Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 38/2002 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2002, částka 17, ze dne 23. 4. 2002

38

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. prosince 1997 byl ve Varšavě podepsán Dodatkový protokol č. 6 ke Středoevropské dohodě o volném obchodu.*)">*)  *Středoevropská dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou, Maďarskou republikou, Polskou republikou a Slovenskou republikou ze dne 21. prosince 1992 byla vyhlášena pod č. 54/1995 Sb.

Dodatkový protokol se na základě svého článku 3 odst. 3 prozatímně prováděl od 1. dubna 1998 a vstoupil v platnost podle odstavce 1 téhož článku dne 20. prosince 2001.

Anglické znění Dodatkového protokolu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

PŘEKLAD

DODATKOVÝ PROTOKOL Č. 6
KE STŘEDOEVROPSKÉ DOHODĚ O VOLNÉM OBCHODU

Představitelé České republiky, Maďarské republiky, Polské republiky, Rumunska, Slovenské republiky a Republiky Slovinsko (dále jen "Strany");

berouce v úvahu Dohodu o přístupu Republiky Slovinsko ke Středoevropské dohodě o volném obchodu, obzvláště ustanovení článku 5; a Dohodu o přístupu Rumunska ke Středoevropské dohodě o volném obchodu, obzvláště ustanovení Protokolu 21;

majíce na paměti Deklaraci předsedů vlád, podepsanou dne 12. září 1997 v Portoroži, Republika Slovinsko;

znovu potvrzujíce svůj závazek k zásadám tržní ekonomiky, která tvoří základ jejich vztahů;

uznávajíce, že tento Dodatkový protokol napomůže k posílení vzájemně výhodných obchodních vztahů mezi nimi a přispěje k procesu integrace v Evropě;

v souladu s ustanoveními článků 34, 35, 37 a 39 Středoevropské dohody o volném obchodu;

se dohodli takto:

ČLÁNEK 1

Protokoly 11, 12, 13 a 21 Středoevropské dohody o volném obchodu a Přílohy k nim budou zrušeny a nahrazeny novými Protokoly 11, 12, 13 a 21 a Přílohami k nim, které budou tvořit nedílnou součást tohoto Dodatkového protokolu.

ČLÁNEK 2

Tento Dodatkový protokol bude tvořit nedílnou součást Středoevropské dohody o volném obchodu.

ČLÁNEK 3

1. Tento Dodatkový protokol vstoupí v platnost třicátého dne od data, kdy depozitář obdrží poslední notifikaci od Stran o ukončení postupů nezbytných k tomuto účelu.

2. Depozitář bude notifikovat všem Stranám ukončení postupů nezbytných pro vstup tohoto Dodatkového protokolu v platnost.

3. Jestliže tento Dodatkový protokol nevstoupí v platnost do 1. dubna 1998, bude předběžně prováděn od tohoto data.

NA DŮKAZ TOHOTO níže podepsaní zplnomocněnci, byvše k tomu řádně pověřeni, podepsali tento Dodatkový protokol.

Dáno ve Varšavě dne 19. prosince 1997 v jediném původním vyhotovení v jazyce anglickém, které bude uloženo u vlády Polska. Depozitář zašle ověřené kopie všem Stranám.

Za Českou republiku  
Pavel Dvořák,
náměstek ministra průmyslu a obchodu v. r.

Za Maďarskou republiku  
Szabolcz Fazakas,
ministr průmyslu, obchodu a turistiky v. r.

Za Polskou republiku
Janusz Steinhoff,
 ministr hospodářství v. r.

Za Rumunsko
Liviu Hagea,
 státní tajemník Ministerstva průmyslu a obchodu v. r.

Za Slovenskou republiku
Karol Česnek,
ministr hospodářství v. r.

Za Republiku Slovinsko
Marjan Senjur,
ministr hospodářských vztahů a rozvoje v. r.

PROTOKOL 11
(k článku 12)
VÝMĚNA ZEMĚDĚLSKÝCH KONCESĺ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A
SLOVENSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ JEDNÉ
A
REPUBLIKOU SLOVINSKO
NA STRANĚ DRUHÉ

1. Dovozní cla uplatňovaná v České republice a ve Slovenské republice na výrobky mající původ v Republice Slovinsko a dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko na výrobky mající původ v České republice nebo ve Slovenské republice, uvedené v Příloze A k tomuto Protokolu, budou k 1. dubnu 1998 zrušena. U položek označených hvězdičkou budou uplatňována nulová cla v limitech kvót uvedených v Příloze A1. Kvóty uvedené v příloze A1 budou zrušeny k 1. lednu 2000.

2. Dovozní cla uplatňovaná v České republice a ve Slovenské republice na výrobky mající původ v Republice Slovinsko a dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko na výrobky mající původ v České republice nebo ve Slovenské republice, uvedené v Příloze B k tomuto Protokolu, budou od 1. dubna 1998 snížena na výši stanovenou v této příloze s výjimkou položek označených hvězdičkou. U těchto položek budou cla postupně snižována oběma Stranami v limitech kvót uvedených v Příloze B1 v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- k 1. dubnu 1998   - na 40 % základního cla, ale maximálně na výši stanovenou v Příloze B;
 - k 1. lednu 1999   - na výši stanovenou v Příloze B.

Kvóty uvedené v Příloze B1 budou zrušeny k 1. lednu 2000.

3. Dovozní cla uplatňovaná v České republice a ve Slovenské republice na výrobky mající původ v Republice Slovinsko, uvedené v Příloze C k tomuto Protokolu, budou od 1. dubna 1998 snížena bez množstevních omezení nebo v limitech kvót uvedených v této Příloze na výši stanovenou v této Příloze.

4. Dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko na výrobky mající původ v České republice nebo ve Slovenské republice, uvedené v Příloze D k tomuto Protokolu, budou od 1. dubna 1998 snížena bez množstevních omezení nebo v limitech kvót uvedených v této Příloze na výši stanovenou v této Příloze.

5. Základní cla, sjednaná na základě tohoto Protokolu, jsou celními sazbami podle doložky nejvyších výhod, uplatňovanými v aktuální době dovozu. Cla zahrnují valorická a specifická cla a zvláštní dávky na výrobky.

PROTOKOL 12
(k článku 12)
VÝMĚNA ZEMĚDĚLSKÝCH KONCESĺ MEZI MAĎARSKOU REPUBLIKOU
NA STRANĚ JEDNÉ A REPUBLIKOU SLOVINSKO NA STRANĚ DRUHÉ

1. Dovozní cla uplatňovaná v Maďarské republice na výrobky mající původ v Republice Slovinsko a dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko na výrobky mající původ v Maďarské republice, uvedené v Příloze A k tomuto Protokolu, budou k 1. dubnu 1998 zrušena. U položek označených hvězdičkou budou uplatňována nulová cla v limitech kvót uvedených v Příloze A1. Kvóty uvedené v Příloze A1 budou zrušeny k 1. lednu 2000.

2. Dovozní cla uplatňovaná v Maďarské republice na výrobky mající původ v Republice Slovinsko a dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko na výrobky mající původ v Maďarské republice, uvedené v Příloze B k tomuto Protokolu, budou od 1. dubna 1998 snížena na výši stanovenou v této Příloze s výjimkou položek označených hvězdičkou. U těchto položek budou cla postupně snižována oběma Stranami v limitech kvót uvedených v Příloze B1 v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- k 1. dubnu 1998   - na 40 % základního cla, ale maximálně na výši stanovenou v Příloze B;
- k 1. lednu 1999   - na výši stanovenou v Příloze B.

Kvóty uvedené v Příloze B1 budou zrušeny k 1. lednu 2000.

3. Dovozní cla uplatňovaná v Maďarské republice na výrobky mající původ v Republice Slovinsko, uvedené v Příloze C k tomuto Protokolu, budou od 1. dubna 1998 snížena o 50 % bez množstevních omezení nebo v limitech kvót uvedených v této Příloze.

4. Dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko na výrobky mající původ v Maďarské republice, uvedené v Příloze D k tomuto Protokolu, budou od 1. dubna 1998 snížena o 50 % bez množstevních omezení nebo v limitech kvót uvedených v této Příloze.

5. Základní cla, sjednaná na základě tohoto Protokolu, jsou celními sazbami podle doložky nejvyšších výhod, uplatňovanými v aktuální době dovozu. Cla zahrnují valorická a specifická cla a zvláštní dávky na výrobky.

PROTOKOL 13
(k článku 12)
VÝMĚNA ZEMĚDĚLSKÝCH KONCESĺ MEZI POLSKOU REPUBLIKOU
NA STRANĚ JEDNÉ A REPUBLIKOU SLOVINSKO NA STRANĚ DRUHÉ

1. Dovozní cla uplatňovaná v Polské republice na výrobky mající původ v Republice Slovinsko a dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko na výrobky mající původ v Polské republice, uvedené v Příloze A k tomuto Protokolu, budou k 1. dubnu 1998 zrušena. U položek označených hvězdičkou budou uplatňována nulová cla v limitech kvót uvedených v Příloze A1. Kvóty uvedené v Příloze A1 budou zrušeny k 1. lednu 2000.

2. Dovozní cla uplatňovaná v Polské republice na výrobky mající původ v Republice Slovinsko a dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko na výrobky mající původ v Polské republice, uvedené v Příloze B k tomuto Protokolu, budou od 1. dubna 1998 snížena na výši stanovenou v této Příloze s výjimkou položek označených hvězdičkou. U těchto položek budou cla postupně snižována oběma Stranami v limitech kvót uvedených v Příloze B1 v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

 - k 1. dubnu 1998   - na 40 % základního cla, ale maximálně na výši stanovenou v Příloze B;
 - k 1. lednu 1999   - na výši stanovenou v Příloze B.

Kvóty uvedené v Příloze B1 budou zrušeny k 1. lednu 2000.

U položek označených dvěma hvězdičkami nebude Polská republika uplatňovat preferenční cla stanovená v této Příloze, pokud bude uplatňovat výjimečná opatření dle článku 14 Středoevropské dohody o volném obchodu na dovozy těchto výrobků z České republiky, Maďarské republiky, Rumunska a Slovenské republiky.

3. Dovozní cla uplatňovaná v Polské republice na výrobky mající původ v Republice Slovinsko, uvedené v Příloze C k tomuto Protokolu, budou od 1. dubna 1998 snížena o 50 % bez množstevních omezení nebo v limitech kvót uvedených v této Příloze.

4. Dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko na výrobky mající původ v Polské republice, uvedené v Příloze D k tomuto Protokolu, budou od 1. dubna 1998 snížena o 50 % bez množstevních omezení nebo v limitech kvót uvedených v této Příloze.

5. Základní cla, sjednaná na základě tohoto Protokolu, jsou celními sazbami podle doložky nejvyšších výhod, uplatňovanými v aktuální době dovozu. Cla zahrnují valorická a specifická cla a zvláštní dávky na výrobky.

6. Polská republika a Republika Slovinsko posoudí v druhé polovině roku 1998 vývoj vzájemného obchodu s položkami zapsanými v tomto Protokolu. Na základě tohoto posouzení budou Polská republika a Republika Slovinsko uvažovat o zlepšení ustanovení tohoto Protokolu.

PROTOKOL 21
(k článku 12)
VÝMĚNA ZEMĚDĚLSKÝCH KONCESĺ MEZI RUMUNSKEM NA STRANĚ
JEDNÉ A REPUBLIKOU SLOVINSKO NA STRANĚ DRUHÉ

1. Dovozní cla uplatňovaná v Rumunsku na výrobky mající původ v Republice Slovinsko a dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko na výrobky mající původ v Rumunsku, uvedené v Příloze A k tomuto Protokolu, budou k 1. dubnu 1998 zrušena s výjimkou položek označených hvězdičkou.

U položek označených jednou hvězdičkou budou uplatňována nulová cla v limitech kvót uvedených v Příloze A1. Kvóty uvedené v Příloze A1 budou zrušeny k 1. lednu 2000.

U položek označených dvěma hvězdičkami budou cla postupně snižována oběma Stranami dle následujícího časového rozvrhu:

 - k 1. dubnu 1998   - na 30 % základního cla
 - k 1. lednu 1999   - zbývající cla budou odstraněna.

2. Dovozní cla uplatňovaná v Rumunsku na výrobky mající původ v Republice Slovinsko a dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko na výrobky mající původ v Rumunsku, uvedené v Příloze B k tomuto Protokolu, budou od 1. dubna 1998 snížena na výši stanovenou v této Příloze s výjimkou položek označených hvězdičkou.

U položek označených jednou hvězdičkou budou cla postupně snižována oběma Stranami v limitech kvót uvedených v Příloze B1 dle následujícího časového rozvrhu:

- k 1. dubnu 1998   - na 40 % základního cla, ale maximálně na výši stanovenou v Příloze B,
 - k 1. lednu 1999   - na výši stanovenou v Příloze B.

Kvóty uvedené v Příloze B1 budou k 1. lednu 2000 zrušeny.

U položek označených dvěma hvězdičkami budou cla postupně snižována oběma Stranami na výši stanovenou v této Příloze dle následujícího časového rozvrhu:

- k 1. dubnu 1998   - na 30 % základního cla, ale maximálně na výši stanovenou v Příloze B,
 - k 1. lednu 1999   - na výši stanovenou v Příloze B.

3. Dovozní cla uplatňovaná v Rumunsku na výrobky mající původ v Republice Slovinsko, uvedené v Příloze C k tomuto Protokolu, budou od 1. dubna 1998 snížena bez množstevních omezení nebo v limitech kvót uvedených v této Příloze na výši stanovenou v této Příloze.

4. Dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko na výrobky mající původ v Rumunsku, uvedené v Příloze D k tomuto Protokolu, budou snížena od 1. dubna 1998 bez množstevních omezení nebo v limitech kvót uvedených v této Příloze na výši stanovenou v této Příloze.

5. Základní cla, sjednaná na základě tohoto Protokolu, jsou celními sazbami podle doložky nejvyšších výhod, uplatňovanými v aktuální době dovozu. Cla zahrnují cla valorická a specifická a zvláštní dávky na výrobky.

PŘĺLOHA B K PROTOKOLU 11

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

E-shop

Kraj a obec v pozici plátce DPH, 2. vydání

Kraj a obec v pozici plátce DPH, 2. vydání

Dagmar Fitříková, Lydie Musilová - Nakladatelství PARIS

2. vydání této publikace je zaměřeno na ucelený výklad pravidel a postupů při aplikaci zákona o DPH, s podrobným výkladem problematických oblastí daně z přidané hodnoty u krajů, měst a obcí a podle právního stavu platného k 1. 1. 2018. Součástí obsahu publikace je upozornění na ...

Cena: 580 KčKOUPIT

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu, 2. vydání

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu, 2. vydání

Ing. Zdeněk Kuneš - Anag, spol. s r. o.

Publikace se zabývá uplatněním daně z přidané hodnoty u nemovitých věcí podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Všechna ustanovení tohoto zákona jsou vysvětlena a ...

Cena: 369 KčKOUPIT

Spotřebitel a podnikatel na dynamicky se rozvíjejícím trhu

Spotřebitel a podnikatel na dynamicky se rozvíjejícím trhu

Tomáš Moravec, Jan Pastorčák a kol. - C. H. Beck

Nová monografie přináší čtenáři ucelený pohled na aktuální problematiku spotřebitelského práva nejen v prostředí práva ČR, ale i v kontextu práva evropského. Publikace klade důraz na pohled podnikatelů, kterým poskytuje komplexní návod k plnění jejich informačních a dalších ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.