ze strany RHQ AFNORTH.

Oddíl VI
Velení a řízení

1. Koordinační výbor je orgánem pro dohled a celkové řízení všech záležitostí týkajících se CIMIC - Skupiny Sever.

2. Je obecnou zásadou, že personál, materiál, jednotky, zařízení a kanceláře, které byly předány CIMIC - Skupině Sever, zůstávají pod plným velením svých států. Velitel CIMIC - Skupiny Sever má operační velení nad velitelstvím CIMIC - Skupiny Sever a v případě nasazení operační velení nebo operační řízení nad vyčleněnými funkčními odborníky a v případě předání odpovědnosti operační řízení nad podpůrnými jednotkami CIMIC.

3. Velitelství CIMIC - Skupiny Sever bude vyčleněnou silou NATO k SACEUR. V rámci tohoto vyčlenění bude pod operačním řízením CINCNORTH, jakmile bude v souladu s postupy NATO vyhlášen stav pohotovosti.

4. Za účelem operací kolektivní obrany podle článku 5 Severoatlantické smlouvy bude CIMIC - Skupina Sever po předání odpovědnosti umístěna pod operační řízení CINCNORTH.

5. V operacích reagujících na krize a v dalších operacích NATO bude CIMIC - Skupina Sever umístěna pod operační řízení velitele společných sil v souladu s procesem tvorby sil.

6. V jiných operacích, než jsou operace NATO, bude CIMIC - Skupina Sever vyčleněna pod příslušným velitelem sil.

7. Velitelství CIMIC - Skupiny Sever bude vyžadovat pokyny z RHQ AFNORTH pro všechny operační záležitosti NATO.

Oddíl VII
Jazyk

Oficiálním jazykem CIMIC - Skupiny Sever je angličtina.

Oddíl VIII
Rozpočet a finance

1. Pro štáb velitelství a štábní podpůrnou jednotku bude vytvořen mnohonárodní rozpočet. Administrativní a finanční správa rozpočtu bude prováděna v souladu s běžnými finančními předpisy a postupy NATO.

2. Mnohonárodní rozpočet bude pokrývat roční výdaje štábu velitelství a štábní podpůrné jednotky, jak je stanoveno v Příloze B. Mnohonárodní rozpočet může se souhlasem všech příslušných národních orgánů rovněž zahrnovat další výdaje s ohledem na konkrétní aktivity posilující mnohonárodní spolupráci a efektivitu. Rozpočet nebude pokrývat výdaje za nasazení a operace.

3. Způsob sdílení výdajů bude odpovídat zásadě poměrného sdílení závazků. Tento způsob, stejně jako kategorie rozpočtových výdajů a postupy správy rozpočtu jsou stanoveny v Příloze B.

4. Koordinační výbor má celkovou odpovědnost za monitorování a stanovování postupu v souvislosti s mnohonárodním rozpočtem, jak je stanoveno v Příloze C.

5. Mezinárodní výbor auditorů NATO (IBA) bude na základě autorizace Severoatlantické rady provádět audit výročního finančního prohlášení a operací velitelství CIMIC - Skupiny Sever. Výbor bude provádět audit v souladu s podmínkami stanovenými v části 1 oddíle XI Přílohy B tohoto Memoranda o porozumění.

6. Nezávisle na auditu prováděném IBA jsou národní kontrolní instituce oprávněny požadovat veškeré informace a provádět šetření všech složek, které považují za nezbytné pro provedení auditu národních příspěvků a informování jejich vlastních vlád a parlamentů. Tyto žádosti budou předávány veliteli CIMIC - Skupiny Sever prostřednictvím příslušného národního zástupce v koordinačním výboru.

7. Výdaje vztahující se k národním složkám CIMIC - Skupiny Sever, jakož i výdaje - pokud jsou významné - vztahující se k opatřením pro národní účely v rámci mnohonárodních složek, budou neseny příslušným účastníkem, pokud není rozhodnuto jinak v souladu s odstavcem 2 tohoto oddílu.

Oddíl IX
Nároky na náhradu škody a odpovědnost za škodu

Nároky na náhradu škody vzniklé prováděním či v souvislosti s prováděním tohoto Memoranda o porozumění a jeho Technických ujednání budou řešeny v souladu s ustanoveními Pařížského protokolu, NATO SOFA, PfP SOFA a dalších aplikovatelných dohod o statusu sil.

Oddíl X
Bezpečnost a uvolňování informací

S utajovanými informacemi vytvořenými nebo vyměněnými v důsledku provádění tohoto Memoranda o porozumění bude nakládáno v souladu s C-M (2002) 49 "Bezpečnost v Organizaci Severoatlantické smlouvy" v příslušném autorizovaném vydání.

Oddíl XI
Přístup

Ministerstvo/ministr obrany smluvní strany Severoatlantické smlouvy, která si přeje účastnit se tohoto Memoranda o porozumění, se může připojit k CIMIC - Skupině Sever, pokud mohou být dosažena odpovídající ujednání.

Oddíl XII
Řešení sporů

Jakýkoliv spor týkající se výkladu nebo provádění tohoto Memoranda o porozumění nebo jeho Příloh bude řešen jednáním mezi účastníky a nebude postoupen žádnému národnímu nebo mezinárodnímu soudu nebo jiné třetí straně.

Oddíl XIII
Závěrečná ustanovení

1. Toto Memorandum o porozumění vstoupí v platnost dnem jeho posledního podpisu. Přílohy jsou nedílnou součástí tohoto Memoranda o porozumění.

2. Ministerstvo obrany Nizozemí bude depozitářem tohoto Memoranda o porozumění a jakýchkoliv pozměňovacích instrumentů.

3. Toto Memorandum o porozumění může být kdykoliv měněno či doplňováno po vzájemném písemném souhlasu signatářů. Veškeré mnohonárodní záležitosti vztahující se k právním, personálním, výcvikovým, finančním, infrastrukturním, logistickým a dalším zdrojovým záležitostem, nevztahujícím se k operacím nebo k velení a řízení, však mohou být měněny pouze s písemným souhlasem účastníků. V tomto případě musí být ostatní signatáři písemně informováni.

4. Každý signatář může od tohoto Memoranda o porozumění odstoupit s jednoroční výpovědní lhůtou na základě písemného oznámení depozitáři tohoto Memoranda o porozumění. Ustanovení tohoto Memoranda o porozumění zůstanou v platnosti, dokud nebudou vyřešeny veškeré záležitosti. Otázky zbytkové hodnoty a následků další spolupráce budou řešeny zvláštním jednáním.

5. Pokud nebude oznámeno jinak, toto Memorandum o porozumění se nebude vztahovat na Grónsko a Faerské ostrovy.

6. Účastníci mohou v rámci svých národních pravomocí delegovat pravomoc k uzavření prováděcích dohod k tomuto Memorandu o porozumění.

7. V případě ukončení tohoto Memoranda o porozumění budou rovněž aplikována ustanovení odstavce 4 tohoto oddílu.

Seznam příloh:
Příloha A: Organizační schéma CIMIC - Skupiny Sever
Příloha B: Rozpočet a finance
Příloha C: Jednací řád koordinačního výboru CIMIC - Skupiny Sever. Podepsáno na velitelství NATO v osmi původních verzích v anglickém jazyce.

Brusel 7. dubna 2003

Za Ministerstvo obrany České republiky
genmjr. F. Hrabal v. r.
Za Spolkové ministerstvo obrany Spolkové republiky Německo
brig.gen. W. Mertens v. r.
Za Ministerstvo obrany Norského království
admirál E. Hauger-Johannessen v. r.
Za Velitelství spojeneckých sil v Evropě (SHAPE)
genmjr. H. G. G. GrĎner v. r.
Za Ministerstvo obrany Dánského království
genpor. K. E. Rosgaard v. r.
Za ministra obrany Nizozemského království
genpor. P. J. E. J. Striek v. r.
Za ministra národní obrany Polské republiky
genmjr. H. Tacik v. r.

E-shop

ÚZ č. 1417 - Zdravotní pojištění 2021

ÚZ č. 1417 - Zdravotní pojištění 2021

Sagit, a. s.

Soubor 20 předpisů z oblasti veřejného zdravotního pojištění a zdravotních pojišťoven. Od posledního vydání došlo zejména ke změnám zákona o pojistném; menší změny se dotkly i zákona o veřejném zdravotním pojištění, zákonů o pojišťovnách a pěti různých vyhlášek. Poslední změny ...

Cena: 169 KčKOUPIT

Kompendium judikatury - Exekuční proces

Kompendium judikatury - Exekuční proces

JUDr. Blanka Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

Pátý díl rozsáhlého souboru exekuční judikatury, zaměřené tentokrát na vybrané otázky exekučního procesu, zachycuje soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české soudy dospěly při výkladu vybraných otázek ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Daňový řád - Praktický komentář, 2. vydání

Daňový řád - Praktický komentář, 2. vydání

Tomáš Rozehnal - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický komentář k zákonu č. 280/2009 Sb., daňový řád, zachycuje aktuální legislativní a judikaturní vývoj tohoto základního procesního předpisu daňového práva. Jeho druhé vydání vychází v souvislosti s rozsáhlou novelou daňového řádu č. 282/2020 Sb. s účinností od 1. 1. 2021 a ...

Cena: 955 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.