Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 68/2003 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2003, částka 31, ze dne 12. 6. 2003

68

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že

dne 11. února 1994 bylo v Bruselu otevřeno k podpisu Memorandum o porozumění mezi ministrem národní obrany Belgického království a ministrem národní obrany Kanady a ministrem obrany Dánského království a spolkovým ministrem obrany Spolkové republiky Německo a ministrem národní obrany Řecké republiky a ministrem obrany Italské republiky a ministrem obrany Nizozemského království a ministrem obrany Portugalské republiky a Generálním štábem Turecké republiky a ministrem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a ministrem obrany Spojených států amerických a Vrchním velitelstvím spojeneckých sil v Evropě týkající se provozu, financování, správy a statutu Velitelství sboru rychlé reakce spojeneckého velení v Evropě (HQ ARRC);

dne 9. listopadu 1999 byl v Bruselu otevřen k podpisu Protokol č. 1 k Memorandu o porozumění Velitelství sboru rychlé reakce spojeneckého velení v Evropě (HQ ARRC) mezi ministrem národní obrany Belgického království a ministrem národní obrany Kanady a ministrem obrany Dánského království a spolkovým ministrem obrany Spolkové republiky Německo a ministrem národní obrany Řecké republiky a ministrem obrany Italské republiky a ministrem obrany Nizozemského království a ministrem obrany Norského království a ministrem obrany Portugalské republiky a ministrem obrany Španělského království a Generálním štábem Turecké republiky a ministrem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a ministrem obrany Spojených států amerických a Vrchním velitelstvím spojeneckých sil v Evropě týkající se účasti Norského království ve Velitelství sboru rychlé reakce spojeneckého velení v Evropě;

dne 9. listopadu 1999 byl v Bruselu otevřen k podpisu Protokol č. 2 k Memorandu o porozumění Velitelství sboru rychlé reakce spojeneckého velení v Evropě (HQ ARRC) mezi ministrem národní obrany Belgického království a ministrem národní obrany Kanady a ministrem obrany Dánského království a spolkovým ministrem obrany Spolkové republiky Německo a ministrem národní obrany Řecké republiky a ministrem obrany Italské republiky a ministrem obrany Nizozemského království a ministrem obrany Norského království a ministrem obrany Portugalské republiky a ministrem obrany Španělského království a Generálním štábem Turecké republiky a ministrem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a ministrem obrany Spojených států amerických a Vrchním velitelstvím spojeneckých sil v Evropě týkající se účasti Španělského království ve Velitelství sboru rychlé reakce spojeneckého velení v Evropě;

dne 17. listopadu 1999 byl v Bruselu otevřen k podpisu Dodatek č. 1 k Memorandu o porozumění Velitelství sboru rychlé reakce spojeneckého velení v Evropě (HQ ARRC) mezi ministrem národní obrany Belgického království a ministrem národní obrany Kanady a ministrem obrany Dánského království a spolkovým ministrem obrany Spolkové republiky Německo a ministrem národní obrany Řecké republiky a ministrem obrany Italské republiky a ministrem obrany Nizozemského království a ministrem obrany Norského království a ministrem obrany Portugalské republiky a ministrem obrany Španělského království a Generálním štábem Turecké republiky a ministrem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a ministrem obrany Spojených států amerických a Vrchním velitelstvím spojeneckých sil v Evropě;

dne 4. dubna 2001 v Bruselu byl otevřen k podpisu a jménem České republiky podepsán Protokol č. 3 k Memorandu o porozumění Velitelství sboru rychlé reakce spojeneckého velení v Evropě (HQ ARRC) mezi ministrem národní obrany Belgického království a ministrem národní obrany Kanady a ministrem obrany České republiky a ministrem obrany Dánského království a spolkovým ministrem obrany Spolkové republiky Německo a ministrem národní obrany Řecké republiky a Generálním štábem pozemního vojska Maďarských obranných sil a ministrem obrany Italské republiky a ministrem obrany Nizozemského království a ministrem obrany Norského království a ministrem národní obrany Polské republiky a ministrem obrany Portugalské republiky a ministrem obrany Španělského království a Generálním štábem Turecké republiky a ministrem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a ministrem obrany Spojených států amerických a Vrchním velitelstvím spojeneckých sil v Evropě týkající se účasti České republiky, Maďarské republiky a Polské republiky ve Velitelství sboru rychlé reakce spojeneckého velení v Evropě.

Memorandum o porozumění vstoupilo v platnost na základě svého článku 10 odst. 10.1 dne 3. října 1994. Protokol č. 1 vstoupil v platnost na základě článku 9 odst. 9.2 Memoranda dne 12. května 2000. Protokol č. 2 vstoupil v platnost na základě článku 9 odst. 9.2 Memoranda dne 12. května 2000. Dodatek č. 1 vstoupil v platnost na základě článku 9 odst. 9.2 Memoranda dne 12. května 2000. Protokol č. 3 vstoupil v platnost na základě člán-ku 9 odst. 9 Memoranda dne 29. května 2001 a tímto dnem vstoupil v platnost i pro Českou republiku.

Podpisem Protokolu č. 3 se na základě jeho bodu 1 stala Česká republika smluvní stranou Memoranda o porozumění, Protokolu č. 1, Protokolu č. 2 a Dodatku č. 1.

Pro Českou republiku vstoupilo Memorandum o porozumění, Protokol č. 1, Protokol č. 2 a Dodatek č. 1 v platnost dne 29. května 2001.

Nedílnou součástí Memoranda o porozumění je Příloha A - Povinnosti přijímacího státu a kompetentní země, Příloha B - Dohodnuté rozdělení funkcí HQ ARRC, Příloha C - Definice rozdělení nákladů, Příloha D - Poplatky za ubytování, stravování, vzdělání, lékařskou a stomatologickou péči a jiné služby a Příloha E - Rámec působnosti hlavního výboru pro finanční zdroje HQ ARRC. Do textů příloh lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu obrany.

Anglické znění Memoranda a jeho překlad do českého jazyka, anglické znění Protokolu č. 1 a jeho překlad do českého jazyka, anglické znění Protokolu č. 2 a jeho překlad do českého jazyka, anglické znění Dodatku č. 1 a jeho překlad do českého jazyka a anglické znění Protokolu č. 3 a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašuje současně.

PŘEKLAD

MEMORANDUM O POROZUMĚNĺ
MEZI
MINISTREM NÁRODNĺ OBRANY BELGICKÉHO KRÁLOVSTVĺ
A
MINISTREM NÁRODNĺ OBRANY KANADY
A
MINISTREM OBRANY DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVĺ
A
SPOLKOVÝM MINISTREM OBRANY SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO
A
MINISTREM NÁRODNĺ OBRANY ŘECKÉ REPUBLIKY
A
MINISTREM OBRANY ITALSKÉ REPUBLIKY
A
MINISTREM OBRANY NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVĺ
A
MINISTREM OBRANY PORTUGALSKÉ REPUBLIKY
A
GENERÁLNĺM ŠTÁBEM TURECKÉ REPUBLIKY
A
MINISTREM OBRANY SPOJENÉHO KRÁLOVSTVĺ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNĺHO IRSKA
A
MINISTREM OBRANY SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH
A
VRCHNĺM VELITELSTVĺM SPOJENECKÝCH SIL V EVROPĚ

TÝKAJĺCĺ SE
PROVOZU, FINANCOVÁNĺ, SPRÁVY A STATUTU VELITELSTVĺ
SBORU RYCHLÉ REAKCE SPOJENECKÉHO VELENĺ V EVROPĚ (HQ ARRC)

OBSAH

ÚVOD
1. DEFINICE
2. ÚČEL
3. ÚKOL A STATUT HQ ARRC
4. STATUT PERSONÁLU A NÁROKY
5. ODPOVĚDNOST
6. FINANČNĺ ZABEZPEČENĺ
7. ROZPOČTOVÉ A ÚČETNĺ ZABEZPEČENĺ
8.  VEŘEJNÉ SPORTOVNĺ, KULTURNĺ A SPOLEČENSKÉ SLUŽBY
9.  REVIZE, ZMĚNY A SPORNÉ OTÁZKY
10. VSTUP V PLATNOST A DOBA PLATNOSTI

ÚVOD

Berouce v úvahu, že na podporu Severoatlantické smlouvy si určití členové Atlantické aliance přejí sjednotit své úsilí ke kolektivní obraně v ještě užší spolupráci;

berouce v úvahu, že Výbor pro obranné plánování (DPC) na schůzi ministrů dne 12. a 13. prosince 1991 odsouhlasil MC 317 - Závěrečnou zprávu o struktuře sil NATO na rok 1995 a pozdější období, která byla navíc předtím schválena 110. zasedáním vojenského výboru/náčelníků štábů;

berouce v úvahu, že Výbor pro obranné plánování (DPC) schválil dne 16. května 1992 Všeobecnou zprávu DPC-D(92) o cílech sil NATO v r. 1992;

uznávajíce, že část budoucí struktury sil NATO, jak je vysvětleno v MC 317, zahrnuje zřízení Velitelství sboru rychlé reakce Spojeneckého velení v Evropě (ARRC);

berouce na vědomí, že podle rozhodnutí DPC na základě dokumentu NATO PO(92)141 ze dne 22. září 1992, ve znění ze dne 24. září 1992, bylo uvedeno v činnost, pod velením NATO, mezinárodní vojenské velitelství přímo podřízené Vrchnímu velitelství spojeneckých sil v Evropě (SHAPE);

dále berouce na vědomí, že toto velitelství bylo následně dočasně zřízeno v Bielefeldu až do svého přemístění do Rheindahlenu;

proto signatáři dosáhli dohody v tomto Memorandu o porozumění (MOP).

Článek 1
DEFINICE

1.1 VELITELSTVĺ ARRC (HQ ARRC) znamená mezinárodní vojenské velitelství spolu s těmi vyčleněnými spojovacími a zabezpečovacími složkami, které při rozvinutí velitelství upravuje schválený plán rozvinutí jako nedílnou součást velitelství, známého jako Velitelství sboru rychlé reakce Spojeneckého velení v Evropě, zřízeného podle Severoatlantické smlouvy rozhodnutím Výboru pro obranné plánování (DPC) na základě dokumentu NATO PO(92)141 ze dne 22. září 1992 ve znění ze dne 24. září 1992.

1.2 ÚČASTNĺK znamená zemi kteréhokoli signatáře tohoto MOP, který je členem NATO a souhlasil s tím, že poskytne personál a finanční zabezpečení HQ ARRC v souladu s ustanoveními tohoto MOP.

1.3 PŘIJĺMAJĺCĺ STÁT znamená ÚČASTNĺKA, na jehož svrchovaném území je HQ ARRC zřízeno.

1.4  KOMPETENTNĺ ZEMĚ znamená ÚČASTNĺKA, odpovědného za zajištění velení, spojení, správy a logistické podpory HQ ARRC tak, jak je vyznačeno v tomto MOP.

Článek 2
ÚČEL

2.1 Účelem tohoto MOP, pokud se týká úlohy HQ ARRC ve Velitelství spojeneckých sil v Evropě (ACE), je:

a.   Zajistit operační postupy, rozmísťování, financování, lidské zdroje, správu a logistické zabezpečení HQ ARRC.
b.   Zabývat se otázkami, které se týkají statutu HQ ARRC a k němu přiděleného personálu.
c.   Zabývat se opatřeními týkajícími se financování činností a operací HQ ARRC.

Článek 3
ÚKOL A STATUT HQ ARRC

3.1 Úkolem HQ ARRC pod velitelem ARRC (COMARRC) je provádět velení a řízení až čtyř divizí sborových jednotek rozmístěných kdekoli v oblasti ACE podle nařízení SACEUR, ve shodě se záložními plány krizového managementu, vypracovanými pod vedením Štábu ACE pro plánování sil reakce v SHAPE (ARFPS).

3.2 HQ ARRC je mezinárodní vojenské velitelství NATO přímo podřízené SHAPE, zřízené podle Severoatlantické smlouvy, pro které platí ustanovení Protokolu z 28. srpna 1952 o Statutu mezinárodních vojenských velitelství vypracovaného na základě Severoatlantické smlouvy ("Pařížský protokol"), ustanovení Dohody z 19. června 1951 mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o statutu jejich sil, jak to vyžaduje Pařížský protokol a dodatkové dohody k realizaci Pařížského protokolu.

Článek 4
STATUT PERSONÁLU A NÁROKY

4.1 Statut personálu HQ ARRC bude v souladu s dohodami zmíněnými v odstavci 3. 2.

4.2 Nároky (jiné než smluvní) vůči HQ ARRC budou projednávány v souladu s dohodami, uvedenými v odstavci 3. 2.

Článek 5
ODPOVĚDNOSTI

5.1 PŘIJĺMAJĺCĺM STÁTEM bude Spolková republika Německo a do dubna 1994 poskytne na základně v Bielefeldu v Německu a poté trvale v Rheindahlenu v Německu ubytování a zařízení v souladu s Přílohou A KOMPETENTNĺ ZEMI pro HQ ARRC, jeho personál a závislé osoby.

5.2 KOMPETENTNĺ ZEMĺ bude Spojené království Velké Británie a Severního Irska a bude spravovat a zabezpečovat HQ ARRC v souladu s tímto MOP.

5.3 Každý ÚČASTNĺK určí do HQ ARRC příslušný personál k obsazení funkcí uvedených v Příloze B, které jsou zde přiděleny každému ÚČASTNĺKU, aby bylo zajištěno, že HQ ARRC bude plně obsazeno co nejdříve a v každém případě do 31. října 1994.

5.4 Běžná písemná ujednání mezi velitelem ARRC (COMARRC) a Nejvyšším národním představitelem (SNR) kteréhokoli zainteresovaného ÚČASTNĺKA mohou povolit změny ve schválených přidělených funkcích uvedených v Příloze B až po funkci OF2 včetně, avšak nesmí ovlivnit úroveň a přidělené počty funkcí určitých zemí.

5.5 Jakýkoliv dodatek nebo snížení v odsouhlaseném přidělení funkcí uvedeném v Příloze B nebo jakákoli změna v odsouhlaseném přidělení funkcí ve vztahu ke jmenování do funkcí OF3 a výše mohou být uskutečněny jen po dohodě písemně všemi ÚČASTNĺKY.

5.6 Popisy práce včetně jejich jakýchkoli změn budou podléhat souhlasu příslušného ÚČASTNĺKA prostřednictvím jeho SNR. HQ ARRC bude zaměstnávat personál v souladu s příslušnými popisy práce.

Článek 6
FINANČNĺ USTANOVENĺ

6.1. S výjimkou toho, co je stanoveno níže, KOMPETENTNĺ ZEMĚ ponese náklady za provoz a údržbu HQ ARRC na základě odpovědností stanovených v Příloze A. Národní financování

6.2 Každý ÚČASTNĺK bude hradit náklady na:

a.   Jím stanovené zástupce v HQ ARRC v souladu s čl. 5.3 a výdaje spojené s těmito zástupci a jakoukoli národní zabezpečovací složkou nebo jinou národní reprezentací, která je nad rámec struktury štábu, jež je stanovena v Příloze B, spolu s přídavky včetně výdajů per diem, které se vyplácejí podle národních předpisů.
b.   Jakékoli vybavení nebo jakýkoli personál dopravený do HQ ARRC navíc k tomu, co bylo poskytnuto KOMPETENTNĺ ZEMĺ.
c.   Spojení vyplývající z národních požadavků.
d.   Dodatečné náklady za jakékoliv speciální zařízení nebo vybavení vyžadované k pokrytí národních potřeb (včetně budov, sportovních a společenských zařízení) a jakékoli jiné provozní náklady, které mohou být zvlášť vykázány KOMPETENTNĺ ZEMĺ.

6.3 KOMPETENTNĺ ZEMĚ nebude zodpovědná za žádné náklady týkající se závislých osob personálu jiných ÚČASTNĺKŮ.

Financování z prostředků NATO

6.4 Pro financování z vojenského rozpočtu NATO budou předkládány vojenskému rozpočtovému výboru k posouzení podle jeho směrnic a zásad pro financování:

a.   Náklady vztahující se k úkolům HQ ARRC při operacích a údržbě, vznikající z rozmístění řízeného SACEUR mimo oblast stanovenou k datu vstupu v platnost tohoto MOP jako správní oblast Zabezpečovacího velitelství Velké Británie (Německo) (UKSC(G)).
b.   Náklady vznikající z nařízení nebo z rezervních plánů vyšších velitelství NATO.
c.   Náklady vznikající v souvislosti se styčnými úkoly, úkoly plánování, výcviku a rozmístění při plnění úlohy HQ ARRC, jejichž výsledkem jsou pohyby personálu HQ ARRC nebo celého HQ ARRC nebo jeho části, k nimž dochází při rozmísťování podle písmene a. nebo z nařízení nebo rezervních plánů podle písmene b.
d.   Náklady na dopravu spojené s povoleným krátkodobým plněním úkolů mimo HQ ARRC a mimo oblast UKSG(G), souvisí-li povinnost s úkoly celého ACE nebo s mnohonárodní rolí HQ ARRC.

Sdílené financování:

6.5 Jakýkoli výdaj, který:

a.   není financován KOMPETENTNĺ ZEMĺ, jednotlivými ÚČASTNĺKY nebo z vojenského rozpočtu NATO a který je dohodnut ÚČASTNĺKY podle postupů uvedených v oddílu 7.3, nebo
b.   co do nákladů vojenských cvičení v rámci UKSC(G) přesahuje odpovědnosti KOMPETENTNĺHO STÁTU stanovené v odstavci 3 Přílohy A, nebo
c.   vzniká z uspokojení nároku podle odstavce 4.2, bude sdílen ÚČASTNĺKY v souladu se vzorcem pro sdílení nákladů uvedeným v Příloze C.

Opatření k zabezpečení personálu

6.6 Zařízení poskytnutá KOMPETENTNĺ ZEMĺ pro personál ostatních ÚČASTNĺKŮ budou zpřístupněna podle stejných podmínek co do rozsahu a kvality pro personál všech ÚČASTNĺKŮ a podléhají úhradám v sazbách, které budou příležitostně zveřejňovány KOMPETENTNĺ ZEMĺ. Taková zařízení budou zahrnovat podle dostupnosti:

a.   Ubytování a stravování pro svobodné a manžele.
b.   Lékařskou a stomatologickou péči do úrovně nepřekračující standard poskytovaný KOMPETENTNĺ ZEMĺ vlastnímu personálu a osobám na něm závislým. První pomoc na místě zranění však bude poskytnuta personálu ARRC ve službě bezplatně.
c.   Vzdělání pro nezaopatřené děti ve školním věku do úrovně zabezpečené KOMPETENTNĺ ZEMĺ.

6.7 Poplatky za tato zařízení budou vypočteny v souladu se zásadami uvedenými v Příloze D. Takové poplatky budou vyčísleny a účty mají být hrazeny v měně PŘIJĺMAJĺCĺHO STÁTU. Jakákoli změna bude podléhat písemnému oznámení ÚČASTNĺKŮM nejméně tři měsíce předem a bude doložena vysvětlením důvodů ke změně. Každý ÚČASTNĺK podnikne všechny přiměřené kroky k zajištění toho, aby účty vystavené jeho zaměstnancům KOMPETENTNĺ ZEMĺ byly vyrovnány okamžitě. KOMPETENTNĺ ZEMĚ uzavře dvoustranné dohody s každým z ostatních ÚČASTNĺKŮ o opatřeních pro vyrovnávání těchto účtů.

Článek 7
ROZPOČTOVÁ A ÚČETNĺ USTANOVENĺ

7.1 Finanční prostředky poskytnuté KOMPETENTNĺ ZEMĺ budou spravovány v souladu s jejími národními finančními a účetními postupy. HQ ARRC bude poskytovat pro informaci ÚČASTNĺKŮ roční přehled přímého příspěvku KOMPETENTNĺ ZEMĚ k jejím provozním nákladům pod záhlavím Rozpočtová kapitola NATO.

7.2 Finanční prostředky, které jsou k dispozici ze zdrojů NATO, budou vyžádány a vyúčtovávány v souladu se standardními postupy NATO stanovenými ve směrnicích ACE.

7.3 Odhady výdajů, vznikající z mnohonárodní role a rozmístění HQ ARRC v rámci celého ACE, které nejsou hrazeny KOMPETENTNĺ ZEMĺ, jednotlivými ÚČASTNĺKY nebo z vojenského rozpočtu NATO, budou připraveny HQ ARRC do 1. září každého roku pro následující kalendářní rok a čtyři následující roky. Před oficiálním předložením ÚČASTNĺKŮM budou vojenské požadavky, na nichž jsou tyto odhady založeny, přezkoumány na setkání skládajícím se z SNR každého ÚČASTNĺKA sloužícího v HQ ARRC nebo jeho zástupce. Dále pak budou posouzeny Hlavním výborem HQ ARRC pro finanční zdroje (SRC), zřízeným pro tento účel, na němž budou zastoupeni všichni ÚČASTNĺCI. SRC prozkoumá a odsouhlasí rozpočet, který bude rozdělen mezi ÚČASTNĺKY v souladu s opatřeními v Příloze C. Finanční prostředky, které jsou k dispozici ze sdíleného fondu, budou vyžadovány a vyúčtovávány v souladu s Finančními administrativními postupy pro sdílené financování schválené SRC. SRC se bude scházet v souladu s jeho rámcem působnosti dle Přílohy E.

7.4 Prostředky dostupné ze zdrojů NATO a od ÚČASTNĺKŮ v souladu s odstavcem 7.3 budou podrobovány auditu Mezinárodní rady auditorů pro NATO v souladu s její Chartou (C-M(81)31 revidovanou dokumentem C-M(90)46) a s ustanoveními Finančních předpisů NATO vztahujícími se k vnějšímu auditu (C-M(80)30). Kopie zjištění Rady bude poskytnuta každému ÚČASTNĺKU.

7.5 Financování sdílené složky rozpočtu HQ ARRC bude poskytnuto ÚČASTNĺKY ve třech splátkách. Za dostatečné kontroly SRC nad rozpočtem ÚČASTNĺCI uvolní v rámci jednoho měsíce od přijetí faktury v měně PŘIJĺMAJĺCĺHO STÁTU částku specifikovanou ve faktuře, která je jejich podílem na plánovaných výdajích. Jestliže se podle HQ ARRC výdaje budou pravděpodobně od původního odhadu podstatně lišit, může být ke schválení SRC předložen revidovaný odhad. Následně HQ ARRC vystaví dodatečnou fakturu na základě příslušného podílu ÚČASTNĺKŮ na revidovaném rozpočtu.

7.6 HQ ARRC povede podrobný a úplný záznam všech vzniklých výdajů a předloží výroční zprávu SRC s podrobnostmi těchto výdajů. Jestliže na konci účetního období byly výdaje nižší, než byl odhad, následné faktury budou podle toho upraveny. Jestliže ÚČASTNĺK na konci roku zaplatil více než příslušný díl skutečných výdajů, přeplatek bude pozdržen a bude vyrovnán proti příspěvku následujícího roku.

Článek 8
ZABEZPEČENĺ KULTURNĺ, SPORTOVNĺ A SPOLEČENSKÉ ČINNOSTI

8.1 Personál ÚČASTNĺKŮ a osoby na nich závislé včetně národní zabezpečující složky a osob na ní  závislých budou mít přístup do úředně poskytnutých kulturních, sportovních a společenských zařízení KOMPETENTNĺ ZEMĚ podle dostupnosti a národních požadavků a standardů KOMPETENTNĺ ZEMĚ a v souladu s omezeními stanovenými právními předpisy PŘIJĺMAJĺCĺHO STÁTU. Tyto služby budou podléhat refundaci podle sazeb příležitostně publikovaných KOMPETENTNĺ ZEMĺ.

8.2 Kromě toho personál ÚČASTNĺKŮ a osob na nich závislých včetně národní zabezpečující složky a osob na ní závislých budou mít přístup do rekreačních zařízení patřících KOMPETENTNĺ ZEMI podle dostupnosti a v souladu s omezeními stanovenými právem PŘIJĺMAJĺCĺHO STÁTU. Všechny poplatky za tato zařízení budou stejné jako pro vlastní personál KOMPETENTNĺ ZEMĚ a za jejich úhradu bude odpovídat příslušná osoba.

8.3 Zařízení s bezcelním zbožím budou zpřístupněna prostřednictvím Institutů námořnictva, armády a letectva (NAAFI) a dalších věcně příslušných agentur KOMPETENTNĺ ZEMĚ pro personál ÚČASTNĺKŮ a jejich závislé osoby a pro personál zabezpečujících národních složek a jejich závislé osoby podle takových pravidel a za takových podmínek, jak bude určeno KOMPETENTNĺ ZEMĺ v souladu s příslušnými dohodami s PŘIJĺMAJĺCĺM STÁTEM.

8.4 Členství v důstojnickém, praporčickém, rotmistrovském a poddůstojnickém klubu bude uděleno personálu HQ ARRC a personálu národních zabezpečujících složek v souladu s pravidly členství určovanými členy na základě principu, že jedné osobě náleží vždy jeden hlas.

Článek 9
REVIZE, ZMĚNY A SPORNÉ OTÁZKY

9.1 Signatáři tohoto MOP se budou každoročně scházet za předsednictví KOMPETENTNĺ ZEMĚ, aby posoudili provádění tohoto MOP.

9.2 Kterýkoli signatář tohoto MOP může navrhnout změnu ke kterémukoli ustanovení. Jakákoli taková změna vstoupí v platnost, až když je písemně akceptována všemi signatáři tohoto MOP.

9.3 Jakákoli rozdílnost názorů mezi kterýmikoli signatáři tohoto MOP vztahující se k jeho výkladu nebo aplikaci bude urovnána jednáním mezi signatáři, aniž by byla postoupena vnější jurisdikci. Jakýkoli spor, který nemůže být urovnán přímým jednáním v rozmezí 90 dní, bude postoupen příslušné složce NATO, jejíž rozhodnutí bude konečné.

Článek 10
VSTUP V PLATNOST A DOBA PLATNOSTI

10.1 Toto MOP vstoupí v platnost dnem posledního k němu připojeného podpisu nebo dnem notifikace o schválení v případě, že podpis má být výslovně podroben následnému schválení, a bude v platnosti do doby, dokud se všichni ÚČASTNĺCI nerozhodnou jinak.

10.2 Finanční důsledky, které vyplynou z ukončení platnosti tohoto MOP, včetně určení zbytkové hodnoty infrastruktury, zařízení a vybavení podléhajících sdílenému financování, budou vyřešeny jednáním mezi ÚČASTNĺKY. Zbytková hodnota bude určena na základě vojenské nebo ekonomické užitečnosti, kterou budou mít přenechaná zlepšení, vybavení nebo materiál pro samotnou KOMPETENTNĺ ZEMI.

10.3 Kterýkoli ÚČASTNĺK může odstoupit od tohoto MOP nebo omezit rozsah své účasti v něm podáním písemného oznámení o odstoupení nebo o zamýšlené změně všem ostatním signatářům 12 měsíců předem.

Uvedený text představuje porozumění dosažené mezi signatáři o záležitostech v něm zmíněných.

VYHOTOVENO V JAZYCE ANGLICKÉM, FRANCOUZSKÉM A NĚMECKÉM, PŘIČEMŽ VŠECHNY TŘI TEXTY JSOU SHODNĚ PLATNÉ, V JEDNOM ORIGINÁLU, JENŽ BUDE ULOŽEN U MINISTRA OBRANY SPOJENÉHO KRÁLOVSTVĺ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNĺHO IRSKA, KTERÝ DORUČĺ OVĚŘENÉ KOPIE VŠEM SIGNATÁŘŮM.

PŘEKLAD

PROTOKOL Č. 1
K MEMORANDU O POROZUMĚNĺ VELITELSTVĺ SBORU RYCHLÉ REAKCE SPOJENECKÉHO
VELENĺ V EVROPĚ (HQ ARRC)
MEZI
MINISTREM NÁRODNĺ OBRANY BELGICKÉHO KRÁLOVSTVĺ
A
MINISTREM NÁRODNĺ OBRANY KANADY
A
MINISTREM OBRANY DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVĺ
A
SPOLKOVÝM MINISTREM OBRANY SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO
A
MINISTREM NÁRODNĺ OBRANY ŘECKÉ REPUBLIKY
A
MINISTREM OBRANY ITALSKÉ REPUBLIKY
A
MINISTREM OBRANY NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVĺ
A
MINISTREM OBRANY NORSKÉHO KRÁLOVSTVĺ
A
MINISTREM OBRANY PORTUGALSKÉ REPUBLIKY
A
MINISTREM OBRANY ŠPANĚLSKÉHO KRÁLOVSTVĺ
A
GENERÁLNĺM ŠTÁBEM TURECKÉ REPUBLIKY
A
MINISTREM OBRANY SPOJENÉHO KRÁLOVSTVĺ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNĺHO IRSKA
A
MINISTREM OBRANY SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH
A
VRCHNĺM VELITELSTVĺM SPOJENECKÝCH SIL V EVROPĚ

TÝKAJĺCĺ SE ÚČASTI NORSKÉHO KRÁLOVSTVĺ VE VELITELSTVĺ SBORU RYCHLÉ REAKCE
SPOJENECKÉHO VELENĺ V EVROPĚ

Berouce v úvahu Memorandum o porozumění ze dne 3. října 1994 (dále pouze "MOP"), týkající se provozu, financování, správy a statutu Velitelství sboru rychlé reakce Spojeneckého velení v Evropě (dále pouze "Velitelství");

přejíce si sjednotit úsilí Norského království v kolektivní obraně s ostatními členy Atlantické aliance k ještě užší spolupráci;

reagujíce na pozvání, vyslovené všemi signatáři MOP, k účasti ve Velitelství:

MINISTR OBRANY NORSKÉHO KRÁLOVSTVĺ souhlasí s tím, že:

1. bude spolupůsobit ve Velitelství za stejných podmínek jako ostatní signatáři MOP a všech příslušných evidovaných dodatků a protokolů; a

2. konečně Norské království dávajíce souhlas s poskytnutím personálního a finančního zabezpečení Velitelství v souladu s článkem 1.2 MOP bude vyčleňovat dostatečné rozpočtové zdroje k realizaci takových opatření.

VYHOTOVENO V JAZYCE ANGLICKÉM, FRANCOUZSKÉM A NĚMECKÉM, PŘIČEMŽ VŠECHNY TŘI TEXTY JSOU SHODNĚ PLATNÉ, V JEDNOM ORIGINÁLU, JENŽ BUDE ULOŽEN U MINISTRA OBRANY VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNĺHO IRSKA, KTERÝ DORUČĺ OVĚŘENÉ KOPIE VŠEM SIGNATÁŘŮM MOP.

PŘEKLAD

PROTOKOL Č. 2
K MEMORANDU O POROZUMĚNĺ VELITELSTVĺ SBORU RYCHLÉ REAKCE SPOJENECKÉHO
VELENĺ V EVROPĚ (HQ ARRC)
MEZI
MINISTREM NÁRODNĺ OBRANY BELGICKÉHO KRÁLOVSTVĺ
A
MINISTREM NÁRODNĺ OBRANY KANADY
A
MINISTREM OBRANY DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVĺ
A
SPOLKOVÝM MINISTREM OBRANY SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO
A
MINISTREM NÁRODNĺ OBRANY ŘECKÉ REPUBLIKY
A
MINISTREM OBRANY ITALSKÉ REPUBLIKY
A
MINISTREM OBRANY NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVĺ
A
MINISTREM OBRANY NORSKÉHO KRÁLOVSTVĺ
A
MINISTREM OBRANY PORTUGALSKÉ REPUBLIKY
A
MINISTREM OBRANY ŠPANĚLSKÉHO KRÁLOVSTVĺ
A
GENERÁLNĺM ŠTÁBEM TURECKÉ REPUBLIKY
A
MINISTREM OBRANY SPOJENÉHO KRÁLOVSTVĺ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNĺHO IRSKA
A
MINISTREM OBRANY SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH
A
VRCHNĺM VELITELSTVĺM SPOJENECKÝCH SIL V EVROPĚ
TÝKAJĺCĺ SE ÚČASTI ŠPANĚLSKÉHO KRÁLOVSTVĺ VE VELITELSTVĺ SBORU RYCHLÉ REAKCE
SPOJENECKÉHO VELENĺ V EVROPĚ

Berouce v úvahu Memorandum o porozumění ze dne 3. října 1994 (dále pouze "MOP"), týkající se provozu, financování, správy a statutu Velitelství sboru rychlé reakce Spojeneckého velení v Evropě (dále pouze "Velitelství");

přejíce si sjednotit úsilí Španělského království v kolektivní obraně s ostatními členy Atlantické aliance k ještě užší spolupráci;

reagujíce na pozvání, vyslovené všemi signatáři MOP, k účasti ve Velitelství:

MINISTR OBRANY ŠPANĚLSKÉHO KRÁLOVSTVĺ souhlasí s tím, že:

1. bude spolupůsobit ve Velitelství za stejných podmínek jako ostatní signatáři MOP a všech příslušných evidovaných dodatků a protokolů; a

2. konečně Španělské království dávajíce souhlas s poskytnutím personálního a finančního zabezpečení Velitelství v souladu s článkem 1.2 MOP bude vyčleňovat dostatečné rozpočtové zdroje k realizaci takových opatření.

VYHOTOVENO V JAZYCE ANGLICKÉM, FRANCOUZSKÉM A NĚMECKÉM, PŘIČEMŽ VŠECHNY TŘI TEXTY JSOU SHODNĚ PLATNÉ, V JEDNOM ORIGINÁLU, JENŽ BUDE ULOŽEN U MINISTRA OBRANY VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNĺHO IRSKA, KTERÝ DORUČĺ OVĚŘENÉ KOPIE VŠEM SIGNATÁŘŮM MOP.

PŘEKLAD

DODATEK Č. 1
K MEMORANDU O POROZUMĚNĺ VELITELSTVĺ SBORU RYCHLÉ REAKCE SPOJENECKÉHO
VELENĺ V EVROPĚ (HQ ARRC)
MEZI
MINISTREM NÁRODNĺ OBRANY BELGICKÉHO KRÁLOVSTVĺ
A
MINISTREM NÁRODNĺ OBRANY KANADY
A
MINISTREM OBRANY DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVĺ
A
SPOLKOVÝM MINISTREM OBRANY SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO
A
MINISTREM NÁRODNĺ OBRANY ŘECKÉ REPUBLIKY
A
MINISTREM OBRANY ITALSKÉ REPUBLIKY
A
MINISTREM OBRANY NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVĺ
A
MINISTREM OBRANY NORSKÉHO KRÁLOVSTVĺ
A
MINISTREM OBRANY PORTUGALSKÉ REPUBLIKY
A
MINISTREM OBRANY ŠPANĚLSKÉHO KRÁLOVSTVĺ
A
GENERÁLNĺM ŠTÁBEM TURECKÉ REPUBLIKY
A
MINISTREM OBRANY SPOJENÉHO KRÁLOVSTVĺ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNĺHO IRSKA
A
MINISTREM OBRANY SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH
A
VRCHNĺM VELITELSTVĺM SPOJENECKÝCH SIL V EVROPĚ

Berouce v úvahu Memorandum o porozumění ze dne 3. října 1994 (dále pouze "MOP"), týkající se provozu, financování, správy a statutu Velitelství sboru rychlé reakce Spojeneckého velení v Evropě (dále pouze "Velitelství"):

Podepsané státy souhlasí s:

Níže uvedeným zněním Dodatku č. 1 v souladu s článkem 9.2 MOP.

DODATEK Č. 1 K MOP HQ ARRC

Nový článek 1.5:

"VZDUŠNÉ OPERAČNĺ KOORDINAČNĺ STŘEDISKO (AOCC) je jednotkou vzdušných sil funkčně podřízenou veliteli Společného operačního střediska letectva (CAOC), umístěnou jako integrální součást HQ ARRC, tvořící část Vzdušné velitelské a řídící struktury za účelem plánování a koordinace vzdušných operací uložených k zabezpečení sboru. AOCC a jeho personál, zůstávaje funkčně podřízenými veliteli CAOC, budou z právních, správních a finančních důvodů integrální součástí HQ ARRC. Organizace a personální obsazení AOCC jsou upřesněny v Doplňku 7 k Příloze B.".

Dodatečná závěrečná věta k článku 3.1:

"K napomáhání plnění svého úkolu HQ ARRC si zřídí a bude spravovat Vzdušné operační koordinační středisko (AOCC).".

Článek 5.5:

Vyškrtnout níže uvedený text z článku 5.5:

"...písemně všemi ÚČASTNĺKY.".

Vložit níže uvedený text:

"všemi ÚČASTNĺKY na společném shromáždění při plenárním zasedání.".

/Další část Dodatku se týká revize Přílohy B, která je k nahlédnutí na Ministerstvu zahraničních věcí a na Ministerstvu obrany./

VYHOTOVENO V JAZYCE ANGLICKÉM, FRANCOUZSKÉM A NĚMECKÉM, PŘIČEMŽ VŠECHNY TŘI TEXTY JSOU SHODNĚ PLATNÉ, V JEDNOM ORIGINÁLU, JENŽ BUDE ULOŽEN U MINISTRA OBRANY SPOJENÉHO KRÁLOVSTVĺ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNĺHO IRSKA, KTERÝ DORUČĺ OVĚŘENÉ KOPIE VŠEM SIGNATÁŘŮM.

PŘEKLAD

PROTOKOL Č. 3
K MEMORANDU O POROZUMĚNĺ VELITELSTVĺ SBORU RYCHLÉ REAKCE
SPOJENECKÉHO VELENĺ V EVROPĚ (HQ ARRC)
MEZI
MINISTREM NÁRODNĺ OBRANY BELGICKÉHO
KRÁLOVSTVĺ
A
MINISTREM NÁRODNĺ OBRANY KANADY
A
MINISTREM OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY
A
MINISTREM OBRANY DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVĺ
A
SPOLKOVÝM MINISTREM OBRANY SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO
A
MINISTREM NÁRODNĺ OBRANY
ŘECKÉ REPUBLIKY
A
GENERÁLNĺM ŠTÁBEM POZEMNĺHO VOJSKA MAăARSKÝCH OBRANNÝCH SIL
A
MINISTREM OBRANY ITALSKÉ REPUBLIKY
A
MINISTREM OBRANY
NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVĺ
A
MINISTREM OBRANY NORSKÉHO KRÁLOVSTVĺ
A
MINISTREM NÁRODNĺ OBRANY
POLSKÉ REPUBLIKY
A
MINISTREM OBRANY PORTUGALSKÉ REPUBLIKY
A
MINISTREM OBRANY ŠPANĚLSKÉHO KRÁLOVSTVĺ
A
GENERÁLNĺM ŠTÁBEM TURECKÉ REPUBLIKY
A
MINISTREM OBRANY SPOJENÉHO KRÁLOVSTVĺ VELKÉ BRITÁNIE
A SEVERNĺHO IRSKA
A
MINISTREM OBRANY SPOJENÝCH STÁTU AMERICKÝCH
A
VRCHNĺM VELITELSTVĺM SPOJENECKÝCH SIL V EVROPĚ

TÝKAJĺCĺ SE ÚČASTI ČESKÉ REPUBLIKY, MAĎARSKÉ REPUBLIKY A POLSKÉ REPUBLIKY
VE VELITELSTVĺ SBORU RYCHLÉ REAKCE SPOJENECKÉHO VELENĺ V EVROPĚ

Berouce v úvahu Memorandum o porozumění ze dne 3. října 1994 (dále pouze "MOP") spolu s příslušnými dodatky a protokoly, týkajícími se provozu, financování, správy a statutu Velitelství sboru rychlé reakce Spojeneckého velení v Evropě (dále pouze "Velitelství");

přejíce si sjednotit úsilí České republiky, Maďarské republiky a Polské republiky v kolektivní obraně s ostatními členy Atlantické aliance k ještě užší spolupráci;

reagujíce na pozvání, vyslovené všemi signatáři MOP, k účasti ve Velitelství:

ČESKÁ REPUBLIKA, MAĎARSKÁ REPUBLIKA A POLSKÁ REPUBLIKA souhlasí s tím, že:

1. budou spolupůsobit ve Velitelství za stejných podmínek jako ostatní signatáři MOP a všech příslušných evidovaných dodatků a protokolů; a

2. konečně Česká republika, Maďarská republika a Polská republika dávajíce souhlas s poskytnutím personálního a finančního zabezpečení Velitelství v souladu s článkem 1.2 MOP budou vyčleňovat dostatečné rozpočtové zdroje k realizaci takových opatření.

TENTO DOKUMENT JE NAPSÁN POUZE V JAZYCE ANGLICKÉM A ORIGINÁL BUDE ULOŽEN U MINISTRA OBRANY SPOJENÉHO KRÁLOVSTVĺ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNĺHO IRSKA, KTERÝ DORUČĺ OVĚŘENÉ KOPIE VŠEM SIGNATÁŘŮM.

E-shop

Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení

Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Mezinárodní vědecká víceoborová kolektivní monografie usiluje nejen o rozbor platné právní úpravy v České republice a ve Slovenské republice, ale obsahuje také četné náměty ke zdokonalení současné české právní úpravy. To je důležité z pohledu budoucí rekodifikace českého trestního ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), 2. vydání

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), 2. vydání

Jana Pattynová, Lenka Suchánková, Jiří Černý, Miroslav Růžička a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR, je jedním z nejvýznamnějších legislativních počinů posledních let. Stalo se globálním standardem pro ochranu dat a představuje také první komplexnější regulaci umělé inteligence. Druhé vydání komentáře reaguje na rozsáhlou ...

Cena: 1 190 KčKOUPIT

Procesní legitimace v civilním sporném řízení

Procesní legitimace v civilním sporném řízení

Petr Coufalík - C. H. Beck

Publikace je první ucelenou prací u nás, která podrobně zkoumá stejnojmenný právní institut. Procesní legitimace uspokojivě vysvětluje situace, kdy v řízení vystupuje svým vlastním jménem osoba ohledně práva či povinnosti náležející jiné osobě. Pozornost je věnována zejména ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.