Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 41/2002 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2002, částka 18, ze dne 23. 4. 2002

41

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 7. února 2002 v Praze a dne 19. února 2002 v Bratislavě byl podepsán Protokol mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o spolupráci v oblasti zabezpečení výměny překladů standardizačních dokumentů Organizace Severoatlantické smlouvy.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 8 odst. 1 dne 19. února 2002.

České znění Protokolu se vyhlašuje současně.

PROTOKOL
mezi
Ministerstvem obrany České republiky
a
Ministerstvem obrany Slovenské republiky
o spolupráci v oblasti zabezpečení výměny
překladů standardizačních dokumentů
Organizace Severoatlantické smlouvy

Ministerstvo obrany České republiky a Ministerstvo obrany Slovenské republiky (dále jen "smluvní strany"),

na základě Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o vzájemné spolupráci, podepsaného dne 2. května 1994 v Bratislavě,

ve snaze rozvíjet vzájemně výhodnou spolupráci v oblasti zabezpečení překladů a výměny překladů standardizačních dokumentů Organizace Severoatlantické smlouvy,

se dohodly takto:

Článek 1
Účel

Účelem tohoto Protokolu je stanovit základní principy vzájemné spolupráce v oblastech standardizace, zabezpečování překladů, výměny přeložených dokumentů a výměny zkušeností při zavádění standardizačních dokumentů do praxe.

Článek 2
Prováděcí orgány

Provádění spolupráce podle tohoto Protokolu zabezpečuje:

za českou stranu - Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti;

za slovenskou stranu - Generální štáb Armády Slovenské republiky.

Článek 3
Formy spolupráce

Předmětem spolupráce smluvních stran bude:

1. Vzájemná výměna přeložených neutajovaných textů standardizačních dokumentů.

2. Vzájemná odborná a technická spolupráce při řešení otázek překladů standardizačních dokumentů.

3. Vzájemné poskytování neutajovaných informací o technickém rozvoji, nových produktech a technologiích.

4. Další vzdělávání a odborná příprava specialistů, pracovní návštěvy a konzultace odborníků smluvních stran ve smyslu plánu bilaterální spolupráce na příslušný rok.

Článek 4
Vzájemné vyrovnání za dodaný materiál a poskytnuté služby

1. Výměna přeložených textů bude bezplatná.

2. Smluvní strany povedou seznamy o poskytnutých službách a vyměněných textech za účelem každoročního vyhodnocení vyváženosti vzájemné spolupráce prováděné podle tohoto Protokolu.

3. Tyto seznamy smluvní strany uzavřou k 31. prosinci každého roku a vymění si je k 31. lednu následujícího roku.

4. V případě, že bilance překládaných textů nebude vyvážená, smluvní strana, která je ve schodku, vyrovná bilanci na základě vzájemné dohody dalšími dodávkami textů, služeb nebo informací. Měřítkem pro určení vyváženosti bude počet normovaných stran překládaných textů nebo dohodnutý rozsah služeb a informací.

5. Vyrovnání se uskuteční přímo mezi prováděcími orgány vždy do 30. září kalendářního roku.

Článek 5
Způsob provádění

1. Přeložené a předané dokumenty jsou předávány bez autorizace. Obě smluvní strany jsou si vědomy, že překlady standardizačních dokumentů jsou pouze orientační, závazné je původní znění v anglickém jazyce.

2. Překlady standardizačních dokumentů budou vyměňovány především v elektronické podobě v běžných textových formátech (MS WORD 6.0 a vyšší) na disketách nebo CD nosičích nebo prostřednictvím Internetu, pokud budou informace k tomuto způsobu přepravy určeny příslušným úřadem Severoatlantické smlouvy. Překlady je možno vyměňovat i v listinné podobě.

3. Smluvní strany se budou jedenkrát ročně písemně informovat o přeložených standardizačních dokumentech, o zahájení prací na překladech na následující kalendářní rok a o požadavcích na jejich výměnu.

4. Dodávky materiálu podle tohoto Protokolu, poskytovaného smluvními stranami, se budou uskutečňovat prostřednictvím průvodních spisů. Jeden ze tří výtisků průvodního spisu bude zaslán poštou příjemci jako předběžné upozornění o dodávce a další dva výtisky budou přiloženy k zásilce. Jeden výtisk průvodního spisu přijímající strana potvrdí a zašle zpět odesilateli. Všechny materiály vyměněné mezi prováděcími orgány budou zřetelně označeny nápisem "ČR/SR - Protokol, výměna materiálu" nebo "SR/ČR - Protokol, výměna materiálu".

5. Všechny náklady spojené s balením a dopravou zásilky budou hrazeny odesílající stranou.

Článek 6
Zvláštní ustanovení

1. Podmínkou pro vzájemnou výměnu a zpřístupnění standardizačních dokumentů je souhlas příslušného úřadu Organizace Severoatlantické smlouvy s jejich použitím.

2. Smluvní strana poskytující příslušné přeložené materiály neodpovídá za případné škody vzniklé v důsledku kvalitativních nedostatků na předávaných materiálech nebo informacích. To se netýká škod vzniklých v důsledku úmyslného protiprávního jednání.

Článek 7
Řešení sporů

Spory, které mohou vzniknout mezi smluvními stranami při spolupráci podle tohoto Protokolu, budou smluvní strany řešit neodkladně vzájemným jednáním.

Článek 8
Závěrečná ustanovení

1. Tento Protokol je sjednán na dobu neurčitou a vstupuje v platnost dnem posledního podpisu.

2. Každá ze smluvních stran může tento Protokol písemně vypovědět. Platnost Protokolu končí šest měsíců ode dne doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.

3. Tento Protokol může být měněn a doplňován na základě vzájemné dohody smluvních stran. Změny a doplňky musí být provedeny písemnou formou.

4. V případě ukončení platnosti tohoto Protokolu se smluvní strany písemně dohodnou na postupech k vyřešení závazků vzniklých v době platnosti tohoto Protokolu.

Dáno v Praze dne 7. února 2002 a v Bratislavě dne 19. února 2002 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a jazyce slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo obrany
České republiky
plk. Ing. Jaroslav Urik v. r.
ředitel Úřadu pro obrannou standardizaci,
katalogizaci a státní ověřování jakosti
Generálního štábu
Za Ministerstvo obrany
Slovenské republiky
plk. Ing. Dušan Ptáček, CSc. v. r.
náčelník odboru tvorby doktrín a
koordinace standardů štábu požadavků a
dlouhodobého plánování
Armády Slovenské republiky

E-shop

Zákon o zvláštních řízeních soudních, komentář s důvodnou zprávou a judikaturou

Zákon o zvláštních řízeních soudních, komentář s důvodnou zprávou a judikaturou

Doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D., JUDr. Ladislav Muzikář a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace přináší podrobný komentář nového procesního předpisu od renomovaných autorů. Do textu zákona byla zapracována novela zákonem č. 87/2015 Sb. Jednotlivá ustanovení jsou opatřena odkazy na související ...

Cena: 1 190 KčKOUPIT

Trest odnětí svobody a jeho výkon

Trest odnětí svobody a jeho výkon

Věra Kalvodová - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Trest odnětí svobody a jeho výkon analyzuje postavení trestu odnětí svobody v sankčním systému trestního práva, identifikuje problémy s tímto trestem a jeho výkonem spojené a nabízí i možnosti jejich řešení, a to v historickém kontextu, v mezinárodních i evropských ...

Cena: 340 KčKOUPIT

Zákon o veřejném zdravotním pojištění - Komentář

Zákon o veřejném zdravotním pojištění - Komentář

Michal Koščík, Jaroslav Blatný, Jakub Král, Filip Křepelka, Jaroslav Stránský - Wolters Kluwer, a. s.

Po více než 20 letech účinnosti zákona č. 48/1997 Sb. přichází na trh jeho první ucelený komentář. Zákon o veřejném zdravotním pojištění přitom dopadá na prakticky všechny činnosti v tuzemském zdravotnictví a po více než 60 novelizacích není jeho výklad vždy jednoduchý, i s ohledem ...

Cena: 1 250 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.