Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 70/2003 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2003, částka 32, ze dne 12. 6. 2003

70

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. prosince 2000 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo a školské spolupráci.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 9 odst. 1 dne 24. února 2003.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

Dohoda
mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo
o školské spolupráci

Vláda České republiky a vláda Spolkové republiky Německo,

usilujíce o upevnění vztahů mezi oběma státy a o prohloubení vzájemného porozumění,

vedeny přáním významně přispět lepší znalostí německého jazyka a kultury v českém národě k dalšímu upevňování kulturních vztahů mezi oběma státy,

přesvědčeny, že zavedení specifických forem výuky německého jazyka ve vybraných českých školách významně přispěje k prohloubení kulturních vztahů mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo, k rozsáhlé podpoře výuky německého jazyka a k vzájemnému poznávání dějin a kultury,

s úmyslem prohloubit školskou spolupráci dohodnutou ve Smlouvě mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spolkovou republikou Německo o dobrém sousedství a přátelské spolupráci ze dne 27. února 1992

a s ohledem na Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o kulturní spolupráci ze dne 30. září 1999

se dohodly takto:

Článek 1

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o školské spolupráci (dále jen "Dohoda o školské spolupráci") upravuje školskou spolupráci mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo se zřetelem ke školám v České republice, na kterých mohou žáci získat vysvědčení o vykonání německých zkoušek.

Článek 2

Příslušný orgán České republiky zřizuje po dohodě s vládou Spolkové republiky Německo na vybraných gymnáziích v České republice

a)   třídy se specifickými formami rozšířené výuky německého jazyka (dále jen "třídy s programem "Německý jazykový diplom II" ") s cílem umožnit žákům získat Druhý stupeň Německého jazykového diplomu (dále jen "Jazykový diplom II") Stálé konference ministrů školství zemí Spolkové republiky Německo (dále jen "Konference ministrů školství"). Jazykový diplom II platí jako doklad, kterým se prokazují znalosti německého jazyka nezbytné ke studiu na vysoké škole ve Spolkové republice Německo,
b)   třídy se specifickými formami rozšířené výuky německého jazyka a výukou dalších vybraných předmětů v německém jazyce (dále jen "dvojjazyčné sekce") s cílem zprostředkovat žákům těchto sekcí vedle znalostí německého jazyka také potřebné znalosti v dalších vybraných předmětech vyučovaných v německém jazyce, jež jim umožní získat německé maturitní vysvědčení, a tím i všeobecnou způsobilost ke studiu na německých vysokých školách.

Článek 3

(1) Příslušný orgán České republiky vytváří prostorové a organizační předpoklady pro úspěšnou výuku německého jazyka a výuku dalších vybraných předmětů v německém jazyce ve školách uvedených v článku 2.

(2) Příslušný orgán České republiky zajišťuje prostřednictvím příslušné školy nebo jiného příslušného zaměstnavatele zaměstnání potřebných českých a německých učitelů. Na školách s dvojjazyčnou sekcí jmenuje ředitel příslušné školy jednoho německého učitele jako zástupce ředitele pro tuto sekci (dále jen "vedoucí dvojjazyčné sekce").

(3) Příslušný orgán České republiky zajistí, aby výuka německého jazyka a výuka dalších vybraných předmětů v německém jazyce, které mají vést k získání Jazykového diplomu II, nebo k získání všeobecné způsobilosti ke studiu na německých vysokých školách, byla organizována školskými orgány České republiky podle německých osnov platných pro toto vzdělávání.

(4) Žáci dvojjazyčných sekcí konají na závěr studia maturitní zkoušku, po jejímž úspěšném vykonání získávají vysvědčení o všeobecné způsobilosti ke studiu na německých vysokých školách a české maturitní vysvědčení opravňující k tomu, aby se ucházeli o přijetí na vysoké školy nebo vyšší odborné školy v České republice.

Článek 4

(1) Vláda Spolkové republiky Německo prohlašuje, že je připravena v rámci svých možností podporovat školy uvedené v článku 2 této Dohody o školské spolupráci. Za tímto účelem zprostředkuje a vyšle učitele, navrhne vedoucí(ho) dvojjazyčné sekce a jmenuje pověřence pro konání zkoušek.

(2) Pedagogická podpora poskytovaná německou stranou se může dále týkat:

a)   pedagogické poradenské činnosti,
b)   poskytování učebnic a výukového materiálu, jakož i spolupráce při vývoji a tvorbě učebnic,
c)   účasti českých učitelů v kursech dalšího vzdělávání,
d)   využívání možností, které nabízejí rozhlas a televize pro znalost a šíření německého jazyka,
e)   zahrnutí žáků škol uvedených v článku 2 této Dohody o školské spolupráci do výměnných pobytů českých a německých žáků.

Článek 5

(1) Podrobnosti týkající se zprostředkovávání a vysílání německých učitelů k působení na školy v České republice jsou upraveny zvláštní dohodou.

(2) Doplňující ustanovení týkající se pracovních podmínek a vzájemných kompetencí německých učitelů zprostředkovaných k působení na školách s dvojjazyčnou sekcí, včetně vedoucího dvojjazyčné sekce, jsou upraveny přílohou, která je nedílnou součástí této Dohody.  Pro postavení německých učitelů platí ustanovení Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o kulturní spolupráci ze dne 30. září 1999.

Článek 6

(1) Třídy škol podle článku 2 této Dohody mohou navštěvovat i němečtí státní příslušníci a žáci z třetích států, pokud splní podmínky pro přijetí.

(2) O přijetí těchto žáků rozhoduje ředitel školy na základě vyjádření příslušného vedoucího dvojjazyčné sekce.

Článek 7

(1) Dvojjazyčná sekce zahrnuje šest (osm) po sobě jdoucích ročníků. Vyučovacími jazyky jsou jazyk český a jazyk německý. V prvních dvou (čtyřech) ročnících, kdy žáci dokončují povinnou školní docházku, je vyučovacím jazykem jazyk český. Od třetího (pátého) ročníku přistupuje jako druhý vyučovací jazyk jazyk německý.

(2) Rozsah výuky německého jazyka a výuky vybraných předmětů vyučovaných v německém jazyce v jednotlivých ročnících se stanoví v učebních plánech.

(3) Výuka vybraných předmětů vyučovaných v německém jazyce zahrnuje nejméně matematiku, dva přírodovědné předměty (fyziku, chemii, biologii) a dějepis s výjimkou českých dějin vyučovaných v českém jazyce.

(4) Celkový počet týdenních vyučovacích hodin sestávající z části vyučování vedeného v českém jazyce a z části vyučování vedeného v německém jazyce se pro jednotlivé ročníky stanovují dohodou mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Konferencí ministrů školství (dále jen "příslušné orgány").

(5) Pro předměty vyučované v německém jazyce platí na základě dohody příslušných orgánů stanovené a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky schválené německé osnovy a směrnice. V posledních dvou ročnících se uskutečňuje vyučování těchto předmětů podle obsahů učiva a pracovních metod, které jsou platné pro poslední ročníky gymnaziálního vzdělávání ve Spolkové republice Německo a které byly dohodnuty s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Článek 8

(1) Pro zkoušku k získání Jazykového diplomu II a pro zkoušku k získání všeobecné způsobilosti ke studiu na německých vysokých školách platí zkušební řády Konference ministrů školství vždy v platném znění. V předmětu Český jazyk a literatura a předmětech vyučovaných v českém jazyce konají žáci maturitní zkoušku podle platných právních předpisů České republiky.

(2) Zkoušky k získání Jazykového diplomu II se konají ve škole za předsednictví německého učitele pověřeného centrálním výborem pro německý jazykový diplom Konference ministrů školství.

(3) Při zkoušce k získání všeobecné způsobilosti ke studiu na německých vysokých školách je předsedou zkoušky pověřenec Konference ministrů školství. Členem zkušební komise je také zástupce jmenovaný příslušným orgánem české smluvní strany.

(4) Při maturitní zkoušce v předmětu Český jazyk a literatura a předmětech vyučovaných v českém jazyce je předsedou zkušební komise pověřenec Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

(5) Při zkoušce k získání všeobecné způsobilosti ke studiu na německých vysokých školách zaujímá povinný předmět Český jazyk a literatura postavení mateřského jazyka ve smyslu ustanovení Zkušebního řádu.

Článek 9

(1) Tato Dohoda o školské spolupráci vstoupí v platnost dnem, kdy budou obě vlády navzájem notifikovat, že potřebné vnitrostátní požadavky pro vstup v platnost jsou splněny. Rozhodující je den doručení poslední notifikace.

(2) Tato Dohoda se uzavírá na dobu deseti let. Prodlužuje se automaticky vždy o dalších pět let, pokud ji jedna z obou vlád diplomatickou cestou písemně nevypoví nejpozději dva roky před uplynutím doby její platnosti.

(3) V případě vypovězení této Dohody o školské spolupráci se ukončí opatření sjednaná v této Dohodě o školské spolupráci na konci toho školního roku, ve kterém Dohoda pozbude platnosti.

Dáno v Praze dne 20. prosince 2000 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a jazyce německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.  

Za vládu České republiky 
Mgr. Eduard Zeman v. r. 
ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Za vládu Spolkové republiky Německo
Hagen von der Wenge Graf Lambsdorff v. r. 
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec

 Příloha
k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o školské spolupráci

Cílem této přílohy je zajištění úzké spolupráce mezi českými školami s dvojjazyčnými sekcemi a německými učiteli vysílanými k působení na tyto školy na základě doplňujících ustanovení týkajících se pracovních podmínek a vzájemných kompetencí.

A. Všeobecná ustanovení

1. Před uzavřením pracovní smlouvy s novým německým učitelem se zasílají podklady vedoucímu dvojjazyčné sekce na příslušné škole, jenž po posouzení odborné a pedagogické způsobilosti navrhne řediteli školy přijetí do zaměstnání. Předpokladem pro uzavření pracovní smlouvy s učiteli, kteří jsou ve služebním poměru ve Spolkové republice Německo, je uvolnění dotyčného učitele jeho německým zaměstnavatelem.

2. V případě závažných odborných výhrad vyzve vedoucí dvojjazyčné sekce po odsouhlasení ředitelem školy dotyčného učitele k nápravě zjištěných nedostatků, k nimž byly výhrady. Pokud vážné výhrady, na nichž se shodli vedoucí dvojjazyčné sekce s ředitelem školy, trvají, může německá strana předčasně odvolat uvolnění učitele ze služebního poměru té které země Spolkové republiky Německo. Předčasné ukončení uvolnění vedoucího dvojjazyčné sekce je možné pouze ve shodě mezi Ministerstvem zahraničních věcí Spolkové republiky Německo a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Po dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky musí Ministerstvo zahraničních věcí Spolkové republiky Německo nejprve vedoucího dvojjazyčné sekce vyzvat, aby chování, jež je mu vytýkáno, změnil.

3. Při předčasném odchodu učitele bude Spolkový úřad pro správu-Ústředna pro školství v zahraničí usilovat v rámci možností o zprostředkování nového učitele.

4. Němečtí učitelé mohou být při vyučování navštěvováni zástupci odpovědných českých školských orgánů, vedoucím dvojjazyčné sekce, zástupci Spolkového úřadu pro správu-Ústředny pro školství v zahraničí a pověřencem Konference ministrů školství.

5. V případě služebních záležitostí jsou jak vedoucí dvojjazyčné sekce, tak němečtí učitelé povinni dodržovat příslušný úřední postup.

B. Vedoucí dvojjazyčné sekce

1. Ministerstvo zahraničních věcí Spolkové republiky Německo navrhne Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky jako vedoucího dvojjazyčné sekce kvalifikovaného pedagoga na období nejvýše 8 let.

2. Vedoucí dvojjazyčné sekce je po řediteli školy nadřízeným německých učitelů. Pedagogické pokyny uděluje v dohodě s ředitelem školy. K tomu je nezbytná úzká spolupráce mezi ředitelem školy a vedoucím dvojjazyčné sekce, stejně jako stálé vzájemné konzultování všech otázek týkajících se dvojjazyčné sekce.

C. Úkoly a kompetence vedoucího dvojjazyčné sekce

1. Cíle a obsahy vyučování

a)  

Vedoucímu dvojjazyčné sekce přísluší odborná a metodicko-didaktická koordinace výuky v německém jazyce a s ní spojených úkolů. Vedoucí dvojjazyčné sekce zabezpečuje nezbytný soulad mezi německou jazykovou sekcí a celou školou.

b)   Vedoucí dvojjazyčné sekce při práci s osnovami a při kontrole dodržování osnov předmětů vyučovaných v německém jazyce dbá na plnění vzdělávacích cílů německých osnov a na dodržování předpisů České republiky.
c)   Schválení osnov pro vzdělávací cykly, které vedou k získání německých vysvědčení o ukončení studia, zajišťuje u příslušných německých úřadů vedoucí dvojjazyčné sekce.
d)   Při zkouškách z německého jazyka a z předmětů konaných v německém jazyce přebírá vedoucí dvojjazyčné sekce úkoly, jež mu přísluší v rámci platného maturitního zkušebního řádu.

2. Učitelé

a)   Vedoucí dvojjazyčné sekce navštěvuje pravidelně německé učitele při vyučování, v každém případě pak během prvního služebního roku a před případným prodloužením pracovního poměru. Vedoucí dvojjazyčné sekce vypracovává záznam o práci učitele v hodině, který předkládá řediteli školy na vědomí. Ředitel školy předloží záznam o práci učitele v hodině Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na vědomí před rozhodnutím o prodloužení pracovního poměru.
b)   O případném uvolnění německých učitelů z vyučování rozhoduje ředitel školy po předchozím vyjádření vedoucího dvojjazyčné sekce.

3. Organizace školy

a)   Vedoucí dvojjazyčné sekce zajišťuje po dohodě s ředitelem školy vyučování v německém jazyce po odborné a organizační stránce.
b)   Vedoucí dvojjazyčné sekce je zodpovědný za komunikaci s příslušnými německými úřady (zastupitelský úřad, Spolkový úřad pro správu-Ústředna pro školství v zahraničí, Konference ministrů školství).
c)   Vedoucí dvojjazyčné sekce společně s ředitelem školy zastupuje dvojjazyčnou sekci vůči žákům, rodičům a veřejnosti.

E-shop

Účetnictví pro úplné začátečníky 2022

Účetnictví pro úplné začátečníky 2022

Pavel Novotný - GRADA Publishing, a. s.

Po přečtení této knihy získáte komplexní přehled o účetnictví. Je vhodná především pro úplného začátečníka díky skutečně srozumitelné formě psaní. Poslouží studentovi ke studiu účetnictví, stejně pomůže i absolventovi rekvalifikačního kurzu nebo praktikujícímu účetnímu pro zopakování ...

Cena: 249 KčKOUPIT

Živnostenský zákon, Zákon o živnostenských úřadech - Komentář, 2. vydání

Živnostenský zákon, Zákon o živnostenských úřadech - Komentář, 2. vydání

Petr Kameník, Milada Hrabánková, Marie Orlová - Wolters Kluwer, a. s.

Druhé, aktualizované vydání komentáře živnostenského zákona reaguje na množství novel, jež byly v období posledních čtyř let v oblasti živnostenského podnikání přijaty, a které z valné většiny byly vyvolány ...

Cena: 945 KčKOUPIT

Zákon o pozemních komunikacích. Komentář

Zákon o pozemních komunikacích. Komentář

Barbora Košinárová - C. H. Beck

Publikace vychází z aktuálního znění zákona o pozemních komunikacích. Obsahuje systematický a analytický výklad jednotlivých ustanovení s důrazem na relevantní judikaturu, odbornou literaturu a dostupná stanoviska příslušných orgánů veřejné moci. Výklad je zasazen do kontextu celého ...

Cena: 1 490 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.