Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 32/2002 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2002, částka 14, ze dne 29. 3. 2002

32

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 18. prosince 2001 bylo v Londýně podepsáno Memorandum mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Ústavem slovanských a východoevropských studií Univerzitní koleje Londýnské univerzity o lektorském stipendijním programu pro česká studia pro akademické roky 2001/2002, 2002/2003 a 2003/2004.

Memorandum vstoupilo v platnost na základě svého článku 18 dnem podpisu a bude platit do 30. června 2004.

České znění Memoranda se vyhlašuje současně.

MEMORANDUM
mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Ústavem slovanských a východoevropských studií Univerzitní koleje Londýnské univerzity o lektorském stipendijním programu pro česká studia  pro akademické roky 2001/2002, 2002/2003 a 2003/2004

V zájmu rozvoje spolupráce mezi vysokoškolskými a vědeckými institucemi České republiky a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska se Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen "MŠMT"), Ministerstvo zahraničních věcí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (dále jen "MZV") a Ústav slovanských a východoevropských studií Univerzitní koleje Londýnské univerzity (dále jen "ÚSVS/LU"), s cílem vytvořit lektorský stipendijní program pro česká studia (dále jen "Program") na ÚSVS/LU, dohodly takto:

Článek 1

ÚSVS/LU nabídne v rámci tohoto Programu každý akademický rok jedno lektorské stipendium pro vysokoškolského učitele nebo studenta doktorského studijního programu z České republiky na celkovou dobu šesti měsíců v akademickém roce 2001/2002 (1. leden - 30. červen 2002) a na celkovou dobu deseti měsíců (1. září - 30. červen) v každém z následujících dvou let. Lektorské stipendium nebude běžně prodlužováno na konci daného školního roku. Lektorské stipendium umožní další vzdělávání a získávání zkušeností na úrovni vysokoškolského výzkumu, výuky a řízení na přední britské univerzitě.

I. Výběr a jmenování lektora
Článek 2

1. Lektor bude jmenován na základě veřejného výběrového řízení v České republice. Veřejné výběrové řízení bude organizováno na základě dohody mezi všemi třemi smluvními stranami.

2. Veřejné výběrové řízení bude provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.

Článek 3

Tři smluvní strany budou spolupracovat a pomáhat si při zveřejňování Programu a zajišťování informací dle požadavků. Tři smluvní strany posoudí všechny předložené žádosti a vyjádří k nim své připomínky. ÚSVS/LU zahájí proces projednávání žádostí tím, že zašle ostatním dvěma smluvním stranám stanovisko ke kvalifikaci a vhodnosti všech kandidátů s předběžným návrhem užšího výběru kandidátů určených pro pohovor (maximální počet šest osob). Konečný seznam musí být schválen všemi smluvními stranami tohoto Memoranda.

Článek 4

Výběrové řízení se uskuteční v Praze buď v budově Britského velvyslanectví (nebo na místě jím stanoveném) nebo v sídle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Členy výběrové komise budou: ředitel ÚSVS/LU (nebo jeho zástupce), zástupce MŠMT a zástupce MZV. Další osoby se mohou zúčastnit pouze se souhlasem členů výběrové komise. Výběrovou komisi bude řídit zástupce smluvní strany, v jejíž prostorách se pohovory konají.

Článek 5

Podrobnosti týkající se realizace Programu, jakož i podrobnosti a kvalifikační požadavky na učitele jsou obsaženy v příloze tohoto Memoranda, která je jeho nedílnou součástí. Příloha může být každoročně měněna po dohodě všech smluvních stran a na základě žádosti jedné z nich.

II. Letní škola českých studií
Článek 6

MŠMT nabídne každoročně dvě stipendijní místa na letní školu českých studií pořádanou veřejnými vysokými školami v České republice. Studenti budou navrženi ÚSVS/LU. Stipendia budou zahrnovat náklady na výuku, ubytování a stravování, výlety a ostatní aktivity spojené s pořádáním letní školy. Vybraní studenti si uhradí náklady na cestu mezi Velkou Británií a Českou republikou.

Článek 7

MŠMT zašle podrobnosti o kursech letních škol českých studií ředitelství ÚSVS/LU nejpozději do konce února každého roku. Učitelé ÚSVS/LU zabývající se českými studiemi ve spolupráci s lektorem českého jazyka předloží formální nominace na tato dvě stipendijní místa MŠMT (nebo jím pověřenému zástupci) k dohodnutému datu.

Článek 8

V zájmu zachování a rozvoje kvality výuky českého jazyka a za předpokladu dostatečných finančních prostředků poskytne MŠMT učebnice a odbornou literaturu ÚSVS/LU pro potřeby lektora a ostatních učitelů, kteří se na ÚSVS/LU zabývají českými studiemi.

III. Financování Programu
Článek 9

Podmínky pro financování Programu stanovené tímto Memorandem platí pro období tří akademických roků 2001/2002, 2002/2003 a 2003/2004.

Článek 10

MZV přispěje v akademickém roce 2001/2002 částkou 4 744 liber k pokrytí nákladů lektorského stipendijního programu na dobu šesti měsíců od 1. ledna do 30. června 2002. Dále v každém z následujících dvou akademických roků MZV přispěje ročně částkou, která nebude menší než 6 596 liber, na pokrytí nákladů lektorského stipendijního programu na dobu deseti kalendářních měsíců v příslušném akademickém roce. Tato částka bude vždy v červenci znovu posouzena všemi smluvními stranami a může být podle potřeby upravena na základě souhlasu smluvních stran.

Článek 11

ÚSVS/LU přispěje v akademickém roce 2001/2002 částkou 5 750 liber k pokrytí nákladů stipendijního programu po dobu šesti měsíců od 1. ledna do 30. června 2002. Dále v každém z následujících dvou akademických roků ÚSVS/LU přispěje ročně částkou, která nebude menší než 11 500 liber, na pokrytí nákladů lektorského stipendijního programu na období deseti kalendářních měsíců v příslušném akademickém roce. Tato částka bude vždy v červenci znovu posouzena a dle potřeby každoročně upravena.

Článek 12

1. MŠMT přispěje v akademickém roce 2001/2002 částkou 1 000 liber k pokrytí nákladů lektorského stipendijního programu po dobu šesti měsíců od 1. ledna do 30. června 2002. Dále v každém z následujících dvou akademických roků MŠMT přispěje ročně částkou, která nebude menší než 2 000 liber, k pokrytí nákladů lektorského stipendijního programu na dobu deseti kalendářních měsíců příslušného akademického roku. Tato částka bude znovu posouzena v červenci každého roku.

2. ÚSVS/LU vyžádá od MŠMT platbu této částky v září poté, kdy lektor přijede do Londýna a zahájí svoje působení.

Článek 13

ÚSVS/LU předloží ostatním smluvním stranám na konci každého akademického roku

a)   zprávu o současném stavu českých studií na ÚSVS/LU a
 b)  hodnotící zprávu týkající se činnosti lektora ve stejném období.

Článek 14

Autorská práva k výukovým, studijním a dalším příslušným vzdělávacím materiálům, které budou vytvořeny v období lektorského stipendijního programu a v přímé souvislosti s pedagogickými povinnostmi vyučujícího lektora, se stanou majetkem ÚSVS/LU a vyučujícího lektora, pokud nebude výslovně stanoveno jinak.

Článek 15

Ukončení činnosti lektora před uplynutím sjednaného období z důvodů vážných profesionálních nedostatků nebo disciplinárních přestupků je v pravomoci ředitele ÚSVS/LU. Takové rozhodnutí bude učiněno pouze v rámci pravidel a předpisů a podle běžné praxe ÚSVS/LU. ÚSVS/LU projedná tyto záležitosti a bude současně informovat i ostatní smluvní strany. Příslušný postup zahrnuje nejméně jedno ústní varování a dvě písemná varování předaná lektorovi ředitelem ÚSVS/LU.

Článek 16

Průběžná hodnocení Programu smluvními stranami se budou konat každoročně v termínu a místě dohodnutém všemi třemi smluvními stranami.

Článek 17

Právní vztahy smluvních stran, týkající se problematiky upravené tímto Memorandem, se budou řídit právními předpisy Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.

Článek 18

Toto Memorandum vstupuje v platnost dnem podpisu a bude platit do 30. června 2004. Každá ze smluvních stran však může Memorandum písemně vypovědět. Platnost Memoranda v takovém případě skončí 12 měsíců ode dne doručení písemného oznámení o výpovědi druhé smluvní straně. Plněné, ale k datu skončení platnosti Memoranda neukončené závazky se budou řídit jeho ustanoveními až do jejich úplného splnění.

Dáno v Londýně dne 18. prosince 2001 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.  

PhDr. Pavel Seifter v. r.
mimořádný a zplnomocněný
velvyslanec
Za Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy
České republiky
Michael Hilton v. r.
vedoucí sekce vzdělávání
odboru kulturních vztahů
Za Ministerstvo zahraničních
věcí Spojeného království
Velké Británie a Severního Irska
George Kolankiewicz v. r.
ředitel
Za Ústav slovanských a
východoevropských studií
Univerzitní koleje
Londýnské univerzity

E-shop

Účetní případy pro praxi 2020

Účetní případy pro praxi 2020

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete si zopakovat nebo připomenou nejvíce používané účetní případy, se kterými se můžete setkat? Kniha umožňuje vyhledat konkrétní příklady z praxe podnikatelského subjektu podle jednotlivých účtových skupin. Čtenáři se nabízí informace o všech účtových skupinách: základní ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Elektronická evidence tržeb – Praktická příručka pro 3. a 4. vlnu, 2. vydání

Elektronická evidence tržeb – Praktická příručka pro 3. a 4. vlnu, 2. vydání

Bc. Zdeněk Vondrák, DiS., Bc. Lucie Vondráková, DiS., Bc. Michala Vondráková - Anag, spol. s r. o.

Kniha o EET neboli elektronické evidenci tržeb je určena pro podnikatele, ale i pro neziskové subjekty, kteří jsou povinni se do evidence tržeb zapojit, a také pro jejich účetní. Seznamte se s povinnostmi, ...

Cena: 319 KčKOUPIT

Elektronické právní jednání

Elektronické právní jednání

Vojtěch Kment - Wolters Kluwer, a. s.

Těžiště monografie spočívá v analýze a výkladu základních institutů elektronického právního jednání, jak vychází z nové úpravy evropským nařízením č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu, označovaným zkratkou ...

Cena: 745 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.