Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 36/2002 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2002, částka 15, ze dne 3. 4. 2002

36

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. listopadu 2001 bylo v Bruselu podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Belgického království o zabezpečení letecké přepravy.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 10 odst. 1 dnem podpisu.

Nedílnou součástí Ujednání je Příloha A - Způsob předkládání žádostí o leteckou přepravu a plánování její realizace, Příloha B - Ceny za letové hodiny v Euro v roce 2001, Příloha C - Paušální částky příplatků na jednoho člena posádky letounu vykonávajícího leteckou přepravu na jeden den v Euro v roce 2001 a Příloha D - Zásady a postupy upravující leteckou přepravu nebezpečného nákladu. Do textů příloh lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu obrany.

Anglické znění Ujednání a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

PŘEKLAD

Ujednání
mezi
Ministerstvem obrany České republiky
a
Ministerstvem obrany Belgického království
o
zabezpečení letecké přepravy

Ministerstvo obrany České republiky a Ministerstvo obrany Belgického království (dále jen "smluvní strany"),

vycházejíce z Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Belgického království o vzájemných stycích ve vojenské oblasti, podepsaného v Praze dne 6. září 1994,

majíce na paměti ustanovení Severoatlantické smlouvy, podepsané ve Washingtonu dne 4. dubna 1949,

přejíce si rozvíjet a posilovat vojenské vztahy, které jsou mezi nimi navázány,

se dohodly na následujícím:

Článek 1
Účel Ujednání

Účelem tohoto Ujednání je úprava závazků týkajících se zajišťování letecké přepravy personálu anebo nákladu.

Článek 2
Prováděcí orgány

Prováděcím orgánem bude za českou stranu Národní centrum pro koordinaci přepravy a dopravy ozbrojených sil Armády České republiky (dále jen "objednavatel"), za belgickou stranu Jednotná organizace pro řízení letecké přepravy (the Single Air Transport Management Organisation - SAMO; dále jen "přepravce").

Článek 3
Definice

Pro účely tohoto Ujednání pojem:

a)   "personál" znamená ozbrojené síly a civilní složku, jak jsou definovány v článku I Dohody mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o statutu jejich ozbrojených sil, podepsané v Londýně dne 19. června 1951 (dále jen "NATO SOFA"), a jakýkoli jiný personál povolený ministrem obrany Belgického království,
 b)  "náklad" znamená vojenské vybavení, které objednavatel požaduje přepravit.

Článek 4
Poskytnutí kapacit letecké přepravy

1. Poskytnutí kapacit letecké přepravy se řídí přepravními úkoly, jestliže to umožňuje přepravní situace přepravce.

2. Podrobnosti přepravy nákladu jsou stanoveny objednavatelem v součinnosti s příslušnými orgány přepravce vymezenými v Příloze A.

3. Při vyžadování poskytnutí přepravy se objednavatel s přepravcem dohodne na místě přistání letadla přepravce.

4. Letoun belgických vzdušných sil může být ve vzdušném prostoru České republiky řízen prostřednictvím vojenského řízení letového provozu.

Článek 5
Předpisy pro leteckou přepravu

1. Předpisy, které se použijí pro leteckou přepravu, jsou předpisy upravující přepravu nákladu anebo personálu, platné pro přepravce. Velitel letounu je posledním a jediným, kdo může rozhodnout o technické či operační schopnosti splnit zadání, jakož i o souladu s bezpečnostními předpisy.

2. V případě přepravy pasažérů nebo sanitní evakuace zajistí objednavatel, že všechny nezbytné dokumenty (například pasy, víza či potvrzení o očkování) jsou k dispozici a jsou platné. Za tyto formality personál přepravce neodpovídá. Pokud jde o zavazadla, použijí se předpisy přepravce. Tato ustanovení neomezují právo velitele letounu provádět kontroly v souladu s národními pokyny zakotvenými v předpisech. V případě sanitní evakuace budou smluvní strany v systematickém kontaktu. Objednavatel je odpovědný za lékařskou pomoc a dohled během letu.

3. V případě přepravy nákladu je objednavatel odpovědný za úplný souhrn expedičních úkonů souvisejících s celním odbavením v souladu s mezinárodními smlouvami a obyčeji. Přepravce se těmito formalitami nezabývá, avšak - je-li požádán - může takový typ služeb poskytnout, je-li to možné. Tato ustanovení neomezují právo velitele letounu provádět kontroly v souladu s belgickými právními předpisy. Za úkony související s celním odbavením na letišti v místě určení je odpovědný objednavatel; na tranzitních letištích je za tyto úkony odpovědný přepravce. Přeprava utajovaného nákladu může být v případě potřeby zabezpečena, pokud objednavatel poskytne doprovod, aby zajistil dostatečnou ochranu utajovaného nákladu.

4. Odpovědnost přepravce se vztahuje na zajištění letecké přepravy z výchozího letiště (letiště, kde je náklad naložen) na místo určení (letiště, kde je náklad vyložen). Přepravce je dále odpovědný za naložení, upevnění a vyložení nákladu. Objednavatel poskytne na žádost přepravce v rámci svých možností pomoc.

5. Nebezpečný náklad je přepravován v souladu s Technickými instrukcemi pro bezpečnou vzdušnou přepravu nebezpečného zboží (Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air) - ICAO-TI, identickými se standardy IATA-DGR o přepravě nebezpečného nákladu, a v souladu s Přílohou D, s výjimkou případů, kdy jsou české právní předpisy přísnější.

6. Postupy pro vyžadování zabezpečení letecké přepravy a její plánování jsou upřesněny v Příloze A tohoto Ujednání.

7. Smlouvy uzavřené s jinými státy nebo politické důvody mohou být v rozporu s leteckou přepravou do určitých zemí nebo přes určité země. Přepravce získá povolení jiných států, nezbytné pro leteckou přepravu, vlastními prostředky. V některých případech může být získání souhlasu opožděno v důsledku politických okolností v dotčené zemi; objednavatel a přepravce se zavazují, že se budou vzájemně informovat o pokroku při vyřizování žádosti o souhlas předložený jiným státům.

8. Objednavatel je odpovědný za přepravu personálu anebo nákladu na výchozí letiště.

9. V případě, že se přepravce dostane do situace, kdy nebude schopen uskutečnit dohodnutou činnost, informuje o tom objednavatele, jakmile to bude možné. Zrušení, zpoždění, změna kurzu či jakákoliv situace, která ovlivňuje ideální průběh přepravy, nebude v žádném případě předmětem stížnosti či žádosti o odškodnění.

Článek 6
Poplatky a fakturace

1. Přepravce bude fakturovat realizované letové hodiny objednavateli podle stanoveného ceníku v Euro. Letové hodiny budou počítány od doby odletu do návratu na základnu přepravce. Letové hodiny budou zaokrouhlovány nahoru na 5 minut. Ceny letů jsou obsaženy v Příloze B tohoto Ujednání.

2. Náhrady a příplatky pro členy posádky budou stanoveny na základě finančních předpisů platných pro belgické ozbrojené síly a budou objednavatelem hrazeny v paušálních částkách přepravci. Každý započatý den bude považován za celý den s výjimkou nákladů na ubytování. Ceny jsou stanoveny v Příloze C.

3. Náklady týkající se řízení letového provozu budou hrazeny přepravcem. Všechny další náklady týkající se personálu anebo nákladu objednavatele, způsobené přerušením nebo odkloněním letu, budou hrazeny objednavatelem, jakož i manipulační a přistávací poplatky, je-li přeprava uskutečňována prostřednictvím letounu Airbus A 310.

4. Faktura na platby (poplatky) stanovené v odstavcích 1 a 2 tohoto článku je vystavována štábem přepravce (VSP/Pol3) po poskytnutí služeb.

5. Objednavatel se zavazuje uskutečnit platbu na základě faktury nejpozději do 60 dnů od jejího obdržení v souladu s platebními pokyny uvedenými na faktuře.

6. Příslušné orgány smluvních stran se před započetím přepravy rovněž mohou písemně dohodnout i na kompenzaci prostřednictvím služeb jako jiné formě úhrady.

Článek 7
Odpovědnost za škodu

1. V případě škody anebo zranění či smrti v důsledku nehody budou smluvní strany v rámci tohoto Ujednání uplatňovat článek VIII NATO SOFA.

2. Nad rámec uplatnění NATO SOFA bude vymezení odpovědnosti a náhrady škody způsobené třetím stranám řešeno příslušnými soudy v místě, kde k nehodě či poruše došlo.

Článek 8
Nehody a poruchy

Jakákoliv nehoda anebo porucha, k níž dojde v rámci tohoto Ujednání, bude šetřena v souladu s ustanoveními zakotvenými ve standardizační dohodě STANAG 3531 (Bezpečnostní šetření a hlášení nehod a událostí týkajících se vojenských letounů a raket - Safety Investigation and Reporting of Accidents and Events Relating to Military Aircraft and Missiles).

Článek 9
Řešení sporů

Spory, které mohou vzniknout při provádění či výkladu tohoto Ujednání, budou řešeny mezi přepravcem a objednavatelem. Pokud tyto orgány nemohou dosáhnout urovnání sporu, bude spor řešen na úrovni smluvních stran. Spory nebudou předávány k řešení žádné třetí straně či mezinárodnímu soudu.

Článek 10
Závěrečná ustanovení

1. Toto Ujednání vstoupí v platnost dnem podpisu.

2. Toto Ujednání může být změněno písemně po vzájemné dohodě smluvních stran.

3. Toto Ujednání se uzavírá na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran může toto Ujednání kdykoli vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou. V případě ukončení tohoto Ujednání se přepravce a objednavatel budou zabývat vyrovnáním případných nevyvážeností vyplývajících ze služeb letecké přepravy.

4. Přílohy A, B a C mohou být změněny či doplněny na základě výměny dopisů mezi operační sekcí (J-3) Generálního štábu Armády České republiky a příslušnými orgány belgických vzdušných sil.

Dáno v Bruselu dne 22. listopadu 2001 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce anglickém.  

Za Ministerstvo obrany  
České republiky  
náčelník štábu vzdušných sil
Armády České republiky  
genpor. F. Padělek v. r.  
Za Ministerstvo obrany
Belgického království 
 velitel Vzdušných sil  
Aide de Camp krále 
genpor. M. Mandl v. r.  

E-shop

Trestní zákoník I., II. díl, komentář

Trestní zákoník I., II. díl, komentář

Draštík, Fremr, Durdík, Růžička, Sotolář a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Další titul z ediční řady Kodex, dvoudílný podrobný komentář k trestnímu zákoníku, na němž se podílel početný autorský kolektiv představovaný uznávanými odborníky zejména z justiční oblasti pod vedením soudce Nejvyššího soudu JUDr. Antonína Draštíka. Od nabytí účinnosti trestního ...

Cena: 4 499 KčKOUPIT

Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže

Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže

Jiří Kindl, Tomáš Pavelka, Pavlína Hubková - C. H. Beck

První vydání komentáře k zákonu o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže přináší ucelený výklad k tomuto předpisu, který do českého právního prostředí od 1. 9. 2017 implementuje směrnici 2014/104. Publikace se nemůže obejít bez výkladu souvisejících unijních norem, jakož i bez ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

ÚZ č. 1356 - Sociální zabezpečení 2020

ÚZ č. 1356 - Sociální zabezpečení 2020

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 13 předpisů rozdělených do těchto kapitol: státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum. Od minulého vydání byl změněn především zákon o státní sociální podpoře (rodičovský ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.