Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 67/2003 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2003, částka 30, ze dne 26. 5. 2003

67

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničích věcí sděluje, že dne 9. dubna 2003 bylo v Praze podepsáno Správní ujednání o podmínkách provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o sociálním zabezpečení.*)

Správní ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 30 dnem podpisu.

České znění Správního ujednání se vyhlašuje současně.

*) Smlouva mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o sociálním zabezpečení ze dne 17. listopadu 2000 byla vyhlášena pod č. 18/2002 Sb. m. s.

Správní ujednání o podmínkách provádění Smlouvy
mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím
o sociálním zabezpečení

Podle článku 40 odstavce (2) písmena a) Smlouvy mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o sociálním zabezpečení, podepsané dne 17. listopadu 2000 v Lucemburku, přijaly příslušné úřady ve společné shodě následující ustanovení:

ČÁST PRVÁ - Obecná ustanovení

Článek 1
Definice

(1) Pro účely provádění tohoto Správního ujednání

a.  termín "Smlouva" označuje Smlouvu mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o sociálním zabezpečení, podepsanou v Lucemburku dne 17. listopadu 2000;
b.  termín "Ujednání" označuje toto Správní ujednání.

(2) Výrazy použité v tomto ujednání mají význam, který jim náleží podle článku 1 Smlouvy.

Článek 2
Příslušné úřady

Příslušnými úřady ve smyslu článku 1 odstavce (1) bodu 2 Smlouvy jsou:

za Českou republiku:
- Ministerstvo práce a sociálních věcí a
- Ministerstvo zdravotnictví;

za Lucemburské velkovévodství:
- Ministr sociálního zabezpečení.

Článek 3
Styčná místa

(1) V souladu s článkem 40 odstavcem (2) písmenem c) Smlouvy se za styčná místa označují:

za Českou republiku:
Česká správa sociálního zabezpečení (pro nemocenské a důchodové pojištění a pro peněžité dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání)
- Centrum mezistátních úhrad (pro zdravotní pojištění a věcné dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání)
- Ministerstvo práce a sociálních věcí (pro přídavky na děti, porodné a pohřebné)
- Ministerstvo práce a sociálních věcí
- Správa služeb zaměstnanosti (pro dávky v nezaměstnanosti);
za Lucemburské velkovévodství:
Generální inspekce sociálního zabezpečení.

(2) Pro provádění Smlouvy mohou styčná místa označená v odstavci (1) komunikovat přímo jak mezi sebou, tak s dotčenými osobami nebo jejich zmocněnci.

(3) Styčná místa přijmou ve společné shodě společné postupy a formuláře potřebné k provádění Smlouvy a tohoto ujednání.

Článek 4
Kompetentní instituce

Pro provádění právních předpisů uvedených v článku 2 odstavci (1) Smlouvy jsou určeny jako kompetentní instituce:

1. Pro Lucemburské velkovévodství: 
1.1. Co se týče pojištění v nemoci a mateřství:
unie nemocenských pokladen a nemocenské pokladny. 
1.2. Co se týče důchodů ve stáří, invaliditě a pozůstalých:
důchodové pokladny.
Co se týče stanovení stupně invalidity:
lékařská kontrola sociálního zabezpečení. 
1.3. Co se týče pracovních úrazů a nemocí z povolání:
sdružení pojištění proti úrazům. 
1.4. Co se týče dávek v nezaměstnanosti:
správa zaměstnanosti. 
1.5. Co se týče rodinných dávek:
státní pokladna pro rodinné dávky. 
1.6. Pro provádění článku 5 Smlouvy:
veřejné středisko pro sociální zabezpečení.
2. Pro Českou republiku: 
2.1. Co se týče nemoci a mateřství:
a)  pro věcné dávky - zdravotní pojišťovna, u které je osoba pojištěna,
b)  pro peněžité dávky - Česká správa sociálního zabezpečení a její organizační složky.
2.2. Co se týče důchodů ve stáří, invaliditě a pozůstalých:
Česká správa sociálního zabezpečení. 
2.3. Co se týče pracovních úrazů a nemocí z povolání:
a) pro věcné dávky - zdravotní pojišťovna, u které je osoba pojištěna,
b)  pro peněžité dávky
- Česká správa sociálního zabezpečení (pro důchody) a její organizační složky (pro dávky nemocenského pojištění),
- zaměstnavatel, eventuálně Česká pojišťovna, a. s., nebo Kooperativa pojišťovna, a. s. (pro poskytování náhrad za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání).
2.4. Co se týče dávek v nezaměstnanosti:
Úřad práce podle bydliště (pobytu) osoby. 
2.5. Co se týče přídavků na děti, porodného a pohřebného:
Územní správní úřad podle bydliště (pobytu) osoby.

Článek 5
Potvrzení o dobách pojištění

Pro účely provádění článku 5 Smlouvy se může instituce smluvní strany, které byla předložena žádost o přijetí k nepřetržitému pojištění, obrátit přímo nebo prostřednictvím styčných míst na instituci druhé smluvní strany, aby ji požádala o potvrzení o dobách pojištění získaných podle právních předpisů této strany.

ČÁST DRUHÁ - Určení právních předpisů, které mají být prováděny

Článek 6
Osvědčení o vyslání

(1) V případech uvedených v článku 9 odstavci (1) Smlouvy instituce smluvní strany, jejíž právní předpisy mají být prováděny, vydá pracovníkovi na žádost jeho samotného nebo na žádost zaměstnavatele osvědčení potvrzující, že i nadále podléhá těmto právním předpisům. V osvědčení je vyznačena doba vyslání a dále jsou v něm uvedeni rodinní příslušníci, kteří pracovníka doprovázejí.

Osvědčení vystavuje,

pokud mají být prováděny české právní předpisy,
Česká správa sociálního zabezpečení;

pokud mají být prováděny lucemburské právní předpisy,
veřejné středisko pro sociální zabezpečení.

(2) Instituce určená v předchozím odstavci vydá jeden ověřený exemplář osvědčení pracovníkovi a jeho zaměstnavateli. Pracovníci si musejí osvědčení ponechat během svého pobytu na území druhé smluvní strany, aby jej v případě potřeby mohli předložit instituci této smluvní strany.

Instituce smluvní strany, která vydává osvědčení uvedené v odstavci (1), předá jednu jeho kopii instituci druhé smluvní strany.

(3) V případě předčasného ukončení původně předpokládané doby vyslání o tom musí zaměstnavatel informovat instituci smluvní strany, na jejíž území byl pracovník vyslán, a to prostřednictvím instituce, která vydala osvědčení.

(4) Souhlas, předpokládaný v článku 9 odstavci (1) Smlouvy pro případ prodloužení činnosti nad dobu delší než dvanáct měsíců, si musí zaměstnavatel vyžádat od instituce smluvní strany, na jejíž území je pracovník vyslán, a to před vypršením původně schválené doby.

Tento souhlas je vydán ve formě osvědčení o prodloužení vyslání, které je předáno pracovníkovi, zaměstnavateli a instituci druhé smluvní strany.

(5) Žádosti týkající se výjimek uvedených v článku 11 Smlouvy je třeba předkládat příslušným styčným místům.

ČÁST TŘETĺ - Zvláštní ustanovení pro jednotlivá odvětví sociálního zabezpečení a dávky

Kapitola prvá
Nemoc a mateřství

Článek 7
Potvrzení o dobách pojištění

Pro provádění článku 12 Smlouvy je dotyčná osoba povinna předložit kompetentní instituci smluvní strany, na jejímž území se nachází, potvrzení o dobách pojištění získaných podle právních předpisů druhé smluvní strany, před datem jejího posledního vstupu na území první smluvní strany. Pokud dotyčná osoba nepředloží zmíněné potvrzení, kompetentní instituce smluvní strany, na jejímž území se nachází, požádá instituci druhé smluvní strany o vystavení a předání tohoto potvrzení.

Článek 8
Poskytování věcných dávek při přechodném pobytu na území druhé smluvní strany

Pro pobírání věcných dávek podle článku 13 odstavce (1) Smlouvy je dotyčná osoba povinna předložit instituci v místě pobytu osvědčení, které stvrzuje, že má na tyto dávky nárok. V tomto osvědčení vydávaném kompetentní institucí pokud možno před začátkem přechodného pobytu dotyčné osoby je zejména uvedena délka doby, během níž mohou být tyto dávky poskytovány. Pokud dotyčná osoba zmíněné osvědčení nepředloží, instituce v místě pobytu se pro jeho obdržení obrátí na kompetentní instituci.

Článek 9
Poskytování peněžitých dávek při pobytu na území druhé smluvní strany

(1) Pro pobírání peněžitých dávek po dobu přechodného pobytu na území druhé smluvní strany je dotyčná osoba povinna ve lhůtě tří dnů obrátit se na instituci v místě pobytu a předložit jí osvědčení o pracovní neschopnosti vydané ošetřujícím lékařem.

(2) Instituce v místě pobytu neprodleně předá potvrzení o pracovní neschopnosti kompetentní instituci.

(3) Kompetentní instituce může však požádat instituci v místě pobytu o provedení dodatečné lékařské nebo administrativní kontroly.

(4) Kompetentní instituce vyplatí peněžité dávky přímo dotyčné osobě.

(5) Pro výplatu peněžitých dávek se uplatňují analogicky ustanovení článku 17 tohoto ujednání.

Článek 10
Poskytování věcných dávek poživatelům důchodů nebo rent

(1) Pro pobírání věcných dávek ve smluvní straně svého bydliště poživatel důchodu nebo renty uvedený v článku 14 odstavci (2) Smlouvy je povinen nechat se registrovat u instituce v místě bydliště a předložit jí osvědčení, jímž kompetentní instituce potvrzuje, že poživatel důchodu nebo renty a jeho rodinní příslušníci, kteří jej doprovázejí, mají nárok na věcné dávky podle právních předpisů smluvní strany, která důchod nebo rentu poskytuje. Instituce, která vystavila osvědčení, předá jeho druhopis instituci druhé smluvní strany.

(2) Instituce v místě bydliště oznámí instituci, která vydala osvědčení uvedené v odstavci (1), veškeré registrace, které provedla.

(3) Instituce, která vystavila osvědčení uvedené v odstavci (1), oznámí instituci druhé smluvní strany zánik nároku na věcné dávky poživatele důchodu nebo renty.

Článek 11
Poskytování věcných dávek rodinným příslušníkům

(1) Pro pobírání věcných dávek podle článku 15 odstavce (1) Smlouvy jsou rodinní příslušníci povinni se registrovat u instituce v místě jejich bydliště a předložit:

osvědčení vydané kompetentní institucí potvrzující existenci nároku na věcné dávky. Toto osvědčení je platné tak dlouho, dokud kompetentní instituce neoznámí jeho zrušení instituci v místě bydliště;
doklady normálně vyžadované právními předpisy smluvní strany bydliště pro poskytnutí věcných dávek rodinným příslušníkům.

(2) Instituce v místě bydliště oznámí kompetentní instituci, zda rodinní příslušníci mají nebo nemají nárok na dávky podle právních předpisů, které provádí.

Článek 12
Poskytování věcných dávek při přesídlení na území smluvní strany, kde má sídlo kompetentní instituce

(1) Pokud, v případě přesídlení uvedeném v článku 14 odstavci (3) a v článku 15 odstavci (2) Smlouvy, právní předpisy prováděné kompetentní institucí předpokládají, že dávky se poskytují po vymezenou maximální dobu, pak doba poskytování dávek uplynulá bezprostředně před přesídlením se započítává.

(2) Pro provádění odstavce (1) kompetentní instituce požádá instituci v místě posledního bydliště všech rodinných příslušníků a všech poživatelů důchodů nebo rent, kteří přesídlili na území smluvní strany, kde má sídlo kompetentní instituce, aby jí poskytla informace týkající se doby poskytování dávek uplynulé bezprostředně před tímto přesídlením.

Článek 13
Obnovení věcných dávek

Pro provádění článku 17 Smlouvy je dotyčná osoba povinna poskytnout kompetentní instituci smluvní strany, podle jejíchž právních předpisů žádá o poskytnutí věcných dávek, potřebné informace týkající se věcných dávek dříve přiznaných podle právních předpisů druhé smluvní strany. Pokud to kompetentní instituce považuje za nezbytné, může se obrátit přímo nebo prostřednictvím styčných míst na kompetentní instituci druhé smluvní strany a požádat ji o informace týkající se dříve přiznaných věcných dávek.

Kapitola druhá
Invalidní, starobní a pozůstalostní důchody

Článek 14
Předkládání žádostí o důchod

(1) Pro pobírání dávek podle ustanovení části třetí kapitoly druhé Smlouvy je žadatel povinen předložit žádost na formuláři k tomuto účelu určeném kompetentní instituci v místě svého bydliště za podmínek stanovených právními předpisy smluvní strany, v níž má bydliště.

(2) Pokud v době předložení žádosti nebyla podle právních předpisů smluvní strany, na jejímž území má žadatel bydliště, získána žádná doba pojištění, musí být žádost předložena styčnému místu této strany, které ji bezodkladně předá styčnému místu druhé smluvní strany.

Článek 15
Posuzování žádostí o důchod

(1) Kompetentní instituce obou smluvních stran si bezodkladně předávají, prostřednictvím styčných míst a na formuláři k tomuto účelu vytvořeném, žádosti, doklady a veškeré jiné existující dokumenty, které mohou být nezbytné k posuzování žádosti. Každá kompetentní instituce rovněž kompetentní instituci druhé smluvní strany předá potvrzení o dobách pojištění získaných podle právních předpisů, které provádí.

(2) Kompetentní instituce smluvní strany, jíž byla předložena žádost o dávky, ověřuje informace týkající se žadatele a jeho rodinných příslušníků.

(3) Jak formulář zmíněný v odstavci (1), tak provádění odstavce (2) tohoto článku nahrazují zasílání odpovídajících důkazních písemností.

Článek 16
Oznámení rozhodnutí

Každá kompetentní instituce stanoví nároky žadatele podle ustanovení části třetí kapitoly druhé Smlouvy a příslušné rozhodnutí oznámí dotyčné osobě spolu s uvedením opravných prostředků a lhůt; kopii zároveň předá kompetentní instituci druhé smluvní strany.

Článek 17
Výplata důchodů

(1) Důchody splatné institucí jedné ze smluvních stran jsou vypláceny přímo poživateli, který má bydliště na území druhé smluvní strany, ve lhůtách stanovených právními předpisy, které tato instituce provádí.

(2) Výplata se provádí v souladu s článkem 45 Smlouvy bez jakékoli srážky na administrativní výdaje, které by bylo možno uplatnit pro účely platby této dávky. Úhrada bankovních poplatků a její způsob se však řídí národními předpisy každé ze smluvních stran.

Článek 18
Statistiky

Styčná místa si vyměňují každoroční statistiky o počtu a druhu důchodů vyplacených do druhé smluvní strany, jakož i o jejich výši.

Kapitola třetí
Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Článek 19
Poskytování dávek

(1) Pro poskytování věcných dávek z pojištění při pracovních úrazech a nemocech z povolání se analogicky uplatňují ustanovení tohoto ujednání týkající se věcných dávek v nemoci.

(2) Pro poskytování peněžitých dávek z pojištění při pracovních úrazech a nemocech z povolání, s výjimkou rent, se analogicky uplatňují ustanovení tohoto ujednání týkající se peněžitých dávek nemocenského pojištění.

(3) Pro výplatu peněžitých dávek se uplatňují analogicky ustanovení článku 17 tohoto ujednání.

Článek 20
Stanovení stupně pracovní neschopnosti

Pro stanovení stupně pracovní neschopnosti v případě uvedeném v článku 27 Smlouvy je dotyčná osoba povinna poskytnout kompetentní instituci smluvní strany, podle jejíchž právních předpisů došlo k pracovnímu úrazu nebo k nemoci z povolání, potřebné informace týkající se pracovních úrazů nebo nemocí z povolání, k nimž došlo dříve podle právních předpisů druhé smluvní strany, bez ohledu na to, jaký je stupeň neschopnosti způsobené těmito událostmi. Pokud to uvedená instituce považuje za nezbytné, může si vyžádat dokumentaci k těmto událostem u instituce nebo institucí, které byly kompetentní k poskytnutí náhrad za tyto události.

Článek 21
Úhrady mezi institucemi

V případě provádění článku 25 odstavce (3) Smlouvy je skutečná výše věcných dávek poskytnutých podle ustanovení jejího článku 25 odstavce (1) uhrazena kompetentní institucí té instituci, která zmíněné dávky poskytla, na základě vyúčtování.

Kapitola čtvrtá
Pohřebné

Článek 22
Potvrzení dob pojištění

Pro použití ustanovení článku 30 Smlouvy předloží dotyčná osoba kompetentní instituci potvrzení o dobách pojištění získaných podle právních předpisů druhé smluvní strany. Pokud dotyčná osoba toto potvrzení nepředloží, kompetentní instituce se za účelem jeho získání obrátí na instituci druhé smluvní strany.

Článek 23
Poskytování pohřebného

(1) Pro získání pohřebného podle právních předpisů smluvní strany je žadatel bydlící na území druhé smluvní strany povinen předložit svou žádost buď kompetentní instituci nebo instituci v místě bydliště.

(2) K žádosti musí být přiloženy potřebné doklady vyžadované právními předpisy, které kompetentní instituce provádí.

(3) Přesnost informací dodaných žadatelem musí být doložena oficiálními dokumenty přiloženými k žádosti nebo potvrzena orgány k tomu kompetentními té smluvní strany, na jejímž území žadatel bydlí.

Kapitola pátá
Nezaměstnanost

Článek 24
Poskytování dávek v nezaměstnanosti

(1) Pro použití ustanovení článku 33 Smlouvy je dotyčná osoba povinna předložit kompetentní instituci potvrzení o dobách pojištění získaných podle právních předpisů druhé smluvní strany. Pokud dotyčná osoba není schopna předložit požadované potvrzení, kompetentní instituce se za účelem jeho získání obrátí na instituci druhé smluvní strany.

(2) Instituce, která formulář vystavuje, v něm v takovém případě uvede:

pro účely provádění článku 35 Smlouvy dobu, po kterou náležely dávky v nezaměstnanosti podle právních předpisů, které provádí;
pro účely provádění článku 36 Smlouvy počet rodinných příslušníků závislých na žadateli.

Kapitola šestá
Rodinné dávky

Článek 25
Potvrzení o dobách pojištění nebo bydlení

Pro provádění ustanovení článku 38 Smlouvy se kompetentní instituce smluvní strany, jíž byla předložena žádost o rodinné dávky, může přímo nebo prostřednictvím styčných míst obrátit na kompetentní instituci druhé smluvní strany, aby ji požádala o potvrzení o dobách pojištění nebo bydlení získaných podle právních předpisů této strany.

ČÁST ČTVRTÁ - Různá ustanovení

Článek 26
Administrativní a lékařská kontrola

(1) Administrativní a lékařská kontrola poživatelů dávek jedné ze smluvních stran s bydlištěm na území druhé smluvní strany se provádí na žádost kompetentní instituce institucí v místě bydliště, podle podmínek stanovených v právních předpisech, které posléze uvedená instituce provádí.

(2) Na žádost kompetentní instituce jedné ze smluvních stran kompetentní instituce druhé smluvní strany bezplatně předá veškeré informace lékařské povahy a veškerou dokumentaci týkající se invalidity žadatele nebo poživatele dávek, kterou vlastní.

(3) Kompetentní instituce si nicméně ponechávají právo přistoupit k prohlídce dotyčné osoby lékařem podle svého výběru.

Článek 27
Úhrady mezi institucemi

(1) Výdaje vyplývající z lékařských prohlídek, z pozorování, z dopravy lékařů a z administrativních nebo lékařských šetření nezbytných k provádění administrativní nebo lékařské kontroly jdou k tíži instituce, která kontrolu provádí.

(2) Styčná místa obou smluvních stran se mohou, se souhlasem dotčených příslušných úřadů, dohodnout na tom, že výdaje uvedené v předchozím odstavci budou uhrazeny institucí, která o kontrolu požádala.

Článek 28
Předávání informací

(1) Poživatelé dávek poskytovaných podle právních předpisů jedné ze smluvních stran, kteří bydlí na území druhé smluvní strany, sdělují přímo nebo prostřednictvím styčných míst kompetentní instituci veškeré změny týkající se jejich osobní nebo rodinné situace, jejich zdravotního stavu, jejich schopnosti práce, jejich příjmů, jakož i veškeré jiné okolnosti, které by mohly ovlivnit jejich nároky nebo povinnosti vyplývající z právních předpisů uvedených v článku 2 Smlouvy a z ustanovení Smlouvy.

(2) Instituce si předávají buď přímo nebo prostřednictvím styčných míst veškeré obdobné informace, které jim budou známy.

Článek 29
Opětovné nabytí nároku na dávky

Pokud po zastavení dávky dotyčná osoba znovu získá nárok na dávku, zatímco bydlí na území druhé smluvní strany, kompetentní instituce si vymění informace nezbytné k tomu, aby mohla být dávka znovu proplácena.

Článek 30

Toto ujednání vstupuje v platnost dnem podpisu a zůstane v platnosti a bude se používat po stejnou dobu jako Smlouva.

Dáno v Praze dne 9. dubna 2003 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a francouzském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za příslušné úřady
České republiky
Jiří Hofman v. r.
náměstek ministra práce a sociálních věcí
Za příslušný úřad
Lucemburského velkovévodství
Pierre-Louis Lorenz v. r. 
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec

E-shop

Podíl ve společnosti s ručením omezeným, praktická příručka

Podíl ve společnosti s ručením omezeným, praktická příručka

Tomáš Kajnar - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Podíl ve společnosti s ručením omezeným představuje významný institut právní úpravy této nejčastější formy obchodní korporace. Publikace rozebírá problematiku podílu na podkladě platné právní úpravy zasažené rekodifikací soukromého práva, upozorňuje na sporné otázky, které jsou s ...

Cena: 407 KčKOUPIT

Vnější limity soudcovské interpretace a argumentace

Vnější limity soudcovské interpretace a argumentace

Jana Ondřejková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Změny v postavení soudní moci a v rolích, jež na sebe bere, nemusejí být pouze terčem kritiky, pro kterou se v českém kontextu vžil zejména termín „soudcokracie“. Dávají také podnět ke konstruktivnímu promýšlení odpovídajících limitů, které by současně podpořily legitimitu soudní ...

Cena: 260 KčKOUPIT

Bytové spoluvlastnictví a bytová družstva. Komentář

Bytové spoluvlastnictví a bytová družstva. Komentář

Novotný, Horák, Holejšovský, Oehm - C. H. Beck

Publikace podává aktuální komentář k právním předpisům v oblasti bytového spoluvlastnictví a bytového družstevnictví. Autoři komentáře zhodnotili dosavadní vývoj právních názorů za uplynulé dva roky od účinnosti občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Výklad k bytovému ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.