Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 39/2002 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2002, částka 18, ze dne 23. 4. 2002

39

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. dubna 2001 byla v Lublani podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o vzájemné pomoci v celních otázkách.

Dohoda se na základě svého článku 16 odst. 1 předběžně prováděla od 20. dubna 2001 a vstoupila v platnost dne 1. ledna 2002. Podle odstavce 4 téhož článku dnem, kdy tato dohoda vstoupila v platnost, byla ve vztahu mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko ukončena platnost Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o celní spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách podepsaná v Praze dne 17. května 1967, vyhlášená pod č. 1/1968 Sb.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

DOHODA
mezi
vládou České republiky
a
vládou Republiky Slovinsko
o
vzájemné pomoci v celních otázkách

Vláda České republiky a vláda Republiky Slovinsko (dále jen "smluvní strany"),

berouce v úvahu, že delikty proti celním předpisům působí negativně na hospodářské a daňové a obchodní zájmy jejich států;

berouce v úvahu důležitost zajištění přesného vyměřování cel a ostatních daní vybíraných v souvislosti s dovozem a vývozem zboží, a taktéž přesného stanovení hodnoty a původu takového zboží;

uznávajíce potřebu mezinárodní spolupráce v záležitostech týkajících se správy a uplatňování celních předpisů;

přesvědčeny, že postup proti celním deliktům by bylo možno provádět účinněji vzájemnou spoluprací jejich celních orgánů;

respektujíce Doporučení Rady pro celní spolupráci o vzájemné administrativní pomoci z 5. prosince 1953;

respektujíce také ustanovení Jednotné úmluvy o omamných látkách z roku 1961 upravené Protokolem z roku 1972 a Úmluvy o psychotropních látkách z roku 1971 vypracované za podpory Organizace spojených národů, jakož i Úmluvu Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami z roku 1988;

se dohodly takto:

Článek 1
Definice

Pro účely této dohody se rozumí:

a)   "celními předpisy" zákony a další právní předpisy uplatňované celními orgány týkající se dovozu, vývozu a tranzitu zboží at' ve vztahu ke clům, poplatkům, nebo kontrolám vztahujícím se k pohybu zboží přes státní hranice;
b)   "cly" všechna cla, daně, poplatky nebo ostatní dávky vyměřované a vybírané na území států smluvních stran v rámci uplatňování celních předpisů, avšak nezahrnující poplatky a dávky, jejichž výše je omezena pouze na náklady poskytnutých služeb;
c)   "dožadujícím celním orgánem" celní orgán, který žádá o pomoc podle této dohody nebo který takovou pomoc přijímá;
d)   "dožádaným celním orgánem" celní orgán, který obdržel žádost o pomoc podle této dohody nebo který takovou pomoc poskytuje;
e)   "deliktem" jakékoli porušení celních předpisů a taktéž pokus o porušení těchto předpisů;
f)   "celním orgánem" v České republice Ministerstvo financí - Generální ředitelství cel a v Republice Slovinsko Ministerstvo financí - Celní správa Slovinské republiky;
g)   "osobními údaji" všechny informace vztahující se k jednotlivci, jehož totožnost je známa nebo může být zjištěna.

Článek 2
Působnost Dohody

1. Smluvní strany si způsobem a za podmínek stanovených touto dohodou poskytnou vzájemnou pomoc v zájmu zajistit správné uplatňování celních předpisů, zejména předcházením, odhalováním a šetřením porušování těchto předpisů.

2. Pomoc bude podle této dohody poskytnuta v souladu s právními předpisy platnými na území státu dožádané smluvní strany a v rámci pravomocí dožádaného celního orgánu.

Článek 3
Pomoc na dožádání

1. Na žádost dožadujícího celního orgánu mu dožádaný celní orgán poskytne všechny informace, s jejichž pomocí bude možno zajistit správné provádění celních předpisů, včetně informací týkajících se přepravy a zasílání zboží, místa odeslání a určení takového zboží a rovněž jeho hodnotu a původ, a dále informace týkající se činů spáchaných či plánovaných, které porušují nebo by porušily celní předpisy.

2. Na žádost dožadujícího celního orgánu ho dožádaný celní orgán bude informovat o tom, zda:

a)   zboží vvvezené z území státu jedné smluvní strany bylo řádně dovezeno na území státu druhé smluvní strany v souladu s vnitrostátními právními předpisy a do jakého celního režimu bylo případně propuštěno;
b)   zboží dovezené na území státu jedné smluvní strany bylo řádně vyvezeno z území státu druhé smluvní strany.+

3. Na žádost dožadujícího celního orgánu podnikne dožádaný celní orgán kroky nezbytné k zajištění dohledu nad:

a)   fyzickými nebo právnickými osobami, o kterých existuje důvodné podezření, že porušují nebo porušily celní předpisy platné na území státu dožadující smluvní strany;
b)   místy, kde je zboží skladováno způsobem, který dává důvod domnívat se, že má toto zboží být nezákonně přepraveno na území státu dožadující smluvní strany;
c)   pohybem zboží, které může dle oznámení dožadující smluvní strany být předmětem porušování celních předpisů na území státu dožadující smluvní strany;
d)   dopravními prostředky, o nichž existuje důvodné podezření, že byly, jsou nebo by mohly být použity v rozporu s platnými celními předpisy na území státu dožadující smluvní strany.

Článek 4
Pomoc z vlastního podnětu

Celní orgány států smluvních stran si v rámci svých pravomocí poskytnou vzájemnou pomoc, pokud to považují za nezbytné, pro zajištění správného uplatňování celních předpisů, zejména pokud získají informace týkající se:

a)   jednání, které porušilo, porušuje nebo by mohlo porušit takové předpisy a které by mohlo zajímat druhou smluvní stranu;
b)   nových metod a prostředků používaných při páchání deliktů proti takovým předpisům;
c)   zboží, o kterém je známo, že je předmětem závažných deliktů proti celním předpisům na území státu druhé smluvní strany;
d)   osob, o kterých je známo nebo jsou podezřelé, že porušují nebo porušily platné celní předpisy státu druhé smluvní strany;
e)   dopravních prostředků a kontejnerů, o kterých je známo nebo o nichž existuje podezření, že byly, jsou nebo by mohly být použity při páchání deliktů proti celním předpisům platným na území státu druhé smluvní strany.

Článek 5
Technická pomoc

1. Pomoc podle této dohody bude zahrnovat také informace týkající se:

a)   činnosti v oblasti boje proti podloudnictví, které mohou být užitečné pro předcházení deliktům;
b)   nových metod používaných při páchání deliktů;
c)   pozorování a zjištění vycházející z úspěšného využití nových pomůcek a technik boje proti podloudnictví; a
d)   nových technik a zdokonalených metod celního odbavování cestujících a nákladu.

2. Celní orgány států smluvních stran mohou, pokud to není v rozporu s vnitrostátními právními předpisy jejich států, dále vyhledávat vzájemnou spolupráci při:

a)   zavádění, vývoji nebo zdokonalování speciálních výcvikových programů pro své zaměstnance;
b)   zřizování a udržování komunikačních cest mezi sebou s cílem zajistit bezpečnou a rychlou výměnu informací;
c)   zajišťování vzájemné účinné koordinace, včetně výměny zaměstnanců a expertů;
d)   posuzování a testování nového vybavení a postupů;
e)   zjednodušení svých příslušných celních postupů; a
f)   jakýchkoliv jiných správních záležitostech, které mohou vyžadovat jejich společný postup.

Článek 6
Doručování a oznámení

Na požádání dožadujícího celního orgánu podnikne dožádaný celní orgán v souladu s právními předpisy platnými na území svého státu všechna nezbytná opatření za účelem

a)   doručení všech dokumentů,
b)   oznámení všech rozhodnutí spadající do působnosti této dohody adresátům majícím bydliště nebo sídlo na území jeho státu. V takovém případě platí článek 7 odst. 3.

Článek 7
Forma a obsah žádosti o pomoc

1. Žádosti podle této dohody se podávají písemně. Doklady nezbytné pro vyřízení takové žádosti musí být k žádosti přiloženy. Pokud je situace naléhavá, lze přijmout i ústní žádosti, které však musí být bezprostředně potvrzeny písemně.

2. Žádosti podané podle bodu 1 tohoto článku budou obsahovat tyto údaje:

a)   dožadující celní orgán, který žádost podává;
b)   požadované opatření;
c)   předmět a důvod žádosti;
d)   příslušné zákony a ostatní právní předpisy;
e)   co nejpřesnější a nejpodrobnější údaje o fyzických nebo právnických osobách, kterých se žádost týká;
f)   přehled důležitých skutečností, nejde-li o případy uvedené v článku 6;
g)   souvislost mezi žádanou pomocí a záležitostí, které se týká.

3. Žádost bude podána v úředním jazyce dožádaného celního orgánu, v jazyce anglickém nebo v jazyce přijatelném pro dožádaný celní orgán.

4. 

a)  Při poskytování vzájemné pomoci budou celní orgány v přímém spojení.
b)  V případě, že dožádaný celní orgán není pro vyřízení žádosti příslušným orgánem, předá žádost neprodleně příslušnému orgánu, který bude jednat na základě žádosti v rámci svých pravomocí a v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo sdělí dožadujícímu celnímu orgánu, jak má v případě takové žádosti postupovat.

5. Pokud žádost nesplňuje formální požadavky, může být vyžadována její oprava nebo doplnění; předběžná opatření mohou však být učiněna.

Článek 8
Vyřízení žádosti

l. Dožádaný celní orgán přijme všechna vhodná opatření za účelem vyřízení žádosti, a pokud to bude třeba, požádá o jakékoliv úřední nebo soudní opatření s cílem vyřídit žádost.

2. Celní orgán státu jedné smluvní strany vykoná na žádost celního orgánu druhé smluvní strany potřebná šetření, včetně dotazování znalců a svědků nebo osob podezřelých ze spáchání deliktu, a provede ověření, kontroly a pátrání týkající se záležitostí upravených touto dohodou.

3. Dožádaný celní orgán může na žádost povolit úředníkům dožadujícího celního orgánu, aby v největším možném rozsahu pobývali na území státu dožádané smluvní strany v době, kdy jeho úředníci provádějí šetření deliktů, které se týkají dožadujícího celního orgánu.

4. Dožadující celní orgán bude, pokud o to požádá, uvědomen o čase a místu činnosti, která má být provedena na základě jeho žádosti, tak aby mohla být tato činnost koordinována.

5. Uředníci dožadujícího celního orgánu zmocnění šetřit delikty mohou žádat, aby dožádaný celní orgán prověřil příslušné knihy, záznamy nebo jiné dokumenty a nosiče údajů a poskytl jejich kopie nebo poskytl všechny informace týkající se deliktu.

Článek 9
Způsob předávání informací

1. Dožádaný celní orgán předá výsledky šetření dožadujícímu celnímu orgánu ve formě dokumentů, ověřených kopií dokumentů, zpráv a podobně, a pokud to bude nutné, také ústně.

2. Dokumenty, o nichž se hovoří v odstavci 1, mohou být poskytnuty elektronickou cestou k tomuto účelu v jakékoli formě. Současně budou poskytnuty veškeré informace sloužící k výkladu či využití těchto elektronických informací.

Článek 10
Výjimky z povinnosti poskytnout pomoc

1. Pokud jedna ze smluvních stran dojde k závěru, že by vyhovění žádosti mohlo narušit suverenitu, bezpečnost, veřejný pořádek a jiné zásadní zájmy jejího státu nebo by došlo k porušení průmyslového a obchodního tajemství nebo zásad ochrany utajovaných skutečností na území státu této smluvní strany, může odmítnout poskytnutí takové pomoci, poskytnout ji částečně nebo její poskytnutí podmínit splněním určitých podmínek. Pomoc může být také odmítnuta v případě, že žádost zahrnuje devizové nebo daňové právní předpisy, které se netýkají cel.

2. Pokud dožadující celní orgán požádá o pomoc, kterou by sám nebyl schopen poskytnout, pokud by o to byl požádán, upozorní na tuto skutečnost ve své žádosti. Vyhovění takové žádosti bude na úvaze dožádaného celního orgánu.

3. Pokud je pomoc odmítnuta, dožadující celní orgán bude bezodkladně uvědomen o důvodech odmítnutí poskytnutí pomoci.

Článek 11
Povinnost zachovávat mlčenlivost

1. Jakákoliv informace sdělená v jakékoliv formě v rámci této dohody podléhá povinnosti mlčenlivosti a bude chráněna jako stejný druh informací a dokumentů podle vnitrostátních právních předpisů platných na území státu smluvní strany, která je přijala.

2. Osobní údaje mohou být předány pouze tehdy, pokud je osobní ochrana poskytovaná právními předpisy států smluvních stran na odpovídající úrovni. Smluvní strany zajistí přinejmenším úroveň ochrany, která je založena na zásadách stanovených v příloze této dohody.

Článek 12
Použití informací

1. Informace, doklady a další sdělení získané podle této dohody budou použity pouze k účelům uvedeným v této dohodě, včetně jejich použití při soudních a správních řízeních.

2. Dožadující celní orgán nepoužije důkazy nebo informace získané podle této dohody k jiným účelům než uvedeným v žádosti bez předchozího písemného souhlasu dožádaného celního orgánu.

3. Pokud jsou podle této dohody předávány osobní údaje, celní orgány států smluvních stran zajistí, aby tyto údaje byly použity pouze k účelům uvedeným v žádosti a v souladu s podmínkami, které může dožádaný celní orgán stanovit.

4. Ustanovení odstavců 1 a 2 tohoto článku se nevztahují na informace, které se týkají deliktů vztahujících se k omamným a psychotropním látkám. Takové informace smějí být předány orgánům dožadující smluvní strany, které jsou přímo zodpovědné za boj proti nedovolené přepravě omamných a psychotropních látek.

Článek 13
Záznamy, dokumenty a svědci

1. Celní orgány států smluvních stran si na požádání vzájemně poskytnou dokumenty týkající se přepravy a zasílání zboží, ze kterých budou zřejmé hodnota, původ, povaha a místo určení zboží.

2. Originály záznamů, dokumentů a ostatních materiálů budou vyžadovány pouze v případech, kdy by kopie nebyly dostatečné. Na žádost budou kopie takových záznamů, dokumentů a ostatních materiálů náležitě ověřeny.

3. Originály záznamů, dokumentů a ostatních materiálů, které byly poskytnuty dožadujícímu celnímu orgánu, budou vráceny při nejbližší příležitosti. Práva dožádaného celního orgánu nebo třetích stran s tím spojená zůstanou neporušena. Na žádost budou originály nezbytné pro účely soudního nebo podobného rozhodnutí neprodleně vráceny.

4. Na žádost celního orgánu jedné smluvní strany může na základě vlastní úvahy celní orgán státu druhé smluvní strany zmocnit své úředníky, pokud s tím tito úředníci souhlasí, aby vystoupili jako svědci nebo jako znalci při soudních nebo správních řízeních na území státu dožadující smluvní strany a poskytli takové záznamy, dokumenty a ostatní materiály nebo jejich ověřené kopie, které mohou být pro řízení potřebné. Taková žádost musí jasně stanovit čas, místo, druh řízení a v jaké úloze má tento úředník vystoupit.

Článek 14
Náklady

1. Celní orgány států smluvních stran nebudou uplatňovat nárok na úhradu nákladů, které vznikly prováděním této dohody, s výjimkou výdajů na znalce a svědky a nákladů na tlumočníky, kteří nejsou státními zaměstnanci.

2. Pokud splnění žádosti vyžaduje nebo bude vyžadovat náklady značného nebo mimořádného rozsahu, celní orgány států smluvních stran se vzájemně dohodnou o stanovení podmínek, na jejichž základě bude žádosti vyhověno, jakož i o způsobu, jakým budou tyto náklady uhrazeny.

Článek 15
Provádění

1. Prováděním této dohody budou pověřeny celní orgány států smluvních stran. Tyto orgány se vzájemně dohodnou na praktických opatřeních nezbytných pro její provádění s ohledem na pravidla ochrany osobních údajů.

2. Po vzájemné domluvě mohou celní orgány států smluvních stran vydat jakékoliv vnitřní směrnice nezbytné pro provádění této dohody.

3. Celní orgány států smluvních stran mohou zařídit, aby jejich vyšetřující orgány byly ve vzájemném přímém styku.

Článek 16
Vstup v platnost a ukončení platnosti

1. Tato dohoda bude předběžně prováděna ode dne podpisu a vstoupí v platnost první den druhého měsíce následujícího po dni, kdy si smluvní strany vzájemně diplomatickou cestou oznámily, že byly splněny všechny náležitosti nezbytné podle vnitrostátních právních předpisů pro vstup Dohody v platnost.

2. Celní orgány států smluvních stran se sejdou za účelem přezkoumání této dohody a projednání ostatních celních záležitostí, které z jejich vztahu vzejdou, na žádost jednoho z celních orgánů nebo na konci období pěti let ode dne vstupu Dohody v platnost. Pokud si tyto orgány vzájemně písemně oznámí, že takové přezkoumání Dohody není nutné, nebude toto setkání uskutečněno.

3. Tato dohoda se sjednává na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran ji však může písemným oznámeníln diplomatickou cestou vypovědět. Dohoda pozbude platnosti šest měsíců po dni doručení takového oznámení druhé smluvní straně.

4. Dnem, kdy tato dohoda vstoupí v platnost, bude ve vztahu mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko ukončena platnost Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o celní spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách podepsané v Praze dne 17. května 1967.

NA DŮKAZ TOHO podepsaní, plně k tomu zmocněni svými příslušnými vládami, podepsali tuto dohodu.

Dáno v Lublani dne 20. dubna 2001 ve dvou původních zněních v českém, slovinském a anglickém jazyce, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílností ve výkladu je rozhodující znění v anglickém jazyce.  

Za vládu
České republiky
Bc. Marcel Kulendík v. r. 
generální ředitel
Generálního ředitelství cel
Ministerstva financí
Za vládu
Republiky Slovinsko
Franc Košir v. r.  
generální ředitel
Celní správy
Ministerstva financí

  PŘĺLOHA

ZÁKLADNĺ ZÁSADY OCHRANY ÚDAJŮ

1. Osobní údaje, které procházejí automatickým zpracováním, musí být:

a)   získávány a zpracovávány zákonným způsobem;
b)   uchovávány k určitým a zákonným účelům a nevyužívány způsobem, který se s těmito účely neslučuje;
c)   přiměřené a relevantní a nikoliv nadměrné ve vztahu k účelu, k němuž jsou uchovávány;
d)   přesné a v případě potřeby aktualizované;
e)   zachovávány ve formě umožňující identifikaci osob, ke kterým se údaje vztahují, pouze po dobu nezbytnou pro dosažení účelu, za kterým jsou tyto údaje uchovávány.

2. Osobní údaje týkající se zdraví nebo pohlavního života nesmí být automaticky zpracovávány, pokud vnitrostátní právní předpisy neposkytují vhodné záruky. To platí také o údajích týkajících se odsouzení pro trestnou činnost.

3. Musí být učiněna vhodná opatření k ochraně osobních údajů uchovávaných v automatizovaných datových souborech před neoprávněným zničením nebo náhodnou ztrátou, jakož i před neoprávněným přístupem k nim, jejich pozměňováním nebo rozšiřováním.

4. Každému musí být umožněno, aby:

a)   zjistil existenci automatizovaného datového souboru, jeho hlavní účely, jakož i název, obvyklé sídlo nebo základní působiště osoby, která tento soubor kontroluje;
b)   získával v přiměřených časových úsecích a bez nadměrných prodlení nebo nákladů sdělení o tom, zda osobní údaje, které se k němu vztahují, jsou uchovávány v automatizovaném datovém souboru a měl možnost získat takové údaje v čitelné formě;
c)   dosáhl případné opravy nebo vymazání takových údajů, pokud byly zpracovány v rozporu s ustanoveními vnitrostátních právních předpisů založených na základních zásadách stanovených v odstavcích 1 a 2 této přílohy;
d)   měl možnost nápravy v případě, že žádosti o sdělení nebo případně předání, opravu nebo vymazání podle pododstavců b) a c) tohoto odstavce není vyhověno.

5.1 Žádné výjimky z ustanovení odstavců 1, 2 a 4 této přílohy nesmí být povoleny, kromě těch, které jsou v mezích stanovených v tomto odstavci.

5.2 Odchylky od ustanovení odstavců 1, 2 a 4 této přílohy jsou povoleny, pokud je takové odchýlení stanoveno vnitrostátními právními předpisy státu smluvní strany a představuje nezbytné opatření v demokratické společnosti, které je v zájmu:

a)   ochrany bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti, finančních zájmů státu nebo potírání trestné činnosti;
b)   ochrany subjektů údajů nebo práv a svobod ostatních osob.

5.3 Omezení využívání práv stanovených v odstavci 4 pododstavcích b), c) a d) této přílohy mohou být stanovena zákonem ve vztahu k automatizovaným datovým souborům osobních údajů využívaným k statistickým účelům nebo k účelům vědeckého výzkumu, kdy zjevně neexistuje nebezpečí, že bude porušeno soukromí subjektů údajů.

6. Žádné z ustanovení této přílohy nebude vykládáno jako omezující nebo jinak ovlivňující možnost smluvní strany udělit subjektům údajů širší ochranná opatření, než jak jsou stanovena v této příloze.

E-shop

Správní právo trestní

Správní právo trestní

Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Eva Horzinková, Martin Škurek at al. - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Učebnice komplexně rozebírá náročnou problematiku nové právní úpravy správního práva trestního. Odborná srozumitelnost a pedagogická názornost umožňují čtenářům pochopit jednotlivé instituty, jejich fungování a význam. První dvě kapitoly učebnice popisují obecné základy a ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Lucie Jandová, Petr Vojtek - C. H. Beck

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je nejrozšířenějším povinným pojištěním. Komentář vykládá nejen otázky týkající se pojištění samotného, tedy pojistného vztahu, jeho vzniku a zániku či práv a povinností z něho vyplývajících, ale zejména problematiku občanskoprávní povinnosti ...

Cena: 1 190 KčKOUPIT

Bytové družstevnictví

Bytové družstevnictví

Tomáš Dvořák - C. H. Beck

Publikace se zabývá aktuální problematikou bytového družstevnictví v kontextu celého jeho novodobého vývoje. Meritum práce spočívá v rozboru platné právní úpravy, výklad však pojednává i o vzniku a historii bytového družstevnictví v českých zemích. Práce podrobně analyzuje jednak ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.