Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 14/2002 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2002, částka 8, ze dne 28. 2. 2002

14

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 28. června 2001 byla v Bruselu podepsána Smlouva mezi Evropským společenstvím a Českou republikou o účasti České republiky v Evropské agentuře pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací síti.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval.

Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 17 dne 1. ledna 2002.

České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.

SMLOUVA

mezi Evropským společenstvím a Českou republikou
o účasti České republiky v Evropské agentuře pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací síti

Evropské společenství na straně jedné

a

Česká republika na straně druhé,

BEROUCE V ÚVAHU žádost České republiky o účast v Evropské agentuře pro životní prostředí ještě před přístupem,

PŘIPOMÍNAJÍCE, že zasedání Evropské rady v Lucemburku (prosinec 1997) umožnilo účast v programech a agenturách Společenství jako způsob urychlení předvstupní strategie pro země střední a východní Evropy,

BEROUCE V ÚVAHU Nařízení Rady 1210/90,1) ve znění Nařízení Rady 933/99,2) o založení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro oblast životního prostředí,

UZNÁVAJÍCE fakt, že konečným cílem České republiky je stát se členem Evropské unie a že účast v Evropské agentuře pro životní prostředí pomůže České republice tohoto cíle dosáhnout,

DOHODLY SE TAKTO:

Článek 1

Česká republika se bude plně podílet na činnostech Evropské agentury pro životní prostředí, dále uváděné jako "Agentura", a Evropské informační a pozorovací sítě (EIONET), jak je stanoveno v Nařízení Rady 1210/ /90, ve znění Nařízení Rady 933/99.

Článek 2

Česká republika bude finančně přispívat na činnosti uvedené v  Článku 1 (Agentura a EIONET) následovně:

Příspěvky se budou postupně zvyšovat během tříletého období, v němž budou tyto činnosti Českou republikou zaváděny. Finanční příspěvky budou činit:

1. rok     EUR     557 000,-
 2. rok EUR 704 000,-
 3. rok EUR 852 000,-

Počínaje čtvrtým rokem po vstupu této Smlouvy v platnost ponese Česká republika plné náklady své účasti, tj. EUR 852 000,-.

V úvodním tříletém období může Česká republika částečně využít pomoci Společenství při úhradě příspěvků Agentuře, přičemž v 1. roce bude příspěvek Phare činit maximálně 75 %, ve 2. roce 60 % a ve 3. roce 50 %.

fPočínaje čtvrtým rokem budou náklady na finanční příspěvek Agentuře plně hrazeny Českou republikou. Další podmínky finančního příspěvku České republiky jsou stanoveny v Příloze I k této Smlouvě, jež tvoří její nedílnou součást.

Článek 3

Česká republika se bude plně účastnit, bez hlasovacího práva, činnosti Řídící rady Agentury a bude zapojena do práce Vědeckého výboru Agentury.

Článek 4

Do tří měsíců od vstupu této Smlouvy v platnost seznámí Česká republika Agenturu s hlavními prvky svých národních informačních sítí, jak stanovuje Článek 4(2) Nařízení Rady 1210/90, ve znění Nařízení Rady 933/ /1999.

Článek 5

Česká republika zejména jmenuje, z institucí uvedených v Článku 4 či z jiných institucí zřízených na svém území, "národního koordinátora" pro koordinaci a/nebo předávání informací, jež mají být poskytovány na národní úrovni Agentuře a institucím či orgánům, jež tvoří část EIONET, včetně tematických středisek uvedených v Článku 6.

Článek 6

Česká republika rovněž může, ve lhůtě stanovené v Článku 4, určit instituce či jiné organizace zřízené na svém území, jež by mohly být výslovně pověřeny úkolem spolupracovat s Agenturou na určitých tématech zvláštního zájmu. Takto určená instituce by měla být oprávněna uzavřít s Agenturou smlouvu v tom smyslu, že bude fungovat jako tematické středisko sítě pro konkrétní úkoly. Tato střediska budou spolupracovat s dalšími institucemi, jež tvoří část této sítě.

Článek 7

Do tří měsíců od obdržení údajů uvedených v Článcích 4, 5 a 6 přezkoumá Řídící rada Agentury hlavní prvky sítě s přihlédnutím k účasti České republiky.

Článek 8

Česká republika by měla, za podmínky, že důvěrnost zůstane zachována, předkládat údaje v souladu s povinnostmi a praxí zavedenou v práci Agentury.

Článek 9

Agentura může dohodnout spolupráci s institucemi či orgány jmenovanými Českou republikou, jež tvoří část sítě, jak uvádějí Články 4, 5 a 6, nezbytnými ujednáními, především kontrakty, pro úspěšné provádění úkolů, jimiž je pověří.

Článek 10

Údaje o životním prostředí předkládané Agentuře či z ní vycházející mohou být publikovány a budou zpřístupněny veřejnosti za předpokladu, že důvěrné údaje budou v České republice chráněny do stejné míry jako v rámci Společenství.

Článek 11

Agentura bude mít v České republice právní subjektivitu. Bude jí přiznána co nejširší právní způsobilost přiznávaná právnickým osobám podle práva České republiky.

Článek 12

Česká republika, v návaznosti na činnost Agentury podle této Smlouvy, bude vůči Agentuře uplatňovat Protokol o výsadách a imunitách Evropských společenství, jenž je Přílohou II této Smlouvy. Pro účely aplikace tohoto protokolu ve vztazích mezi Českou republikou a Evropskými společenstvími budou znamenat všechny odkazy na členské státy rovněž odkazy na státy, jež uzavřely obdobnou dohodu, jako je stávající dohoda o účasti v Agentuře.

Článek 13

Odchylně od článku 12(2)(a) Nařízení Rady 259/68 o služebním řádu pro úředníky a pracovních podmínkách pro jiné zaměstnance Evropských společenství3) občané České republiky plně požívající občanských práv mohou být smluvně najati výkonným ředitelem Agentury.

Článek 14

Obě smluvní strany podniknou veškerá obecná i konkrétní opatření nutná pro splnění jejich závazků vyplývajících z této Smlouvy. Obě smluvní strany budou dohlížet, aby bylo dosaženo cílů stanovených touto Smlouvou.

Článek 15

Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou do doby, než se Česká republika stane členem Evropské unie. Kterákoliv smluvní strana může tuto Smlouvu vypovědět písemným oznámením druhé straně. Platnost této Smlouvy skončí šest měsíců od data doručení takovéto výpovědi druhé straně.

Článek 16

Tato Smlouva bude platná jak na územích, v nichž platí Smlouvy o založení Evropského společenství, Evropského společenství pro atomovou energii a Evropského společenství uhlí a oceli a za podmínek stanovených v těchto smlouvách, tak na území České republiky.

Článek 17

Tato Smlouva bude schválena smluvními stranami v souladu s jejich postupy. Tato smlouva vstoupí v platnost prvního dne druhého měsíce následujícího po datu, kdy druhá strana doručila první straně oznámení, že její schvalovací postup je ukončen.

Článek 18

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou originálech v dánštině, holandštině, angličtině, finštině, francouzštině, němčině, italštině, španělštině, švédštině, řečtině, portugalštině a češtině, přičemž všechny tyto texty jsou stejně autentické.

Na důkaz čehož níže podepsaní s pověřením k tomuto kroku podepsali tuto Smlouvu.

Dáno v Bruselu dne 28. června 2001.

RNDr. Miloš Kužvart v. r.
ministr životního prostředí
Margot Wallströmová v. r.
členka Evropské komise pro životní prostředí

  *   *  *

Příloha I

Finanční příspěvek České republiky Evropské agentuře pro životní prostředí

1. Finanční příspěvek k úhradě Českou republikou do rozpočtu Evropské unie za účast v Evropské agentuře pro životní prostředí bude činit:

1. rok účasti

EUR

557 000,-

2. rok účasti

EUR

704 000,-

3. rok účasti

EUR

852 000,-

Počínaje čtvrtým rokem ponese Česká republika plné náklady na svůj finanční příspěvek, tj. EUR 852 000,-.

2. V úvodním tříletém období může Česká republika částečně využít pomoci Společenství při úhradě příspěvku Agentuře, přičemž v 1. roce bude příspěvek Phare činit maximálně 75 %, v 2. roce 60 % a 50 % v 3. roce. Vzhledem k samostatným postupům v programu Phare budou požadované finanční prostředky Phare převedeny České republice na základě samostatné dohody o financování (Financing Memorandum).

Zbývající část příspěvku bude hrazena Českou republikou. Počínaje čtvrtým rokem bude Česká republika plně pokrývat celkové náklady své účasti v Agentuře.

3. Příspěvek České republiky bude spravován v souladu s finančním nařízením platným pro obecný rozpočet Evropské unie.

Cestovní náklady a stravné přiznané zástupcům a odborníkům z České republiky z důvodu účasti na aktivitách Evropské agentury pro životní prostředí či na jednáních spojených s realizací pracovního programu Agentury budou zpětně proplaceny Evropskou agenturou pro životní prostředí na základě a v souladu se stávajícími platnými postupy pro členské státy Evropské unie.

4. Po vstoupení této Smlouvy v účinnost a na počátku každého následujícího roku zašle Komise České republice výzvu k platbě odpovídající příspěvku Evropské agentuře pro životní prostředí vyplývající z této Smlouvy. V prvním roce své účasti uhradí Česká republika příspěvek poměrně propočtený od data účasti do konce roku. V následujících letech bude výše příspěvků v souladu s touto Smlouvou.

5. Příspěvek bude stanoven v Eurech a hrazen na bankovní účet Evropské komise vedený v Eurech.

6. Česká republika bude hradit své příspěvky na základě výzvy k platbě:

Částku z vlastních zdrojů do 1. května za předpokladu, že je výzva k platbě odeslána Komisí před 1. dubnem, či nejpozději v období 30 dnů po odeslání výzvy k platbě.

Částku ze zdrojů Phare do 1. května za předpokladu, že odpovídající částka byla do této doby České republice zaslána, či nejpozději v období 30 dnů po odeslání těchto prostředků do České republiky.

7. Jakékoliv opoždění platby příspěvku povede k platbě úroků Českou republikou, a to z dlužné částky ode dne splatnosti. Úroková sazba odpovídá sazbě použité Evropskou centrální bankou v den splatnosti na vlastní operace prováděné v Eurech, navýšené o 1,5 procentního bodu.

PŘĺLOHA II

PROTOKOL O VÝSADÁCH A IMUNITÁCH EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVĺ

VYSOKÉ SMLUVNĺ STRANY,

PŘESVĚDČENY o tom, že Evropská společenství a Evropská investiční banka požívají v souladu s čl. 28 Smlouvy o vytvoření jediné Rady a jediné Komise Evropských společenství na území členských států výsady a imunity nutné pro plnění jejich úkolů,

SE DOHODLY na těchto ustanoveních, která se připojují k této Smlouvě:

KAPITOLA I
MAJETEK, FONDY, AKTIVA A OPERACE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVĺ

Článek 1

Úřadovny a budovy Společenství jsou nedotknutelné. Jsou vyňaty z domovních prohlídek, zabavení, konfiskace a vyvlastnění. Majetek a aktiva Společenství nebudou předmětem jakýchkoli administrativních nebo právních opatření bez souhlasu Soudního dvora.

Článek 2

Archivy Společenství jsou nedotknutelné.

Článek 3

Společenství, jejich aktiva, příjmy a jiný majetek jsou vyňaty ze všech přímých daní.

Vlády členských států přijmou, kde je to možné, vhodná opatření k náhradě nebo refundaci částek nepřímých daní nebo spotřebních daní, zahrnutých v cenách movitého či nemovitého majetku, činí-li Společenství pro své úřední účely nákupy většího rozsahu, přičemž cena tyto daně zahrnuje. Tato ustanovení však nebudou používána tak, aby svým účinkem narušovala soutěž ve Společenství.

Vynětí se nevztahuje na daně a úhrady do výše poplatků za veřejné prospěšné služby.

Článek 4

Společenství jsou vyňata ze všech celních poplatků, zákazů a omezení dovozů a vývozů ve vztahu k předmětům určeným pro jejich úřední účely; předměty, které byly takto dovezeny, se nestanou předmětem obchodního styku, ať bezplatně nebo za úplatu, v zemi, kam byly dovezeny, s výjimkou případu, kdy vláda této země pro to stanoví podmínky.

Společenství jsou vyňata také ze všech celních poplatků i zákazů a omezení dovozů a vývozů, týkajících se jejich publikací.

Článek 5

Evropské společenství uhlí a oceli může mít jakoukoli měnu a provozní účty v jakékoli měně.

KAPITOLA II
SPOJE A LAISSEZ-PASSER

Článek 6

Orgány Společenství požívají na území každého členského státu pro svá úřední sdělení a zasílání svých dokumentů stejné zacházení, jaké tento stát poskytuje diplomatickým misím.

Úřední korespondence a jiná úřední sdělení orgánů Společenství nejsou podrobena cenzuře.

Článek 7

1. Laissez-passer ve formě předepsané Radou, uznávané jako platné cestovní doklady úřady členských států, jsou vydávány členům a zaměstnancům orgánů Společenství předsedy těchto orgánů. Tato laissez-passer jsou vydávána úředníkům a jiným pracovníkům podle podmínek stanovených služebním řádem pro úředníky a pracovními podmínkami pro jiné pracovníky Společenství.

Komise může uzavřít dohody o uznávání těchto laissez-passer na území třetích států.

2. Ustanovení čl. 6 Protokolu o výsadách a imunitách Evropských společenství uhlí a oceli jsou nadále použitelná pro členy a zaměstnance orgánů, kteří jsou před nabytím účinnosti této Smlouvy držiteli laissez- -passer vydaných podle tohoto článku 6, dokud se nepoužijí ustanovení prvního odstavce tohoto článku.

KAPITOLA III
ČLENOVÉ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Článek 8

Volný pohyb členů Evropského parlamentu do a z místa jeho zasedání nebude podrobován správním ani jiným omezením. Členové Evropského parlamentu budou podléhat v otázkách celní a devizové kontroly:

a)   stejným zacházením ze strany svých vlád, jaké tyto vlády poskytují vyšším úředníkům vysílaným na mimořádné oficiální mise;
b)   stejnému zacházení ze strany vlád ostatních členských států, jaké tyto vlády poskytují zástupcům cizích vlád vysílaným na mimořádné oficiální mise.

Článek 9

Členové Evropského parlamentu nebudou podrobováni žádné formě vyšetřování, zadržení nebo soudního řízení ve vztahu ke stanoviskům vyjádřeným hlasováním při výkonu jejich povinnosti.

Článek 10

Členové Evropského parlamentu požívají v průběhu jeho zasedání:

a)   na území jejich vlastního státu imunit přiznaných členům vlastního parlamentu;
b)   na území kteréhokoli jiného členského státu imunity proti zadržení a soudnímu řízení.

Imunita se obdobně vztahuje na členy Evropského parlamentu cestující z místa a do místa jeho zasedání.

Imunitu nelze uplatnit, je-li člen Parlamentu přistižen při páchání trestného činu, a nebrání také Evropskému parlamentu ve výkonu jeho práva zbavit imunity některého ze svých členů.

KAPITOLA IV
PŘEDSTAVITELÉ ČLENSKÝCH STÁTŮ ÚČASTNĺCĺ SE PRÁCE
ORGÁNŮ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVĺ

Článek 11

Bez ohledu na svou státní příslušnost požívají úředníci a jiní zaměstnanci Společenství na území každého členského státu:

a)   imunitu proti soudnímu řízení ve vztahu k jednání učiněným v rámci jejich úředního postavení včetně ústních nebo písemných projevů, s výhradou ustanovení smluv týkajících se na jedné straně pravidel pro odpovědnost úředníků a jiných zaměstnanců vůči Společenství a na straně druhé pravomoci Soudního dvora ohledně sporů mezi Společenstvími a jejich úředníky, resp. jinými zaměstnanci. Této imunity požívají i po skončení výkonu svého úřadu;
b)   vynětí - spolu se svými manžely a závislými členy svých rodin - z imigračních omezení nebo formalit pro registraci cizinců;
c)   pokud jde o měnu a devizové omezení, skrytých výhod, jaké jsou obvykle přiznávány úředníkům mezinárodních organizací;
d)   právo bezcelně dovézt nábytek a zařízení při nástupu do úřadu v příslušné zemi, jakož i právo tento nábytek a zařízení zpět bezcelně vyvézt při jeho skončení, a to v obou případech v souladu s podmínkami, které vláda země, kde je toto právo uplatňováno, pokládá za nezbytné;
e)   právo bezcelně dovézt pro svou osobní potřebu automobil získaný v zemi svého posledního bydliště nebo v zemi, jejimiž jsou státními příslušníky, za podmínek platných na domácím trhu, jakož jej i v obou případech zpět bezcelně vyvézt v souladu s podmínkami, které vláda příslušné země stanoví.

Článek 13

Úředníci a jiní zaměstnanci Společenství podléhají ve prospěch Společenství dani z platů, mezd a náhrad vyplácených jim Společenstvími v souladu s podmínkami a postupy stanovenými Radou na návrh Komise.

Jsou vyňati z národních daní z platů, mezd a náhrad, vyplacených Společenstvími.

Článek 14

Při aplikaci daně z příjmu, z majetku a daně dědické, jakož i při aplikaci mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění uzavřených mezi členskými státy Společenství se hledí na úředníky a jiné zaměstnance Společenství, kteří mají svůj daňový domicil na území jiného členského státu než své bydliště pouze z důvodu výkonu svého postavení ve službách Společenství, a to jak v zemi svého skutečného bydliště, tak i v zemi svého daňového domicilu, jako kdyby měli své bydliště v této druhé zemi, jde-li při tom o člena Společenství.

Toto ustanovení platí potud i pro druhého manžela, není-li samostatně zapojen ve výdělečném zaměstnání, jakož i pro děti, závislé na osobách uvedených v tomto článku a nacházející se v jejich péči.

Movitý majetek náležející osobám uvedeným v předchozím odstavci a situovaným na území země, kde pobývají, je vyňat v této zemi z dědické daně; na takový majetek se pro účely stanovení této daně hledí, jako by se nacházel v zemi daňového domicilu, aniž jsou tím dotčena práva třetích zemí a případná aplikace ustanovení mezinárodních smluv o dvojím zdanění.

Jiný domicil získaný pouze z původu výkonu povinností ve službách jiné mezinárodní organizace nebude při aplikaci ustanovení tohoto článku brán v úvahu.

Článek 15

Rada stanoví jednomyslně na návrh Komise systém sociálních dávek pro úředníky a jiné zaměstnance Společenství.

Článek 16

Rada určí na návrh Komise a po konzultaci s dalšími dotčenými orgány kategorie úředníků a jiných zaměstnanců Společenství, na něž se zcela nebo zčásti vztahují ustanovení článku 12, článku 13 odst. 2 a článku 14.

Jména, tituly a adresy úředníků a jiných zaměstnanců Společenství zahrnutých do těchto kategorií budou pravidelně sdělovány vládám členských států.

KAPITOLA VI
VÝSADY A IMUNITY MISĺ TŘETĺCH ZEMĺ AKREDITOVANÝCH
U EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVĺ

Článek 17

Členský stát, na jehož území mají Společenství své sídlo, přizná obvyklé diplomatické imunity a výsady misím třetích států akreditovaných u Společenství.

KAPITOLA VII
VŠEOBECNÁ USTANOVENĺ

Článek 18

Výsady, imunity a výhody se přiznávají úředníkům a jiným zaměstnancům Společenství pouze v zájmu Společenství.

Každý orgán Společenství se vzdá imunity přiznané úředníkovi nebo jinému zaměstnanci, bude-li mít tento orgán zato, že vzdání se imunity není v rozporu se zájmy Společenství.

Článek 19

Orgány Společenství budou při aplikaci tohoto protokolu postupovat ve shodě s příslušnými orgány dotčených členských států.

Článek 20

Články 12 až 15 a článek 18 se použijí na členy Komise.

Článek 21

Články 12 až 15 a článek 18 se použijí na soudce, advokáty, zapisovatele a zpravodaje Soudního dvora, aniž by tím bylo dotčeno ustanovení článku 3 Protokolu a Statutu Soudního dvora týkajícího se soudní imunity soudců a advokátů.

Článek 22

Tento protokol se vztahuje také na Evropskou investiční banku, členy jejích orgánů, její zaměstnance a na představitele členských států účastnící se jejích činností, aniž by tím byla dotčena ustanovení Protokolu o statutu Banky.

Evropská investiční banka bude navíc vyňata z jakékoliv formy zdanění nebo dávek jiné povahy, ukládaných při zvýšení kapitálu, jakož i z nejrůznějších formalit, které s tím mohou být spojeny v zemi, kde se nachází sídlo Banky. Obdobně její rozdělení nebo likvidace nebude důvodem k jakémukoli zdanění. Konečně, činnost Banky a jejích orgánů, prováděná v souladu s jejím statutem, nepodléhá dani z obratu.

Článek 23

Tento protokol se použije také na Evropskou ústřední banku, členy jejích orgánů a na její zaměstnance; ustanovení Protokolu o Statutu Evropského systému ústředních bank a Evropské ústřední banky tím nejsou dotčena.

Evropská ústřední banka bude navíc vyňata z jakékoliv formy zdanění nebo dávek jiné povahy, ukládaných při zvýšení kapitálu, jakož i z nejrůznějších formalit, které s tím mohou být spojeny v zemi, kde se nachází sídlo Banky. Činnost Banky a jejích orgánů, prováděná v souladu se Statutem Evropského systému ústředních bank a Evropské ústřední banky, nepodléhá dani z obratu.

Předchozí ustanovení platí i pro Evropský měnový institut. Jeho zrušení nebo likvidace nebude důvodem k jakémukoliv složení dávek.

NA DŮKAZ ČEHOŽ níže podepsaní zmocněnci podepsali tento protokol.

V Bruselu dne osmého dubna v roce tisíc devět set šedesát pět.

Paul Henri SPAAK
Kurt SCHMŰCKER
Maurice COUVE DE MURVILLE
Amintore FANFANI
Pierre WERNER
J. M. A. H. LUNS


1)   úř. věstník L 120, 11/05/1990 str. 0001-0006
2)   úř. věstník L 117, 05/05/1999 str. 0001-0004
3)   úř. věstník L 56, 4. 3. 1968

E-shop

Zákon o místních poplatcích - komentář

Zákon o místních poplatcích - komentář

Václav Těžký, Michal Jantoš, Kamil Siuda - Wolters Kluwer, a. s.

Správa místních poplatků je v současné době jednou z nejnáročnějších činností, kterou může zaměstnanec ve veřejné správě v rámci pracovněprávního poměru vykonávat, a to jednak z důvodu množství poplatníků a také z důvodu nedokonalosti právní úpravy. Přes tuto náročnost a ...

Cena: 450 KčKOUPIT

ÚZ č. 1383 - Daňový řád, Finanční správa, 2021

ÚZ č. 1383 - Daňový řád, Finanční správa, 2021

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje daňový řád a zákon o Finanční správě ve znění k 1. 1. 2021. Do obou zákonů jsou tučně zapracovány všechny změny provedené zákonem č. 283/2020 Sb. Jde o největší novelizaci daňového řádu za celou dobu jeho existence. Navíc je do textu zákonů včleněna podrobná ...

Cena: 81 KčKOUPIT

Interpretace Národní účetní rady s praktickými příklady a komentáři

Interpretace Národní účetní rady s praktickými příklady a komentáři

L. Mejzlík, L. Müllerová, J. Skálová, J. Pilátová, L. Vašek, A Šrámková, I. Liškařová, P. Vácha, - GRADA Publishing, a. s.

Národní účetní rada vydala za dobu svojí dvacetileté existence 37 Interpretací českých účetních předpisů a na řadě dalších aktuálně pracuje. V zájmu rozvoje účetních profesí a široké informovanosti veřejnosti ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.