Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 88/2003 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2003, částka 40, ze dne 14. 7. 2003

88

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 16. prosince 1997 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o leteckých službách.

Dohoda byla předběžně prováděna na základě svého článku 21 odstavce 3 ode dne podpisu a vstoupila v platnost na základě odstavce 2 téhož článku dne 16. prosince 1999.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

Dohoda
mezi
vládou České republiky
a
vládou Litevské republiky
o leteckých službách

Vláda České republiky a vláda Litevské republiky, dále uváděné jako smluvní strany, vedeny přáním sjednat dohodu v souladu s Úmluvou o mezinárodním civilním letectví, otevřené k podpisu v Chicagu dne sedmého prosince 1944, za účelem rozvíjení pravidelných leteckých služeb mezi a za územími jejich států, se dohodly takto:

Článek 1
Definice

Pro účely této dohody a jejích Příloh, pokud z textu nevyplývá jinak:

(a)   výraz "Úmluva" znamená Úmluvu o mezinárodním civilním letectví otevřenou k podpisu v Chicagu dne sedmého prosince 1944 a zahrnuje jakoukoli přílohu přijatou podle článku 90 této Úmluvy a jakoukoli změnu příloh nebo Úmluvy podle jejích článků 90 a 94, pokud tyto přílohy a změny byly přijaty oběma smluvními stranami;
(b)   výraz "letecké úřady" znamená:
- v případě České republiky Ministerstvo dopravy a spojů;
- v případě Litevské republiky Ministerstvo dopravy;
nebo v obou případech, kteroukoli jinou osobu nebo orgán právně zmocněný k provádění funkcí vykonávaných uvedenými leteckými úřady;
(c) výraz "určený letecký podnik" znamená letecký podnik, který byl určen a oprávněn v souladu se článkem 3 této dohody provozovat stanovené linky odpovídající Příloze této dohody;
(d) výrazy "území", "letecká dopravní služba", "mezinárodní letecká dopravní služba", "letecký podnik" a "přistání pro potřeby nikoli obchodní" mají význam, který je pro ně příslušně stanoven v článcích 2 a 96 Úmluvy;
(e) výraz "tarif" znamená ceny, které mají být zaplaceny za přepravu cestujících, zavazadel a zboží (s výjimkou náhrad a podmínek za přepravu poštovních zásilek) a podmínky, za kterých se tyto ceny používají, včetně provizí placených při přepravě za zprostředkovatelské služby, poplatky a podmínky za jakékoli vedlejší služby k této přepravě, které jsou nabízeny leteckými podniky, a rovněž zahrnuje jakékoli podstatné výhody poskytované v souvislosti s přepravou;
(f) výraz "poplatky" znamená poplatky uložené příslušnými orgány leteckým podnikům za použití letišť nebo leteckých navigačních zařízení letadly, jejich posádkami, cestujícími nebo zbožím;
(g)  výraz "kapacita" znamená
- ve vztahu k letadlu placený obsah tohoto letadla k disposici na lince nebo úseku linky;
- ve vztahu k dohodnutým službám znamená kapacitu letadla používaného při takových službách, násobenou počtem frekvencí prováděných tímto letadlem za dané období na lince nebo úseku linky;
(h) výrazy "dohodnutá služba" a "stanovená linka" znamenají mezinárodní leteckou dopravní službu podle článku 2 této dohody a linku stanovenou v Příloze;
(i)  výraz "Příloha" znamená Přílohu k této dohodě a její změny provedené v souladu s ustanoveními článku 16 této dohody. Příloha tvoří nedílnou součást této dohody a všechna odvolání na tuto dohodu, pokud není výslovně stanoveno jinak, zahrnují zmíněnou Přílohu.

(2) Názvy každého článku této dohody mají pouze doporučující nebo pomocný charakter a v žádném případě neurčují nebo nepopisují účel nebo záměr této dohody.

Článek 2
Přepravní práva

(1) Každá smluvní strana poskytuje druhé smluvní straně následující práva pro provozování mezinárodních leteckých dopravních služeb leteckým podnikem určeným druhou smluvní stranou:

(a)   létat bez přistání přes území státu druhé smluvní strany;
(b)   přistávat na řečeném území pro potřeby nikoli obchodní;
(c)   přistávat na řečeném území v místech stanovených v Příloze k této dohodě za účelem nakládání a vykládání cestujících, zboží a poštovních zásilek, odděleně nebo v kombinaci, v mezinárodním provozu.

(2) Letecké podniky každé smluvní strany, jiné než ty, které jsou určené podle článku 3 této dohody, budou také na pravidelných leteckých službách užívat práva stanovená v odstavci (1)(a) a (b) tohoto článku.

(3) Podle tohoto článku nemůže být nic považováno za udělení práva určenému leteckému podniku jedné smluvní strany nakládat na území státu druhé smluvní strany cestující, zboží a poštovní zásilky převážené za úplatu nebo nájemné s určením pro jiné místo na území státu této druhé smluvní strany.

Článek 3
Určení leteckého podniku

(1) Každá smluvní strana bude mít právo určit druhé smluvní straně letecký podnik nebo letecké podniky za účelem provozu dohodnutých služeb na dohodnutých linkách. Avšak každá smluvní strana smí určit pouze jeden letecký podnik pro provozování na jednotlivé lince určené v Příloze k této dohodě. Toto určení bude provedeno písemným oznámením mezi leteckými úřady obou smluvních stran.

(2) Každá smluvní strana bude mít právo odvolat nebo nahradit toto určení.

(3) Letecký úřad druhé smluvní strany, který obdržel oznámení o určení, udělí bez prodlení, podle ustanovení odstavců (4) a (5) tohoto článku, určenému leteckému podniku nebo podnikům potřebná provozní oprávnění.

(4) Letecký úřad jedné smluvní strany může požadovat, aby letecký podnik určený druhou smluvní stranou prokázal, že je schopen plnit podmínky stanovené zákony a předpisy, které tento úřad uplatňuje na provoz mezinárodních leteckých dopravních služeb v souladu s ustanoveními Úmluvy.

(5) Letecký úřad každé smluvní strany bude mít právo odmítnout udělení provozního oprávnění uvedeného v odstavci (3) tohoto článku, nebo uložit takové podmínky, které považuje za nezbytné pro výkon práv určeným leteckým podnikem stanovených v článku 2 této dohody, kdykoli není přesvědčen, že podstatná část vlastnictví a skutečná kontrola tohoto leteckého podniku náleží druhé smluvní straně určující tento letecký podnik nebo občanům jejího státu nebo obojí.

(6) Jakmile byl letecký podnik určen a oprávněn podle tohoto článku, může kdykoli začít provozovat dohodnuté služby za předpokladu, že letecký podnik vyhovuje všem aplikovatelným ustanovením této dohody, včetně tarifů stanovených podle ustanovení článku 9 této dohody a které jsou pro tyto služby v platnosti.

Článek 4
Odvolání, pozastavení a uložení podmínek

(1) Letecký úřad každé smluvní strany bude mít právo zrušit nebo odvolat provozní oprávnění nebo pozastavit výkon práv stanovených v článku 2 této dohody určenému leteckému podniku druhé smluvní strany nebo uložit pro využívání těchto práv podmínky, které považuje za nezbytné:

(a)   jestliže tento letecký podnik neprokáže způsobilost plnit podmínky stanovené právními předpisy leteckého úřadu smluvní strany, která poskytuje práva; nebo
(b)   v případě, že letecký podnik jiným způsobem nepostupuje v souladu s podmínkami stanovenými touto dohodou; nebo
(c)   v každém případě, pokud není přesvědčen, že podstatná část vlastnictví a skutečná kontrola tohoto leteckého podniku patří smluvní straně, která určila letecký podnik, nebo občanům jejího státu, nebo obojí.

(2) Pokud okamžité odvolání nebo pozastavení provozního oprávnění jak uvedeno v odstavci (1) tohoto článku nebo určení podmínek nebude nezbytné k zabránění dalšímu porušování zákonů a nařízení, budou tato práva uplatněna pouze po konzultaci s druhou smluvní stranou. V tomto případě budou konzultace zahájeny do třiceti (30) dnů od data, kdy druhá smluvní strana obdrží takový písemný požadavek.

Článek 5
Uživatelské poplatky

Poplatky uložené na území kterékoli smluvní strany za používání letišť a dalších leteckých zařízení letadly kterýmkoli určeným leteckým podnikem druhé smluvní strany nebudou vyšší než ty, uložené letadlům národního leteckého podniku provozujícímu obdobné mezinárodní letecké služby.

Článek 6
Celní ustanovení

(1) Letadla provozující mezinárodní letecké služby určeným leteckým podnikem kterékoli smluvní strany, jakož i jejich obvyklé vybavení, zásoby pohonných hmot a mazadla a zásoby letadla (včetně potravin, nápojů a tabáku) na palubě tohoto letadla budou při příletu na území druhé smluvní strany osvobozena od všech cel, inspekčních poplatků a jiných dávek za předpokladu, že tyto zůstanou na palubě letadla až to té doby, kdy budou znovu vyvezeny.

(2) Dále budou osvobozena od cel, dávek a poplatků uvedených v odstavci (1) tohoto článku, s výjimkou poplatků založených na ceně poskytnutých služeb:

(a)   zásoby letadla (včetně potravin, nápojů, tabáku a jiných výrobků určených k prodeji cestujícím), doručené nebo doplněné na území státu smluvní strany a vzaté na palubu v rozumném množství pro použití na odlétávajícím letadle provozujícím mezinárodní letecké služby určeného leteckého podniku druhé smluvní strany;
(b)   pohonné hmoty, mazadla a spotřebitelný technický materiál doručené nebo doplněné na území státu smluvní strany pro použití na mezinárodních leteckých službách určeného leteckého podniku druhé smluvní strany, i v případě, že tyto zásoby budou používány na části letu, provozovaného přes území státu smluvní strany, ve které jsou vzaty na palubu;
(c)   náhradní díly včetně motorů doručených na území státu smluvní strany za účelem údržby nebo opravy letadel používaných v mezinárodních leteckých službách určeného leteckého podniku druhé smluvní strany.

(3) Může být požadováno, aby zařízení a zásoby uvedené v odstavci (2) tohoto článku, byly uloženy pod dohledem nebo kontrolou příslušných orgánů.

(4) Od všech celních dávek a daní budou také osvobozeny propagační a informační materiály a přepravní dokumenty, které nesou natištěné znaky letecké společnosti a jsou určeny k používání určeným leteckým podnikem druhé smluvní strany, s výjimkou poplatků souvisejících s cenou poskytnutých služeb.

(5) Obvyklé palubní vybavení letadla, stejně tak jako materiál a zásoby uložené na palubě letadla určeného leteckého podniku kterékoli smluvní strany, mohou být vyloženy na území státu druhé smluvní strany pouze se souhlasem celního úřadu na tomto území. V takovém případě mohou být uloženy pod celním dohledem tohoto celního úřadu do doby, než budou znovu vyvezeny, nebo s nimi bude naloženo jinak v souladu s celními předpisy.

(6) Osvobození poskytnutá podle tohoto článku budou také platná v situaci, kdy určený letecký podnik kterékoli smluvní strany vstoupil v ujednání s jiným leteckým podnikem nebo podniky za účelem zapůjčení nebo převodu náhradních dílů včetně motorů a spotřebitelného technického materiálu na území státu druhé smluvní strany za podmínky, že tento druhý letecký podnik nebo podniky požívají obdobně stejná osvobození od této smluvní strany.

(7) Zavazadla a zboží v přímém tranzitu přes území státu smluvní strany budou osvobozena od celních poplatků, nepřímých daní a obdobných poplatků a dávek, které nejsou v ceně služeb poskytnutých při příletu.

Článek 7
Právní předpisy a postupy

(1) Právní předpisy a postupy jedné smluvní strany řídící vstup a výstup letadel provozujících mezinárodní leteckou navigaci z území jejího státu nebo lety těchto letadel přes toto území se budou vztahovat na určený letecký podnik druhé smluvní strany.

(2) Právní předpisy a postupy jedné smluvní strany týkající se vstupu, odbavení, tranzitu, přistěhovalectví, cestovních dokladů, celních a zdravotních nebo hygienických opatření se budou vztahovat na určený letecký podnik nebo určené letecké podniky druhé smluvní strany a jejich prostřednictvím na posádku, cestující, zboží a poštovní zásilky při tranzitu, vstupu, výstupu nebo pobytu na území státu této smluvní strany.

(3) Cestující v tranzitu přes území státu smluvní strany neopouštějící část letiště určenou k tomuto účelu budou podrobeni, s výjimkou ve vztahu k ustanovením o ochraně civilního letectví uvedeným v článku 14 této dohody a úkolu zabránit dopravě narkotik a psychotropních látek, jen zjednodušené kontrole.

Článek 8
Kapacita

(1) Určené letecké podniky každé smluvní strany budou provozovat letecké služby na kterékoli lince uvedené v Příloze k této dohodě na základě zásady řádné a stejné příležitosti.

(2) Při provozování dohodnutých služeb na leteckých linkách uvedených v Příloze k této dohodě budou určené letecké podniky každé smluvní strany brát v úvahu zájmy určeného leteckého podniku nebo určených leteckých podniků druhé smluvní strany, aby nedošlo k nevhodnému ovlivňování leteckých služeb, které tento druhý podnik nebo podniky provozují.

(3) Dohodnuté služby provozované určeným leteckým podnikem budou mít za svůj přednostní cíl poskytnutí kapacity odpovídající současným a rozumně očekávaným požadavkům pro přepravu cestujících, poštovních zásilek a zboží pocházejících z nebo určených pro území státu smluvní strany, která určila letecký podnik.

(4) Kapacita, která bude poskytovaná na dohodnutých linkách, bude taková, jaká bude čas od času společně určena a odsouhlasena leteckými úřady smluvních stran.

Článek 9
Tarify

(1) Tarify používané určeným leteckým podnikem pro kteroukoli dohodnutou službu budou stanoveny v přiměřené výši, přičemž bude náležitě přihlíženo ke všem v úvahu připadajícím činitelům, jako jsou náklady na provoz, přiměřený zisk, úroveň služeb, tarify jiných leteckých podniků a jiné obchodní úvahy na daném trhu, jakož i zájmy uživatelů. Letecké úřady mohou odmítnout schválit tarif, pouze pokud neodpovídá výše uvedeným principům. Letecké úřady budou věnovat zvláštní pozornost tarifům, které mohou být nepřijatelné, neboť se jeví jakožto nepřiměřeně diskriminující, nepřiměřeně vysoké nebo omezující vzhledem k zneužití dominantního postavení, uměle nízké nebo mohou způsobit vážnou újmu jinému určenému leteckému podniku nebo určeným leteckým podnikům. Tyto tarify budou stanoveny v souladu s následujícími ustanoveními tohoto článku.

(2) Tarify uvedené v odstavci (1) tohoto článku mohou být dohodnuty mezi určenými leteckými podniky ve vztahu mezi sebou na určených linkách. Přesto tato dohoda nebude povinným požadavkem pro předložení a stanovení tarifu.

(3) Každý tarif, který má být používán, bude předložen ke schválení leteckým úřadům obou smluvních stran nejméně třicet (30) dnů před navrhovaným datem jeho účinnosti. Letecké úřady obou smluvních stran mohou po vzájemné dohodě zkrátit toto období.

(4) Každý navržený tarif může být kdykoli schválen leteckými úřady kterékoli ze smluvních stran. V případě nepřítomnosti takového schválení bude tento tarif považován za schválený leteckým úřadem smluvní strany, nepředá-li v období dvaceti (20) dnů po datu předložení letecký úřad této smluvní strany písemné oznámení o nesouhlasu s navrhovaným tarifem. Přesto se v případě nesouhlasu mohou letecké úřady na požádání kteréhokoli z nich pokusit stanovit tarif dohodou.

(5) Nehledě na výše uvedený odstavec (4) letecké úřady obou smluvních stran nebudou požadovat předložení tarifu ke schválení u tarifu pro přepravu zboží mezi místy na územích států smluvních stran. Tento tarif začne platit, jakmile se letecké podniky dohodnou.

(6) Pokud letecké úřady nemohou stanovit tarif podle ustanovení odstavce (4) tohoto článku, spor může být řešen na návrh kteréhokoli z nich v souladu s ustanovením článku 17 této dohody.

(7) Každý tarif stanovený v souladu s ustanoveními tohoto článku zůstane v platnosti, nebude-li nahrazen novým tarifem stanoveným v souladu s ustanoveními tohoto článku. Pokud nebude leteckými úřady obou smluvních stran dohodnuto jinak, nebude platnost tarifu prodloužena podle tohoto odstavce o více než dvanáct (12) měsíců od data, kdy by jinak jeho platnost vypršela.

Článek 10
Obchodní a finanční ustanovení

(1) Každá smluvní strana udělí určenému leteckému podniku nebo určeným leteckým podnikům druhé smluvní strany, na základě reciprocity, právo udržovat na území jejího státu kanceláře a zástupce, včetně administrativního, obchodního a technického personálu, jak může být potřebné pro požadavky určeného leteckého podniku. Tyto kanceláře, zástupci a personál budou podléhat právním předpisům platným na území státu druhé smluvní strany.

(2) Určený letecký podnik nebo určené letecké podniky obou smluvních stran budou mít právo uskutečňovat prodej leteckých dopravních služeb na území státu druhé smluvní strany buď přímo nebo prostřednictvím zprostředkovatelů. Smluvní strany nebudou omezovat právo určených leteckých podniků obou smluvních stran prodávat a žádné osoby kupovat tuto přepravu. Prodejní aktivity budou provozovány v souladu s právními předpisy platnými na území státu smluvní strany, kde se prodej uskutečňuje.

(3) Zúčtování a platby mezi určenými leteckými podniky smluvních stran budou prováděny v souladu s ustanoveními platební dohody platné mezi oběma státy. V případě neexistence příslušných ustanovení platební dohody budou výše uvedené zúčtování a platby prováděny ve volně směnitelné měně v souladu s právními ustanoveními platnými na území jejich států.

(4) Určené letecké dopravní podniky smluvních stran budou mít právo převést přebytek příjmů nad místními výdaji získaný na území státu prodeje. Příjmy z prodejů leteckých dopravních služeb a pomocných nebo doplňkových služeb, jakož i obchodní úroky získané z těchto příjmů uložených na účtu a připravené na převod budou zahrnuty do tohoto převodu.

(5) Přepočet a převod těchto příjmů bude uskutečněn podle běžného tržního devizového kurzu platného v den převodu, proveden bez prodlení, a nebude podléhat jakýmkoli poplatkům s výjimkou obvyklých poplatků vybíraných bankami za provedení tohoto přepočtu a převodu.

Článek 11
Schválení letových řádů

(1) Letecký podnik nebo letecké podniky každé smluvní strany předloží nejméně čtyřicet pět (45) dnů před zahájením služeb leteckému úřadu druhé smluvní strany ke schválení svůj letový řád nebo letové řády (pro letní a zimní období). Tento letový řád bude obsahovat především časy, počty frekvencí, typ letadla, které bude používáno, a počet nabízených míst. Letecký úřad druhé smluvní strany bude informovat písemně letecký podnik nebo letecké podniky o svém kladném nebo záporném rozhodnutí v této věci do třiceti (30) dnů.

(2) Jakékoli následné změny ve schválených letových řádech určeného leteckého podniku jedné smluvní strany, vyjma změny typu letadla z provozních důvodů, budou předloženy ke schválení leteckému úřadu druhé smluvní strany.

(3) Žádost o povolení provozovat doplňkové lety bude určeným leteckým podnikem jedné smluvní strany předložena ke schválení přímo leteckému úřadu druhé smluvní strany.

Článek 12
Výměna statistických údajů

Letecký úřad každé smluvní strany na požádání poskytne leteckému úřadu druhé smluvní strany takové periodické nebo jiné podobné statistické údaje, které mohou být rozumně požadovány za účelem posouzení kapacity poskytované v rámci dohodnutých služeb určeným leteckým podnikem nebo určenými leteckými podniky. Tyto informace budou obsahovat, jak nejvíce možno, údaje o místě původu a určení provedené přepravy.

Článek 13
Bezpečnost leteckého provozu

(1) Každá smluvní strana uzná za platné, pro účely provozování letecké dopravy zajišťované touto dohodou, osvědčení o letové způsobilosti, diplomy a průkazy vydané nebo potvrzené druhou smluvní stranou nebo uznané za platné druhou smluvní stranou a dosud mající platnost za předpokladu, že požadavky na tato osvědčení a průkazy alespoň odpovídají nebo jsou přísnější než minimální normy stanovené podle Úmluvy. Každá smluvní strana však může odmítnout uznat jako platné pro účely letů nad územím svého státu diplomy a průkazy vydané nebo uznané za platné jejím vlastním státním příslušníkům druhou smluvní stranou nebo jiným státem.

(2) Každá smluvní strana může požadovat konsultace týkající se bezpečnostních norem dodržovaných druhou smluvní stranou vztahujících se na letecká zařízení, posádky letadel, letadla a bezpečnostní požadavky pro provoz určených leteckých podniků. Pokud, následkem těchto konsultací, jedna smluvní strana shledá, že druhá smluvní strana účinně nedodržuje a neprovozuje bezpečnostní normy a požadavky v těchto oblastech, které se alespoň rovnají minimálním normám stanoveným podle Úmluvy, budou druhé smluvní straně oznámena tato zjištění a kroky uvažované jakožto potřebné k vyhovění těmto minimálním normám a druhá smluvní strana uskuteční příslušné opravné kroky. Každá smluvní strana si vyhrazuje právo odvolat, pozastavit nebo omezit provozní oprávnění leteckému podniku nebo leteckým podnikům druhé smluvní strany v případě, že druhá smluvní strana neuskuteční taková příslušná jednání v rozumném termínu.

Článek 14
Ochrana civilního letectví

(1) Každá smluvní strana znovu potvrzuje, že její závazky k druhé smluvní straně chránit bezpečnost civilního letectví před nezákonnými činy tvoří nedílnou součást této dohody.

(2) Každá smluvní strana bude zejména jednat v souladu s ustanoveními o bezpečnosti letectví Úmluvy o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla, podepsané v Tokiu dne 14. září 1963, Úmluvy o potlačení protiprávního zmocnění se letadel, podepsané v Haagu dne 16. prosince 1970, Úmluvy o potlačení protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví, podepsané v Montrealu dne 23. září 1971, a Protokolu o potlačení protiprávních činů násilí na letištích sloužících mezinárodnímu civilnímu letectví, podepsaného v Montrealu dne 24. února 1988, a jakékoli jiné mnohostranné smlouvy upravující ochranu civilního letectví, která je závazná pro obě smluvní strany.

(3) Každé smluvní straně bude na požádání poskytnuta veškerá nutná pomoc od druhé smluvní strany k zabránění činům nezákonného zmocnění se civilních letadel a jiných nezákonných činů proti bezpečnosti těchto letadel, jejich cestujících a posádek, letišť a leteckých navigačních zařízení a jakémukoli jinému ohrožení bezpečnosti civilního letectví.

(4) Smluvní strany budou, ve svých vzájemných vztazích, jednat v souladu s ustanoveními o ochraně civilního letectví stanovenými Mezinárodní organizací pro civilní letectví a označovanými jako Přílohy k Úmluvě v rozsahu, ve kterém jsou tato bezpečnostní opatření použitelná vůči smluvním stranám. Každá smluvní strana bude vyžadovat, aby provozovatelé letadel jejich registrace nebo provozovatelé letadel, kteří mají hlavní sídlo obchodní činnosti nebo stálé sídlo na území jejich států, a provozovatelé letišť na území jejich států jednali v souladu s takovými ustanoveními o ochraně civilního letectví.

(5) Každá smluvní strana souhlasí s tím, že může být požadováno, aby její provozovatelé letadel dodržovali ustanovení o ochraně civilního letectví uvedená v odstavci (4) tohoto článku vyžadovaná druhou smluvní stranou pro vstup, výstup a pobyt na území jejího státu.

(6) Každá smluvní strana zajistí, že na území jejího státu budou účinně uplatňována odpovídající opatření k ochraně letadel a kontrole cestujících, posádek, příručních zavazadel, zapsaných zavazadel, zboží a palubních zásob před a v průběhu nastupování a nakládání.

(7) Každá smluvní strana bude s porozuměním posuzovat jakýkoli požadavek druhé smluvní strany na přiměřená bezpečnostní opatření za účelem čelit určité hrozbě.

(8) Dojde-li ke spáchání činu nebo hrozbě spáchání činu nezákonného zmocnění se civilního letadla nebo jiného nezákonného činu proti bezpečnosti takového letadla, jeho cestujících a posádky, letišť nebo navigačních zařízení, každá smluvní strana bude pomáhat druhé smluvní straně usnadňováním předávání zpráv a jinými příslušnými opatřeními směřujícími k rychlému a bezpečnému ukončení takového činu nebo hrozby.

(9) Má-li smluvní strana opodstatněné důvody se domnívat, že se druhá smluvní strana odchýlila od ustanovení tohoto článku na ochranu civilního letectví, letecký úřad této smluvní strany může požádat o neodkladné konzultace s leteckým úřadem druhé smluvní strany.

Článek 15
Konzultace

(1) Letecké úřady obou smluvních stran budou v duchu úzké spolupráce čas od času spolu konzultovat, aby zajistily uspokojivé plnění ustanovení této dohody a její Přílohy.

(2) Každá smluvní strana může požádat o konzultace ke kterémukoli problému týkajícímu se provádění a výkladu této dohody, které se mohou uskutečnit jednáním nebo písemně a budou zahájeny ve lhůtě třiceti (30) dnů od data, kdy bude žádost doručena, pokud není smluvními stranami dohodnuto jinak.

Článek 16
Změny

(1) Jestliže kterákoli ze smluvních stran považuje za žádoucí změnit jakékoli ustanovení této dohody, může požádat o konzultaci s druhou smluvní stranou; tato konzultace, která může být mezi leteckými úřady a která se může uskutečnit jednáním nebo písemně, bude zahájena ve lhůtě šedesáti (60) dnů od data doručení žádosti, pokud není smluvními stranami dohodnuto jinak. Jakákoli změna takto dohodnutá vstoupí v platnost po schválení v souladu s postupy nutnými podle národního práva obou smluvních stran a po potvrzení výměnou diplomatických nót.

(2) Změny v Příloze k této dohodě mohou být dohodnuty přímo mezi leteckými úřady smluvních stran a vstoupí v platnost po výměně příslušných dopisů.

Článek 17
Řešení sporů

(1) V případě sporu vzniklého mezi smluvními stranami vyplývajícího z výkladu nebo provádění této dohody se ho v prvé řadě vynasnaží smluvní strany vyřešit jednáním.

(2) Jestliže se smluvním stranám nepodaří dosáhnout vyřešení sporu jednáním, mohou se dohodnout, že spor postoupí k poradnímu posudku nebo k vydání závazného rozhodnutí určité osobě nebo orgánu, nebo bude na základě žádosti kterékoliv smluvní strany předložen k rozhodnutí rozhodčího soudu tří rozhodců, každou smluvní stranou bude jmenován jeden rozhodce a třetí rozhodce bude jmenován těmito dvěmi již jmenovanými. Každá smluvní strana jmenuje rozhodce ve lhůtě šedesáti (60) dnů od data, ke kterému kterákoli smluvní strana informovala druhou smluvní stranu diplomatickou cestou o požadavku předložit tento spor rozhodčímu soudu, a třetí rozhodce bude jmenován ve lhůtě dalších šedesáti (60) dnů. Pokud kterákoli smluvní strana neuspěje ve jmenování rozhodce ve stanovené lhůtě nebo pokud není třetí rozhodce určen ve stanovené lhůtě, může kterákoli smluvní strana požádat prezidenta Rady Mezinárodní organizace pro civilní letectví, aby jmenoval rozhodce tak, jak vyžaduje případ. V každém případě bude třetí rozhodce občanem třetího státu, bude jednat jakožto předseda rozhodčího soudu a určí místo, kde se bude soud konat. Je-li prezident občanem státu některé ze smluvních stran nebo cokoliv mu jinak brání ve vykonání tohoto úkolu, učiní nezbytná jmenování viceprezident, který ho zastupuje.

(3) Každá smluvní strana hradí náklady a potřebné odměny pro svého rozhodce, stejně tak jako své zastoupení při soudním řízení; poplatek na třetího rozhodce a nezbytné náklady na téhož, jakož i náklady vzniklé činností rozhodčího soudu ponesou smluvní strany stejnými díly.

(4) Rozhodčí soud dosáhne svých rozhodnutí většinou hlasů. Smluvní strany se podrobí kterémukoli rozhodnutí vydanému v souladu s odstavcem (2) tohoto článku.

(5) Jakmile a pokud se kterékoli ze smluvních stran nepodaří podrobit se rozhodnutí podle odstavce (2) tohoto článku, druhá smluvní strana může omezit, odvolat nebo pozastavit kterákoli práva nebo výhody, která jsou udělena mocí této dohody smluvní straně, která nedostála závazku, nebo určenému leteckému podniku nebo určeným leteckým podnikům, které nedostály závazku.

Článek 18
Ukončení platnosti

(1) Kterákoli smluvní strana může kdykoli oznámit písemně diplomatickou cestou druhé smluvní straně své rozhodnutí ukončit platnost této dohody; takové oznámení bude zároveň zasláno Mezinárodní organizaci pro civilní letectví. Platnost Dohody v takovém případě skončí dvanáct (12) měsíců po datu doručení oznámení druhé smluvní straně, nebude-li před uplynutím tohoto období oznámení o ukončení vzato zpět na základě dohody mezi smluvními stranami.

(2) V případě, že chybí potvrzení o doručení druhé smluvní straně, bude oznámení považováno za doručené čtrnáct (14) dnů poté, kdy bylo doručeno Mezinárodní organizaci pro civilní letectví.

Článek 19
Soulad s mnohostrannými úmluvami

(1) Jestliže vstoupí v platnost obecná mnohostranná úmluva o mezinárodní letecké dopravě dotýkající se vztahů mezi oběma smluvními stranami, bude tato dohoda pozměněna tak, aby odpovídala ustanovením takové mnohostranné úmluvy v rozsahu, ve kterém byla tato ustanovení přijata oběma smluvními stranami.

(2) Konzultace podle článku (15) této dohody se mohou uskutečnit s cílem určit rozsah, ve kterém je tato dohoda dotčena ustanoveními mnohostranné úmluvy.

Článek 20
Registrace

Tato dohoda a jakékoli její následné změny budou registrovány příslušným leteckým úřadem Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Článek 21
Trvání, vstup v platnost

(1) Tato dohoda bude platit po dobu pěti (5) roků. V případě, že žádná ze smluvních stran neoznámí úmysl ukončit Dohodu dvanáct (12) měsíců před datem ukončení platnosti této pětileté (5) lhůty, její platnost bude prodloužena na neurčitou dobu.

(2) Obě smluvní strany si vzájemně oznámí výměnou diplomatických nót, že jejich příslušné podmínky pro vstup této dohody v platnost byly splněny. Tato dohoda vstoupí v platnost dnem doručení pozdějšího z těchto dvou oznámení.

(3) Tato dohoda bude předběžně prováděna ode dne podpisu.

Dáno v Praze dne 16. prosince 1997 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém, litevském a anglickém jazyce, přičemž všechny tři texty jsou stejné autentické. V případě rozdílnosti ve výkladu a použitelnosti bude rozhodující anglický text.

Za vládu
České republiky
Ing. Martin Říman v. r.
ministr dopravy a spojů
Za vládu
Litevské republiky
Algis Žvaliauskas v. r.
ministr dopravy

Příloha

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

E-shop

Normy mank přirozených úbytků, úhynu zvířat a ztrátného zásob - praktický návod

Normy mank přirozených úbytků, úhynu zvířat a ztrátného zásob - praktický návod

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

Připravili jsme pro vás praktickou příručku pro stanovení vlastních, ekonomicky zdůvodněných norem mank. Je vhodná pro jakékoliv firmy a organizace, které mají povinnost určit své vlastní normy mank. Dále je ...

Cena: 229 KčKOUPIT

Civilní právo procesní, Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční, 2. vydání

Civilní právo procesní, Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční, 2. vydání

Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhý díl učebnice civilního práva procesního obsahuje výklad řízení vykonávacího a insolvenčního. Vykonávací řízení je pojednáno nejprve obecně, včetně řízení s cizím prvkem, následně jsou vyloženy soudní ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Zákon o poštovních službách - Komentář

Zákon o poštovních službách - Komentář

Lukáš Buzek - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář zákona o poštovních službách čtenáře seznamuje s fungováním a provozováním poštovních služeb, poštovním tajemstvím, právy a povinnostmi provozovatele poštovních služeb, regulací cen, státní správou a regulací. Zároveň přibližuje podobu trhu, kde se pošta musí vyrovnávat s ...

Cena: 1 190 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.