Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 83/2003 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2003, částka 38, ze dne 30. 6. 2003

83

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 23. dubna 1998 byla v Bonnu podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o letecké dopravě.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 18 odstavce 1 dne 3. září 2000.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

DOHODA
mezi
vládou České republiky
a
vládou Spolkové republiky Německo o letecké dopravě

Vláda České republiky a vláda Spolkové republiky Německo,

jsouce stranami Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, otevřené k podpisu v Chicagu dne 7. prosince 1944, a

vedeny přáním sjednat Dohodu za účelem zřízení a provádění leteckých dopravních služeb mezi a za územími jejich států,

se dohodly takto:

Článek 1
Definice

(1) Pro účely této dohody, pokud z textu nevyplývá jinak:

(a)   výraz "Úmluva" znamená Úmluvu o mezinárodním civilním letectví, otevřenou k podpisu v Chicagu dne 7. prosince 1944, a zahrnuje jakoukoli přílohu přijatou podle článku 90 této Úmluvy a jakoukoli změnu příloh nebo Úmluvy podle jejích článků 90 a 94 za předpokladu, že takové přílohy a změny vstoupily v platnost nebo byly ratifikovány oběma stranami;
(b)   výraz "letecké úřady" znamená v případě České republiky Ministerstvo dopravy a spojů a v  případě Spolkové republiky Německo Spolkové ministerstvo dopravy; nebo v obou případech kteroukoli jinou osobu nebo orgán zmocněný k provádění funkcí vykonávaných uvedenými leteckými úřady;
(c)   výraz "určený letecký podnik" znamená kterýkoli letecký podnik, který jedna smluvní strana písemně určila druhé smluvní straně podle článku 3 této dohody jako letecký podnik oprávněný provozovat mezinárodní letecké dopravní služby na stanovených linkách v souladu s článkem 2 odstavcem (2) této dohody;
(d)   výraz "kapacita" znamená kapacitu letadla používaného v leteckých dopravních službách, násobenou počtem frekvencí prováděných tímto letadlem za dané letové období.

(2) Výrazy "území", "letecká dopravní služba", "mezinárodní letecká dopravní služba", "přistání pro potřeby nikoli obchodní" mají význam, který je pro ně stanoven v článcích 2 a 96 Úmluvy.

(3) Výraz "tarif" znamená cenu, která má být účtována za mezinárodní přepravu (tj. přepravu mezi místy na území dvou nebo více států) cestujících, zavazadel a zboží (s výjimkou poštovních zásilek), a zahrnuje:

(a)   jakýkoli průběžný tarif nebo peněžní obnos účtovaný za nabízenou a prodávanou mezinárodní přepravu, včetně průběžných tarifů sestavených pomocí jiných tarifů nebo přípočtových částek za přepravu na mezinárodních nebo vnitrostátních úsecích tvořících část mezinárodního úseku;
(b)   zprostředkovatelskou odměnu placenou leteckým podnikem za prodej letenek pro přepravu cestujících a jejich zavazadel nebo za obdobný prodej přepravy zboží; a
(c)   podmínky, upravující použitelnost tarifu nebo ceny za přepravu, nebo platbu zprostředkovatelské odměny.

Zahrnuje taktéž:

(d)   jakékoli podstatné výhody poskytované v souvislosti s přepravou;
(e)   jakýkoli tarif za přepravu na vnitrostátním úseku prodávaný pouze v souvislosti s mezinárodní přepravou, který neplatí výhradně pro vnitrostátní přepravu a který není dostupný za stejných podmínek všem mezinárodním leteckým dopravcům a uživatelům jejich leteckých dopravních služeb.

Článek 2
Přepravní práva

(1) Každá smluvní strana poskytuje druhé smluvní straně práva za účelem provozování mezinárodních leteckých dopravních služeb určenými leteckými podniky:

(a)   létat bez přistání přes území svého státu;
(b)   přistávat na území svého státu pro potřeby nikoli obchodní;
(c)   přistávat pro obchodní potřeby na území svého státu ve vyjmenovaných místech na stanovených linkách podle odstavce (2) tohoto článku za účelem nakládky a vykládky cestujících, zavazadel, zboží a poštovních zásilek.

(2) Linky, na kterých budou určené letecké podniky smluvních stran oprávněny provozovat mezinárodní letecké dopravní služby, budou stanoveny leteckými úřady obou smluvních stran v Seznamu linek.

(3) V odstavci (1) tohoto článku nemůže být nic považováno za udělení práva kterémukoli určenému leteckému podniku jedné smluvní strany nakládat na území státu druhé smluvní strany cestující, zavazadla, zboží a poštovní zásilky za úplatu nebo nájemné a určené pro jiné místo na území státu této druhé smluvní strany (kabotáž).

(4) Poskytnutí přepravních práv podle odstavce (1) tohoto článku nezahrnuje poskytnutí práva přepravovat cestující, zavazadla, zboží a poštovní zásilky mezi místy na území státu smluvní strany, poskytující práva a místy na území třetího státu nebo v opačném směru (pátá svoboda). Přepravní práva páté svobody budou poskytnuta pouze na základě zvláštní dohody mezi leteckými úřady obou smluvních stran.

Článek 3
Určení a provozní oprávnění

(1) Mezinárodní letecké dopravní služby na stanovených linkách podle článku 2 odstavce (2) této dohody mohou být kdykoli zahájeny za předpokladu, že:

(a)   smluvní strana, které byla poskytnuta práva stanovená v článku 2 odstavci (1) této dohody, určila písemným oznámením jeden nebo několik leteckých podniků, a
(b)   smluvní strana poskytující tato práva oprávnila určený letecký podnik nebo letecké podniky k zahájení provozu leteckých dopravních služeb.

(2) Smluvní strana, která poskytla tato práva, udělí bez prodlení podle ustanovení odstavců (3) a (4) tohoto článku a podle článku 9 této dohody uvedené oprávnění pro provoz mezinárodních leteckých dopravních služeb.

(3) Kterákoli smluvní strana může požadovat, aby letecký podnik určený druhou smluvní stranou prokázal, že je schopen plnit podmínky stanovené zákony a právními předpisy státu první smluvní strany, upravujícími provozování mezinárodní letecké dopravy.

(4) Každá smluvní strana bude mít právo odmítnout přijmout určení leteckého podniku a odmítnout udělit provozní oprávnění zmíněné v odstavci (2) tohoto článku, nebo uložit takové podmínky, které považuje za nezbytné pro výkon práv stanovených v článku 2 této dohody, kdykoli smluvní strana nemá důkaz, že převážná část vlastnictví tohoto leteckého podniku a jeho skutečná kontrola náleží občanům státu druhé smluvní strany nebo jí samé. Česká republika bere v úvahu, že vzhledem k členství Spolkové republiky Německo v Evropské unii zůstávají nedotčeny právní závazky Spolkové republiky Německo ve vztahu k Evropské unii.

(5) Každá smluvní strana má právo nahradit určený letecký podnik za jiný letecký podnik v souladu s ustanoveními ve zmíněných odstavcích (1) a (4) tohoto článku. Nově určený letecký podnik bude mít stejná práva a povinnosti jako měl letecký podnik, jenž nahrazuje.

Článek 4
Zrušení nebo omezení provozního oprávnění

Každá smluvní strana bude mít právo zrušit nebo uložením podmínek omezit využívání provozního oprávnění uděleného podle článku 3 odstavce (2) této dohody v případě, že určený letecký podnik nepostupuje v souladu se zákony a právními předpisy státu smluvní strany, která provozní oprávnění udělila, nebo neplní podmínky této dohody, nebo neplní závazky z ní vyplývající. Zrušení nebo omezení budou předcházet konzultace podle článku 15 této dohody, pokud nebude nezbytné provést okamžité pozastavení provozu nebo zavést podmínky k zabránění dalšího porušování zákonů a právních předpisů.

Článek 5
Nerozlišování ve věci poplatků

Poplatky za použití letišť a jiných leteckých zařízení stanovené na území státu jedné smluvní strany pro letadlo kteréhokoli určeného leteckého podniku druhé smluvní strany nebudou vyšší než poplatky stanovené pro letadlo národního leteckého podniku první smluvní strany provozujícího podobné mezinárodní letecké dopravní služby.

Článek 6
Osvobození od celních a jiných poplatků

(1) Letadlo provozované kterýmkoli určeným leteckým podnikem jedné smluvní strany při vstupu, výstupu nebo přeletu přes území státu druhé smluvní strany a také pohonné hmoty, mazadla, náhradní díly, obvyklé vybavení letadla a zásoby na palubě tohoto letadla budou osvobozeny od cla a jiných poplatků ukládaných při dovozu, vývozu nebo průvozu zboží. Osvobození se bude taktéž vztahovat na zboží na palubě letadla spotřebované během letu přes území státu druhé smluvní strany.

(2) Pohonné hmoty, mazadla, náhradní díly, obvyklé vybavení letadla a zásoby letadla dočasně dovezené na území státu kterékoli smluvní strany mohou být okamžitě nebo po skladování použity, nebo jinak převzety na palubu letadla určeného leteckého podniku druhé smluvní strany, nebo jakkoli znovu vyvezeny z území státu dané smluvní strany, a budou osvobozeny od cla a jiných poplatků zmíněných v odstavci (1) tohoto článku. Náborový materiál nesoucí znaky určeného leteckého podniku a bezplatně rozšiřovaný, stejně tak dopravní doklady určeného leteckého dopravce budou při dovozu na území státu druhé smluvní strany také osvobozeny od cla a jiných poplatků zmiňovaných v odstavci (1) tohoto článku.

(3) Pohonné hmoty a mazadla naložená na palubu letadla kteréhokoli určeného leteckého podniku jedné smluvní strany na území státu druhé smluvní strany a použitá pro mezinárodní leteckou dopravní službu budou osvobozena od cla a jiných poplatků zmiňovaných v odstavci (1) tohoto článku, jakož i od jiných zvláštních spotřebních poplatků.

(4) Každá smluvní strana může nechat zboží zmíněné v odstavcích (1) a (3) tohoto článku pod celním dohledem.

(5) Tam, kde nejsou ukládány celní a jiné poplatky na zboží zmíněné v odstavcích (1) a (3) tohoto článku, nebude dovoz, vývoz nebo průvoz těchto položek zboží podléhat jakýmkoli hospodářským zákazům nebo omezením, které by jinak mohly být uplatňovány.

(6) Každá smluvní strana poskytne na základě reciprocity úlevu od placení daně z obratu (daně z přidané hodnoty) u zboží a služeb dodávaných kterémukoli leteckému podniku určenému druhou smluvní stranou, používaných pro účely provozu mezinárodních leteckých dopravních služeb. Tato daňová úleva může být formou osvobození nebo refundace.

Článek 7
Převod finančních výnosů

Určené letecké podniky smluvních stran budou mít právo přepočítat a převést do svých ústředí přebytek příjmů nad místními výdaji získaný na území státu druhé smluvní strany. Převod bude uskutečněn podle tržního devizového kurzu platného v den uskutečnění převodu. Skutečný převod nebude podléhat jakýmkoli poplatkům s výjimkou obvyklých poplatků vybíraných bankami za služby při těchto transakcích.

Článek 8
Zásady provozu leteckých služeb

(1) Letecké podniky obou smluvních stran budou mít spravedlivou a stejnou možnost provozovat letecké dopravní služby na stanovených linkách podle článku 2 odstavce (2) této dohody.

(2) Při provozování mezinárodních leteckých dopravních služeb na stanovených linkách podle článku 2 odstavce (2) této dohody bude kterýkoli určený letecký podnik jedné smluvní strany brát v úvahu zájmy kteréhokoli určeného leteckého podniku druhé smluvní strany tak, aby nezasáhl nevhodným způsobem do leteckých dopravních služeb, které tento podnik druhé strany poskytuje na týchž linkách, at již na celých linkách nebo na jejích úsecích.

(3) Přednostním cílem mezinárodních leteckých dopravních služeb na linkách stanovených podle článku 2 odstavce (2) této dohody bude poskytnutí přiměřené kapacity odpovídající předvídané přepravní poptávce pocházející z území nebo na území státu smluvní strany, která určila letecké podniky. Právo těchto leteckých podniků provozovat leteckou přepravu mezi místy na linkách stanovených podle článku 2 odstavce (2) této dohody, která se nacházejí na území státu druhé smluvní strany, a místy na území třetích států bude vykonáváno v zájmu spořádaného rozvoje mezinárodní letecké dopravy takovým způsobem, že kapacita bude v souladu:

(a)   s dopravními požadavky na území a z území státu smluvní strany, která určila letecké podniky;
(b)   s dopravními požadavky oblastí, jimiž letecké dopravní služby procházejí po přihlédnutí k provozovaným místním a oblastním leteckým dopravním službám;
(c)   s požadavky na hospodárnost provozu průletových linek leteckých podniků.

(4) Při zajišťování spravedlivé a stejné možnosti každého určeného leteckého podniku budou počty frekvencí leteckých dopravních služeb, typy používaných letadel se zřetelem na kapacitu a taktéž letové řády podléhat schválení leteckých úřadů smluvních stran.

(5) Letecké úřady smluvních stran budou v nutných případech usilovat, aby bylo dosaženo uspokojivého uspořádání přepravních kapacit a počtu frekvencí.

Článek 9
Poskytování provozních informací a statistik

(1) Každý určený letecký podnik předloží leteckému úřadu druhé smluvní strany nejméně čtyřicet pět (45) dnů před započetím leteckých dopravních služeb na stanovených linkách podle článku 2 odstavce (2) této dohody a před započetím každého letového provozního období svůj program leteckých dopravních služeb, typy používaných letadel a letový řád. Krátkodobé změny musí být hlášeny okamžitě.

(2) Letecký úřad jedné smluvní strany poskytne na požádání leteckého úřadu druhé smluvní strany periodické nebo jiné statistické údaje určených leteckých podniků, které mohou být rozumně vyžadovány za účelem posouzení kapacit poskytovaných kterýmkoli určeným leteckým dopravcem první smluvní strany na stanovených linkách podle článku 2 odstavce (2) této dohody. Tyto údaje budou obsahovat všechny informace potřebné pro vymezení objemů uskutečněné přepravy podle místa původu a místa určení těchto přeprav.

Článek 10
Tarify

(1) Tarify stanovené určeným leteckým podnikem pro cestující na stanovených linkách podle článku 2 odstavce (2) této dohody mohou být zamítnuty leteckými úřady obou smluvních stran.

(2) Určené letecké podniky budou při stanovení tarifů přihlížet k provozním nákladům, přiměřenému zisku, převládajícím podmínkám soutěže a tržním podmínkám a také k zájmům uživatelů. Příslušné letecké úřady neschválí tarif pouze v případech, jestliže nebyla dodržena tato měřítka.

(3) Tarify budou předloženy určenými leteckými podniky nejméně sedm dnů (7) před navrhovaným dnem jejich účinnosti u leteckých úřadů obou smluvních stran.

(4) V případě zamítnutí předloženého tarifu bude letecký úřad smluvní strany neprodleně informovat dotyčný letecký podnik. V případě zamítnutí ze strany leteckých úřadů obou smluvních stran nebude tento tarif platný. Doposud používaný tarif, který měl být nahrazen novým tarifem, bude platit nadále. V případě, že nesouhlas leteckých úřadů obou smluvních stran nebude oznámen leteckému podniku do konce sedmidenní lhůty zmíněné v odstavci (3) tohoto článku, bude nový tarif považován za schválený.

Článek 11
Obchodní činnost

(1) Každá smluvní strana udělí na základě reciprocity kterémukoli určenému leteckému podniku druhé smluvní strany právo udržovat na území svého státu kanceláře a administrativní, obchodní a technický personál, který je potřebný pro činnost určeného leteckého dopravce.

(2) Zřízení kanceláří a zaměstnání personálu uvedeného v odstavci (1) tohoto článku bude podléhat zákonům a právním předpisům státu druhé smluvní strany, jakož i vnitrostátním právním předpisům vztahujícím se k povolení vstupu a pobytu cizinců na území státu druhé smluvní strany. Personál zaměstnaný v kancelářích zmíněný v odstavci (1) tohoto článku obdrží povolení k zaměstnání na základě žádosti nezávisle na situaci a vývoji na trhu práce.

(3) Pozemní letecké odbavování se řídí vnitrostátními předpisy.

(4) Každá smluvní strana udělí kterémukoli určenému leteckému podniku druhé smluvní strany právo prodávat na území svého státu letecké dopravní služby kterémukoli uživateli v místní měně nebo v jakékoli volné směnitelné měně buď přímo ve svých vlastních prodejních kancelářích nebo prostřednictvím zprostředkovatelů.

Článek 12
Ochrana bezpečnosti letectví

(1) Smluvní strany si navzájem znovu potvrzují svůj závazek v souladu se svými právy a povinnostmi podle mezinárodního práva chránit bezpečnost civilního letectví před nezákonnými činy. Smluvní strany budou zejména jednat v souladu s ustanoveními Úmluvy o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla, podepsané v Tokiu dne 14. září 1963, Úmluvy o potlačení protiprávního zmocnění se letadel, podepsané v Haagu dne 16. prosince 1970, Úmluvy o potlačení protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví, podepsané v Montrealu dne 23. září 1971, a Protokolu o potlačení protiprávních činů násilí na letištích sloužících mezinárodnímu civilnímu letectví, podepsaného v Montrealu dne 24. února 1988, a jakýmikoli jinými mnohostrannými smlouvami upravujícími ochranu civilního letectví, které jsou závazné pro obě smluvní strany.

(2) Smluvní strany si na požádání vzájemně poskytnou veškerou nutnou pomoc k zabránění činům nezákonného zmocnění se civilních letadel a jiných nezákonných činů proti bezpečnosti těchto letadel, jejich cestujících a posádek, letišť a leteckých navigačních zařízení a jakémukoli jinému ohrožení bezpečnosti civilního letectví.

(3) Dojde-li ke spáchání činu nebo hrozbě spáchání činu nezákonného zmocnění se civilního letadla nebo jiného nezákonného činu proti bezpečnosti takového letadla, jeho cestujících a posádky, letišť nebo navigačních zařízení, pomohou si smluvní strany ve vzájemných konzultacích usnadňováním komunikačních styků a jinými příslušnými opatřeními umožňujícími ukončit takové činy nebo hrozby tak rychle, jak se to dá provést při co nejmenším ohrožení života.

(4) Každá smluvní strana přijme opatření, která považuje za praktická, aby letadlo, které je na zemi na území jejího státu ohroženo činem nezákonného zmocnění nebo jiným nezákonným činem proti bezpečnosti letadla, bylo na zemi zadrženo, pokud není jeho odlet vynucen z důvodu vyššího zájmu ochránit životy jeho posádky a cestujících. Taková opatření budou přijata na základě vzájemné konzultace kdykoli se to bude jevit jako praktické.

(5) Smluvní strany budou ve svých vzájemných vztazích jednat v souladu s ustanoveními o ochraně civilního letectví stanovenými Mezinárodní organizací pro civilní letectví a označovanými jako Přílohy k Úmluvě v rozsahu, ve kterém jsou tato bezpečnostní opatření použitelná vůči smluvním stranám; budou vyžadovat, aby provozovatelé letadel jejich registrace, kteří mají hlavní místo obchodní činnosti nebo stálé sídlo na území jejich států, a provozovatelé letišť na území jejich států jednali v souladu s takovými ustanoveními o ochraně civilního letectví.

(6) Každá strana souhlasí s tím, že může být požadováno, aby její provozovatelé letadel dodržovali ustanovení o ochraně civilního letectví uvedená výše v odstavci (5) vyžadovaná druhou smluvní stranou pro vstup, výstup a pobyt na území státu této druhé smluvní strany. Každá smluvní strana zajistí, že na území jejího státu budou účinně uplatňována opatření k ochraně letadel a kontrole cestujících, posádek, příručních zavazadel a bude prováděna odpovídající bezpečnostní kontrola zapsaných zavazadel, zboží a palubních zásob před a v průběhu nastupování a nakládání.

(7) Pokud se jedna smluvní strana odchýlí od ustanovení tohoto článku na ochranu civilního letectví, může letecký úřad druhé smluvní strany požádat o okamžité konzultace s leteckým úřadem této smluvní strany. Nedosažení uspokojivé dohody do jednoho (1) měsíce ode dne podání takové žádosti bude důvodem k odnětí, zrušení, pozastavení nebo uložení podmínek k provoznímu oprávnění leteckého podniku nebo leteckých podniků této smluvní strany. Bude-li to vyžadovat vážná naléhavá situace, může kterákoli smluvní strana provést prozatímní opatření před uplynutím měsíční lhůty.

Článek 13
Přistěhovalectví a kontrola cestovních dokladů

(1) Na žádost kterékoli smluvní strany povolí druhá smluvní strana leteckým podnikům vykonávajícím letecká přepravní práva v obou státech provádět opatření, která zabezpečí, že budou přepravováni pouze cestující s cestovními doklady požadovanými pro vstup nebo tranzit státem, který o to požádá.

(2) Každá smluvní strana přijme k prověření osobu, která byla vrácena z místa výstupu na území státu druhé smluvní strany poté, co byla shledána osobou nepřijatelnou, pokud předtím tato osoba pobývala na území jejího státu před nástupem do letadla jinak než v přímém tranzitu. Smluvní strana nebude vracet takovou osobu do státu, v němž předtím byla shledána jako nepřijatelná.

(3) Tato ustanovení nemají za cíl bránit příslušným státním orgánům v dalším prověření vrácené nepřijatelné osoby, aby byla zjištěna případná přijatelnost nebo byla učiněna opatření pro její přemístění, přestěhování nebo deportaci do státu, jehož je státním příslušníkem, nebo tam, kde je jinak přijatelná. Jestliže osoba, která byla shledána nepřijatelnou, ztratila nebo zničila své cestovní doklady, přijme smluvní strana náhradou doklad potvrzující okolnosti nástupu do letadla a příletu, vydaný příslušnými státními orgány smluvní strany státu, ve kterém byla osoba shledána nepřijatelnou.

Článek 14
Výměna názorů

Letecké úřady smluvních stran, kdykoli to budou považovat za nutné, si budou vyměňovat názory za účelem úzké spolupráce a shody ve všech otázkách týkajících se provádění této dohody.

Článek 15
Konzultace

Každá smluvní strana může kdykoli požádat o konzultace za účelem projednávání změn v této dohodě nebo v Seznamu linek nebo otázek týkajících se výkladu. Totéž se týká konzultací ve věcech provádění této dohody kdykoli smluvní strana usoudí, že výměna názorů ve smyslu článku 14 této dohody nepřinesla uspokojivé výsledky. Tyto konzultace budou zahájeny ve lhůtě po uplynutí dvou měsíců (2) ode dne, kdy bude taková žádost přijata druhou smluvní stranou.

Článek 16
Řešení sporů

(1) Jakákoli neshoda týkající se výkladu nebo provádění této dohody, která nemůže být vyřešena podle článků 14 a 15 této dohody, bude na základě žádosti kterékoli smluvní strany předložena rozhodčímu soudu.

(2) Tento rozhodčí soud bude ustaven případ od případu následovně: každá smluvní strana jmenuje jednoho člena a tito dva členové se poté dohodnou na státním příslušníkovi třetího státu jako předsedovi, který bude jmenován vládami smluvních stran. Členové budou jmenováni do dvou měsíců a předseda do tří měsíců ode dne, ke kterému kterákoli smluvní strana informovala druhou smluvní stranu o svém záměru předložit neshodu rozhodčímu soudu.

(3) Nebudou-li lhůty stanovené v odstavci (4) tohoto článku dodrženy, může kterákoli smluvní strana, nebude-li jakékoli jiné příslušné ujednání, požádat prezidenta Rady Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), aby učinil nezbytná jmenování. Je-li prezident občanem státu některé ze smluvních stran nebo cokoli mu jinak brání ve vykonání tohoto úkolu, učiní nezbytná jmenování viceprezident, který ho zastupuje.

(4) Rozhodčí soud rozhodne většinou hlasů. Rozhodnutí budou závazná pro smluvní strany. Každá smluvní strana hradí náklady na svého člena stejně tak jako náklady na své zastoupení při rozhodčím řízení; náklady na předsedu a jakékoli jiné náklady ponesou smluvní strany stejnými díly. Ve všech ostatních záležitostech si rozhodčí soud stanoví svůj vlastní postup.

Článek 17
Mnohostranné úmluvy

V případe, že všeobecná mnohostranná úmluva o civilním letectví vztahující se k mezinárodním leteckým dopravním službám a ovlivňující vztahy mezi dvěma smluvními stranami vstoupí v platnost, bude tato dohoda doplněna tak, pokud to bude nezbytné, aby odpovídala ustanovením této mnohostranné úmluvy, pokud byla její ustanovení přijata oběma smluvními stranami.

Článek 18
Vstup v platnost a doba trvání

(1) Tato dohoda vstoupí v platnost jeden (1) měsíc ode dne, kdy si smluvní strany navzájem písemně oznámí diplomatickou cestou, že ústavně předepsané formality pro vstup této dohody v platnost byly v jejich státech splněny. Den přijetí pozdějšího z těchto dvou oznámení je datem, od kterého tato dohoda vstupuje v platnost.

(2) Tato dohoda se sjednává na dobu neurčitou.

Článek 19
Ukončení platnosti

Každá smluvní strana může kdykoli oznámit písemně druhé smluvní straně své rozhodnutí ukončit platnost této dohody; takové rozhodnutí bude současně oznámeno Mezinárodní organizaci pro civilní letectví. V takovém případě platnost této dohody skončí dvanáct (12) měsíců po dni přijetí oznámení druhou smluvní stranou, nebude-li před uplynutím tohoto období oznámení o ukončení platnosti vzato zpět na základě dohody. V případě, že chybí potvrzení o přijetí druhou stranou, bude považováno oznámení za přijaté čtrnáct (14) dnů poté, kdy bylo přijato Mezinárodní organizací pro civilní letectví.

Dáno v Bonnu dne 23. dubna 1998 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, německém a anglickém. Všechny texty jsou stejně autentické. V případě rozdílného výkladu bude rozhodující anglický text.  

Za vládu
České republiky
prof. Ing. Petr Moos, CSc. v. r.
ministr dopravy a spojů
Za vládu
Spolkové republiky Německo
Matthias Wissmann v. r.
spolkový ministr dopravy

E-shop

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2022

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2022

Wolters Kluwer, a. s.

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2022. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Majetek státu v teorii a praxi

Majetek státu v teorii a praxi

Petr Havlan, Dagmar Sochorová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha uceleně zpracovává právní problematiku majetku státu. Reaguje na četné a mnohdy zásadní změny v právní úpravě hospodaření a nakládání se státním majetkem a v právních úpravách souvisejících, na vývoj aplikační praxe v dané oblasti (včetně příslušné judikatury) a na její ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Zaměstnávání cizinců v České republice, 2. vydání

Zaměstnávání cizinců v České republice, 2. vydání

Jakub Tomšej a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Zaměstnávání cizinců vyvolává řadu právních otázek. Odpovědi nabízí předkládaná publikace, v jejímž autorském kolektivu jsou přední odborníci z Právnické fakulty Univerzity Karlovy i advokáti specializovaní na tuto problematiku. Kniha detailně zkoumá problematiku pobytu a ...

Cena: 415 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.