Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2002, částka 15, ze dne 3. 4. 2002


35

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 14. září 2001 bylo v Dobrušce podepsáno Ujednání o technické spolupráci mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Helénské republiky týkající se spolupráce v oblasti vojenské geografie a výměny produktů vojenské geografie.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku X dnem podpisu.

Anglické znění Ujednání a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

PŘEKLAD

UJEDNÁNĺ O TECHNICKÉ SPOLUPRÁCI
MEZI
MINISTERSTVEM OBRANY
ČESKÉ REPUBLIKY
A
MINISTERSTVEM NÁRODNĺ OBRANY
HELÉNSKÉ REPUBLIKY
TÝKAJĺCĺ SE
SPOLUPRÁCE V OBLASTI VOJENSKÉ
GEOGRAFIE
A VÝMĚNY
PRODUKTŮ VOJENSKÉ GEOGRAFIE
PREAMBULE

Ministerstvo obrany České republiky a Ministerstvo národní obrany Helénské republiky (dále jen "smluvní strany"),

vycházejíce z "Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Helénské republiky o spolupráci ve vojenské oblasti", podepsaného v Praze dne 27. ledna 1998,

přejíce si vytvořit základní rámec pro spolupráci a výměnu vojenských geografických materiálů a údajů,

dohodly se na následujícím:

Článek I
ÚČEL

Účelem tohoto Ujednání o technické spolupráci (dále jen "Ujednání") je rozšířit spolupráci mezi smluvními stranami v oblasti vojenské geografie s cílem:

uskutečňovat geografickou politiku Organizace Severoatlantické smlouvy (dále jen "NATO"),
zlepšovat schopnosti smluvních stran k zajištění vojenské geografické podpory jejich ozbrojených sil,
-  vyhnout se zdvojenému úsilí během produkce vojenských geografických materiálů a údajů,
-  vyloučit platby v hotovosti za vzájemnou výměnu vojenských geografických materiálů a údajů.

Článek II
PROVÁDĚCĺ ORGÁNY

1. Při provádění tohoto Ujednání bude Ministerstvo obrany České republiky zastupováno Hlavním úřadem vojenské geografie.

2. Při provádění tohoto Ujednání bude Ministerstvo národní obrany Helénské republiky zastupováno Helénskou vojenskou geografickou službou.

Článek III
OBLAST ČINNOSTI

1. Spolupráce podle tohoto Ujednání bude zahrnovat vzájemnou výměnu zkušeností stejně jako odborné konzultace týkající se dalšího rozvoje technické spolupráce v rámci setkávání náčelníků prováděcích orgánů a setkávání expertů.

2. Podle tohoto Ujednání si budou smluvní strany vyměňovat:

vojenské topografické mapy, speciální mapy, letecké navigační nebo námořní mapy,
geodetické údaje,
digitální vojenské geografické údaje,
informace o plánování produkce,
technické publikace a zprávy,
doplňkové materiály a informace (dále nazývané jen "produkty").

Článek IV
PROVÁDĚCĺ PŘĺLOHY

1. Výměnu produktů poskytnutou podle tohoto Ujednání schválí zástupci prováděcích orgánů na formuláři Prováděcích příloh.

2. Prováděcí přílohy nesmí obsahovat žádná ustanovení neslučitelná s tímto Ujednáním a musí počítat s existujícími schopnostmi obou smluvních stran (dostupnost vybavení, personálu, zařízení a finančních zdrojů).

3. Je možné změnit obsah Prováděcích příloh nebo sjednat dodatečné Prováděcí přílohy.

Článek V
VZÁJEMNÉ ZÁVAZKY

1. Produkty vyměňované podle tohoto Ujednání budou především neutajované informace. Postupy pro výměnu utajovaných produktů musí být ve shodě s dokumentem C-M (55) 15 (FINAL) "Bezpečnost v rámci Organizace Severoatlantické smlouvy" v příslušném autorizovaném vydání.

2. Po výměně produktů musí přijímající strana zachovávat veškerá omezení stanovená poskytující stranou, která se týkají reprodukce, rozmnožování, tisku, autorského práva a omezení přístupu. Kromě toho musí přijímající strana aplikovat takové bezpečnostní předpisy, které jsou předepsány poskytující stranou.

3. Poskytování produktů (dokonce i jejich částí nebo výňatků) třetí straně podléhá písemnému schválení smluvní strany, která je primárním vlastníkem produktů.

Článek VI
ÚČETNĺ EVIDENCE

1. Produkty budou vyměňovány na základě Prováděcích příloh nebo na požádání.

2. Výměna produktů podle Prováděcích příloh bude bezplatná. Poskytující smluvní strana uhradí výdaje spojené s odesláním.

3. Smluvní strany budou každoročně provádět společné hodnocení, aby byla zajištěna rovnováha mezi vyměňovanými produkty. Pro realizaci hodnocení jsou smluvní strany povinny vést seznam každoročně vyměněných produktů (dále nazývaný "Bilanční seznam").

4. Bilanční seznam musí být uzavřen k 31. prosinci běžného roku. Smluvní strany si vzájemně vymění své Bilanční seznamy do 1. března následujícího roku.

5. Vyvážené realizace tohoto Ujednání bude dosaženo, pokud smluvní strany schválí toto hodnocení. Jestliže smluvní strany nesouhlasí s tím, že bylo dosaženo vyrovnané bilance, musí být určen způsob odstranění nerovnováhy na ročním základě.

6. Jakákoli nerovnováha ve výměně produktů musí být vyřešena každý rok vzájemnou dohodou. Nerovnováha nesmí být převáděna do dalšího roku, avšak může být kompenzována formou produktů, služeb nebo další poskytnuté podpory. Platba v hotovosti za produkty je vyloučena.

Článek VII
RŮZNÉ

1. Zásilka produktů, které se týkají tohoto Ujednání nebo Prováděcích příloh, musí být uskutečněna na základě dodacího listu vyhotoveného ve třech kopiích. Jedna kopie tohoto dodacího listu bude zaslána přijímající smluvní straně poštou jako předběžné oznámení zásilky a další dvě kopie budou vloženy do zásilky. Jedna kopie dodacího listu musí být potvrzena přijímající smluvní stranou a poslána zpět odesílající smluvní straně. Veškeré vyměněné zásilky mezi výkonnými orgány musí být zřetelně označeny nápisem: "CZ/GR - Agreement, exchange of products".

2. Všechna korespondence týkající se tohoto Ujednání nebo Prováděcích příloh bude posílána za adresáty prostřednictvím vojenských přidělenců smluvních stran.

3. Veškeré poštovní náklady, náklady na obaly a celní poplatky budou hrazeny odesílající smluvní stranou.

Článek VIII
NÁROKY NA NÁHRADU ŠKODY A ODPOVĚDNOST

Veškeré nároky na náhradu škody a odpovědnost budou realizovány podle ustanovení článku VIII "Dohody mezi stranami Severoatlantické smlouvy týkající se statutu jejich ozbrojených sil" podepsané v Londýně dne 19. června 1951 (NATO SOFA).

Článek IX
UROVNÁNĺ SPORŮ

Jakékoli neshody ohledně výkladu nebo aplikace tohoto Ujednání a jeho Prováděcích příloh budou řešeny konzultacemi mezi smluvními stranami a nebudou adresovány třetí straně nebo mezinárodnímu soudu k urovnání.

Článek X
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENĺ

1. Toto Ujednání vstoupí v platnost dnem podpisu smluvních stran a sjednává se na dobu neurčitou.

2. Kterákoli smluvní strana může vypovědět toto Ujednání písemně. Výpověď nabude účinnosti šest měsíců po doručení oznámení o ukončení druhé smluvní straně.

3. Toto Ujednání může být kdykoli doplněno nebo změněno po vzájemné dohodě smluvních stran.

4. V případě ukončení budou probíhající projekty dokončeny podle podmínek stanovených v tomto Ujednání.

Dáno v Dobrušce dne 14. září 2001 ve dvou anglických originálech.

Za Ministerstvo obrany
České republiky 
Hlavního úřadu vojenské geografie 
náčelník
plk. Ing. Karel Raděj v. r. 
Za Ministerstvo národní obrany
Helénské republiky
Helénské vojenské geografické služby
náčelník
Gramennos Kostakis  v. r.

E-shop

Nařízení eIDAS. Komentář

Nařízení eIDAS. Komentář

JUDr. Josef Donát, LL. M.; JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb; Ing. Robert Piffl - C. H. Beck

Zásadním problémem oblasti právních vztahů kolem nařízení eIDAS je fakt, že uživatel musí zpravidla pracovat s textem nařízení, prováděcím předpisem v rámci komunitárního práva, souvisejícím národním předpisem a v řadě případů ještě národním prováděcím předpisem. Přitom samo nařízení ...

Cena: 1 090 KčKOUPIT

Zákon o soudních poplatcích s komentářem

Zákon o soudních poplatcích s komentářem

R. Waltr - C. H. Beck

- Komentář vysvětluje, která řízení a úkony podléhají placení soudních poplatků, kdo je poplatníkem, které soudy jsou příslušné k rozhodování o poplatcích, kdy vzniká poplatková povinnost, jak se stanoví výše poplatků, jakým způsobem se platí, jaké jsou následky jejich nezaplacení, ...

Cena: 530 KčKOUPIT

Mimosoudní metody řešení sporů

Mimosoudní metody řešení sporů

Lenka Holá, Miluše Hrčiříková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Mimosoudní metody představují moderní trend v řešení sporů. Jejich širší uplatňování souvisí s modernizací justičních systémů, zvyšováním přístupu občanů ke spravedlnosti, snahami zefektivnit, zkrátit a zlevnit proces řešení a vrátit zodpovědnost do rukou jejich účastníkům. Jde o ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.