Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 30/2002 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2002, částka 13, ze dne 29. 3. 2002

30

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 17. července 1998 byla v Sofii podepsána Dohoda o přístupu Bulharské republiky ke Středoevropské dohodě o volném obchodu.*)

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.

Dohoda se na základě svého článku 12 odst. 3 předběžně prováděla od 1. ledna 1999 a v souladu se zněním odstavce 1 téhož článku vstoupila v platnost dne 12. ledna 2002. Podle článku 12 odst. 4 od data vstupu této dohody v platnost pozbyla platnosti Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Bulharskou republikou, podepsaná v Praze dne 15. prosince 1995, vyhlášená pod č. 223/1996 Sb.

Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

*)  Středoevropská dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou, Maďarskou republikou, Polskou republikou a Slovenskou republikou ze dne 21. prosince 1992 byla vyhlášena pod č. 54/1995 Sb.

Česká republika, Maďarská republika, Polská republika, Rumunsko, Slovenská republika a Republika Slovinsko na straně jedné a Bulharská republika na straně druhé (dále uváděné jako "Strany"),

znovu potvrzujíce svůj závazek k zásadám tržního hospodářství, které tvoří základ jejich vztahů,

berouce v úvahu pozitivní rozvoj vzájemné hospodářské spolupráce mezi Stranami,

přejíce si přispět k procesu integrace v Evropě prostřednictvím rozšíření Středoevropské dohody o volném obchodu,

majíce na zřeteli Deklarace předsedů vlád ze dne 25. listopadu 1994 v Poznani, ze dne 11. září 1995 v Brně, ze dne 13. září 1996 v Jasné a ze dne 12. září 1997 v Portoroži,

odvolávajíce se na oficiální žádost Bulharské republiky ze dne 30. května 1996 o přistoupení ke Středoevropské dohodě o volném obchodu,

berouce v úvahu Doplňkovou dohodu ke Středoevropské dohodě o volném obchodu, podepsanou dne 11. září 1995 v Brně,

jednajíce v souladu s ustanoveními ělánku 39a Středoevropské dohody o volném obchodu,

se dohodly takto:

Článek 1

Bulharská republika přistoupí ke Středoevropské dohodě o volném obchodu.

Článek 2

Bulharská republika přijme Středoevropskou dohodu o volném obchodu se všemi jejími doplňky a úpravami podepsanými před podpisem této Dohody a bude ji uplatňovat v souladu s ustanoveními této Dohody.

Článek 3

Tam, kde jsou ve Středoevropské dohodě o volném obchodu odvolávky na její Strany, a tam, kde jsou všechny státy výslovně uváděny, se bude rozumět včetně Bulharské republiky.

Článek 4

Základním clem uvedeným v odstavci 1 článku 4 Středoevropské dohody o volném obchodu bude v případě Bulharské republiky celní sazba podle doložky nejvyšších výhod, uplatňovaná k 1. lednu 1993.

Článek 5

1. K provedení ustanovení odstavce 2 článku 3 Středoevropské dohody o volném obchodu jsou tímto stanoveny Protokoly 22, 23, 24, 25 a 26 ke Středoevropské dohodě o volném obchodu a přiloženy k této Dohodě.

2. Ustanovení o zrušení dovozních cel mezi:

Českou republikou a Slovenskou republikou na straně jedné a Bulharskou republikou na straně druhé jsou uvedena v Protokolu 22,
Maďarskou republikou na straně jedné a Bulharskou republikou na straně druhé jsou uvedena v Protokolu 23,
Polskou republikou na straně jedné a Bulharskou republikou na straně druhé jsou uvedena v Protokolu 24,
Rumunskem na straně jedné a Bulharskou republikou na straně druhé jsou uvedena v Protokolu 25,
Republikou Slovinsko na straně jedné a Bulharskou republikou na straně druhé jsou uvedena v Protokolu 26.

Článek 6

1. K provedení ustanovení odstavce 1 článku 12 Středoevropské dohody o volném obchodu jsou tímto stanoveny Protokoly 27, 28, 29, 30 a 31 ke Středoevropské dohodě o volném obchodu a přiloženy k této Dohodě.

2. Ustanovení o poskytování si vzájemných zemědělských koncesí mezi:

-  Českou republikou a Slovenskou republikou na straně jedné a Bulharskou republikou na straně druhé jsou uvedena v Protokolu 27,
Maďarskou republikou na straně jedné a Bulharskou republikou na straně druhé jsou uvedena v Protokolu 28,
Polskou republikou na straně jedné a Bulharskou republikou na straně druhé jsou uvedena v Protokolu 29,
Rumunskem na straně jedné a Bulharskou republikou na straně druhé jsou uvedena v Protokolu 30,
Republikou Slovinsko na straně jedné a Bulharskou republikou na straně druhé jsou uvedena v Protoko- lu 31.

Článek 7

Množstevní omezení dovozu nebo opatření mající rovnocenný účinek, uvedená v odstavci 2 článku 8 Středoevropské dohody o volném obchodu a blíže uvedená v Přílohách III/a, III/b a III/c Středoevropské dohody o volném obchodu, se budou rovněž uplatňovat na dovozy výrobků majících původ v Bulharské republice v souladu s ustanoveními přílohy k článku 7 této Dohody.

Článek 8

Pro účely této Dohody se rozumí, že Protokol 7 Středoevropské dohody o volném obchodu, týkající se definice pojmu "původní výrobky" a metod administrativní spolupráce, se bude uplatňovat rovněž na výrobky mající původ v Bulharské republice v souladu s ustanoveními přílohy k článku 8 této Dohody.

Článek 9

1. Co se týká úpravy spolupráce v celní správě podle odstavce 2 článku 16 Středoevropské dohody o volném obchodu, bude rozuměno, že vzájemná pomoc v celních záležitostech mezi celními správami České republiky a Slovenské republiky na straně jedné a Bulharské republiky na straně druhé se bude uskutečňovat v souladu s ustanoveními přílohy I k článku 9 této Dohody.

2. Co se týká úpravy spolupráce v celní správě podle odstavce 2 článku 16 Středoevropské dohody o volném obchodu, bude rozuměno, že vzájemná pomoc v celních záležitostech mezi celními správami Republiky Slovinsko na straně jedné a Bulharské republiky na straně druhé se bude uskutečňovat v souladu s ustanoveními přílo- hy II k článku 9 této Dohody.

Článek 10

1. Co se týká úpravy vládních zakázek podle článku 24 Středoevropské dohody o volném obchodu, bude rozuměno, že ve vztazích mezi Českou republikou a Slovenskou republikou na straně jedné a Bulharskou republikou na straně druhé se vztahuje i na veřejné zakázky a lhůta uvedená v odstavci 2 článku 24 skončí nejpozději do konce roku 1998.

2. Co se týká úpravy vládních zakázek podle článku 24 Středoevropské dohody o volném obchodu, bude rozuměno, že ve vztazích mezi Republikou Slovinsko na straně jedné a Bulharskou republikou na straně druhé se vztahuje i na veřejné zakázky a lhůta uvedená v odstavci 2 článku 24 skončí nejpozději do konce roku 1999.

3. Je dohodnuto, že v rámci Společného výboru se budou konat konzultace podle odstavce 3 článku 24 Středoevropské dohody o volném obchodu, týkající se rozšíření zacházení uvedených v odstavcích 1 a 2 na ostatní Strany.

Článek 11

Tato Dohoda bude tvořit nedílnou součást Středoevropské dohody o volném obchodu.

Článek 12

1. Tato Dohoda vstoupí v platnost třicátý den poté, kdy depozitář obdrží poslední notifikaci od Stran Středoevropské dohody o volném obchodu a od Bulharské republiky o ukončení příslušného schvalovacího procesu.

2. Depozitář bude neprodleně notifikovat všem Stranám ukončení schvalovacího procesu nezbytného pro vstup této Dohody v platnost.

3. Před vstupem této Dohody v platnost podle odstavce 1 tohoto článku budou Česká republika, Maďarská republika, Polská republika, Slovenská republika, Republika Slovinsko a Bulharská republika předběžně provádět tuto Dohodu od 1. ledna 1999 za předpokladu, že před 1. prosincem 1998 bude Rumunsko notifikovat ostatním Stranám, že požadavky jeho právního řádu pro vstup této Dohody v platnost byly splněny a že Rumunsko bude tuto Dohodu provádět od 1. ledna 1999.

4. Od data vstupu této Dohody v platnost dohody o volném obchodu uzavřené mezi:

Českou republikou a Bulharskou republikou, podepsaná 15. prosince 1995 v Praze;
Slovenskou republikou a Bulharskou republikou, podepsaná 8. prosince 1995 v Sofii;pozbydou platnosti a dohoda o volném obchodu uzavřená mezi:
- Republikou Slovinsko a Bulharskou republikou, podepsaná 22. listopadu 1996 v Sofii;na základě vzájemné dohody dotčených Stran, vyjádřené v této Dohodě, nevstoupí v platnost.

5. Od data prozatímního provádění této Dohody nebudou dohody o volném obchodu, uvedené v odstavci 4 tohoto článku, jejich smluvními Stranami prováděny.

NA DŮKAZ TOHO níže podepsaní zmocněnci, byvše k tomu řádně zmocněni, podepsali tuto Dohodu.

Dáno v Sofii dne 17. července 1998 v jediném původním vyhotovení v jazyce anglickém, které bude uloženo u vlády Polské republiky. Depozitář předá ověřené opisy všem Stranám.

PŘĺLOHA
k článku 7

1. Kromě výrobků uvedených v Příloze III/a Středoevropské dohody o volném obchodu Česká republika a Slovenská republika zruší nejpozději do konce přechodného období množstevní omezení dovozu a opatření mající rovnocenný účinek u výrobků majících původ v Bulharské republice a uvedených níže:

27028418 uplatňováno Slovenskou republikou pouze u výrobků, které obsahují látky poškozující zemskou ozónovou vrstvu.

2. Maďarská republika otevře následující roční strop pro výrobky mající původ v Bulharské republice:Obuv vyrobená z kůže a náhražek kůže  100.000 USD

Výše uvedený strop bude uplatňován do odstranění množstevních omezení u dotyčných výrobků Maďarskou republikou. Maďarská republika přezkoumá užívání tohoto stropu a zváží, mezi jiným ve světle takovéhoto přezkoumání, možnosti zvýšit tento strop pro rok 2000.

PŘĺLOHA
k článku 8

K provádění ustanovení Protokolu 7 Středoevropské dohody o volném obchodu budou učiněny následující doplňky:

1. Článek 4

V odstavci 1 tohoto článku bude vypuštěno slovo "Bulharsko".

2. Článek 18

V odstavci 4, který se týká průvodního osvědčení EUR 1 vystaveného dodatečně, bude doplněna takto bulharská verze:

"IZDADEN VPOSLEDSTVIE"

3. Článek 19

V odstavci 2, který se týká vystavení duplikátu průvodního osvědčení EUR 1, bude doplněna takto bulharská verze:

"DUBLIKAT"

5. Příloha IV Protokolu 7

Bulharská verze prohlášení na faktuře bude doplněna takto:

"IZNOSITELJT NA PRODUKTITE, OBHVANATI OT TOZI DOKUMENT (MITNIŁESKO RAZREĄENIE No .......................1), DEKLARIRA, ŁE OSVEN KQDETO E OTBELJZANO DRUGO TEZI PRODUKTI SA S .....................................2 PREFERENCIALEN PROIZHOD."

PŘĺLOHA I
k článku 9

VZÁJEMNÁ POMOC V CELNĺCH ZÁLEŽITOSTECH

Článek 1
Definice

Pro účely tohoto Protokolu se rozumí:

(a)   "celními předpisy" obecně závazné právní předpisy uplatňované na území Stran, upravující dovoz, vývoz, tranzit zboží a jeho propuštění do celního režimu, včetně opatření o zákazech, omezeních a kontrolách, přijatých uvedenými Stranami;
(b)  "clem" všechna cla, daně, dávky a/nebo jiné poplatky, které jsou vyměřovány a vybírány na území Stran v souladu s celními předpisy, s výjimkou dávek a poplatků, jejichž výše je dána částkou odpovídající přibližným nákladům za poskytnuté služby;
(c) "dožadujícím orgánem" příslušný správní orgán, který byl jmenován Stranou pro tento účel a který žádá o pomoc v celních záležitostech;
(d)   "dožádaným orgánem" příslušný správní orgán, který byl jmenován Stranou pro tento účel a který obdrží žádost o pomoc v celních záležitostech;
(e)   "deliktem" jakékoli porušení celních předpisů, jakož i pokus o porušení těchto předpisů;
(f) "celním orgánem" v Bulharské republice Ministerstvo financí - Generální ředitelství cel (Ministerstvo na finansite - Glavno upravlenie mitnitsi), v České republice Ministerstvo financí - Generální ředitelství cel a ve Slovenské republice Ministerstvo financí - Celní ředitelství (Ministerstvo financií - Colné riaditeůstvo).

Článek 2
Rozsah

1. Strany si navzájem pomůžou při zabezpečování dodržování celních předpisů způsobem a za podmínek stanovených v této příloze, zejména zabraňováním, odhalováním a šetřením porušování těchto předpisů.

2. Pomoc v celních záležitostech poskytovaná podle tohoto Protokolu se vztahuje na celní orgán Strany, který je příslušný pro provádění této přílohy. Toto se nedotýká pravidel upravujících vzájemnou pomoc v trestních záležitostech. Netýká se to rovněž informací získaných na základě zmocnění vykonávaného na žádost soudního orgánu, pouze pokud by s tím tyto orgány souhlasily.

Článek 3
Pomoc na žádost

1. Na žádost dožadujícího orgánu poskytne dožádaný orgán všechny příslušné informace, které umožní zabezpečení řádného provádění celních předpisů, včetně informací týkajících se zjištěných nebo připravovaných činností, které porušují nebo by porušily takovéto předpisy.

2. Na žádost dožadujícího orgánu bude jej dožádaný orgán informovat o tom, zda zboží vyvezené z území jedné ze Stran bylo řádně dovezeno na území druhé Strany, a pokud je to účelné, uvede blíže celní režim, do kterého bylo zboží propuštěno.

3. Na žádost dožadujícího orgánu učiní dožádaný orgán nezbytné kroky k zabezpečení dohledu nad:

(a)   fyzickými a právnickými osobami, u kterých existují závažné důvody domnívat se, že porušují nebo porušily celní předpisy;
(b)  pohybem zboží, o němž je známo, že by mohlo způsobit podstatné porušení celních předpisů;
(c)   dopravními prostředky, o kterých existují závažné důvody domnívat se, že byly, jsou nebo mohou být použity k porušení celních předpisů.

Článek 4

Pomoc bez vyzvání

Strany si v rámci své pravomoci navzájem poskytnou pomoc, kterou pokládají za potřebnou pro zajištění správného provádění celních předpisů, zvláště pokud obdrží informace týkající se:

-  činností, které porušily, porušují nebo by porušily takové předpisy, a které mohou být předmětem zájmu druhé Strany;
nových prostředků nebo metod použitých při uskutečňování takových činností;
zboží, o němž je známo, že je předmětem závažného porušování celních předpisů o dovozu, vývozu, tranzitu nebo o jakémkoli celním režimu;
-  osob, o kterých je známo nebo jsou podezřelé, že se dopouštějí nebo dopustily přestupků vůči celním předpisům platným na území druhé Strany;
dopravních prostředků a kontejnerů, o kterých je známo nebo u nichž existují podezření, že byly, jsou nebo mohou být použity při páchání přestupků vůči celním předpisům platným na území druhé Strany.

Článek 5
Doručení/Oznámení

Na žádost dožadujícího orgánu učiní dožádaný orgán ve shodě se svým právním řádem všechna nezbytná opatření k:

doručení všech dokumentů,
-  oznámení všech rozhodnutí, spadajících do rozsahu této přílohy, adresátovi, který bydlí nebo sídlí na jeho území. V takovém případě se uplatňují ustanovení článku 6(3).

Článek 6
Forma a obsah žádostí o pomoc

1. Žádosti podle této přílohy se vyhotovují písemně. K takovýmto žádostem se přikládají doklady potřebné k jejich vyřízení. V případě požadavku pro naléhavost situace může být přijata ústní žádost, musí však být bezprostředně potvrzena písemně.

2. Žádosti podle odstavce 1 tohoto článku obsahují následující informace:

(a)   požadující orgán podávající žádost;
(b)   požadované opatření;
(c)   předmět a důvod žádosti;
(d)  příslušné zákony, pravidla, předpisy a jiné právní normy;
(e)  co nejpřesnější a nejobsáhlejší údaje o fyzických nebo právnických osobách, jež jsou terčem šetření;
(f)  přehled příslušných skutečností, kromě těch případů, jichž se týká článek 5.

3. Žádosti se předkládají v úředním jazyku dožádaného orgánu nebo v jazyku přijatelném pro tento orgán.

4. Jestliže žádost nesplňuje formální požadavky, může být vyžádána její oprava nebo doplnění; mohou však být přijata preventivní opatření.

Článek 7
Vyřízení žádostí

1. Aby bylo vyhověno žádosti o pomoc, dožádaný orgán, nebo nemůže-li jednat sám, jiný správní orgán, kterému dožádaný orgán žádost postoupil, bude v rámci své pravomoci a dosažitelných prostředků poskytováním vlastních informací, prováděním potřebných pátrání nebo zajišťováním, aby pátrání bylo provedeno, postupovat tak, jako by jednal z vlastní iniciativy nebo na žádost jiných orgánů téže Strany.

2. Žádosti o pomoc se vyřizují v souladu se zákony, pravidly, předpisy nebo jinými právními normami dožádané Strany.

3. Náležitě zmocnění úředníci jedné Strany mohou se souhlasem druhé příslušné Strany a za podmínek touto Stranou stanovených obdržet od úřadů dožádaného orgánu nebo jiného orgánu, jemuž je dožádaný orgán nadřízený, informace týkající se porušení celních předpisů, které dožadující orgán potřebuje pro účely této přílohy.

4. Úředníci jedné Strany mohou být se souhlasem druhé Strany přítomni při pátráních vedených na jejím území.

Článek 8
Forma, jakou má být informace sdělena

1. Dožádaný orgán sdělí dožadujícímu orgánu výsledky pátrání formou dokumentů, ověřených kopií dokumentů, zpráv apod.

2. Dokumenty uvedené v odstavci 1 mohou být nahrazeny computerizovanou informací v jakékoli formě pro tentýž účel.

Článek 9
Výjimky z povinnosti poskytnout pomoc

1. Pokud dožádaný orgán dojde k závěru, že by požadovaná pomoc mohla porušit suverenitu, veřejný pořádek, bezpečnost či zásadní zájmy dožádané Strany, nebo by způsobila porušení průmyslového, obchodního nebo profesního tajemství této Strany, může odmítnout poskytnout takovou pomoc, poskytnout ji částečně nebo ji poskytnout, budou-li splněny určité podmínky nebo požadavky.

2. Pokud není možno žádosti o spolupráci vyhovět, dožadující orgán o tom bude neprodleně uvědoměn a bude informován o důvodech odmítnutí poskytnutí pomoci.

3. Pokud celní orgán jedné Strany požádá o spolupráci, kterou by sám nebyl schopen poskytnout, pokud by o to byl požádán celním orgánem druhé Strany, ve své žádosti na tuto skutečnost upozorní. Vyhovění takové žádosti je na úvaze dožádaného orgánu.

Článek 10
Povinnost utajení

1. Jakákoli informace, sdělená v jakékoli formě podle této přílohy, bude utajena. Vztahuje se na ni povinnost dodržovat služební tajemství a požívá ochrany, poskytované v souladu s příslušnými zákony uplatňovanými ve Straně, která informaci obdržela.

2. Stanovené údaje nebudou předány, jestliže existuje závažný důvod k domněnce, že předání nebo použití předaných údajů by odporovalo základním právním principům jedné ze Stran a zejména tehdy, pokud by dotčená osoba utrpěla nepřiměřenou škodu. Strana, která informace obdržela, bude na žádost Strany, která informace poskytla, tuto Stranu informovat o způsobu použití dodaných informací a o dosažených výsledcích.

3. Stanovené údaje mohou být předány pouze celním orgánům a v případě potřeby pro soudní účely, veřejné žalobě a soudním orgánům. Ostatní osoby a orgány mohou obdržet tyto informace jen na základě předběžného souhlasu orgánu, který je poskytl.

4.  Strana poskytující informaci si ověří správnost předané informace. Jakmile dojde ke zjištění, že poskytnutá informace byla nesprávná nebo má být zrušena, bude Strana, která ji obdržela, o tom bez prodlení vyrozuměna. Tato Strana je povinna provést příslušnou opravu nebo zrušit informaci.

5. S výhradou případů, ve kterých převládá veřejný zájem, může příslušná osoba obdržet na žádost informace o uchovávání dat a o účelech tohoto uchovávání.

Článek 11
Použití informací

1. Obdržené informace se použijí pouze pro účely této přílohy a kterákoli ze Stran je může použít pro jiné účely výhradně s předchozím písemným souhlasem celního orgánu, který je poskytl, a mohou být předmětem jakýchkoli omezení stanovených tímto orgánem. Tato ustanovení se neuplatňují na informace týkající se deliktů v oblasti omamných a psychotropních látek. Takové informace se sdělí jiným orgánům přímo zúčastněným v boji proti nezákonnému obchodu s omamnými látkami za podmínek uvedených v článku 2.

2. Odstavec 1 nebrání použití informací v jakémkoliv soudním nebo správním řízení, vyvolaném porušením celních předpisů.

3. Strany mohou ve svých svědeckých výpovědích, zprávách a zápisech, v řízení a v žalobách předložených soudům použít jako důkazu obdržených informací a projednaných dokumentů v souladu s ustanoveními této přílohy.

4. Originály spisů a dokumentů budou vyžadovány pouze v případech, kde by ověřené kopie nebyly dostačující a pokud to dovolují národní právní předpisy. Originály, které byly předány, budou bezodkladně vráceny, jakmile zanikne důvod, pro který byly druhé Straně poskytnuty.

Článek 12
Experti a svědci

Úředník dožádaného orgánu může být zmocněn vystoupit v mezích poskytnutého zmocnění jako expert nebo svědek v soudním nebo správním řízení týkajícím se záležitostí, na něž se vztahuje tato příloha, v soudní pravomoci druhé Strany a předložit takové předměty, dokumenty nebo jejich ověřené kopie, které mohou být potřebné pro řízení. V žádosti o takové vystoupení musí být výslovně uvedeno, o jakou záležitost se jedná a jaká funkce nebo kvalifikace úředníka je požadována.

Článek 13
Náklady na pomoc

Strany upustí od veškerých nároků na druhou Stranu, pokud jde o úhradu nákladů vzniklých podle tohoto Protokolu, vyjma, pokud je to přiměřené, od nákladů na experty a svědky, na tlumočníky a překladatele, kteří nejsou součástí veřejných služeb.

Článek 14
Provádění

1. Prováděním této přílohy budou pověřeny celní orgány Stran. Zmíněné orgány budou rozhodovat o všech praktických opatřeních a úpravách nezbytných pro její provádění, přičemž budou brát v úvahu pravidla v oblasti ochrany dat.

2. Strany budou navzájem konzultovat a následně se informovat o podrobných pravidlech provádění této přílohy, která jsou přijímána ve shodě s ustanoveními tohoto článku.

3. Celní orgány Stran mohou zařídit, aby jejich vyšetřující orgány byly ve vzájemném přímém styku.

4. Strany mohou doporučit příslušným orgánům úpravy této přílohy, které Strany považují, že by měly být učiněny.

PŘĺLOHA II
k článku 9

VZÁJEMNÁ POMOC V CELNĺCH ZÁLEŽITOSTECH

Článek 1
Definice

Pro účely tohoto Protokolu se rozumí:

(a)  "celními předpisy" obecně závazné právní předpisy uplatňované v Bulharsku a ve Slovinsku, upravující dovoz, vývoz, tranzit zboží a jeho propuštění do celního režimu, včetně opatření o zákazech, omezeních a kontrolách, přijatých uvedenými Stranami;
(b)   "clem" všechna cla, daně, dávky a/nebo jiné poplatky, které jsou vyměřovány a vybírány na území Stran v souladu s celními předpisy, s výjimkou dávek a poplatků, jejichž výše je dána částkou odpovídající přibližným nákladům za poskytnuté služby;
(c)   "dožadujícím orgánem" příslušný správní orgán, který byl jmenován Stranou pro tento účel a který žádá o pomoc v celních záležitostech;
(d)  "dožádaným orgánem" příslušný správní orgán, který byl jmenován Stranou pro tento účel a který obdrží žádost o pomoc v celních záležitostech;
(e)   "deliktem" jakékoli porušení celních předpisů, jakož i pokus o porušení těchto předpisů;
(f)  "celním orgánem" v Bulharské republice Ministerstvo financí - Generální ředitelství cel (GU Mitnitsi) a ve Slovinsku Ministerstvo financí - Celní správa Republiky Slovinsko (Ministerstvo za finance - Carinska Uprava Republike Slovenije);
(g)   "osobními údaji" veškeré informace vztahující se k jedinci, u něhož je zjištěna nebo zjišťována totožnost.

Článek 2
Rozsah

1. Strany si navzájem pomůžou při zabezpečování dodržování celních předpisů způsobem a za podmínek stanovených v této příloze, zejména zabraňováním, odhalováním a šetřením porušování těchto předpisů.

2. Pomoc v celních záležitostech poskytovaná podle tohoto Protokolu se vztahuje na celní orgán Strany, který je příslušný pro provádění této přílohy. Toto se nedotýká pravidel upravujících vzájemnou pomoc v trestních záležitostech. Netýká se to rovněž informací získaných na základě zmocnění vykonávaného na žádost soudního orgánu, pouze pokud by s tím tyto orgány souhlasily.

Článek 3
Pomoc na žádost

1. Na žádost dožadujícího orgánu poskytne dožádaný orgán všechny příslušné informace, které umožní zabezpečení řádného provádění celních předpisů, včetně informací týkajících se zjištěných nebo připravovaných činností, které porušují nebo by porušily takovéto předpisy.

2. Na žádost dožadujícího orgánu bude jej dožádaný orgán informovat o tom, zda zboží vyvezené z území jedné ze Stran bylo řádně dovezeno na území druhé Strany, a pokud je to účelné, uvede blíže celní režim, do kterého bylo zboží propuštěno.

3. Na žádost dožadujícího orgánu učiní dožádaný orgán nezbytné kroky k zabezpečení dohledu nad:

(a)   fyzickými a právnickými osobami, u kterých existují závažné důvody domnívat se, že porušují nebo porušily celní předpisy;
(b)  pohybem zboží, o němž je známo, že by mohlo způsobit podstatné porušení celních předpisů;
(c)   dopravními prostředky, o kterých existují závažné důvody domnívat se, že byly, jsou nebo mohou být použity k porušení celních předpisů;
(d) dopravními prostředky, o kterých existují závažné důvody domnívat se, že byly, jsou nebo mohou být použity k porušení celních předpisů.

Článek 4
Pomoc bez vyzvání

Strany si v rámci své pravomoci navzájem poskytnou pomoc, kterou pokládají za potřebnou pro zajištění správného provádění celních předpisů, zvláště pokud obdrží informace týkající se:

činností, které porušily, porušují nebo by porušily takové předpisy, a které mohou být předmětem zájmu druhé Strany;
nových prostředků nebo metod použitých při uskutečňování takových činností;
zboží, o němž je známo, že je předmětem závažného porušování celních předpisů o dovozu, vývozu, tranzitu nebo o jakémkoli celním režimu;
osob, o kterých je známo nebo jsou podezřelé, že se dopouštějí nebo dopustily přestupků vůči celním předpisům platným na území druhé Strany;
spravních prostředků a kontejnerů, o kterých je známo nebo u nichž existují podezření, že byly, jsou nebo mohou být použity při páchání přestupků vůči celním předpisům platným na území druhé Strany.

Článek 5
Doručení/Oznámení

Na žádost dožadujícího orgánu učiní dožádaný orgán ve shodě se svým právním řádem všechna nezbytná opatření k:

-  doručení všech dokumentů,
oznámení všech rozhodnutí, spadajících do rozsahu této přílohy, adresátovi, který bydlí nebo sídlí na jeho území. V takovém případě se uplatňují ustanovení článku 6(3).

Článek 6
Forma a obsah žádostí o pomoc

1. Žádosti podle této přílohy se vyhotovují písemně. K takovýmto žádostem se přikládají doklady potřebné k jejich vyřízení. V případě požadavků pro naléhavost situace může být přijata ústní žádost, musí však být bezprostředně potvrzena písemně.

2. Žádosti podle odstavce 1 tohoto článku obsahují následující informace:

(a)  dožadující orgán podávající žádost;
(b)   požadované opatření;
(c)   předmět a důvod žádosti;
(d)  příslušné zákony, pravidla, předpisy a jiné právní normy;
(e)   co nejpřesnější a nejobsáhlejší údaje o fyzických nebo právnických osobách, jež jsou terčem šetření;
(f)  přehled příslušných skutečností, kromě těch případů, jichž se týká článek 5.

3. Žádosti se předkládají v úředním jazyku dožádaného orgánu nebo v jazyku přijatelném pro tento orgán.

4. Jestliže žádost nesplňuje formální požadavky, může být vyžádána její oprava nebo doplnění; mohou však být přijata preventivní opatření.

Článek 7
Vyřízení žádostí

1. Aby bylo vyhověno žádosti o pomoc, dožádaný orgán, nebo nemůže-li jednat z vlastní inciativy, jiný správní orgán, kterému dožádaný orgán žádost postoupil, bude v rámci své pravomoci a dosažitelných prostředků poskytováním vlastních informací, prováděním potřebných pátrání nebo zajišťováním, aby pátrání bylo provedeno, postupovat tak, jako by jednal z vlastní iniciativy nebo na žádost jiných orgánů téže Strany.

2. Žádosti o pomoc se vyřizují v souladu se zákony, pravidly, předpisy nebo jinými právními normami dožádané Strany.

3. Náležitě zmocnění úředníci jedné Strany mohou se souhlasem druhé příslušné Strany a za podmínek touto Stranou stanovených obdržet od úřadů dožádaného orgánu nebo jiného orgánu, jemuž je dožádaný orgán nadřízený, informace týkající se porušení celních předpisů, které dožadující orgán potřebuje pro účely této přílohy.

4. Úředníci jedné Strany mohou se souhlasem druhé příslušné Strany a za podmínek touto Stranou stanovených být přítomni při pátráních vedených na jejím území.

Článek 8
Forma, jakou má být informace sdělena

1. Dožádaný orgán sdělí dožadujícímu orgánu výsledky pátrání formou dokumentů, ověřených kopií dokumentů, zpráv apod.

2. Dokumenty uvedené v odstavci 1 mohou být nahrazeny computerizovanou informací v jakékoli formě pro tentýž účel.

Článek 9
Výjimky z povinnosti poskytnout pomoc

1. Strany mohou odmítnout poskytnout pomoc uvedenou v této příloze, kde její poskytnutí by:

(a)   pravděpodobně bylo poškozením suverenity Slovinska nebo Bulharska; nebo
(b)   pravděpodobně bylo poškozením veřejného pořádku, bezpečnosti či dalších zásadních zájmů;
(c)   způsobilo měnové nebo daňové předpisy jinými a odlišnými, než jsou předpisy týkající se cel; nebo
(d)   porušilo průmyslové, obchodní či profesní tajemství.

2. Tam, kde dožadující orgán žádá o pomoc, kterou by on sám nebyl schopen poskytnout, pokud by tak byl žádán, dožadující orgán ve své žádosti na tuto skutečnost upozorní. Potom bude na dožádaném orgánu rozhodnout, jak odpovědet na takovouto žádost.

3. Pokud je pomoc odmítnuta nebo odepřena, tak rozhodnutí a důvody o tomto musí být oznámeny dožadujícímu orgánu bez prodlení.

Článek 10
Povinnost utajení

1. Jakákoli informace, sdělená v jakékoli formě podle této přílohy, bude utajena. Vztahuje se na ni povinnost dodržovat služební tajemství a požívá ochrany, poskytované v souladu s příslušnými zákony uplatňovanými ve Straně, která informaci obdržela.

2. Osobní údaje mohou být předány pouze tehdy, pokud úroveň ochrany osoby daná právními předpisy Strany je rovnocenná. Strany alespoň zajistí úroveň ochrany založenou na zásadách uvedených v dodatku k této příloze.

Článek 11
Použití informací

1. Obdržené informace se použijí pouze pro účely této přílohy a kterákoli ze Stran je může použít pro jiné účely výhradně s předchozím písemným souhlasem celního orgánu, který je poskytl, a mohou být předmětem jakýchkoli omezení stanovených tímto orgánem. Tato ustanovení se neuplatňují na informace týkající se deliktů v oblasti omamných a psychotropních látek. Takové informace se sdělí jiným orgánům přímo zúčastněným v boji proti nezákonnému obchodu s omamnými látkami za podmínek uvedených v článku 2.

2. Odstavec 1 nebrání použití informací v jakémkoliv soudním nebo správním řízení, vyvolaném porušením celních předpisů.

3. Strany mohou ve svých svědeckých výpovědích, zprávách a zápisech, v řízení a v žalobách předložených soudům použít jako důkazu obdržených informací a projednaných dokumentů v souladu s ustanoveními této přílohy.

Článek 12
Experti a svědci

Úředník dožádaného orgánu může být zmocněn vystoupit v mezích poskytnutého zmocnění jako expert nebo svědek v soudním nebo správním řízení týkajícím se záležitostí, na něž se vztahuje tato příloha, v soudní pravomoci druhé Strany a předložit takové předměty, dokumenty nebo jejich ověřené kopie, které mohou být potřebné pro řízení. V žádosti o takové vystoupení musí být výslovně uvedeno, o jakou záležitost se jedná a jaká funkce nebo kvalifikace úředníka je požadována.

Článek 13
Náklady na pomoc

Strany upustí od veškerých nároků na druhou Stranu, pokud jde o úhradu nákladů vzniklých podle tohoto Protokolu, vyjma, pokud je to přiměřené, od nákladů na experty a svědky, na tlumočníky a překladatele, kteří nejsou zaměstnanci veřejných služeb.

Článek 14
Provádění

1. Prováděním této přílohy budou pověřeny celní orgány Stran. Zmíněné orgány budou rozhodovat o všech praktických opatřeních a úpravách nezbytných pro její provádění, přičemž budou brát v úvahu pravidla v oblasti ochrany dat.

2. Strany budou navzájem konzultovat a následně se informovat o podrobných pravidlech provádění této přílohy, která jsou přijímána ve shodě s ustanoveními tohoto článku.

3. Celní orgány Stran mohou zařídit, aby jejich vyšetřující orgány byly ve vzájemném přímém styku.

DODATEK
k PŘĺLOZE II k článku 9

ZÁKLADNĺ ZÁSADY OCHRANY ÚDAJŮ

1. Automaticky zpracovávané osobní údaje budou:

(a získávány čestně a zpracovávány podle zákona;
(b)  ukládány pro blíže určené a zákonné účely a nebudou používány způsobem neslučitelným s těmito účely;
(c)   náležité, související a ne nadměrné ve vztahu k účelům, pro které jsou ukládány;
(d)   správné a tam, kde je to nezbytné, udržovány k datu;
(e)  uchovávány ve formě, která dovoluje určení totožnosti údajů po dobu ne delší, než je vyžadováno účelem, pro který jsou tyto údaje ukládány.

2. Jestliže domácí zákon neposkytuje příslušné záruky, pak osobní údaje prozrazující rasový původ, politické názory nebo náboženské a jiné víry, tak i jako osobní údaje týkající se zdraví nebo pohlavního života, nesmějí být zpracovávány automatizovaně. To samé se bude uplatňovat na údaje související s rozsudky trestů.

3. K ochraně osobních údajů uložených v automatizovaných souborech údajů budou přijímána příslušná bezpečnostní opatření proti neoprávněnému zničení nebo náhodné ztrátě, tak i proti neoprávněnému přístupu, změně nebo šíření.

4. Kterékoli osobě bude umožněno:

(a) zřídit si existenci automatizovaného souboru osobních údajů, stanovit jeho účely, tak i totožnost a obvyklé sídlo nebo hlavní místo zaměstnání správce souboru;
(b)  obdržet v rozumných intervalech a bez přílišné prodlevy nebo výdaje potvrzení toho, zda osobní údaje k ní se vztahující jsou uloženy v automatizovaném souboru údajů, tak i na sdělení jí takových údajů ve srozumitelné formě;
(c)   dosáhnout, v možném případě, opravy nebo vymazání takových údajů, jestliže byly zpracovávány v rozporu s ustanoveními domácího práva, mající tím účinek na základní zásady stanovené v zásadách 1 a 2 tohoto Dodatku;
(d) dovolat se nápravy, jestliže žádosti o sdělení nebo, v možném případě, sdělení, opravu nebo vymazání uvedených v písmenech (b) a (c) této zásady není vyhověno.

5. Žádná výjimka z ustanovení podle zásad 1, 2 a 4 tohoto Dodatku nebude povolena, s výjimkou té v rozsahu omezení vymezených v této zásadě.

6. Odchýlení se od ustanovení podle zásad 1, 2 a 4 tohoto Dodatku bude povoleno tehdy, když takové odchýlení je učiněno zákonem Strany a tvoří v demokratické společnosti nezhytné opatření v zájmu:

(a)  chránění bezpečnosti státu, veřejného bezpečí, peněžních zájmů státu nebo potlačování trestních přestupků;
(b) chránění předmětu údajů nebo práv a svobod druhých.

7. Omezení ve výkonu práv blíže uvedených v zásadě 4 písmenech (b), (c) a (d) tohoto Dodatku smějí být učiněna zákonem s ohledem na automatizované soubory osobních údajů použité ke statistickým nebo vědecko- -výzkumným účelům tam, kde není zřejmě žádné riziko zasahování do soukromí předmětu údajů.

8. Žádné z ustanovení tohoto Dodatku se nebude vykládat jako omezující nebo jinak ovlivňující na možnost Strany poskytovat předmětům údajů širší míru ochrany než tu stanovenou v tomto Dodatku.

PROTOKOL 22
(k článku 3 odstavci 2)

ZRUŠENĺ CEL
MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ JEDNÉ
A
BULHARSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

1. Dovozní cla uplatňovaná v České republice a Slovenské republice na výrobky mající původ v Bulharské republice budou zrušena k datu provádění této Dohody.

2. Dovozní cla uplatňovaná v Bulharské republice na výrobky mající původ v České republice a Slovenské republice budou zrušena k datu provádění této Dohody.

PROTOKOL 23
(k článku 3 odstavci 2)

ZRUŠENĺ CEL
MEZI MAĎARSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ JEDNÉ
A BULHARSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

1. Dovozní cla uplatňovaná v Bulharské republice na výrobky mající původ v Maďarské republice a uvedené v příloze A k tomuto Protokolu budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

k datu provádění této Dohody   
- na 30 % základního cla,
- k 1. lednu 2000  
- na 15 % základního cla,
k 1. lednu 2001  
zbývající cla budou odstraněna.

2. U výrobků, které mají původ v Maďarské republice, jsou dováženy do Bulharské republiky a nejsou uvedeny v příloze A k tomuto Protokolu, se budou od data provádění této Dohody uplatňovat nulová cla.

3. Dovozní cla uplatňovaná v Maďarské republice na výrobky mající původ v Bulharské republice a uvedené v příloze B k tomuto Protokolu budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

k datu provádění této Dohody   
na 30 % základního cla,
k 1. lednu 2000  
na 15 % základního cla,
k 1. lednu 2001  
zbývající cla budou odstraněna.

4. U výrobků, které mají původ v Bulharské republice, jsou dováženy do Maďarské republiky a nejsou uvedeny v příloze B k tomuto Protokolu, se budou od data provádění této Dohody uplatňovat nulová cla.

PROTOKOL 24
(k článku 3 odstavci 2)

ZRUŠENĺ CEL
MEZI POLSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ JEDNÉ
A
BULHARSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

1. Dovozní cla uplatňovaná v Bulharské republice na výrobky mající původ v Polské republice a uvedené v příloze A k tomuto Protokolu budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

-  k datu provádění této Dohody  
na 60 % základního cla,
k 1. lednu 2000  
na 20 % základního cla,
k 1. lednu 2002  
zbývající cla budou odstraněna.

2. Dovozní cla uplatňovaná v Bulharské republice na výrobky mající původ v Polské republice a neuvedené v příloze A k tomuto Protokolu budou zrušena k datu provádění této Dohody.

3. Dovozní cla uplatňovaná v Polské republice na výrobky mající původ v Bulharské republice a uvedené v příloze B k tomuto Protokolu budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

-  k datu provádění této Dohody  
na tři sedminy základního cla,
k 1. lednu 2000  
na dvě sedminy základního cla,
k 1. lednu 2001  
na jednu sedminu základního cla,
k 1. lednu 2002  
zbývající cla budou odstraněna.

4. Dovozní cla uplatňovaná v Polské republice na výrobky mající původ v Bulharské republice a uvedené v příloze C k tomuto Protokolu budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

k datu provádění této Dohody  
na čtyři sedminy základního cla,
k 1. lednu 2000  
-  na tři sedminy základního cla,
k 1. lednu 2001  
na dvě sedminy základního cla,
k 1. lednu 2002  
zbývající cla budou odstraněna.

5. Dovozní cla uplatňovaná v Polské republice na výrobky mající původ v Bulharské republice a uvedené v příloze D k tomuto Protokolu budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

k datu provádění této Dohody  
na 17 % ad valorem
k 1. lednu 2000  
na 4 % ad valorem,
k 1. lednu 2001  
zbývající cla budou odstraněna.

6. Dovozní cla uplatňovaná v Polské republice na výrobky mající původ v Bulharské republice a uvedené v příloze E k tomuto Protokolu budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

-  k datu provádění této Dohody  
na 9 % ad valorem
k 1. lednu 2000  
na 3 % ad valorem,
k 1. lednu 2001  
zbývající cla budou odstraněna.

7. Dovozní cla uplatňovaná v Polské republice na výrobky mající původ v Bulharské republice a uvedené v příloze F k tomuto Protokolu budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

-  k datu provádění této Dohody  
na 6 % ad valorem
k 1. lednu 2000  
na 3 % ad valorem,
k 1. lednu 2001  
zbývající cla budou odstraněna.

8. Dovozní cla uplatňovaná v Polské republice na výrobky mající původ v Bulharské republice a neuvedené v přílohách B až F k tomuto Protokolu budou zrušena k datu provádění této Dohody.

PROTOKOL 25
(k článku 3 odstavci 2)

ZRUŠENĺ CEL
MEZI RUMUNSKEM NA STRANĚ JEDNÉ
A BULHARSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

1. Dovozní cla uplatňovaná v Rumunsku na výrobky mající původ v Bulharské republice a uvedené v přílo-ze A k tomuto Protokolu budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- k datu provádění této Dohody  
na 25 % základního cla,
-  k 1. lednu 2000  
zbývající cla budou odstraněna.

2. Dovozní cla uplatňovaná v Rumunsku na výrobky mající původ v Bulharské republice a uvedené v přílo-ze B k tomuto Protokolu budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

k datu provádění této Dohody  

-  na 60 % základního cla,
k 1. lednu 2000  
na 40 % základního cla,
k 1. lednu 2001  
-  na 20 % základního cla,
-  k 1. lednu 2002  
zbývající cla budou odstraněna.

3. Dovozní cla uplatňovaná v Rumunsku na výrobky mající původ v Bulharské republice a neuvedené v přílohách A a B k tomuto Protokolu budou zrušena k datu provádění této Dohody.

4. Dovozní cla uplatňovaná v Bulharské republice na výrobky mající původ v Rumunsku a uvedené v přílo-ze C k tomuto Protokolu budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

k datu provádění této Dohody  
-  na 25 % základního cla,
k 1. lednu 2000  
- zbývající cla budou odstraněna.

5. Dovozní cla uplatňovaná v Bulharské republice na výrobky mající původ v Rumunsku a uvedené v přílo-ze D k tomuto Protokolu budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

k datu provádění této Dohody  
na 45 % základního cla,
k 1. lednu 2000  
na 30 % základního cla,
k 1. lednu 2001  
na 15 % základního cla,
k 1. lednu 2002  
zbývající cla budou odstraněna.

6. Dovozní cla uplatňovaná v Bulharské republice na výrobky mající původ v Rumunsku a uvedené v přílo-ze E k tomuto Protokolu budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

-  k datu provádění této Dohody  
na 10 % základního cla,
-  k 1. lednu 2000  
zbývající cla budou odstraněna.

7. Dovozní cla uplatňovaná v Bulharské republice na výrobky mající původ v Rumunsku a neuvedené v přílohách C, D a E k tomuto Protokolu budou zrušena k datu provádění této Dohody.

PŘĺLOHA E K PROTOKOLU 25
8703 22 19
8703 23 19
8703 24 10
8703 32 19
8703 33 19

V případě, že národní produkce u některých výrobků zařazených pod výše uvedené podpoložky bude zahájena v Bulharské republice do data provádění této Dohody, tak dovozy pocházející z Rumunska budou liberalizovány okamžitě, s výjimkou těch, u kterých národní produkce byla zahájena. Cla u těchto výrobků budou postupně snižována tak, jak je uvedeno v odstavci 6 tohoto Protokolu, a tyto výrobky budou mít prospěch ze suspenze dovozních cel v rozsahu preferenční celní kvóty ve výši 500 kusů osobních aut pro rok 1999.

V případě, že národní produkce u některých výrobků zařazených pod výše uvedené podpoložky nebude zahájena v Bulharské republice do data provádění této Dohody, tak jejich dovozy budou liberalizovány okamžitě.

PROTOKOL 26
(k článku 3 odstavci 2)

ZRUŠENĺ CEL
MEZI REPUBLIKOU SLOVINSKO NA STRANĚ JEDNÉ
A
BULHARSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

1. Dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko na výrobky mající původ v Bulharské republice a dovozní cla uplatňovaná v Bulharské republice na výrobky mající původ v Republice Slovinsko, neuvedené v přílohách A, B a C k tomuto Protokolu, budou zrušena k datu provádění této Dohody.

2. Dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko na výrobky mající původ v Bulharské republice a uvedené v příloze A k tomuto Protokolu budou postupně snižována v souladu s následujicím časovým rozvrhem:

k datu provádění této Dohody  
na 10 % základního cla,
-  k 1. lednu 2000  
-  zbývající cla budou odstraněna.

3. Dovozní cla uplatňovaná v Bulharské republice na výrobky mající původ v Republice Slovinsko a uvedené v příloze B k tomuto Protokolu budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

k datu provádění této Dohody  
na 10 % základního cla,
k 1. lednu 2000  
zbývající cla budou odstraněna.

4. Dovozní cla uplatňovaná v Bulharské republice na výrobky mající původ v Republice Slovinsko a uvedené v příloze C k tomuto Protokolu budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

k datu provádění této Dohody  
na 30 % základního cla,
k 1. lednu 2000  
-  zbývající cla budou odstraněna.

PROTOKOL 27
(k článku 12)

VÝMĚNA ZEMĚDĚLSKÝCH KONCESĺ
MEZI
ČESKOU REPUBLIKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ JEDNÉ
A
BULHARSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

1. Dovozní cla uplatňovaná v České republice a Slovenské republice na výrobky mající původ v Bulharské republice a dovozní cla uplatňovaná v Bulharské republice na výrobky mající původ v České republice a Slovenské republice, uvedené v příloze A k tomuto Protokolu, budou zrušena od data provádění této Dohody.

2. Dovozní cla uplatňovaná v České republice a Slovenské republice na výrobky mající původ v Bulharské republice a dovozní cla uplatňovaná v Bulharské republice na výrobky mající původ v České republice a Slovenské republice, uvedené v příloze B k tomuto Protokolu, budou od data provádění této Dohody snížena na úroveň stanovenou v této příloze.

3. Dovozní cla uplatňovaná v České republice a Slovenské republice na výrobky mající původ v Bulharské republice a uvedené v příloze C k tomuto Protokolu budou od data provádění této Dohody snížena na úroveň stanovenou v této příloze bez uplatnění množstevních limitů nebo v rámci kvót blíže uvedených v této příloze.

4. Dovozní cla uplatňovaná v Bulharské republice na výrobky mající původ v České republice a Slovenské republice a uvedené v příloze D k tomuto Protokolu budou od data provádění této Dohody snížena na úroveň stanovenou v této příloze bez uplatnění množstevních limitů nebo v rámci kvót blíže uvedených v této příloze.

5. Základní cla, dohodnutá v tomto Protokolu, jsou celní sazby podle doložky nejvyšších výhod, uplatňované v době skutečného dovozu. Cla uvedená v tomto Protokolu zahrnují valorická a specifická cla a specifické dávky.

PROTOKOL 28
(k článku 12)

VÝMĚNA ZEMĚDĚLSKÝCH KONCESĺ
MEZI MAĎARSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ JEDNÉ
A
BULHARSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

1. Dovozní cla uplatňovaná v Maďarské republice na výrobky mající původ v Bulharské republice a dovozní cla uplatňovaná v Bulharské republice na výrobky mající původ v Maďarské republice, uvedené v příloze A k tomuto Protokolu, budou zrušena od data provádění této Dohody.

2. Dovozní cla uplatňovaná v Maďarské republice na výrobky mající původ v Bulharské republice a dovozní cla uplatňovaná v Bulharské republice na výrobky mající původ v Maďarské republice, uvedené v příloze B k tomuto Protokolu, budou od data provádění této Dohody snížena na úroveň stanovenou v této příloze.

3. Dovozní cla uplatňovaná v Maďarské republice na výrobky mající původ v Bulharské republice a uvedené v příloze C k tomuto Protokolu budou od data provádění této Dohody snížena na úroveň stanovenou v této příloze bez uplatnění množstevních limitů nebo v rámci kvót blíže uvedených v této příloze.

4. Dovozní cla uplatňovaná v Bulharské republice na výrobky mající původ v Maďarské republice a uvedené v příloze D k tomuto Protokolu budou od data provádění této Dohody snížena na úroveň stanovenou v této příloze bez uplatnění množstevních limitů nebo v rámci kvót blíže uvedených v této příloze.

5. Základní cla, dohodnutá v tomto Protokolu, jsou celní sazby podle doložky nejvyšších výhod, uplatňované v době skutečného dovozu. Cla uvedená v tomto Protokolu zahrnují valorická a specifická cla a specifické dávky.

PROTOKOL 29
(k článku 12)

VÝMĚNA ZEMĚDĚLSKÝCH KONCESĺ
MEZI
POLSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ JEDNÉ
A
BULHARSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

1. Dovozní cla uplatňovaná v Polské republice na výrobky mající původ v Bulharské republice a dovozní cla uplatňovaná v Bulharské republice na výrobky mající původ v Polské republice, uvedené v příloze A k tomuto Protokolu, budou zrušena k datu provádění této Dohody.

2. Dovozní cla uplatňovaná v Polské republice na výrobky mající původ v Bulharské republice a dovozní cla uplatňovaná v Bulharské republice na výrobky mající původ v Polské republice, uvedené v příloze B k tomuto Protokolu, budou od data provádění této Dohody snížena na úroveň stanovenou v této příloze s výjimkami položek označených hvězdičkou. V těchto případech budou cla uvedená v příloze B obě Strany uplatňovat v rámci kvót blíže uvedených v příloze B1. Kvóty v příloze B1 budou zrušeny 1. ledna 2001.

V případě položek označených dvojitou hvězdičkou Polská republika nebude uplatňovat preferenční cla, jak jsou stanovena v této příloze, pokud bude uplatňovat výjimečná opatření na základě článku 14 Středoevropské dohody o volném obchodu na dovozy těchto výrobků z kterékoliv z ostatních Stran Středoevropské dohody o volném obchodu.

3. Dovozní cla uplatňovaná v Polské republice na výrobky mající původ v Bulharské republice a uvedené v příloze C k tomuto Protokolu budou od data provádění této Dohody snížena na úroveň stanovenou v této příloze bez uplatnění množstevních limitů nebo v rámci kvót blíže uvedených v této příloze.

4. Dovozní cla uplatňovaná v Bulharské republice na výrobky mající původ v Polské republice a uvedené v příloze D k tomuto Protokolu budou od data provádění této Dohody snížena na úroveň stanovenou v této příloze bez uplatnění množstevních limitů nebo v rámci kvót blíže uvedených v této příloze.

5. Základní cla, dohodnutá v tomto Protokolu, jsou celní sazby podle doložky nejvyšších výhod, uplatňované v době skutečného dovozu. Cla uvedená v tomto Protokolu zahrnují valorická a specifická cla a specifické dávky.

PROTOKOL 30
(k článku 12)

VÝMĚNA ZEMĚDĚLSKÝCH KONCESĺ
MEZI RUMUNSKEM NA STRANĚ JEDNÉ
A
BULHARSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

1. Dovozní cla uplatňovaná v Rumunsku na výrobky mající původ v Bulharské republice a dovozní cla uplatňovaná v Bulharské republice na výrobky mající původ v Rumunsku, uvedené v příloze A k tomuto Protokolu, budou zrušena od data provádění této Dohody.

2. Dovozní cla uplatňovaná v Rumunsku na výrobky mající původ v Bulharské republice a dovozní cla uplatňovaná v Bulharské republice na výrobky mající původ v Rumunsku, uvedené v příloze B k tomuto Protokolu, budou od data provádění této Dohody snížena na úroveň stanovenou v této příloze.

3. Dovozní cla uplatňovaná v Rumunsku na výrobky mající původ v Bulharské republice a uvedené v přílo- ze C k tomuto Protokolu budou od data provádění této Dohody snížena na úroveň stanovenou v této příloze bez uplatnění množstevních limitů nebo v rámci kvót blíže uvedených v této příloze.

4. Dovozní cla uplatňovaná v Bulharské republice na výrobky mající původ v Rumunsku a uvedené v přílo-ze D k tomuto Protokolu budou od data provádění této Dohody snížena na úroveň stanovenou v této příloze bez uplatnění množstevních limitů nebo v rámci kvót blíže uvedených v této příloze.

5. Základní cla, dohodnutá v tomto Protokolu, jsou celní sazby podle doložky nejvyšších výhod, uplatňované v době skutečného dovozu. Cla uvedená v tomto Protokolu zahrnují valorická a specifická cla a specifické dávky.

PROTOKOL 31
(k článku 12)

VÝMĚNA ZEMĚDĚLSKÝCH KONCESĺ
MEZI REPUBLIKOU SLOVINSKO NA STRANĚ JEDNÉ
A
BULHARSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

1. Dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko na výrobky mající původ v Bulharské republice a dovozní cla uplatňovaná v Bulharské republice na výrobky mající původ v Republice Slovinsko, uvedené v přílo- ze A k tomuto Protokolu, budou zrušena k datu provádění této Dohody. V případě položek označených hvězdičkou se bude v rámci kvót blíže uvedených v příloze A1 uplatňovat nulové clo. Kvóty v příloze A1 budou zrušeny 1. ledna 2000.

2. Dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko na výrobky mající původ v Bulharské republice a dovozní cla uplatňovaná v Bulharské republice na výrobky mající původ v Republice Slovinsko, uvedené v příloze B k tomuto Protokolu, budou od data provádění této Dohody snížena na úroveň stanovenou v této příloze.

V případě položek označených hvězdičkou budou uplatňována taková snížená cla v rámci kvót blíže uvedených v příloze B1. Kvóty v příloze B1 budou zrušeny 1. ledna 2000.

3. Dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko na výrobky mající původ v Bulharské republice a uvedené v příloze C k tomuto Protokolu budou od data provádění této Dohody snížena o 50 % bez uplatnění množstevních limitů nebo v rámci kvót blíže uvedených v této příloze.

4. Dovozní cla uplatňovaná v Bulharské republice na výrobky mající původ v Republice Slovinsko a uvedené v příloze D k tomuto Protokolu budou od data provádění této Dohody snížena o 50 % bez uplatnění množstevních limitů nebo v rámci kvót blíže uvedených v této příloze.

5. Základní cla, dohodnutá v tomto Protokolu, jsou celní sazby podle doložky nejvyšších výhod, uplatňované v době skutečného dovozu. Cla uvedená v tomto Protokolu zahrnují valorická a specifická cla a specifické dávky.

E-shop

Vnitřní směrnice pro vybrané účetní jednotky, 3. vydání

Vnitřní směrnice pro vybrané účetní jednotky, 3. vydání

Jaroslava Svobodová - Anag, spol. s r. o.

Publikace Jaroslavy Svobodové, metodičky účetnictví Ministerstva financí ČR, je určena ekonomickým, účetním, majetkovým a kontrolním pracovníkům vybraných účetních jednotek, tj. organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací, státních fondů a ...

Cena: 459 KčKOUPIT

ÚZ č. 1358 - Cenové předpisy 2020

ÚZ č. 1358 - Cenové předpisy 2020

Sagit, a. s.

Soubor předpisů zahrnuje aktuální úplné znění zákona o cenách a zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen; od ledna platí nový výměr MF č. 01/2020, kterým se vydává seznam zboží (služeb) s regulovanými cenami, mezi něž např. nájemné z pozemků veřejné infrastruktury a ...

Cena: 59 KčKOUPIT

ÚZ č. 1386 - Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, Pohonné hmoty

ÚZ č. 1386 - Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, Pohonné hmoty

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje novelizovaný text zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích (registrace vozidel, technické požadavky na provoz, STK a stanice měření emisí) ve znění od 1. 10. 2020 včetně ...

Cena: 217 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.